Услуги и цени

Преди да ни посетите, моля запознайте се със следващата информация


Ц Е Н О Р А З П И С
На медицински дейности и услуги, извършвани в "МБАЛ-Уни Хоспитал" ООД, утвърден със Заповед № РД-105/11.03.2020 г.
№ по ред Код в БИС Вид дейност / Услуга Клиника/отделение/ Мярка Код Тип Цена (лева) Забележка
лаборатория НЗОК НЗОК НЗОК Уни Хоспитал Платен пациент Фондове Персонал
1 КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
1 Консултативен преглед при началник на клиника/отделение или лаборатория
1 44554 доц. д-р Андриан Орлинов Тонев Съдова хирургия бр. 100 80 75
2 44555 доц. д-р Ирена Василева Велчева Нервни болести бр. 60 48 45
3 62706 д-р Стоян Костадинов Гребенаров Кардиология бр. 60 48 45
4 44663 д-р Юрий Златев Стоянов Гръдна хирургия бр. 45 36 33.75
5 62711 доц. д-р Ангел Николов Шопов Урология бр. 60 48 45
6 44621 д-р Полина Георгиева Георгиева Педиатрия бр. 45 36 33.75
7 44624 д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева Вътрешни болести бр. 45 36 33.75
8 62713 д-р Петър Станчов Бътовски АГО бр. 45 36 33.75
9 62714 д-р Иван Благовестов Геров Ортопедия и травматология бр. 45 36 33.75
10 44638 д-р Борис Атанасов Джурджев ОФРМ бр. 45 36 33.75
11 44642 д-р Николай Мирчев Николов Хирургия бр. 45 36 33.75
12 62715 д-р Регина Хасан Хатър ПВЕХ бр. 100 80 75
13 44653 д-р Тодор Дончев Бургуджиев ОАИЛ бр. 45 36 33.75
14 44655 д-р Захари Иванов Захариев Лъчелечение бр. 60 48 45
15 44658 д-р Иван Цветанов Вълков Гастроентерология бр. 45 36 33.75
16 44667 д-р Росица Кръстева Русева Медицинска онкология бр. 60 48 45
17 62716 д-р Васил Лазаров Станчев Нуклеарна медицина бр. 45 36 33.75
18 62717 д-р Христо Петров Чалъков Ендокринология бр. 45 36 33.75
19 44671 д-р Милена Димитрова Арнаудова – Атанасова Диализно лечение бр. 45 36 33.75
20 62718 д-р Румяна Тодорова Вълкова Спешно отделение бр. 45 36 33.75
21 62719 д-р Людмила Маринова Маринова Образна диагностика бр. 45 36 33.75
22 62720 д-р Недялка Георгиева Ушева Клинична лаборатория бр. 45 36 33.75
23 44679 д-р Мариянка Пенева Ашикян Микробиологична лаборатория бр. 45 36 33.75
24 44687 д-р Анелия Лазарова Гоцева – Христова Вирусолог бр. 45 36 33.75
25 44689 д-р Лориета Кръстева Георгиева Трансфузионна хематология бр. 45 36 33.75
26 62721 д-р Антоанета Бориславова Лазарова - Пачалова Обща и клинична патология бр. 45 36 33.75
27 63624 д-р Албена Дочева Факирова бр. 50 40 37.5
2 Консултативен преглед при лекар, различен от началник на клиника/отделение или лаборатория
1 44556 От хабилитирано лице – професор ДКБ бр. 80 64 60
2 44557 От хабилитирано лице – доцент ДКБ бр. 60 48 45
3 44558 Преглед от лекар – лъчетерапевт ДКБ бр. 60 48 45
4 62722 Преглед УНГ ДКБ бр. 40 32 30
5 44559 Преглед от лекар специалист ДКБ бр. 40 32 30
6 44560 Гинекологичен преглед ДКБ бр. 40 32 30
7 44561 Контролен преглед в рамките на 30 дни след първия преглед ДКБ бр. 20 16 15
8 44562 Преглед от специалист в друго ЛЗ по договор ДКБ бр. 100 80 75
9 44563 Консултация "Второ мнение" с проф. Кр. Манеголд Медицинска онкология бр. 300 240 225
3 Предхоспитализационна консултация на пациент в хирургичните структури
62726 При големи и много големи операции бр. 300 225
62728 При средни операции бр. 200 150
62729 При малки операции бр. 100 75
4 66478 Предхоспитализационна амбулаторна консултация на пациент в терапевтична структура бр. 40 30
2 МАНИПУЛАЦИИ
1 44564 Вземане на венозна кръв бр. 2 1.6 1.5
2 44565 Вземане на периферна кръв бр. 2 1.6 1.5
3 44566 Мускулна инжекция бр. 5 4 3.75
4 44567 Венозна инжекция бр. 10 8 7.5
5 44568 Поставяне на подкожна инжекция /без консуматив/ бр. 5 4 3.75
6 44569 Поставяне на абокат бр. 5 4 3.75
7 44570 Поставяне на абокат за инфузии бр. 10 8 7.5
8 44571 Венозна инфузия /10-30 мин./ бр. 15 12 11.25
9 44572 Инхалация бр. 6 4.8 4.5
10 44573 Скарификационна проба за чувствителност бр. 2 1.6 1.5
11 44574 Включване на система (без медикамента) бр. 10 8 7.5
12 44575 Малка превръзка бр. 10 8 7.5
13 44576 Средна превръзка бр. 20 16 15
14 44577 Голяма превръзка бр. 40 32 30
15 44578 Сваляне на конци с малка превръзка бр. 20 16 15
16 44579 Изпълнение и отчитане на проба Манту бр. 15 12 11.25
17 44580 Клизма бр. 30 24 22.5
18 44581 Премахване на кожно образувание с местна анестезия бр. 60 48 45
19 44583 Вземане на проба за изследване на алкохолно съдържание в кръвта Спешно отделение бр. 25 20 18.75
20 44584 Обработка и шев на рана с местна анестезия бр. 60 48 45
21 44585 Обработка и шев на рана с обща анестезия бр. 150 120 112.5
22 50032 Локална анестезия за манипулация бр. 30 24 22.5
25 62737 Доплащане за използване на електрохихургичен апарат за коагулация (извън алгоритъма на КП) бр. 150 120 112.5
26 53771 Клинико-лабораторни изследвания за външни лаборатории бр. по договор
3 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
1 44587 Прегледи за медицинско свидетелство – за всеки специалист бр. 8 6.4 6 с вкл. ДДС
2 44588 Медицинско свидетелство за работа в чужбина бр. 60 48 45 с вкл. ДДС
3 44589 Медицинско свидетелство за професионална шофьорска книжка бр. 60 48 45 с вкл. ДДС
4 44590 Служебна бележка бр. 6 4.8 4.5 с вкл. ДДС
5 44591 Заверка на медицинско удостоверение за брак бр. 12 9.6 9 с вкл. ДДС
6 44592 Издаване на удостоверение за осиновяване бр. 12 9.6 9 с вкл. ДДС
7 44593 Издаване на дубликат от епикриза бр. 6 4.8 4.5 с вкл. ДДС
8 44594 Издаване на дубликат от болничен лист бр. 12 9.6 9 с вкл. ДДС
9 44595 Копие от ЕМГ бр. 12 9.6 9 с вкл. ДДС
4 АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1 44596 ЕКГ – стандартно бр. 10 8 7.5
2 44597 Велоергометричен тест бр. 100 80 75
3 45051 Холтер бр. 60 48 45
4 44599 24 часа амбулаторно мониторване на артериално налягане бр. 60 48 45
5 44600 Ехокардиография бр. 60 48 45
6 44601 Ехокардиография - трансезофагиална бр. 150 120 112.5
7 44602 Абдоминална ехография при деца бр. 30 24 22.5
8 44603 Доплер ехография бр. 50 40 37.5
9 44604 Ставна ехография бр. 30 24 22.5
10 44605 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 50 40 37.5
11 44606 Електромиография бр. 50 40 37.5
12 44607 Остеодензитометрия бр. 40 32 30
13 44608 Диагностична горна ендоскопия (без анестезия) бр. 150 120 112.5
14 44609 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия (без анестезия) бр. 180 144 135
15 44610 Фибробронхоскопия + стойността на щипката бр. 180 144 135
16 44611 Аудиометрия бр. 20 16 15
17 44612 Отоневрологично изследване бр. 50 40 37.5
18 44613 Разчитане на миелограма бр. 30 24 22.5
5 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Хематологични и цитологични изследвания
1 1.01 Пълна кръвна картина (ПКК) бр. 1.01 2.3 2.3 5 4 3.75
2 1.4 Диференциална кръвна картина (ДКК) /визуално микроскопско бр. 1.4 2.5 2.5 3 2.4 2.25
3 91.62 Диференциална кръвна картина (ДКК) /апаратно бр. 91.62 0 3 2.4 2.25
4 90.01 PET, Ретикулоцити бр. 90.01 0 3 2.4 2.25
5 1.03 Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ бр. 1.03 1 1 2 1.6 1.5
6 1.41 Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне бр. 1.41 2.5 2.5 4 3.2 3
7 90.79 Морфология на тромбоцити бр. 90.79 0 3 2.4 2.25
Изследване на урина
1 1.08 Урина - качествено и полуколичествено химично изследване бр. 1.08 1.1 1.1 4 3.2 3
2 1.09 Урина/Седимент - ориентировъчно иследване бр. 1.09 1.1 1.1 2 1.6 1.5
3 1.09 Химично изследване + седимент бр. пакет 3.75 5 4 3.75
4 9.09 Изследване на наркотици в урина –десет показателя бр. 9.09 18.75 25 20 18.75
5 9.08 Тест за бременост в урина бр. 9.08 7.5 10 8 7.5
6 10.2 Микроалбуминурия бр. 10.2 9.6 9.6 10 8 7.5
7 90.36 Урина/Белтък – количествено бр. 90.36 2.25 3 2.4 2.25
8 90.7 Урина/Глюкоза – количествено бр. 90.7 2.25 3 2.4 2.25
9 90.37 Урина/Амилаза – количествено бр. 90.37 2.25 3 2.4 2.25
10 90.38 Урина/Пикочна киселина – количествено бр. 90.38 2.25 3 2.4 2.25
11 90.39 Урина/Калций – количествено бр. 90.39 2.25 3 2.4 2.25
12 90.4 Урина/Фосфор – количествено бр. 90.4 2.25 3 2.4 2.25
13 90.48 Урина/ Калий – количествено бр. 90.48 2.25 3 2.4 2.25
14 90.49 Урина/ Натрий - количество бр. 2.25 3 2.4 2.25
15 90.71 Урина /Урея – количествено бр. 90.71 2.25 3 2.4 2.25
16 90.5 Урина /Креатинин – количествено бр. 90.5 2.25 3 2.4 2.25
17 90.54 Креатининов клирънс бр. 6.75 9 7.2 6.75
Изследване на изпражнения
1 1.1 Окултни кръвоизливи бр. 1.1 2.7 2.3 3 2.4 2.25
Други изследвания
1 2.1 Ревматоиден фактор (RF) бр. 2.1 4.4 3.67 7 5.6 5.25
2 2.09 Анти-стрептолизинов титър (ASO) бр. 2.09 4.4 4.4 7 5.6 5.25
3 9.1 Тест за бременност в кръв бр. 9.1 11.25 15 12 11.25
Функционални изследвания
1 1.12 Кръвозахарен профил – трикратно изследване бр. 1.12 4.5 4.5 9 7.2 6.75
2 90.04 Обременяване с глюкоза – трикратно изследване бр. 90.04 6.75 9 7.2 6.75
3 90.54 Клирънс (креатининов) бр. 90.54 4.5 6 4.8 4.5
Кръвосъсирване и фибринолиза
1 1.04 Време на кървене бр. 1.04 1.7 1.43 1.7 1.36 1.275
2 90.02 Време на съсирване бр. 90.02 1.275 1.7 1.36 1.275
3 1.05 INR /Протромбиново време/ бр. 1.05 2.45 2.45 4 3.2 3
4 1.06 Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) бр. 1.06 2.45 2.45 4 3.2 3
5 91.14 Тромбиново време (ТТ) бр. 91.14 3 4 3.2 3
6 1.07 Фибриноген (Fbg) бр. 1.07 2.45 2.45 4 3.2 3
7 90.03 Д- Димери (D-Dimer) бр. 90.03 7.5 10 8 7.5
8 90.45 Антитромбин III (AT III) бр. 90.45 13.5 18 14.4 13.5
Хормони, метаболити на хормони
1 10.09 Тиреостимулиращ хормон (TSH) бр. 10.09 12 12 13 10.4 9.75
2 90.15 Anti-TG (TAT) бр. 90.15 12.75 17 13.6 12.75
3 10.27 Anti- TPO(MAT) бр. 10.27 12 12 17 13.6 12.75
4 91.31 Прокалцитомин (Рrocalcitonin) бр. 91.31 11.25 15 12 11.25
5 10.08 Свободен T4(FT4) бр. 10.08 12 12 13 10.4 9.75
6 90.13 Свободен ТЗ (FT3) бр. 90.13 9.75 13 10.4 9.75
7 90.19 Паратхормон (РТН) бр. 90.19 12.75 17 13.6 12.75
8 10.23 Фоликулостимулиращ хормон (FSH) бр. 10.23 12 12 15 12 11.25
9 10.22 Лутеинизиращ хормон (LH) бр. 10.22 12 12 15 12 11.25
10 10.25 Естрадиол бр. 10.25 12 12 15 12 11.25
11 10.26 Тестостерон бр. 10.26 12 12 15 12 11.25
12 10.21 Прогестерон бр. 10.21 12 12 15 12 11.25
13 10.24 Пролактин бр. 10.24 12 12 15 12 11.25
14 90.2 DHEA-s бр. 90.2 12.75 17 13.6 12.75
15 10.15 Бета-hCG (ЧХГ) бр. 10.15 14.5 14.5 17 13.6 12.75
16 90.16 Имунореактивен инсулин (IRI)/Инсулин бр. 90.16 12.75 17 13.6 12.75
17 90.17 С-пептид бр. 90.17 11.25 15 12 11.25
18 91.51 Кортизол 8- 10 часа бр. 91.51 11.25 15 12 11.25
19 91.52 Кортизол 18 -20 часа бр. 91.52 11.25 15 12 11.25
Туморни маркери
1 10.61 Карциноембрионален антиген (СЕА) бр. 10.61 14.5 14.5 15 12 11.25
2 10.14 Алфа - Фетопротеин (AFP) бр. 10.14 13.5 13.5 15 12 11.25
3 10.1 Тотален простатно - специфичен антиген (tPSA) бр. 10.1 13 13 15 12 11.25
4 90.21 Free PSA бр. 90.21 11.25 15 12 11.25
5 10.12 Карбохидратен антиген 19-9 (СА 19-9) бр. 10.12 13.5 13.5 15 12 11.25
6 10.11 Карциномен антиген (СА 15-3) бр. 10.11 13.5 13.5 15 12 11.25
7 10.13 Карциномен антиген 125 (СА 125) бр. 10.13 13.5 13.5 15 12 11.25
8 91.44 Бета - 2 микроглобулин бр. 91.44 12.75 17 13.6 12.75
9 91.45 Cifra 21-1 бр. 91.45 12.75 17 13.6 12.75
10 91.46 HE 4 бр. 91.46 24 32 25.6 24
11 91.43 SCC бр. 91.43 12.75 17 13.6 12.75
Витамини и други вещества
1 90.24 Витамин В12 (Vit В12) бр. 90.24 15 20 16 15
2 91.34 Фолиева киселина (Фолат, Folate) бр. 91.34 11.25 15 12 11.25
3 90.43 25-ОН Vitamin D бр. 90.43 15 20 16 15
4 91.35 Хомоцистеин бр. 91.35 15 20 16 15
Лекарства и токсични вещества
1 10.19 Дигоксин (Digoxin) бр. 10.19 14.5 12 17 13.6 12.75
2 90.65 Vancomycin бр. 90.65 12.75 17 13.6 12.75
3 10.17 Валпроева киселина (Valproate) бр. 10.17 14.5 12 17 13.6 12.75
4 90.55 Опиати (Opiates) - урина бр. 90.55 14.25 19 15.2 14.25
5 90.59 Канабиноиди (Canabinoides) - урина бр. 90.59 14.25 19 15.2 14.25
6 90.62 Амфетамини (Amphetamines) - урина бр. 90.62 14.25 19 15.2 14.25
7 9.11 Барбитурати (Barbiturates)-урина бр. 9.11 14.25 19 15.2 14.25
8 9.12 Бензодиазепини (Benzodiazepines) - урина бр. 9.12 14.25 19 15.2 14.25
9 90.61 Кокаин и метаболити - урина бр. 90.61 14.25 19 15.2 14.25
10 90.8 Ангелски прах (PCP) - урина бр. 90.8 14.25 19 15.2 14.25
11 90.72 Екстази (MDMA) - урина бр. 90.72 14.25 19 15.2 14.25
12 90.8 Метафетамини (MET) - урина бр. 90.8 23.25 31 24.8 23.25
13 91.41 Нортриптилин (TCA) - урина бр. 91.41 23.25 31 24.8 23.25
Клинична химия – субстрати
1 1.11 Глюкоза (GLUC) - серум бр. 1.11 1.65 1.65 3 2.4 2.25
2 1.15 Общ билирубин (Т BIL) - серум бр. 1.15 1.7 1.7 3 2.4 2.25
3 1.16 Директен билирубин (D BIL) - серум бр. 1.16 1.7 1.7 3 2.4 2.25
4 1.13 Креатинин (CREA) - серум бр. 1.13 1.7 1.7 3 2.4 2.25
5 1.23 Пикочна киселина (UR АС) - серум бр. 1.23 1.7 1.7 3 2.4 2.25
6 1.14 Урея (UREA) - серум бр. 1.14 1.7 1.7 3 2.4 2.25
7 91.09 Лактат плазма бр. 91.09 6 8 6.4 6
8 91.13 Амоняк плазма бр. 91.13 6 8 6.4 6
Клинична химия - общ белтък, индивидуални белтъци
1 1.17 Общ белтък (TP ROT) бр. 1.17 1.7 1.7 3 2.4 2.25
2 1.18 Албумин (ALB) бр. 1.18 1.7 1.7 3 2.4 2.25
3 9.04 Имуноглобулин A (IgA) бр. 9.04 11.75 11.75 12 9.6 9
4 9.02 Имуноглобулин М (IgM) бр. 9.02 11.75 11.75 12 9.6 9
5 9.03 Имуноглобулин G (IgG) бр. 9.03 11.75 11.75 12 9.6 9
6 90.47 Имуноглобулин Е (IgE) бр. 90.47 15.75 21 16.8 15.75
7 9.05 Комплемент СЗ (СЗ) бр. 9.05 11.75 11.75 12 9.6 9
8 9.06 Комплемент С4 (С4) бр. 9.06 11.75 11.75 12 9.6 9
9 1.38 С-реактивен протеин (CRP) бр. 1.38 4.5 4.5 7 5.6 5.25
10 9.13 Аполипопротеин Al (ApoAl) бр. 9.13 11.25 15 12 11.25
11 9.14 Аполипопротеин В (АроВ) бр. 9.14 11.25 15 12 11.25
12 91.38 Хаптоглобин (НАРТО) бр. 91.38 12.75 17 13.6 12.75
13 94 Преалбумин (PREALB) бр. 94 7.5 10 8 7.5
14 91.28 Трансферни (TRANSF) бр. 91.28 11.25 15 12 11.25
15 90.25 Феритин (Ferritin) бр. 90.25 11.25 15 12 11.25
16 91.29 Церулоплазмин (CERULO) бр. 91.29 12.75 17 13.6 12.75
17 1.22 Гликиран хемоглобин (HbAlc) бр. 1.22 11 9 12 9.6 9
18 90.23 Тропонин 1 (Tnl) бр. 90.23 0 10 8 7.5
19 91.37 Цистатин C(CysC) бр. 91.37 12.75 17 13.6 12.75
20 90.58 BNP бр. 90.58 18.75 25 20 18.75
21 91.4 Миоглобин бр. 91.4 12.75 17 13.6 12.75
22 90.41 Кръвногазов анализ бр. 90.41 13.5 18 14.4 13.5
Клинична химия – липиди
1 1.19 Холестерол бр. 1.19 1.7 1.7 3 2.4 2.25
2 1.2 HDL-холестерол бр. 1.2 1.7 1.7 3 2.4 2.25
3 1.21 Триглицериди (TRIG) бр. 1.21 1.7 1.7 3 2.4 2.25
4 1.39 LDL- холестерол бр. 1.39 2.2 2.2 3 2.4 2.25
Клинична химия – ензими
1 1.24 АсАТ (AST) бр. 1.24 1.7 1.7 3 2.4 2.25
2 1.25 АлАТ (ALT) бр. 1.25 1.7 1.7 3 2.4 2.25
3 1.26 Креатинкиназа(СК) бр. 1.26 1.7 1.7 3 2.4 2.25
4 90.05 Креатинкиназа-МВ (СК-МВ) бр. 90.05 3.75 5 4 3.75
5 90.07 ЛДХ (LDH) бр. 90.07 2.25 3 2.4 2.25
6 91.19 Кисела фосфатаза - обща (АСР) бр. 91.19 2.25 3 2.4 2.25
7 1.27 Гамаглутамилтрансфераза (GGT) бр. 1.27 1.7 1.7 3 2.4 2.25
8 1.28 Алкална фосфатаза (ALP) бр. 1.28 1.7 1.7 3 2.4 2.25
9 91.21 Холинестераза (СНЕ) бр. 91.21 2.25 3 2.4 2.25
10 1.29 Амилаза (AMYL) - серум бр. 1.29 1.7 1.7 3 2.4 2.25
11 1.3 Липаза бр. 1.3 2 2 3 2.4 2.25
Клинична химия - електролити, олигоелементи и тежки метали
1 9.15 Калий (К) - серум бр. 9.15 2.25 3 2.4 2.25
2 9.16 Натрий (Na) - серум бр. 9.16 2.25 3 2.4 2.25
3 90.11 Хлор (CI) - серум бр. 90.11 2.25 3 2.4 2.25
4 1.36 Желязо (IRON) - серум бр. 1.36 1.7 1.7 3 2.4 2.25
5 1.34 Калций-общ (Са) - серум бр. 1.34 1.7 1.7 3 2.4 2.25
6 90.12 Йонизиран Са (ISE.Ca) - серум бр. 90.12 2.25 3 2.4 2.25
7 1.35 Фосфор - серум (PHOS) – серум бр. 1.35 1.7 1.7 3 2.4 2.25
8 90.08 Магнезий (Mg) - серум бр. 90.08 2.25 3 2.4 2.25
9 91.27 Мед - серум бр. 91.27 7.5 10 8 7.5
10 1.37 Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) - серум бр. 1.37 2.5 2.5 5 4 3.75
Лабораторни програми за изследвания
1 01.50_31_29 Лабораторна програма за изследване на желязодефицитна анемия – пълна кръвна картина, морфология на еритроцитите, серумно желязо, желязосвързващ капацитет, трансферин пакет 22.5 30 24 22.5
2 01.51_31_30 Лабораторна програма за кръвозахарна обмяна – кр.захар – урина, глюкозен профил – трикратно, гликиран хемоглобин А 1 с, микроалбумин пакет 22.5 30 24 22.5
3 01.52_31_30 Лабораторна програма за метаболитен синдром – кр.захар, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, АПО – липопротеин А, АПО – липопротеин В пакет 22.5 30 24 22.5
4 01.53_31_30 Лабораторна програма за чернодробна патология – кр. захар, общ белтък, албумин, урея, амоняк, общ билирубин, директен билирубин, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, амилаза, АФ пакет 22.5 30 24 22.5
5 01.54_31_30 Лабораторна програма бъбречна патология – урея, креатинин, креатининов клирънс, пикочна киселина, урина – ОХИ и седимент, белтък в 24 часова урина пакет 22.5 30 24 22.5
6 01.55_31_30 Лабораторна програма щитовидна жлеза – ТСХ, ФТЗ, ФТ4, ТАТ, МАТ пакет 37.5 50 40 37.5
7 01.56_31_30 Лабораторна програма женско здраве – ТСХ, Пролактин, Прогестерон, Тестостерон, ЛХ, ФСХ, Естрадиол пакет 52.5 70 56 52.5
8 01.57_31_30 Лабораторна програма мъжко здраве – Тестостерон, Общ ПСА, свободен ПСА пакет 22.5 30 24 22.5
9 01.58_31_30 Кратък биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, СРК, АСАТ, АЛАТ, амилаза, калий, калций пакет 22.5 30 24 22.5
10 01.59_31_30 Разширен биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, HDL – холестерол, LDL- холестерол, CPK, ACAT, АЛАТ, ГГТ, АФ, амилаза, калий, калций,желязо пакет 37.5 50 40 37.5
6 МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1 80.01 Вземане на материал за микробиологично изследване в лабораторията бр. 80.01 1.88 2.5 1.875
2 80.03 Директна микроскопия – оцветяване по Льофлер бр. 80.03 3.75 5 3.75
3 80.04 Директна микроскопия – оцветяване по Грам бр. 80.04 3.75 5 3.75
4 80.05 Директна микроскопия – оцветяване по Найсер бр. 80.05 3.75 5 3.75
5 93.07 Урокултура бр. 02.13 7.2 11.25 15 11.25
6 94.01 Урокултура - трикратно бр. 94.01 16.5 22 16.5
7 93.08 Носен секрет бр. 02.27 8.5 17.25 23 17.25
8 93.19 Гърлен секрет /Назофарингиален секрет бр. 02.26 8.5 17.25 23 17.25
9 93.11 Ушен секрет бр. 02.29 8.5 17.25 23 17.25
10 93.12 Очен /Конюнктивален секрет бр. 02.28 8.5 17.25 23 17.25
11 93.1 Храчка бр. 02.17 10.2 17.25 23 17.25
12 93.13 Трахеален секрет бр. 93.13 17.25 23 17.25
13 93.14 Бронхоалвеоларен лаваж бр. 93.14 17.25 23 17.25
14 93.03 Уретрален секрет бр. 02.23 8.5 17.25 23 17.25
15 93.04 Простатен секрет бр. 02.24 8.5 17.25 23 17.25
16 93.05 Еякулат бр. 02.25 8.5 17.25 23 17.25
17 93.01 Влагалищен секрет бр. 02.21 8.5 17.25 23 17.25
18 93.02 Цервикален секрет бр. 02.22 8.5 17.25 23 17.25
19 93.06 Други материали от генитална система /лохии, бартолинови жлези, glans penis, серклажен конец и др./ бр. 93.06 17.25 23 17.25
20 93.32 Копрокултура (фецес) – профилактично изследване /за здравни книжки; за постъпване в детско и здравно заведение и др./ бр. 93.32 16.5 22 16.5
21 93.27 Копрокултура (фецес) – по индикации бр. 02.12 9.6 18.75 25 18.75
22 93.15 Ранев секрет /секрет от дрен бр. 02.15 10.2 17.25 23 17.25
23 93.16 Жлъчка бр. 93.16 17.25 23 17.25
24 93.17 Кърма бр. 93.17 17.25 23 17.25
25 93.26 Хемокултура – /1 сет за аеробно и анаеробно култивиране/ бр. 93.26 17.25 23 17.25
26 93.19 93.20 93.21 93.22 93.23 93.24 93.25 Ексудати /Пунктати/ перикарден, плеврален, перитонеален, ставен, от лимфен възел, пунктат от абцес, пунктат от синуси/ бр. 93.19 93.20 93.21 93.22 93.23 93.24 93.25 17.25 23 17.25
27 93.3 Секрет от пустула/фурункул бр. 93.30 17.25 23 17.25
28 93.31 Секрет от пъп бр. 93.31 17.25 23 17.25
29 94.05 Секрет от устна кухина бр. 94.05 17.25 23 17.25
30 93.33 Материал от протеза бр. 93.33 17.25 23 17.25
31 93.34 Материал от сърдечна клапа бр. 93.34 18.75 25 18.75
32 93.35 Материал от венозен/артериален катетър бр. 93.35 17.25 23 17.25
33 93.18 Ликвор бр. 93.18 22.5 30 22.5
34 82.82 Антибиограма бр. 02.19 5.5 9 12 9
35 93.37 Биохимична идентификация на Сandida при изолиран щам на всеки един от изброените клинични материали бр. 93.37 17.25 23 17.25
36 94.02 Изследване на лекарствената чувствителност на гъбички бр. 94.02 11.25 15 11.25
37 93.7 Анти-стрептолизинов титър /АSТ/ бр. 02.09 4.4 9 12 9
38 93.71 Ревматоиден фактор /RF/ бр. 02.10 4.4 9 12 9
39 93.63 Инфекциозна мононуклеоза /ЕВ virus/ бр. 02.11 4.27 7.5 10 7.5
40 93.61 RPR /серологично изследване за Сифилис/ бр. 02.07 4.27 7.5 10 7.5
41 93.62 TPHA /серологично изследване за Сифилис/ бр. 02.07 4.27 11.25 15 11.25
42 93.64 Хеликобактер пилори -Ag бр. 93.64 17.25 23 17.25
43 93.68 Доказване на легионелен антиген в урина бр. 93.68 17.25 23 17.25
44 93.65 Кампилобактер бр. 93.65 17.25 23 17.25
45 93.66 Хламидия трахоматис /Ag/ бр. 10.63 3.46 17.25 23 17.25
46 93.67 Комбинирана диагностика на генитална система – Микроплазма, Уреаплазма бр. 93.67 22.5 30 22.5
47 94.03 Пакет изследвания на генитална система, включващ: микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, Микоплазма, Уреаплазма, Хламидия, Трихомонас и Кандида бр. 94.03 52.5 70 52.5
48 94.04 Пакет изследвания на фецес, включващ: микробиологично изследване на фецес, гъбички и Хеликобактер пилори бр. 94.04 33.75 45 33.75
49 93.69 Клостридиум дефисиле – токсин А/В бр. 93.69 17.25 23 17.25
50 94.06 Клостридиум дефисиле – токсин А/В - PCR диагностика с FilmArray гастро интестинален панел бр. 94.06 255 340 255
51 82.11 Гастро интестинален панел PCR диагностика с FilmArray бр. 82.11 255 340 255
52 82.12 Респираторен панел PCR диагностика с FilmArray бр. 82.12 255 340 255
53 82.13 PCR диагностика при позитивна хемокултура с FilmArray бр. 82.13 255 340 255
54 82.14 PCR диагностика при инфекции на ЦНС с FilmArray бр. 82.14 315 420 315
55 94.07 PCR полово-предавани инфекции бр. 55 41.25
56 94.08 PCR HPV бр. 25 18.75
57 94.09 Изследване за гонорея (имунохроматографски тест) бр. 15 11.25
58 94.10 Изследване за трихомони (имунохроматографски тест) бр. 15 11.25
66710 ДНК паспорт - фармакогенетичен тест бр. 1200 900
7 ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИРУСОЛОГИЯ
1 94.16 ХИВ/СПИН бр. 05.01 9.5 8.25 11 8.25
Хепатит А
2 94.17 Anti HAV IgM – остър вирусен хепатит А бр. 05.04 10.2 15 15 11.25
3 94.18 Anti HAV total - имунитет бр. 94.18 15 20 15
Хепатит B
4 94.19 HBsAg бр. 05.05 10.2 11.25 15 11.25
5 94.20 AntiHBc total бр. 94.20 13.5 18 13.5
6 94.21 AntiHBc IgM бр. 05.07 13.06 11.25 18 13.5
7 84.22 HBeAg бр. 05.07 13.06 13.5 18 13.5
8 94.23 antiHBe бр. 94.23 13.5 18 13.5
9 94.24 antiHBs бр. 94.24 13.5 18 13.5
Хепатит C
10 94.25 antiHCV бр. 5.06 11.4 11.25 15 11.25
Хепатит D
11 94.14 Anti HDV IgM бр. 94.14 15 20 15
12 94.15 Anti HDV total бр. 94.15 15 20 15
Хепатит Е
13 94.13 Anti HEV IgM бр. 94.13 18.75 25 18.75
14 94.26 Anti EBV VCA IgM – инфекциозна мононуклеоза бр. 94.26 11.25 15 11.25
15 94.27 Anti EBV VCA IgG бр. 94.27 11.25 15 11.25
16 94.28 Anti CMV IgM бр. 94.28 12.75 17 12.75
17 94.29 Anti CMV IgG бр. 94.29 12.75 17 12.75
18 94.3 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgM по ELISA, ELFA или други сходни методи бр. 94.30 15 20 15
19 94.47 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgG по ELISA, ELFA или други сходни методи бр. 94.47 15 20 15
20 94.36 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgM бр. 94.36 15 20 15
21 94.37 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgG бр. 94.37 15 20 15
22 94.38 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgM бр. 94.38 15 20 15
23 94.39 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgG бр. 94.39 15 20 15
24 94.4 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgM бр. 94.40 15 20 15
25 94.41 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgG бр. 94.41 15 20 15
26 94.42 Морбили - IgM бр. 05.03 9.8 18.75 25 18.75
27 94.43 Морбили - IgG бр. 05.03 9.8 18.75 25 18.75
28 94.45 Рубеола IgM бр. 05.02 9.8 15 20 15
29 94.44 Рубеола IgG бр. 05.02 9.8 15 20 15
30 94.31 Бърз хроматографски имунотест за грипни вируси А и В бр. 94.31 11.25 20 15
31 94.34 Бърз хроматографски имунотест за вируси на ОРЗ /RSV и други/ бр. 94.34 9 12 9
32 94.32 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ротавируси във фекална проба бр. 94.32 9 12 9
33 94.33 Бърз хроматографски имунотест за определяне на норовируси във фекална проба бр. 94.33 11.25 15 11.25
34 94.35 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ентеровируси във фекална проба бр. 94.35 7.5 10 7.5
35 94.48 Пакет предоперативни изследвания в т.ч. бр. 7.5 25 18.75
RPR /серологично изследване за Сифилис/ " 7.5 3.75 2.8125
TPHA /серологично изследване за Сифилис/ " 11.25 3.75 2.8125
ХИВ/СПИН " 8.25 2.5 1.875
HBsAg " 11.25 7.5 5.625
antiHCV " 11.25 7.5 5.625
8 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Хистологично изследване на биопсичен материал, фиксиран 10 % формалин от: пункционни, щипкови, инцизионни и ексцизионни хирургични интервенции, включващо обработка, описание и диагноза
1 97.05 Цена за 1 парафинов блок с 2 препарата оцветени с хематоксилин-еозин бр. 97.05 35.25 50 37.5
2 97.02 Цена за 3 парафинови блока с 6 препарата бр. 97.02 86.25 140 105
3 97.03 Цена за 5 парафинови блока с 10 препарата бр. 97.03 112.5 200 150
4 97.04 Серийно изследване от парафинов блок (2 препарата) бр. 97.04 22.5 30 22.5
5 97.15 Изработка на 2 препарата от готов парафинов блок, включващо описание и диагноза бр. 97.15 30 40 30
6 97.06 Консултация на готови хистологични препарати (за 1-2 препарата от един парафинов блок, оцветени с хематоксилин-еозин) бр. 97.06 22.5 50 37.5
7 97.07 Консултация на готови хистологични препарати от големи хирургични интервенции (до 10 препарата оцветени с хематоксилин-еозин) бр. 97.07 82.5 150 112.5
8 97.08 Специални хистохимични оцветявания от парафинов блок бр. 97.08 15 20 15
Имунохистохимично изследване от готов парафинов блок
9 97.09 - 1 антитяло бр. 97.09 33.75 45 33.75
10 97.16 - HER 2 бр. 97.16 82.5 90 67.5
11 97.12 Цитологично изследване от вагинални цитонамазки (за 2 броя) бр. 97.12 11.25 15 11.25
12 97.13 Цитологично изследване на материал от абдоминални, торакални, ставни и интрацеребрални – ликворни пунктати (за 1 препарат) бр. 97.13 18.75 25 18.75
13 97.14 Аутопсия бр. 97.14 712.5 950 712.5
14 66767 Престой в хладилна камера 24 ч. 20 15
15 66768 Изнасяне на материал от отделение "Обща и клинична патология" бр. 30 22.5
16 66769 Ползване на санитар бр. 40 30
17 66770 Използване на помещение от служители на траурна агенция бр. 40 30
18 66771 Издаване на препис от аутопсионен протокол бр. 5 3.75
19 66772 Изработване и диагностика на цитологичен материал от ТАБ бр. 25 18.75
9 ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
1 95.8 Кръвна група ABO / Rh бр. 95.8 11.25 15 11.25
2 95.83 Скрининг за антиеритроцитни антитела бр. 12.05 37.9 33.75 50 37.5
3 95.79 Определяне на Rh фенотип бр. 12.06 35 22.5 45 33.75
4 95.94 Определяне на специфичността на еритроантитела бр. 95.94 56.25 75 56.25
5 95.77 Определяне титър на антиеритроцитни антитела бр. 10.37 19.6 18.75 25 18.75
6 95.81 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система – за всеки бр. 95.81 15 20 15
7 95.76 Определяне на слаб D антиген (DU) бр. 12.03 37.9 18.75 50 37.5
8 95.81 Определяне на антигени извън АВО и Rh системата бр. 95.81 15 20 15
9 95.95 Диференциран тест на Кумбс бр. 12.04 25.27 15 35 26.25
10 95.78 Директен тест на Кумбс бр. 12.04 25.27 15 35 26.25
11 95.82 Съвместимост бр. 12.05 37.9 26.25 50 37.5
10 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Магнитно-резонансна томография - нативна
1 92.64 МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ бр. 92.64 225 300 225
2 92.65 МРТ на селарна област бр. 92.65 225 300 225
3 92.66 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография/ бр. 92.66 225 300 225
4 92.67 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс венография/ бр. 92.67 225 300 225
5 92.68 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография и венография/ бр. 92.68 225 300 225
6 92.69 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ бр. 92.69 375 500 375
7 92.7 МРТ на органи и структури на шията бр. 92.7 262.5 350 262.5
8 92.71 МРТ на гръден кош (медиастинум) бр. 92.71 262.5 350 262.5
9 92.72 МРТ на абдомен бр. 92.72 262.5 350 262.5
10 99.68 МРТ на абдомен плюс МРПХГ бр. 300 400 300
11 92.73 МРТ на абдомен и таз бр. 92.73 375 500 375
12 92.74 МРТ на малък таз бр. 92.74 262.5 350 262.5
92.76 МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 92.76 225 300 225
92.77 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 92.77 225 300 225
92.78 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 92.78 225 300 225
92.79 МРТ на двете бедра или двете подбедрици бр. 92.79 450 600 450
92.8 МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб бр. 92.8 225 300 225
92.81 МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб бр. 92.81 375 500 375
92.82 МРТ на три сегмента бр. 92.82 525 700 525
92.83 МРТ на двете млечни жлези бр. 92.83 262.5 350 262.5
99.71 МРТ дифузия и перфузия бр. 225 168.75
Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване
92.84 МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ бр. 92.84 300 400 300
92.85 МРТ на селарна област бр. 92.85 300 400 300
92.86 МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст - вилизиев кръг бр. 92.86 525 700 525
92.87 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС бр. 92.87 487.5 650 487.5
92.88 МРТ на органи и структури в шията бр. 92.88 337.5 450 337.5
92.89 МРТ на абдомен бр. 92.89 337.5 450 337.5
92.21 МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/ бр. 92.21 450 600 450
92.9 МРТ на абдомен плюс урография бр. 92.9 375 500 375
92.91 МРТ на малък таз /с контраст/ бр. 92.91 337.5 450 337.5
92.92 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 92.92 300 400 300
92.93 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 92.93 300 400 300
92.94 МРТ на гръден кош бр. 92.94 337.5 450 337.5
92.95 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 92.95 300 400 300
92.96 МРТ на двете бедра бр. 92.96 525 700 525
92.97 МРТ на шия и супрааортални съдове бр. 92.97 375 500 375
92.2 МР – ангиография/с контрасна материя/ бр. 92.2 375 500 375
92.98 МРТ на гръбначен стълб, на един отдел бр. 92.98 300 400 300
92.99 МРТ на гръбначен стълб, на два отдела бр. 92.99 450 600 450
99.01 МРТ на три сегмента бр. 99.01 600 800 600
99.02 МРТ на двете млечни жлези бр. 99.02 337.5 450 337.5
99.51 МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/ бр. 99.51 300 400 300
99.72 МРТ ентерография / за оценка на М. Крон/ бр. 280 210
Компютърна томография
99.03 КТ на главен мозък бр. 99.03 135 180 135
99.04 КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 99.04 135 180 135
99.05 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция бр. 99.05 135 180 135
99.06 КТ на шия бр. 99.06 135 180 135
99.06 КТ на торакс бр. 99.06 135 180 135
99.06 КТ на абдомен бр. 99.06 135 180 135
99.06 КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област) бр. 99.06 135 180 135
99.07 КТ на две области различен от абдомен и таз бр. 99.07 225 300 225
99.08 КТ на три области бр. 99.08 300 400 300
99.09 КТ на четири области бр. 99.09 375 500 375
99.1 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало бр. 99.1 135 180 135
99.11 КТ на гръбначен стълб – един сегмент бр. 99.11 135 180 135
99.12 КТ на гръбначен стълб – два сегмента бр. 99.12 225 300 225
99.13 КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/ бр. 99.13 337.5 450 337.5
99.13 КТ на целия гръбначен стълб бр. 99.13 337.5 450 337.5
99.14 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол бр. 99.14 187.5 250 187.5
Компютърна томография с контрастно усилване
99.15 КТ с контрастно усилване на главен мозък бр. 99.15 157.5 210 157.5
64 99.16 КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция бр. 99.16 157.5 210 157.5
65 99.17 КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 99.17 187.5 250 187.5
66 99.18 КТ на шия/с контрастна материя/ бр. 99.18 187.5 250 187.5
68 99.18 КТ на абдомен /с контрастна материя/ бр. 99.18 187.5 250 187.5
69 99.18 КТ на таз /с контрастна материя/ бр. 99.18 187.5 250 187.5
70 99.18 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз) бр. 99.18 187.5 250 187.5
71 99.19 КТ на две области с контрасно вещество бр. 99.19 277.5 370 277.5
72 99.2 КТ на три области бр. 99.2 352.5 470 352.5
73 99.21 КТ на четири области бр. 99.21 427.5 570 427.5
74 99.22 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент бр. 99.22 187.5 250 187.5
75 99.23 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента бр. 99.23 277.5 370 277.5
76 99.24 КТ на целия гръбначен стълб бр. 99.24 390 520 390
77 99.25 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало) бр. 99.25 187.5 250 187.5
99.73 КТ перфузия с контрастно усилване на главен мозък бр. 187 140.25
Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)
78 99.27 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове бр. 99.27 187.5 250 187.5
79 99.28 КТ ангиопулмография бр. 99.28 187.5 250 187.5
80 99.29 КТ коронарография бр. 99.29 300 400 300
81 92.18 КТ аортография бр. 92.18 225 300 225
82 99.3 КТ торакална аортография бр. 99.3 225 300 225
83 99.31 КТ абдоминална аортография и клонове бр. 99.31 225 300 225
84 99.32 КТ ангиография и крайници бр. 99.32 225 300 225
85 99.4 КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник бр. 99.4 225 300 225
86 99.33 КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници бр. 99.33 225 300 225
87 99.34 КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна) бр. 99.34 225 300 225
99.74 КТ урография бр. 220 165
Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)
88 99.35 КТ виртуална бронхоскопия бр. 99.35 300 400 300
89 99.36 КТ колонография, виртуална колоноскопия бр. 99.36 300 220 165
90 99.37 КТ ентероклиза бр. 99.37 262.5 350 262.5
91 92.27 КТ на мускулоскелетна система бр. 92.27 135 180 135
Мамографски и рентгенови изследвания
92 92.35 Мамография /в 4 проекции/ бр. 92.35 30 40 30
93 92.34 Мамография на една гърда в две равнини бр. 92.34 15 20 15
94 92.36 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ бр. 92.36 37.5 50 37.5
95 10.6 Венозна урография бр. 10.6 21.6 60 45
96 92.37 Ретроградна пиелография бр. 92.37 45 60 45
97 92.38 Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия бр. 92.38 33.75 45 33.75
98 99.59 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол бр. 99.59 26.25 35 26.25
99 99.6 Фистулография бр. 99.6 45 60 45
100 6.39 Иригография бр. 6.39 24.5 21.6 60 45
101 6.37 Хранопровод, стомах и дуоденум бр. 6.37 24.5 21.6 45 33.75
102 99.62 Контрасно изследване на хронопровод с BaSO4 бр. 99.62 45 60 45
103 99.47 Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж бр. 99.47 45 60 45
104 99.64 Контрасно изследване на стомах с BaSO4 бр. 99.64 45 60 45
105 6.3 Рентгенография на бял дроб и сърце бр. 6.3 15.5 13.77 30 22.5
106 99.42 Профилна графия на бял дроб бр. 99.42 22.5 30 22.5
107 92.13 Лицева и профиална графия на бял дроб бр. 92.13 30 40 30
108 6.07 Рентгенография на ребра бр. 6.07 9.5 7.56 30 22.5
109 6.04 Рентгенография на синуси бр. 6.04 9.5 7.56 25 18.75
110 92.02 Рентгенография на носни кости бр. 92.02 18.75 25 18.75
111 92.04 Рентгенография на шийни прешлени бр. 92.04 18.75 25 18.75
112 92.05 Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции бр. 92.05 22.5 30 22.5
113 92.07 Рентгенография на торакални прешлени бр. 92.07 18.75 25 18.75
114 92.08 Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции бр. 92.08 22.5 30 22.5
115 92.09 Рентгенография на лумбални прешлени бр. 92.09 18.75 25 18.75
116 92.1 Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции бр. 92.1 22.5 30 22.5
117 92.11 Рентгенография на сакроилиачни стави бр. 92.11 18.75 25 18.75
118 92.41 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум бр. 92.41 18.75 25 18.75
119 92.42 Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция бр. 92.42 22.5 30 22.5
120 92.43 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум бр. 92.43 18.75 25 18.75
121 92.44 Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции бр. 92.44 22.5 30 22.5
122 6.15 Рентгенография на коленни стави бр. 6.15 9.5 7.56 25 18.75
123 92.45 Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции бр. 92.45 22.5 30 22.5
124 6.17 Рентгенография на глезенни стави бр. 6.17 9.5 7.56 25 18.75
125 92.46 Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции бр. 92.46 22.5 30 22.5
126 6.18 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 6.18 9.5 7.56 25 18.75
127 92.47 Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции бр. 92.47 22.5 30 22.5
128 6.09 Рентгенография на китки бр. 6.09 9.5 7.56 25 18.75
129 99.44 Рентгенография на китки – в повече от една проекции бр. 99.44 22.5 30 22.5
130 6.1 Рентгенография на пръсти бр. 6.1 9.5 7.56 25 18.75
131 99.45 Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции бр. 99.45 22.5 30 22.5
132 92.52 Рентгенография на череп в две равнини бр. 92.52 22.5 30 22.5
133 92.52 Сегментни снимки на черепа бр. 92.52 22.5 30 22.5
134 6.13 Рентгенография на таз, тазобедрени стави бр. 6.13 9.5 7.56 30 22.5
135 6.14 Рентгенография на бедрена кост бр. 6.14 9.5 7.56 25 18.75
136 92.54 Рентгенография на бедрена кост – в две проекции бр. 92.54 22.5 30 22.5
137 6.15 Рентгенография на подбедрица бр. 6.15 9.5 7.56 25 18.75
138 92.55 Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции бр. 92.55 22.5 30 22.5
139 99.46 Обзорна рентгенография на корем БУМ бр. 99.46 22.5 30 22.5
140 92.57 Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск бр. 92.57 5 5 3.75 с вкл. ДДС
99.75 Хистеросалпингография бр. 150 112.5
Ехографски изследвания
142 99.48 Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза бр. 99.48 30 40 30
143 92.22 Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас) бр. 92.22 30 40 30
144 92.61 Ехомамография (на двете гърди) бр. 92.61 30 40 30
145 99.49 Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди бр. 99.49 52.5 70 52.5
146 99.5 Биопсия под ехографски контрол бр. 99.5 150 200 150
99.76 Ехография на тестиси бр. 40 30
99.77 3D ехография на млечни жлези бр. 100 75
Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение
148 63065 Рентгенова снимка бр. 15 20 15
149 63066 Скенер бр. 37.5 50 37.5
150 63067 МРТ бр. 75 100 75
151 63068 Контрастно вещество с апликация (поставяне на абокат) бр. 85 68 63.75
66792 Рентгенова снимка по искане на ТЕЛК със заключение на ренгенолог бр. 30 22.5
11 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ
62827 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии Неонатология бр. 12 КП 1560 2028 1622.4 1521
62779 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 29 КП 619 804.7 643.76 603.525
62772 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 33 КП 479 622.7 498.16 467.025
62771 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст бр. 35 КП 972 1263.6 1010.88 947.7
62767 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 36 КП 778 1011.4 809.12 758.55
62768 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 37 КП 2944 3827.2 3061.76 2870.4
92912 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 38 КП 678 881.4 705.12 661.05
1 62798 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст бр. 040.2 КП 780 1014 811.2 760.5
2 62799 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години бр. 041.2 КП 600 780 624 585
3 62800 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години бр. 042.2 КП 1699 2208.7 1766.96 1656.525
4 63069 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст бр. 46 КП 1560 2028 1622.4 1521
66711 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр. 47.2 КП 2182 2836.6 2269.28 2127.45
5 62801 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст бр. 48 КП 935 1215.5 972.4 911.625
6 62802 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст бр. 49 КП 742 964.6 771.68 723.45
7 54013 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт- ЕГ бр. 68.2 КП 480 624 499.2 468
8 62803 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт бр. 69.2 КП 763 991.9 793.52 743.925
66712 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години бр. 70.2 КП 1940 2522 2017.6 1891.5
9 62804 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво бр. 71.2 КП 516 670.8 536.64 503.1
66713 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години бр. 72.2 КП 854 1110.2 888.16 832.65
10 62805 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума бр. 73.2 КП 2040 2652 2121.6 1989
66714 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица подд 18 години обща хирургия бр. 74.2 КП 1104 1435.2 1148.16 1076.4
66715 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години бр. 75.2 КП 1588 2064.4 1651.52 1548.3
66716 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания само за лица под 18 години бр. 76.2 КП 912 1185.6 948.48 889.2
66719 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години бр. 82.2 КП 819 1064.7 851.76 798.525
66720 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години бр. 83.2 КП 819 1064.7 851.76 798.525
12 62807 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит бр. 84.2 КП 700 910 728 682.5
62926 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения бр. 104 КП 618 803.4 642.72 602.55
13 63070 Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 106.2 КП 688 894.4 715.52 670.8
14 62809 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 111 КП 378 491.4 393.12 368.55
15 62810 Диагностика и лечение на муковисцидоза бр. 112 КП 1661 2159.3 1727.44 1619.475
62916 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години бр. 224 КП 2460 3198 2558.4 2398.5
16 62811 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза бр. 9 АПр 45 58.5 46.8 43.875
62906 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 10 АПр 160 208 166.4 156
18 62813 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 11 АПр 91 118.3 94.64 88.725
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
62880 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 34 АПр 120 156 124.8 117
19 62814 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза бр. 40 АПр 90 117 93.6 87.75
20 62815 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза бр. 41 АПр 90 117 93.6 87.75
21 45509 Такса придружител - за деца над 7 год. възраст на ден с вкл. ДДС 20 16 15 с вкл. ДДС
22 44616 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за дихателна система на ден 120 96 90
23 44617 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за храносмилателна система на ден 120 96 90
24 44618 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за алергия на ден 120 96 90
25 44619 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за болков синдром на ден 120 96 90
26 45509 Такса придружител без право за ползване на легло - за деца над 7 год. възраст за целия престой 30 24 22.5 с вкл. ДДС
66721 Такса придружител с право за ползване на легло - за деца над 7 год. възраст (при наличие на свободни легла) 50 40 37.5 с вкл. ДДС
27 45017 Ползване на самостоятелна ВИП стая за целия престой с вкл. ДДС 100 80 75 с вкл. ДДС
12 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1 62817 Стационарни грижи при бременност с повишен риск АГ бр. 1 КП 484 629.2 503.36 471.9
2 62818 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск АГ бр. 2 КП 800 1040 832 780
3 62819 Оперативни процедури за задържане на бременност АГ бр. 3 КП 210 273 218.4 204.75
4 62820 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително АГ бр. 004.1 КП 236 306.8 245.44 230.1
5 62821 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода АГ бр. 004.2 КП 340 442 353.6 331.5
6 62822 Раждане АГ бр. 5 КП 940 1222 977.6 916.5
7 62823 Грижи за здраво новородено дете Неонатология бр. 6 КП 286 371.8 297.44 278.85
8 62824 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест Неонатология бр. 7 КП 960 1248 998.4 936
10 62826 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест Неонатология бр. 9 КП 1178 1531.4 1225.12 1148.55
62809 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 111 КП 378 491.4 393.12 368.55
12 62828 Нерадикално отстраняване на матката АГ бр. 160 КП 1100 1430 1144 1072.5
13 62830 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи АГ бр. 162 КП 830 1079 863.2 809.25
14 62831 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи АГ бр. 163 КП 354 460.2 368.16 345.15
15 62832 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената АГ бр. 164 КП 862 1120.6 896.48 840.45
16 62833 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход АГ бр. 165 КП 494 642.2 513.76 481.65
17 62834 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената АГ бр. 166 КП 800 1040 832 780
18 62835 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок АГ бр. 169 КП 1888 2454.4 1963.52 1840.8
19 62836 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването АГ бр. 170 КП 8558 11125.4 8900.32 8344.05
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 25 АПр 58 75.4 60.32 56.55
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 38.1 АПр 22 28.6 22.88 21.45
20 44620 Колпоскопия АГ бр. 40 32 30
21 44622 Ултразвукова фоликулометрия АГ бр. 35 28 26.25
22 44623 Ултразвуков преглед на бременност АГ бр. 35 28 26.25
23 44625 Доплерово изследване на пъпна артерия и маточен кръвоток АГ бр. 40 32 30
24 44626 Ултразвуков преглед/трансвагинален/ АГ бр. 35 28 26.25
25 44627 Ехография на млечни жлези АГ бр. 50 40 37.5
26 44629 Запис на детски сърдечни тонове и маточни контракции АГ бр. 20 16 15
27 44630 ДТК на ерозио на маточната шийка АГ бр. 50 40 37.5
28 44631 ДТК на остри кондиломи на перинеум и/ или вулва АГ бр. 50 40 37.5
29 44632 Апликация на вътрематочен песар/спирала/+УЗ преглед АГ бр. 40 32 30
30 44633 Екстракция на вътрематочен песар/спирала/ АГ бр. 25 20 18.75
31 44635 Апликация или екстракция на вагинален песар,диафрагма АГ бр. 20 16 15
32 44636 Остраняване на чуждо тяло от вагината АГ бр. 35 28 26.25
33 44637 Туширане на раничка /с медикамет на пациента/ АГ бр. 10 8 7.5
34 62747 Ултразвуково изследване с гинекологичен преглед АГ бр. 50 40 37.5
35 44640 Хистеросалпингофрафия АГ бр. 150 120 112.5
36 44641 Хидротубация АГ бр. 120 96 90
37 44643 Инцизия на Бартолинова жлеза АГ бр. 50 40 37.5
38 44644 Марсупиализация на Бартолинова жлеза АГ бр. 300 240 225
39 44645 Локална или проводна анестезия АГ бр. 55 44 41.25
40 44646 Въвеждане на уретрален катетър АГ бр. 15 12 11.25
41 44647 Инцизия на форункул в областта на гениталите АГ бр. 50 40 37.5
42 44648 Консултация при преносена бременност АГ бр. 30 24 22.5
43 44649 Хистероскопия АГ бр. 300 240 225
44 44651 Прекъсване на бременност по желание АГ бр. 225 180 168.75
45 62748 Профилактичен гинекологичен пакет АГ бр. 100 80 75
46 62749 Профилактичен пакет климактериум АГ бр. 175 140 131.25
13 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
1 62838 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето бр. 254 КП 56 72.8 58.24 54.6
2 62839 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции бр. 255 КП 56 72.8 58.24 54.6
4 62841 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние бр. 257 КП 106 137.8 110.24 103.35
5 62842 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система бр. 258 КП 46 59.8 47.84 44.85
6 62843 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система бр. 259 КП 46 59.8 47.84 44.85
7 62844 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа бр. 260 КП 72 93.6 74.88 70.2
8 62845 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия бр. 261 КП 430 559 447.2 419.25
9 62846 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система бр. 262 КП 523 679.9 543.92 509.925
10 62847 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система бр. 263 КП 336 436.8 349.44 327.6
11 62849 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции бр. 264 КП 493 640.9 512.72 480.675
12 62851 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат бр. 265 КП 336 436.8 349.44 327.6
13 62852 Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр. 29 АПр 100 130 104 97.5
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
14 44652 Индивидуални инхалации бр. 8 6.4 6
15 44654 Групова лечебна гимнастика бр. 8 6.4 6
16 44656 Общо укрепваща гимнастика бр. 10 8 7.5
17 44657 Аналитична гимнастика бр. 10 8 7.5
18 44659 Лечебна гимнастика със специализирани методики бр. 12 9.6 9
19 44660 Масаж (мануален) на цяло тяло – 40 мин. бр. 40 32 30
20 44661 Частичен масаж (крайници, гръб, яка) – 15 мин. бр. 15 12 11.25
21 44665 Парафинолечебни или други топлинни процедури на апликация бр. 8 6.4 6
22 44666 Магнитотерапия с два индуктора бр. 8 6.4 6
23 44668 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле - радар бр. 9 7.2 6.75
24 44673 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле - УВЧ бр. 9 7.2 6.75
25 44674 Терапия със средно честотни токове - немектродин бр. 8 6.4 6
26 44676 Терапия с нискоч. ток - електрофореза бр. 8 6.4 6
27 44677 Терапия с нискоч. ток - диадинамик и диадфореза бр. 8 6.4 6
28 44678 Електростимулация/електрогимнастика на паретични и хипотрофични мускули - групова бр. 8 6.4 6
29 44680 Процедури с токове на Д'Арсонвал бр. 10 8 7.5
30 44681 Ултразвук на поле бр. 10 8 7.5
31 44682 Облъчвания със солукс - ИЧЛ бр. 8 6.4 6
32 44683 Снемане и отчитане на биодоза бр. 3 2.4 2.25
33 44684 Облъчвания с кварцова лампа - УВЛ бр. 8 6.4 6
34 44685 Лазертерапия на кожни повърхности бр. 10 8 7.5
35 44688 Мануална терапия бр. 30 24 22.5
36 60408 Пакет 1: Обезболяващи процедури (преглед + три вида електролечение) с продължителност 5 дни бр. 64 51.2 48
37 60409 Пакет 2: Двигателно възстановяване (преглед + три вида електролечение + кинезитерапия) с продължителност 5 дни бр. 72 57.6 54
14 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
1 62853 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години бр. 078.1 КП 702 912.6 730.08 684.45
2 62855 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години бр. 79.1 КП 382 496.6 397.28 372.45
3 62857 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години бр. 080.1 КП 536 696.8 557.44 522.6
4 62858 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години бр. 080.2 КП 906 1177.8 942.24 883.35
5 62859 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години бр. 081.1 КП 486 631.8 505.44 473.85
7 62863 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години бр. 82.1 КП 630 819 655.2 614.25
8 62864 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години бр. 83.1 КП 630 819 655.2 614.25
9 62865 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека бр. 14 АПр 210 273 218.4 204.75
10 62867 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна бр. 15 АПр 150 195 156 146.25
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 38.1 АПр 22 28.6 22.88 21.45
11 44845 Ехография на щитовидна жлеза и шия бр. 30 24 22.5
15 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
1 54013 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години бр. 68.1 КП 400 520 416 390
2 62869 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 69.1 КП 636 826.8 661.44 620.1
3 62872 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години бр. 70.1 КП 1490 1937 1549.6 1452.75
4 62873 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години бр. 71.1 КП 430 559 447.2 419.25
5 62874 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години бр. 72.1 КП 714 928.2 742.56 696.15
66713 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години бр. 72.2 КП 854 1110.2 888.16 832.65
6 62875 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 73.1 КП 1700 2210 1768 1657.5
62805 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума бр. 73.2 КП 2040 2652 2121.6 1989
7 62876 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица на 18 години бр. 74.1 КП 920 1196 956.8 897
66714 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица подд 18 години обща хирургия бр. 74.2 КП 1104 1435.2 1148.16 1076.4
8 62877 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години бр. 75.1 КП 1378 1791.4 1433.12 1343.55
66715 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години бр. 75.2 КП 1588 2064.4 1651.52 1548.3
10 62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 25 АПр 58 75.4 60.32 56.55
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
66751 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции бр. 33.2 АПр 980 1274 1019.2 955.5
11 62880 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 34 АПр 120 156 124.8 117
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 38.1 АПр 22 28.6 22.88 21.45
12 44848 Абдоминална ехография с доплер бр. 150 120 112.5
13 44849 Абдоминална парацентеза бр. 250 200 187.5
14 44850 Клиничен преглед + абдоминална ехография бр. 60 48 45
15 44852 Доплерова ехография на портална вена бр. 30 24 22.5
16 44853 Доплерова ехография на ренални органи бр. 100 80 75
17 44855 Терапевтична и диагностина парацентеза бр. 50 40 37.5
18 44857 Фиброгастроскопия бр. 130 104 97.5
19 44858 Фиброколоноскопия бр. 180 144 135
20 44860 Полипектомия /без цената на консуматива/ бр. 80 64 60
21 44862 Долна ендолуменна ехография бр. 40 32 30
22 44864 Горна ендолуменна /доплерова/ ехография бр. 180 144 135
23 44865 Контрасно усилена ехография /без цената на контраста/ бр. 100 80 75
24 44869 Диагностика и лечение на хранопровода, стомаха и дуоденума – престой от 2 до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 700 560 525
25 44871 Диагностика и лечение на болести на тънкото и дебелото черво – престой от 2 до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 900 720 675
26 44874 Диагностика и консервативно лечение на болести на билиарната система и панкреса – престой до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 1000 800 750
27 44876 Интервенционални процедури на хепатобилиарната система и панкреаса – престой до 5 дни /не се включва цената на еднократните консумативи/ бр. 1700 1360 1275
28 44878 Лечение на декомпенсирана чернодробна цироза – престой до 5 дни. бр. 1200 960 900
66726 Пакет подготовка за амбулаторна фиброгастроскопия или фиброколоноскопия бр. 52 41.6 39
16 КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
62789 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 24 КП 592 769.6 615.68 577.2
1 62881 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години бр. 50.1 КП 782 1016.6 813.28 762.45
2 62882 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр. 51.1 КП 2526 3283.8 2627.04 2462.85
4 62844 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години бр. 52.1 КП 1337 1738.1 1390.48 1303.575
5 62885 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години бр. 53.1 КП 1432 1861.6 1489.28 1396.2
6 62886 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години бр. 54.1 КП 7834 10184.2 8147.36 7638.15
7 62887 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 55.1 КП 10000 13000 10400 9750
8 62888 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години бр. 56.1 КП 551 716.3 573.04 537.225
9 62889 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години бр. 57.1 КП 2108 2740.4 2192.32 2055.3
10 62890 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години бр. 58.1 КП 754 980.2 784.16 735.15
11 62891 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС) бр. 59 КП 655 851.5 681.2 638.625
12 62892 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък бр. 60 КП 612 795.6 636.48 596.7
13 62893 Диагностика и лечение на мултиплена склероза бр. 61 КП 770 1001 800.8 750.75
14 62894 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години бр. 62.1 КП 490 637 509.6 477.75
15 62895 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години бр. 63.1 КП 720 936 748.8 702
16 62896 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години бр. 064.1 КП 578 751.4 601.12 563.55
17 62897 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години бр. 064.2 КП 911 1184.3 947.44 888.225
18 62898 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 65.1 КП 7551 9816.3 7853.04 7362.225
19 62899 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 66.1 КП 8660 11258 9006.4 8443.5
20 62900 Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр. 67 КП 248 322.4 257.92 241.8
21 62901 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) с минимален болничен престой 48 часа бр. 113.1 КП 200 260 208 195
22 62902 Диагностика и Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с мин. Болничен престой 4 дни бр. 113.2 КП 427 555.1 444.08 416.325
23 62903 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система бр. 208 КП 415 539.5 431.6 404.625
25 62906 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 10 АПр 160 208 166.4 156
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 38.1 АПр 22 28.6 22.88 21.45
26 62907 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза бр. 41 АПр 90 117 93.6 87.75
27 45019 Ултразвукова диагностика на нервната система /включва екстракраниални мозъчни артерии и интракраниални мозъчни артерии/ бр. 80 64 60
28 45021 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии бр. 50 40 37.5
29 62767 Екстракраниална дуплекс сонография бр. 60 48 45
30 45022 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии с измерване на дебелина и еластичност на съдовата стена бр. 100 80 75
31 45025 Треморограма бр. 50 40 37.5
32 45027 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 50 40 37.5
33 45029 Електромиография (ЕМГ) бр. 50 40 37.5
34 62770 Ползване на легло в самостоятелна стая на ден 90 72 67.5 с вкл. ДДС
35 62774 Диагностичен пакет (полудневен или дневен), включва преглед, изследвания и назначаване на терапия бр. 500 400 375
36 62776 Пакет дневен стационар, включва цена на медикаменти, консумативи и манипулации бр. 50 40 37.5
37 62777 Предхоспитализационна амбулаторна консултация на пациент бр. 40 32 30
17 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
1 62909 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 36 КП 778 1011.4 809.12 758.55
2 62911 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 37 КП 2994 3892.2 3113.76 2919.15
3 92912 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 38 КП 678 881.4 705.12 661.05
4 62914 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст бр. 39 КП 677 880.1 704.08 660.075
5 62915 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст бр. 040.1 КП 606 787.8 630.24 590.85
6 62917 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години бр. 041.1 КП 440 572 457.6 429
7 62919 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години бр. 042.1 КП 934 1214.2 971.36 910.65
8 62921 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система бр. 45 КП 760 988 790.4 741
9 62922 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 год. бр. 84.1 КП 610 793 634.4 594.75
10 62924 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 087.1 КП 990 1287 1029.6 965.25
11 62925 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 088.1 КП 460 598 478.4 448.5
12 62926 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения бр. 104 КП 618 803.4 642.72 602.55
13 62927 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания (20 дни до 6 месеца) бр. 253 КП 97 126.1 100.88 94.575
62906 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 10 АПр 160 208 166.4 156
63003 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 11 АПр 91 118.3 94.64 88.725
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 25 АПр 58 75.4 60.32 56.55
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 38.1 АПр 22 28.6 22.88 21.45
14 62928 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза бр. 40 АПр 90 117 93.6 87.75
15 45042 Абдоминална ехография (черен дроб, жлъчка, бъбреци, пикочен мехур) бр. 40 32 30
16 45044 Абдоминална ехография на ПОС (пик. отделителна система) бр. 30 24 22.5
17 45045 ФИД бр. 15 12 11.25
18 45046 ФИД с бронходилатация бр. 20 16 15
19 45047 Преглед + Ехография бр. 60 48 45
20 45048 Преглед + ФИД бр. 40 32 30
21 45049 Проба Манту с отчитане от пулмолог бр. 15 12 11.25
22 62783 Изследване на нарушения на дишането при сън - сънна амнея бр. 70 56 52.5
18 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
1 62874 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години бр. 72.1 КП 714 928.2 742.56 696.15
66713 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години бр. 72.2 КП 854 1110.2 888.16 832.65
62937 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години обща хирургия бр. 74.1 КП 920 1196 956.8 897
66714 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица подд 18 години обща хирургия бр. 74.2 КП 1104 1435.2 1148.16 1076.4
63059 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ бр. 129 КП 460 598 478.4 448.5
2 62937 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани обща хирургия бр. 158 КП 562 730.6 584.48 547.95
3 62939 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години обща хирургия бр. 171 КП 3220 4186 3348.8 3139.5
4 62940 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години обща хирургия бр. 172 КП 5057 6574.1 5259.28 4930.575
5 62942 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години обща хирургия бр. 173 КП 2062 2680.6 2144.48 2010.45
6 62944 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години обща хирургия бр. 174 КП 2990 3887 3109.6 2915.25
7 62945 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години обща хирургия бр. 175 КП 2936 3816.8 3053.44 2862.6
8 62947 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години обща хирургия бр. 176 КП 4110 5343 4274.4 4007.25
9 62948 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години обща хирургия бр. 177 КП 1199 1558.7 1246.96 1169.025
10 62949 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години обща хирургия бр. 178 КП 1890 2457 1965.6 1842.75
11 62950 Оперативни процедури върху апендикс обща хирургия бр. 179 КП 728 946.4 757.12 709.8
12 62951 Хирургични интервенции за затваряне на стома обща хирургия бр. 180 КП 710 923 738.4 692.25
13 62952 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство обща хирургия бр. 181 КП 530 689 551.2 516.75
14 62953 Оперативни процедури при хернии обща хирургия бр. 182 КП 710 923 738.4 692.25
15 62954 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация обща хирургия бр. 183 КП 790 1027 821.6 770.25
16 62955 Конвенционална холецистектомия обща хирургия бр. 184 КП 1240 1612 1289.6 1209
17 62956 Лапароскопска холецистектомия обща хирургия бр. 185 КП 1010 1313 1050.4 984.75
18 62957 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища обща хирургия бр. 186 КП 2480 3224 2579.2 2418
19 62958 Оперативни процедури върху черен дроб обща хирургия бр. 187 КП 3560 4628 3702.4 3471
20 62959 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест обща хирургия бр. 188 КП 1659 2156.7 1725.36 1617.525
21 62960 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност обща хирургия бр. 189 КП 4950 6435 5148 4826.25
22 62961 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност обща хирургия бр. 190 КП 1820 2366 1892.8 1774.5
23 62962 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години обща хирургия бр. 191.1 КП 1180 1534 1227.2 1150.5
24 62963 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години обща хирургия бр. 191.2 КП 1560 2028 1622.4 1521
25 62964 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции обща хирургия бр. 192 КП 1230 1599 1279.2 1199.25
26 62965 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 обща хирургия бр. 193 КП 1600 2080 1664 1560
62866 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 194 КП 336 436.8 349.44 327.6
27 62966 Оперативно лечение при остър перитонит обща хирургия бр. 195 КП 2398 3117.4 2493.92 2338.05
28 62967 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси обща хирургия бр. 196 КП 1698 2207.4 1765.92 1655.55
29 62968 Консервативно лечение при остри коремни заболявания обща хирургия бр. 197 КП 750 975 780 731.25
30 62969 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани обща хирургия бр. 198 КП 2200 2860 2288 2145
31 62970 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания обща хирургия бр. 199.1 КП 618 803.4 642.72 602.55
32 62971 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания обща хирургия бр. 199.2 КП 305 396.5 317.2 297.375
33 62972 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния обща хирургия бр. 200 КП 920 1196 956.8 897
34 62973 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност обща хирургия бр. 202 КП 879 1142.7 914.16 857.025
63003 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 11 АПр 91 118.3 94.64 88.725
36 62975 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия обща хирургия бр. 12 АПр 310 403 322.4 302.25
62913 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 22 АПр 193 250.9 200.72 188.175
62910 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 23 АПр 256 332.8 266.24 249.6
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 25 АПр 58 75.4 60.32 56.55
37 62976 Амбулаторни хирургични процедури обща хирургия бр. 26 АПр 90 117 93.6 87.75
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
62880 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 34 АПр 120 156 124.8 117
66845 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 44 АПр 500 650 520 487.5
38 62977 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение неврохирургия бр. 204 КП 3880 5044 4035.2 3783
39 62978 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение неврохирургия бр. 205 КП 1552 2017.6 1614.08 1513.2
42 62981 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми неврохирургия бр. 208 КП 415 539.5 431.6 404.625
43 62982 Хирургично лечение при травма на главата неврохирургия бр. 209 КП 1111 1444.3 1155.44 1083.225
62854 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 215 КП 1755 2281.5 1825.2 1711.125
62850 Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 216 КП 635 825.5 660.4 619.125
62848 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 223 КП 720 936 748.8 702
63019 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца бр. 232 КП 560 728 582.4 546
63018 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции бр. 233 КП 3030 3939 3151.2 2954.25
63017 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 235 КП 560 728 582.4 546
63060 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 4 АПр 182 236.6 189.28 177.45
Херниални платна
Полипропилен
44690 - 7,5/15 см бр. 204 163.2 153
44691 - 15/15 см бр. 240 192 180
44692 - 30/30 см бр. 450 360 337.5
Титаниеви
44693 - 8/11 см бр. 360 288 270
44694 - 10/15 см бр. 468 374.4 351
44695 - 15/15 см бр. 540 432 405
Двукомпонентни
44696 - 15/15 см бр. 720 576 540
44697 - 20/30 см бр. 1000 800 750
44698 - 30/30 см бр. 1200 960 900
46 44699 Доплащане за лапароскопска холецистектомия с консуматив бр. 800 640 600
44700 Доплащане за лапароскопска апендектомия с консуматив бр. 800 640 600
62784 - на мъж – без осигуряване на катетър бр. 20 16 15
62785 - на мъж – с осигуряване на катетър бр. 25 20 18.75
62786 - на жена – без осигуряване на катетър бр. 20 16 15
62787 - на жена – с осигуряване на катетър бр. 25 20 18.75
66739 Доплащане за лапароскопска херниотомия с консуматив бр. 800 640 600
66740 Доплащане за лапароскопска операция на дебело черво с консуматив бр. 1000 800 750
66741 Доплащане за операция на хемороиди PPH, Longo, THD с консуматив бр. 1100 880 825
66742 Доплащане за диагностична лапароскопия с консуматив бр. 500 400 375
66743 Доплащане за лапароскопски дебридман (адхезиолиза) с консуматив бр. 500 400 375
44701 Престой и лечение при еднодневна хирургия и/или изследване бр. 180 144 135
44702 Циркулярен стаплер за еднократна употреба (кръгов ушивател 26, 29, 32 мм.) бр. 900 720 675
44703 Механични ушиватели за еднократна употреба с едновременно ушиване и рязане бр. 790 632 592.5
66744 Перкутанна студенплазмена нуклеопластика бр. 2000 1600 1500
66745 Перкутанна радиочестотна деструкция бр. 2000 1600 1500
66746 Микроскопична дискектомия без поставяне на имплант бр. 4000 3200 3000
66747 Микроскопична дискектомия с поставяне на имплант бр. 5000 4000 3750
66748 Стеноза на канала с компресия на гръбначния мозък и коренчетата с поставяне на транспедикулярни системи бр. 6000 4800 4500
66749 Перкутанна вертепластика бр. 3000 2400 2250
66750 Микроскопска операция на тумори на гръбначния мозък бр. 10000 8000 7500
19 КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
1 44708 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур бр. 141 КП 1060 1378 1102.4 1033.5
3 62988 Трансуретрална простатектомия бр. 143 КП 1160 1508 1206.4 1131
4 62989 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения бр. 144 КП 1220 1586 1268.8 1189.5
5 62991 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища бр. 145 КП 792 1029.6 823.68 772.2
6 62992 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система бр. 146 КП 2680 3484 2787.2 2613
7 44796 Оперативни процедури върху мъжка полова система бр. 147 КП 636 826.8 661.44 620.1
8 62994 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност бр. 148 КП 2720 3536 2828.8 2652
9 62994 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност бр. 149 КП 1228 1596.4 1277.12 1197.3
10 62997 Оперативни процедури при инконтиненция на урината бр. 150 КП 695 903.5 722.8 677.625
11 62998 Реконструктивни операции в урологията бр. 151 КП 1156 1502.8 1202.24 1127.1
12 62999 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр. 152 КП 544 707.2 565.76 530.4
13 63000 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 153 КП 1090 1417 1133.6 1062.75
14 63001 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност бр. 154 КП 2516 3270.8 2616.64 2453.1
15 63002 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност бр. 155 КП 1040 1352 1081.6 1014
16 63003 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 11 АПр 91 118.3 94.64 88.725
62975 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия обща хирургия бр. 12 АПр 310 403 322.4 302.25
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 25 АПр 58 75.4 60.32 56.55
62976 Амбулаторни хирургични процедури обща хирургия бр. 26 АПр 90 117 93.6 87.75
17 63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
18 44704 Абдоминална урологична ехография бр. 30 24 22.5
19 44705 Трансректална ехография бр. 30 24 22.5
20 44706 Урофлоуметрия бр. 60 48 45
21 63007 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, M0-1 бр. 900 720 675
22 45052 Трансуретрална резекция при АПХ – малка по обем бр. 1200 960 900
23 44711 Трансуретрална резекция при АПХ – голяма по обем бр. 1600 1280 1200
24 44712 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – до 2 дни бр. 300 240 225
25 44714 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи за лечение бр. 1000 800 750
26 Катетеризации - уретрални бр.
27 44717 - на мъж – без осигуряване на катетър бр. 20 16 15
28 44718 - на мъж – с осигуряване на катетър бр. 25 20 18.75
29 44720 - на жена – без осигуряване на катетър бр. 20 16 15
30 44735 - на жена – с осигуряване на катетър бр. 25 20 18.75
31 44744 Цистоскопия с локална анестезия бр. 120 96 90
Операции при заболявания на пикочния мехур
32 44746 Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур бр. 1000 800 750
33 44747 Парциална резекция на пикочния мехур бр. 900 720 675
34 44749 Радикална цистопростатектомия с чревна или кутанна деривация на урина бр. 3500 2800 2625
35 44751 Трансуретрално почистване на пикочния мехур бр. 600 480 450
36 44753 Уретрална меатотомия бр. 100 80 75
37 44754 Дилатация на уретера бр. 100 80 75
38 44756 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 600 480 450
39 44757 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи бр. 550 440 412.5
40 44759 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 1800 1440 1350
Операции при заболявания на простатната жлеза
41 44760 Радикална простатектомия бр. 3500 2800 2625
42 44762 Оперативна аденомектомия бр. 1800 1440 1350
43 44764 Биопсия на простатната жлеза под ехографски контрол бр. 180 144 135
Операции при заболявания на бъбрека и уретера
44 44766 Нефректомия при тумор на бъбрека бр. 3000 2400 2250
45 44768 Нефроуретеректомия бр. 3500 2800 2625
46 44769 Нефректомия при пионефроза бр. 3000 2400 2250
47 44771 Нефролитотомия бр. 3000 2400 2250
48 44773 Пиелолитотомия и уретеролитотомия бр. 1500 1200 1125
49 44774 Пластика на легенчето бр. 2000 1600 1500
50 44776 Реинплантация на уретера в пикочния мехур бр. 1800 1440 1350
51 44777 Нефростома – перкутанна или дефинитивна бр. 860 688 645
52 44779 Фиксиране на еретерална протеза или катетър бр. 1000 800 750
Операции при заболявания на уретрата
53 44781 Пластично-реконструктивни при стриктури на уретрата бр. 1000 800 750
54 44783 Пластично-реконструктивни при хипоспадиас бр. 1200 960 900
55 44785 Ендоскопска уретротомия бр. 650 520 487.5
Операции при заболявания на пениса
56 44786 Ампутация при карцином на пениса бр. 1000 800 750
57 44788 Пластика при корпус алиенум бр. 1600 1280 1200
58 44790 Циркумцизия, дорзумцизия, френулотомия бр. 300 240 225
59 44792 Операции при заболявания на тестисите и скротума бр. 550 440 412.5
60 44794 Операции при инконтиненция на урината бр. 1000 800 750
61 44796 Оперативни процедури върху мъжка полова система бр. 500 400 375
62 44798 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пътища бр. 450 360 337.5
63 44800 Диагностична цистоскопия бр. 150 120 112.5
64 63010 ТУТУР бр. 1000 800 750
65 63011 ТУР простата - малък обем бр. 1200 960 900
66 63030 ТУР простата - голям обем бр. 1600 1280 1200
67 63032 Камъни в уретер/бъбрек бр. 1000 800 750
68 63034 Камъни в пикочен мехур - ТУР почистване бр. 600 480 450
69 63036 Биопсия на простатата бр. 250 200 187.5
70 63037 Операция на скротум и пенис бр. 300 240 225
71 63038 Лапароскопска радикална простатектомия бр. 3500 2800 2625
72 63039 Лапароскопска аденомектомия при аденом на простатата бр. 2500 2000 1875
73 63040 Лапароскопска тазова лимфна дисекция за стадиране бр. 1000 800 750
74 63041 Лапароскопска операция за камъни в пикочен мехур бр. 1500 1200 1125
75 63042 Лапароскопска операция на бъбречна киста бр. 1500 1200 1125
76 63043 Лапароскопска операция на камък в уретер/бъбрек бр. 1500 1200 1125
77 63044 Други лапароскопски урологични операции бр. 1000 800 750
78 63045 Диагностично уточняване с болничен престой на ден 200 160 150
20 КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
1 62796 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 17.1 КП 750 975 780 731.25
62795 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години бр. 18.1 КП 1320 1716 1372.8 1287
62794 Постоянна електростимулация- антибрадикарден пейсмейкър бр. 19.1 КП 641 833.3 666.64 624.975
62793 Постоянна електростимулация- кардиовертер бр. 19.2 КП 1256 1632.8 1306.24 1224.6
3 63052 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 20.1 КП 3318 4313.4 3450.72 3235.05
62789 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 24 КП 592 769.6 615.68 577.2
4 63053 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им бр. 123 КП 3700 4810 3848 3607.5
5 63054 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент бр. 124 КП 1986 2581.8 2065.44 1936.35
6 63055 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга бр. 125 КП 1886 2451.8 1961.44 1838.85
7 63056 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) бр. 126 КП 1197 1556.1 1244.88 1167.075
8 63057 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност бр. 127 КП 544 707.2 565.76 530.4
9 63058 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност бр. 128 КП 415 539.5 431.6 404.625
10 63059 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ бр. 129 КП 460 598 478.4 448.5
11 63060 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 4 АПр 182 236.6 189.28 177.45
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
12 44707 Преглед с доплерова ехография бр. 70 56 52.5
13 44710 Преглед с доплер от хабилитирано лице бр. 100 80 75
14 44713 Радиофреквентна аблация на разширени вени бр. 1500 1200 1125
15 44715 Стрипинг на разширени вени бр. 1000 800 750
16 44716 РФА на капилярни разширени вени – цена на един импулс бр. 0.5 0.4 0.375
17 44719 Склеротерапия (химична или термична) бр. 100 80 75
18 44721 Емболизация на тумори бр. 2500 2000 1875
19 44722 Доплерова манометрия бр. 50 40 37.5
20 44724 Хирургично лечение в Аорто-илиачния сегмент – Абдоминална аневризма или синдром на Лериш бр. 10000 8000 7500
21 44725 Хирургична интервенция във феморопоплитеалния сегмент бр. 5000 4000 3750
22 44726 Хирургична интервенция на каротидни артерии бр. 5000 4000 3750
23 44727 Спешни оперативни интервенции неизискващи реконструкция бр. 3000 2400 2250
24 44728 Хирургично лечение на верикозна болест бр. 3000 2400 2250
25 66755 Конструиране на А-В фистула за диализно лечение бр. 300 240 225
Специфични превръзки
26 44729 Превръзка малка бр. 20 16 15
27 44730 Пакет превръзки малки 6 бр. бр. 100 80 75
28 44731 Превръзка голяма бр. 50 40 37.5
29 44732 Пакет превръзки големи 6 бр. бр. 250 200 187.5
30 44733 Поставяне на кава филтър бр. 500 400 375
31 44734 Поставяне на пермкат бр. 550 440 412.5
21 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
1 44758 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години бр. 47.1 КП 1679 2182.7 1746.16 1637.025
66711 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр. 47.2 КП 2182 2836.6 2269.28 2127.45
2 63064 Токсоалергични реакции при лица над 18 години бр. 106.1 КП 574 746.2 596.96 559.65
3 63070 Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 106.2 КП 688 894.4 715.52 670.8
4 63062 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови бр. 107 КП 870 1131 904.8 848.25
5 63061 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне бр. 108 КП 2769 3599.7 2879.76 2699.775
6 44770 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр. 114 КП 2392 3109.6 2487.68 2332.2
7 44772 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр. 115 КП 2800 3640 2912 2730
8 44778 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 3 КПр 426 553.8 443.04 415.35
9 44780 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 4 КПр 155 201.5 161.2 151.125
62906 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 10 АПр 160 208 166.4 156
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
10 44767 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (Болест на Лайел) бр. 1650 1320 1237.5
11 44770 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр. 2134 1707.2 1600.5
12 44772 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр. 2284 1827.2 1713
13 44775 Палиативно лечение и грижи на ден 155 124 116.25
Клинични процедури
14 44782 Интензивен мониторинг и/или лечение (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя) – на ден на ден 300 240 225
15 44784 Тежко протичащи заболявания, нуждаещи се от интензивни грижи (пакет до изчерпване) бр. 4650 3720 3487.5
Амбулаторни процедури
16 44787 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви бр. 28 АПр 25 90 72 67.5
17 44789 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 35 28 26.25
18 44791 Инжекция на лекарствени средства в нерв или ганглий бр. 60 48 45
19 44793 Локална /инфилтративна и топликална/ анестезия - аналгезия бр. 20 16 15
20 44795 Плексусна анесетезия/блокада/ - еднократна бр. 90 72 67.5
21 44797 Инжекция на невролитично вещество в симпатикусов нерв или ганглий бр. 100 80 75
22 44799 Плексално приложение на лекарствени средства бр. 130 104 97.5
Услуги
18 44801 Леглоден постоперативно в ОАИЛ бр. 150 120 112.5 с вкл. ДДС
19 44803 Издаване на преписи от документи/епикризи/ бр. 6 4.8 4.5 с вкл. ДДС
20 63051 Краткотрайна венозна анестезия /до 30 мин. / бр. 100 80 75
21 44805 Спинална анестезия бр. 100 80 75
22 44806 Епидурална анестезия бр. 150 120 112.5
23 44807 Ендотрахеарна анестезия – за първия час /за всеки следващи 30 минути – 30,00 лв./ бр. 80 64 60
24 44809 Поставяне на централен венозен катетър бр. 80 64 60
25 44810 Поставяне на централен венозен катетър по Селдингер за хрониодиализа бр. 80 64 60
26 44811 Поставяне на порт с тунелиране за химиотерапия бр. 80 64 60
27 44812 Обща анестезия до 1 час с интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия бр. 180 144 135
28 44813 Обща анестезия до 30 мин. без интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия бр. 110 88 82.5
29 44814 Поставяне на катетър за плексусна инфузия на лечебни или палиативни субстанции бр. 150 120 112.5
30 44815 Приложение и лекарствени средства в спиналния канал бр. 100 80 75
31 44816 Приложение на лекарствени средства, бурси и сухожилия бр. 30 24 22.5
32 44817 Регионална анестезия бр. 190 152 142.5
33 44818 Седация до 1 час бр. 90 72 67.5
34 44819 Наблюдение и мониторинг след анестезия и /или седация бр. 50 40 37.5
35 44820 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервация с анестезия бр. 40 32 30
36 44821 Приложение на лекарствени средства през катетър за плексусна блокада – поредни апликация бр. 50 40 37.5
37 44822 Венозна регионална аналгезия РИВА бр. 100 80 75
38 44823 Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ бр. 10 8 7.5
39 44824 Поставяне на назо-гастрална сонда бр. 10 8 7.5
40 44825 Определяне на стойността на кръвна захар с глюкомер бр. 5 4 3.75
41 44826 Осигуряване на временен съдов достап за хемодиализа или химиотерапия бр. 100 80 75
42 44827 Проводна анестезия бр. 50 40 37.5
Анестезия при диагностични процедури:
43 44828 - фиброгастро и фиброколоноскопии бр. 120 96 90
44 44829 - бронхоскопии бр. 150 120 112.5
45 44830 - трансезофагеална ехокардиография бр. 120 96 90
46 44831 - седация/анестезия при КАТ и ЯМР бр. 150 120 112.5
47 44832 Избор на анестезиологчен екип бр. 150 120 112.5
48 44833 Поставяне на епидурален катетър за постоперативно обезболяване бр. 140 112 105
49 44834 Обезболяване на нормално раждане бр. 200 160 150
50 44835 Лечение на остра и /или хронична болка бр. 1000 800 750
51 44836 Избор на анестезиолог за операция със среден обем на сложност и /или ASA бр. 190 152 142.5
52 44837 Избор на индивидуален сестрински пост в централна реанимация 12 часа бр. 100 80 75
53 44838 Фиброоптична бронхоскопия/Фибробронхоскопия (базисна) бр. 360 288 270
Анестезия при секцио
54 44805 Спинална анестезия бр. 100 80 75
55 44840 Обща интубационна бр. 180 144 135
22 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
1 63035 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност бр. 136 КП 2950 3835 3068 2876.25
2 63033 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност бр. 137 КП 1500 1950 1560 1462.5
3 63031 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност бр. 138 КП 650 845 676 633.75
4 63029 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания бр. 199.1 КП 618 803.4 642.72 602.55
5 63028 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания бр. 199.2 КП 305 396.5 317.2 297.375
6 63027 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния бр. 200 КП 920 1196 956.8 897
8 63024 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 222 КП 494 642.2 513.76 481.65
9 63023 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност бр. 225 КП 1240 1612 1289.6 1209
10 63022 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност бр. 226 КП 822 1068.6 854.88 801.45
11 63021 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност бр. 227 КП 863 1121.9 897.52 841.425
12 63020 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област бр. 230 КП 1170 1521 1216.8 1140.75
13 63019 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца бр. 232 КП 560 728 582.4 546
14 63018 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции бр. 233 КП 3030 3939 3151.2 2954.25
15 63017 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 235 КП 560 728 582.4 546
16 63016 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан бр. 236 КП 1760 2288 1830.4 1716
17 63015 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване бр. 237 КП 950 1235 988 926.25
18 63014 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност бр. 18 АПр 250 325 260 243.75
62976 Амбулаторни хирургични процедури обща хирургия бр. 26 АПр 90 117 93.6 87.75
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
Оперативна интервенция
Увеличаване на бюста с импланти (аугментационна мамопластика)
19 44844 Увеличаване на бюст с кръгли импланти бр. 6000 4800 4500
20 60282 Увеличаване на бюст с ергономични импланти бр. 6500 5200 4875
21 44846 Увеличаване на бюст с анатомични импланти бр. 7000 5600 5250
22 60283 Реоперация на гърди за промяна на позицията бр. 2000 1600 1500
23 44847 Реоперация на гърди за смяна на импланти и/или промяна в позицията им (Replacement) без цената на имплантите бр. 5700 4560 4275
Редукционна мамопластика, мастопексия, корекции на ареоло-мамиларен комплекс
24 44851 Намаляване и повдигане на бюста (Редукционна мамопластика) - средна сложност бр. 3500 2800 2625
25 60266 Намаляване и повдигане на бюста (Редукционна мамопластика) - голяма сложност бр. 5000 4000 3750
26 44854 Повдигане на бюста (Мастопексия) бр. 2500 2000 1875
27 44856 Повдигане на бюста (Мастопексия) след аугументационна мамопластика бр. 8500 6800 6375
28 44851 Намаляване на ареолите бр. 1200 960 900
29 44861 Корекция на инвертирани мамили бр. 1600 1280 1200
30 44863 Корекция на гинекомастия бр. 1600 1280 1200
Периорбитална хирургия
31 44866 Блефаропластика на горни клепачи с локална анестезия бр. 1200 960 900
32 60267 Блефаропластика на горни клепачи с обща анестезия бр. 1600 1280 1200
33 44867 Блефаропластика: долни клепачи бр. 2000 1600 1500
34 44870 Горна и долна блефаропластика бр. 3000 2400 2250
Ринопластика
35 63009 Естетическа ринопластика: закрита със средна сложност бр. 2000 1600 1500
36 63008 Естетическа ринопластика: отворена с голяма сложност бр. 2800 2240 2100
37 44880 Вторична ринопластика бр. 3600 2880 2700
38 60288 Реконструктивна ринопластика бр. 1500-3000 1125-2250
39 60287 Корекция на върха на носа бр. 900-1500 675-1125
Отопластика
40 44881 Корекция на клепнали уши - едностранно бр. 600 480 450
41 60268 Корекция на клепнали уши - двустранно бр. 1000 800 750
42 44882 Корекция на лубулуси - едностранно бр. 200 160 150
43 44883 Корекция на лубулуси - двустранно бр. 400 320 300
Лифтинги
44 44885 Фейс-лифтинг-разширен (вкл. шия) бр. 3800 3040 2850
45 44887 Корекция на шията с пластика на платизмата (платизмапластика) бр. 2500 2000 1875
46 44888 Корекция на двойна брадичка бр. 1800 1440 1350
47 44889 Платизмапластика + корекция на двойна брадичка бр. 3000 2400 2250
48 44892 Конвенционален брау лифтинг бр. 3000 2400 2250
49 44899 Модифициран миниинвазивен латерален брау лифтинг (MLBL) бр. 1500 1200 1125
Лицеви импланти
50 44901 Подчертаване на скулите (без цената на импланта) бр. 2000 1600 1500
51 44905 Увеличаване на брадичката (без цената на импланта) бр. 2000 1600 1500
52 44907 Подчертаване на долна челюст (без цената на импланта) бр. 2000 1600 1500
53 44909 Корекция на параназална област (без цената на импланта) бр. 2000 1600 1500
54 44912 Увеличаване на устни (без цената на импланта) бр. 2500 2000 1875
Генитална хирургия
55 44914 Редукция и/или повдигане на венерин хълм бр. 2600 2080 1950
56 44917 Корекция на срамни устни (лабиопластика) бр. 2000 1600 1500
57 44919 Хименопластика бр. 1500 1200 1125
58 44921 Циркумцизио (обрязване) бр. 300 240 225
Корекции на коремна стена
59 44929 Миниабдоминопластика бр. 3500 2800 2625
60 44932 Дермолипектомия с пластика на коремна стена (респ. белт липектомия – I етап) бр. 5500 4400 4125
61 44935 Дермолипектомия на корем бр. 4000 3200 3000
62 44936 Дермолипектомия на лумбална област (респ. белт липектомия – II етап) бр. 5000 4000 3750
Бодилифт 8500 6800 6375
Корекции на седалището
63 44939 Оперативно повдигане на седалището бр. 4500 3600 3375
64 60276 Липофилинг за увеличаване на седалището бр. 2500 2000 1875
65 63005 Импланти за увеличаване на седалището (без импланта) бр. 3500 2800 2625
Дермолипектомии
66 60277 Брахиопластика вертикална бр. 3500 2800 2625
67 60278 Брахиопластика хоризонтална бр. 2800 2240 2100
68 60279 Лифтинг на бедра вертикален с липосукция бр. 5500 4400 4125
69 60280 Лифтинг на бедра вертикален бр. 4500 3600 3375
70 60281 Лифтинг на бедра хоризонтален бр. 3000 2400 2250
Дерматохирургия
71 44950 Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори в областта на главата и шията бр. 150 120 112.5
72 44972 Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори в областта на тялото бр. 150 120 112.5
73 44982 Оперативна корекция на малки цикатрикси бр. 100 80 75
74 60269 Оперативна корекция на големи цикатрикси бр. 300 240 225
Оперативно премахване на татуировки
75 60286 Оперативно премахване на татуировки с несвободна местна пластика (локални ламба) бр. 900-3500 675-2625
Поставяне на филър
76 62996 Хиалуронова киселина 400/мл бр. 600 480 450
77 44994 Собствена мастна тъкан (липофилинг, липоскулптуриране) на зона бр. 800 640 600
78 44996 Премахване на перманентни филъри от лицето и тялото бр. 1000 800 750
Аспирационна липосукция
44943 Бричове бр. 1500 1200 1125
79 60270 Крака (брич, вътрешна част, колена) бр. 3000 2400 2250
80 60271 Корем бр. 2000 1600 1500
81 60272 Зона липосукция бр. 750 600 562.5
82 62990 Лицеви импланти бр. 1500 1200 1125
83 60285 Премахване мастното тяло на Биша бр. 1500-3000 1125-2250
84 45013 Хидропроцедура, превръзка бр. 50 40 37.5
85 45014 Лечение с нанокристално сребро при площ до 5% - обработка и превръзка бр. 500 400 375
86 45016 Лечение с VAC - терапия бр. 200 160 150
87 60274 Наем на апарата на ден 60 48 45 с вкл. ДДС
88 45017 Допълнителна нощувка във ВИП стая на ден 60 48 45 с вкл. ДДС
89 45018 Допълнителна нощувка в стая с повече от едно легло на ден 45 36 33.75 с вкл. ДДС
23 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1 62946 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 158 КП 562 730.6 584.48 547.95
2 62943 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 159 КП 1200 1560 1248 1170
3 62941 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 192 КП 1230 1599 1279.2 1199.25
4 62936 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани бр. 198 КП 2200 2860 2288 2145
5 62935 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми бр. 208 КП 415 539.5 431.6 404.625
6 62934 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност бр. 211.1 КП 2950 3835 3068 2876.25
66844 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол бр. 211.2 КП 3300 4290 3432 3217.5
8 62934 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност бр. 212 КП 1950 2535 2028 1901.25
Оперативни процедури
9 62931 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник бр. 217.1 КП 2200 2860 2288 2145
10 62930 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става бр. 218 КП 1315 1709.5 1367.6 1282.125
11 62929 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност бр. 219 КП 964 1253.2 1002.56 939.9
12 62923 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност бр. 220.1 КП 1048 1362.4 1089.92 1021.8
66756 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) бр. 220.2 КП 1250 1625 1300 1218.75
13 62920 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност бр. 221 КП 1438 1869.4 1495.52 1402.05
14 62918 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 222 КП 494 642.2 513.76 481.65
15 62916 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години бр. 224 КП 2460 3198 2558.4 2398.5
63017 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 235 КП 560 728 582.4 546
16 62913 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 22 АПр 193 250.9 200.72 188.175
17 62910 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 23 АПр 256 332.8 266.24 249.6
18 62908 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 24 АПр 144 187.2 149.76 140.4
62976 Амбулаторни хирургични процедури обща хирургия бр. 26 АПр 90 117 93.6 87.75
19 62905 Напасване на протеза на горен или долен крайник бр. 30 АПр 24 31.2 24.96 23.4
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
20 44890 Ехография на става – коляно, ТБС, рамо бр. 30 24 22.5
21 44891 Вътреставна инжекция - коляно бр. 30 24 22.5
22 44893 Вътреставна инжекция - ТБС бр. 40 32 30
23 44895 Вътреставна инжекция - глезен бр. 30 24 22.5
24 44897 Шев на малка рана – до 3 см, до подкожие бр. 40 32 30
25 44898 Обработка на рана – повърхностна бр. 20 16 15
26 44900 Гипсиране, горен крайник, под лакът бр. 40 32 30
27 44902 Гипсиране, горен крайник, над лакът – олекотен гипс бр. 100 80 75
28 44903 Гипсиране долен крайник, под коляно бр. 70 56 52.5
29 44904 Гипсиране, долен крайник, над коляно бр. 90 72 67.5
30 44906 Гипсиране, долен крайник, под коляно – олекотен гипс бр. 90 72 67.5
31 44908 Гипсиране, долен крайник, над коляно – олекотен гипс бр. 140 112 105
32 44910 Перкутанна стабилизация с 2 К игли, под ТВ рентгенов контрол бр. 60 48 45
33 44911 Поставяне на директна екстензия бр. 40 32 30
34 44913 Премахване на шев от рана бр. 15 12 11.25
35 44915 Премахване на клипси от рана бр. 15 12 11.25
36 44916 Наместване на луксация, с анестезия - рамо бр. 300 240 225
37 44918 Наместване на луксация, с анестезия - лакът бр. 300 240 225
38 44920 Наместване на луксация, с анестезия - глезен, ходило бр. 300 240 225
39 44922 Наместване на луксация, с анестезия - пръст бр. 80 64 60
40 44923 Локална анестезия за манипулация бр. 30 24 22.5
41 44925 Намесване на фрактура под ТВ рентгенов контрол бр. 80 64 60
42 44927 Мека имобилизация – раменен бандаж бр. 40 32 30
43 44928 Мека имобилизация – глезенен бандаж бр. 40 32 30
44 44930 Мека имобилизация – китков бандаж бр. 20 16 15
45 44931 Ударно-вълнова терапия бр. 30 24 22.5
46 44933 Отстраняване на имплант, перкутанен (за един брой) бр. 30 24 22.5
47 44934 Дренаж на абсцес бр. 30 24 22.5
48 44937 Врастнал нокът - ексцизия бр. 80 64 60
49 44938 Отстраняване на гипсова имобилизация, циркулярна бр. 30 24 22.5
50 44941 Екстракция на чуждо тяло, подкожно бр. 40 32 30
51 44942 Поясно-крачолен гипс бр. 100 80 75
52 44944 Поясно-крачолен гипс - олекотен бр. 140 112 105
24 КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
1 62871 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията бр. 43 КП 358 465.4 372.32 349.05
2 62870 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията бр. 44 КП 987 1283.1 1026.48 962.325
62939 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години обща хирургия бр. 171 КП 3220 4186 3348.8 3139.5
3 62868 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 193 КП 1600 2080 1664 1560
4 62866 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 194 КП 336 436.8 349.44 327.6
62973 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност обща хирургия бр. 202 КП 879 1142.7 914.16 857.025
6 62861 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена бр. 213 КП 2700 3510 2808 2632.5
7 62856 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация бр. 214 КП 3480 4524 3619.2 3393
8 62854 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 215 КП 1755 2281.5 1825.2 1711.125
9 62850 Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 216 КП 635 825.5 660.4 619.125
10 62848 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 223 КП 720 936 748.8 702
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 25 АПр 58 75.4 60.32 56.55
62976 Амбулаторни хирургични процедури обща хирургия бр. 26 АПр 90 117 93.6 87.75
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 33.1 АПр 12 15.6 12.48 11.7
66845 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 44 АПр 500 650 520 487.5
11 62837 Ехография на млечна жлеза и гръдна стена бр. 50 40 37.5
12 44948 Щанцова биопсия на гърда + стойността на иглата бр. 50 40 37.5
13 44949 Инцизия на млечна жлеза бр. 50 40 37.5
14 44951 Плеврална пункция бр. 90 72 67.5
15 44952 Тръбна торокостомия /плеврален дренаж/ бр. 730 584 547.5
16 44953 Медиастинотомия, дренаж бр. 730 584 547.5
17 44954 Диагностична торакотомия/вътрешен сърдечен масаж бр. 1220 976 915
18 44955 Торакотомия с почистване на хемоторакс бр. 1820 1456 1365
19 44956 Самостоятелна резекция на ребро бр. 730 584 547.5
20 44957 Самостоятелно резициране на съседни ребра бр. 970 776 727.5
21 44958 Резекция на шийно или първо ребро бр. 1220 976 915
22 44959 Торакопластика бр. 3030 2424 2272.5
23 44961 Едностранна плевректомия самостоятелно бр.