ИНФОРМАЦИЯ по чл. 12 ал.4 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 12 ал.4 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД   е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз.

В изпълнение на фирмената политика на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД за съответствие с нормативните изисквания и с оглед на задълженията по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (по-нататък за краткост „ЗЗЛПСПОИН“), с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, Дружеството въведе вътрешни Правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения (по-нататък за краткост „Правилата“).

Утвърдените на 13.03.2023г.  Правила  уреждат условията и реда за вътрешно подаване и разглеждане на сигнали в рамките на Дружеството за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз и за последващите действия по тях, както и мерките за защита на сигнализиращите лица.

 

                СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ по смисъла на Правилата е всяко физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст, в качеството му на:

1. работник, служител или друго лице, което полага труд в Дружеството, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането, включително: лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; доброволец; стажант; работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение с Дружеството, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;

2. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Дружеството;

3. акционер, член на управителен или контролен орган на Дружеството;

4. лице, което работи за физическо или юридическо лице – подизпълнители, доставчици или други търговски партньори на Дружеството;

5. всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;

6. всяко друго лице, което отговаря на дефиницията за „сигнализиращо лице“ съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Регламентът на Правилата се прилага по отношение на сигнали за следните НАРУШЕНИЯ:

 1. 1. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

м) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

н) трудовото законодателство;

о) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 1. 2. нарушения на актовете на Европейския съюз, посочени в Приложението към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН, в областите по ал. 1, б. (а) – (л) от настоящия член. Ако в секторните актове на Европейския съюз, посочени в част II от приложението, се предвиждат специални правила относно подаването на сигнали за нарушения, се прилагат правилата, посочени в тези актове или национални разпоредби, които въвеждат съответните правила.
 2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 5. извършено престъпление от общ характер, за което Сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

 

Права на сигнализиращите лица :

 

Съгласно условията на Правилата, забранява се всяка форма на ответни действия спрямо Сигнализиращите лица, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага труд; понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност; изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението; отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя; отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа; прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания; отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа; предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;

2. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

3. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;

4. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

5. включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);

6. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;

7. прекратяване на лиценз или разрешение;

8. насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

Защита съгласно Правилата се предоставя и на:

 1. 1. лица, които помагат на Сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
 2. 2. лица, които са свързани със Сигнализиращото лице (например, колеги или роднини без ограничение в степените) и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради подаването на сигнала;
 3. юридически лица, в които Сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

 

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

 

Сигнал за нарушение по смисъла на ЗЗЛПСПОИН и Правилата се подават до Длъжностното лице, отговарящо за разглеждане на сигналите, писмено или устно.

Със заповед на Управителя за  Длъжностно лице, отговарящо за разглеждане на сигналите  в МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД е  определен Иван Савов – Длъжностно лице по защитата на личните данни.

Сигналът може да бъде подаден чрез всеки един от следните способи, по преценка на Сигнализиращото лице:

1. телефон: +359 8888 50099;

2. e-mail: isavov@risk-policy.eu

3. лична среща, организирана между Сигнализиращото лице и Длъжностното лице в подходящо време.

Писмените сигнали се подават чрез формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни, а устните сигнали се документират от Длъжностното лице чрез попълване на формуляра по образец и същият се предоставя за подпис на Сигнализиращото лице при желание от негова страна.

Моля да имате предвид, че не се образува производство по ЗЗЛПСПОИН и Правилата по подадени анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Д-р Комитова, гастроентеролог, представи презентация за Хепатит С

Д-р Комитова, гастроентеролог, представи презентация за Хепатит С

Лечението на Хепатит С изцяло се поема от Здравната каса, подчерта по време на лекцията д-р Комитова

„HCV инфекция – от инфектирането до ерадикирането“ бе темата на презентация, представена от д-р Теодора Комитова, гастроентеролог и лекар в Отделението по гастроентерология на МБАЛ „Уни Хоспитал“.

Лечението на Хепатит С изцяло се поема от Здравната каса, подчерта по време на лекцията д-р Комитова и уточни, че терапията включва директно действащи антивирусни средства под формата на таблетки, от които страничните реакции са минимални.

На лекцията присъстваха лекари и медицински специалисти от лечебното заведение, общопрактикуващи лекари. Презентацията е част от инициатива за повишаване квалификацията на лекарите в болницата и медицинската общност в региона.

118 кръводарители участваха в днешната акция за кръводаряване

118 кръводарители участваха в днешната акция за кръводаряване

На 14 юни бе отбелязан Световния ден кръводарителя.

18 доброволни и безвъзмездни кръводарители се включиха днес в акция, организирана от БЧК-Панагюрище, РЦТХ-Пловдив и МБАЛ „Уни Хоспитал“. 5 от доброволците получиха специални грамоти и цветя в знак на признателност, че са дарили кръв повече от 15 пъти.

 

На 14 юни бе отбелязан Световния ден кръводарителя. Мотото на тазгодишната кампания е „Дарената кръв е акт на солидарност“.

Ефективната програма за кръводаряване, характеризираща се с широко и активно участие на населението, е от решаващо значение за посрещане на необходимостта от кръвопреливане по време на мирно време, както и по време на извънредни ситуации или бедствия, когато има рязко търсене на кръв или когато нормалната работа на кръвните центрове е засегната.

Д-р Юрий Стоянов консултира пациенти в Пазарджик

Д-р Юрий Стоянов консултира пациенти в Пазарджик

Консултациите включват всички заболявания, които ангажират гръдната стена и органите в гръдния кош – бял дроб, хранопровод, пространството между тях; ехография на млечна жлеза

Д-р Юрий Стоянов, началник на Отделението по гръдна хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“, ще консултира пациенти на 26 юни (понеделник) от 10:00 часа в Пазарджик. Приемният кабинет се намира на ул. „Трапезица“ №7, ет. 2 – „Бялата къща“. Прегледите се извършват както с направление за специалист по НЗОК, така и чрез заплащане.

Консултациите включват всички заболявания, които ангажират гръдната  стена и органите в гръдния кош – бял дроб, хранопровод, пространството между тях; ехография на млечна жлеза.

Д-р Юрий Стоянов има над 30-Годишен опит като специалист, има завършени курсове по основи на лапароскопската хирургия, дуктални подходи за оценка и третиране на жени със секрет от млечната жлеза, образна диагностика, бронхология.

Прегледите са в рамките на МЦ „Панагюрище“, което има сключени договори с почти всички застрахователни компании в страната.

Телефон за записване на час: 0876 946 052

345026583-1630595540748309-1956746719954304044-n

Д-р Регина Хатър участва в поредицата „Променените“ на bTV

Д-р Регина Хатър е председател на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия

Д-р Регина Хатър, дм, началник на Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“ участва в „Променените“ – поредица на bTV.

Д-р Хатър е част от екипа, превърнал в реалност желаната трансформация на бъдещата свекърва, бижутерката Габриела Ешрефова.

Повече може да видите тук: https://bit.ly/41DAIus

Честит Международен ден на медицинските сестри!

На днешния ден е родена Флорънс Найнтингейл, основоположник на съвременното сестринство

Всички медицински сестри и професионалисти по здравни грижи днес бяха поздравени от мениджърския екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“ по случай 12 май – Международен ден на медицинските сестри. За днешния празник те получиха в знак на благодарност саксии с красиви рози.

„Всеки ден с Вашия труд, постоянство и хуманност, Вие доказвате, че Сестринството е мисия и призвание“, подчерта д-р Явор Дренски, управител на лечебното заведение, пожелавайки им да са здрави, все така милосърдни и благородни.

kurs-akademija-oftalmologijamarin-atanasov-prakticheski-kurs-akademija-oftalmologija

150 млади офталмолози и специализанти събра Академия Офталмология

Първия по рода си форум се проведе в Панагюрище с лекари и специализанти от цялата страна

Първата в България Академия Офталмология събра близо 200 участници, от които 150 млади офталмолози и специализанти по Очни болести от цялата страна. Форумът се проведе в  Панагюрище в периода 28 април до 1 май 2023 година. Събитието се организира от  Българско дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, Българско дружество по ретинология, Българско глаукомно дружество с подкрепата на Българския лекарски съюз. 

Академия Офталмология обединява водещи специалисти от цялата страна, които представят диагностични и терапевтични подходи в офталмологията при лечение на диабетна ретинопатия, катаракта, глаукома и други социално значими очни заболявания. Организирани са множество практически курсове в отделните подспециалности на очните болести, като младите лекари имат възможност да се докоснат и да изграждат умения при използването на лазерни апарати, периметри, биометри и да дискутират сложни терапевтични подходи с утвърдени специалисти като проф. Александър Оскар, проф. Ива Петкова, доц. Марин Атанасов, проф. Силвия Чернинкова, доц. Снежана Мургова, проф. Мария Конарева-Костянева, доц. Станислава Костова, доц. Невяна Велева, д-р Алек Топов и др. Провеждат се уършкопи и в областта на контактната корекция, диагностични методи при диабетна ретинопатия, ехография на окото, изследване на рефракцията.

Съвременните методи на диагностика и лечение на заболяванията в областите на ретинологията и глаукомата, детската офталмология, невроофталмологията и офталмогенетиката са фокус на теоретичното и практическото обучение на младите специалисти и специализанти за насърчаване на усъвършенстването на уменията и познанията в областта на иновативната офталмологията, качеството на диагностика и лечение и предотвратяването на загуба на зрение в детска и зряла възраст.

lekciq-d-r-zahariev

Д-р Захари Захариев представи „Иновативни технологии в лъчелечението“

Презентацията е част политиката на лечебното заведение за академично сътрудничество, професионален и научен обмен с медицинската общност в региона.

Д-р Захари Захариев, началник на Отделението по лъчелечение в МБАЛ „Уни Хоспитал“, представи презентацията „Иновативни технологии в лъчелечението“. Пред колегите си той припомни, че Отделението е оборудвано с последно поколение апаратура – два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge).

Д-р Захариев изтъкна, че основните предимства за пациентите при лечението им с помощта на линейните ускорители е възможността за изключително прецизно облъчване, което е максимално щадящо за околните здрави тъкани. Сред акцентите в лекцията бе процесът по лъчелечение, който се осъществява с помощта на внедрените в ускорителите системи:

 • Система за проследяване отместването на простата в реално време Calypso;
 • Система за автоматизирана радиохирургия на мозък HyperArc;
 • Система за дихателен мониторинг RPM Gating;
 • Система за следене повърхността на тялото по време на облъчването Optical Surface Monitoring System.

Презентацията е част политиката на лечебното заведение за академично сътрудничество, професионален и

Д-р Цветолюб Митев пред „24 часа“: Успешно заработи Първият Център по бариатрична хирургия в Южна България

Д-р Цветолюб Митев пред „24 часа“: Успешно заработи Първият Център по бариатрична хирургия в Южна България

Д-р Цветолюб Митев е ръководител на Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“. Началник е на Отделението по гастроентерология в лечебното заведение, има завършени специалности по Вътрешни болести и Гастроентерология, доказан специалист. Част е от лигата „Лекарите, на които вярваме“ на в. „24 часа“ за 2022 година.

 

-Д-р Митев, пред какви предизвикателства сте изправен като ръководител на Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“?

-Основната цел на екипа от специалисти, които сме част от Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“, е да осигурим комплексен подход, съобразен със световните стандарти, отговарящи за добра медицинска практика, когато работим с пациенти с наднормено тегло. През 2022 година Световната здравна организация СЗО съобщи за „епидемични“ нива на наднормено тегло и затлъстяване в Европа, свързани с над 1,2 милиона смъртни случая годишно, като призова за бързи промени в политиката, за да се обърне опасната тенденция. В практиката си срещаме често пациенти, които имат редица заболявания, които не биха се развили, ако нямаха затлъстяване. Едно от основните предизвикателства, с които трябва да се справяме е нагласата на пациентите и признаването на това, къде се коренят проблемите им. Убеден съм, че колкото повече говорим за проблема, толкова е по-голям шансът да помогнем.

 

-В какво конкретно се изразява помощта, която оказвате на пациентите с наднормено тегло?

-Първоначално изготвяме оценка на здравния статус на пациента, като интердисциплинарна комисия, в която влизат специалисти като ендокринолог, кардиолог, гастроентеролог, психолог, диетолог, офталмолог, физиотерапевт, и се изготвя план за лечение. При необходимост оказваме съдействие за пътуването и хотелското настаняване както на пациента, така и на неговите близки. Предвид многопрофилния характер на „Уни Хоспитал“ цялата предоперативна подготовка се извършва на в лечебното заведение, благодарение на високотехнологичната лабораторна апаратура и екипа от доказани лекари специалисти.

 

-Бихте ли разказал малко повече какво представлява бариатричната хирургия?

-В България основите на съвременната бариатрична хирургия са поставени от д-р Ивайло Цветков през 2005 година. От средата на миналата година сме колеги в нашия Център по бариатрична хирургия, като до момента д-р Цветков е извършил бариатрични операции в „Уни Хоспитал“ на 21 пациенти с болестно затлъстяване от България, Румъния и Великобритания, включително са поставени 5 вътрестомашни балона.

Според указанията на Международната диабетна федерация, публикувани през 2011 година, метаболитната хирургия представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективно средство за хирургично лечение:

 • подходящо терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и високо степенно затлъстяване (ИТМ=/<35 kg/m2)
 • подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и лека до умерена степен на затлъстяване (ИТМ между 30 и 35 kg/m2), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване.

Метаболитната хирургия включва различни оперативни процедури върху горния отдел на гастро-интестиналния тракт, които имат за цел да постигнат значителна загуба на тегло и да поддържат тази загуба в дългосрочен план.

-Какви са ползите за пациентите, подложили се на интервенция за намаляване на теглото?

-Според различни проучвания всяко намаляване на теглото с над 25 кг и задържането на новото телесно тегло в значителна степен повлиява сърдечната честота (80% от случаите). При намаляване на теглото с над 30 кг стойностите на кръвното налягане се снижават при 92% от пациентите и нормализират при 75% от тях. Регистрираме и значително подобрени резултати от кардиограмите, ехогардиографиите и липидните профили на тези пациенти.

В доклад на Световната здравна организация се казва, че през последните пет десетилетия процентът на затлъстяване в Европа е нараснал със 138% и е свързан с редица ракови и сърдечносъдови заболявания. Близо една четвърт от възрастните на стария континент са със затлъстяване, което е повече, отколкото в който и да е друг регион, с изключение на Северна и Южна Америка.

Затова е особено важно да водим здравословен начин на живот, което включва балансирано хранене, двигателна активност, осигуряване на достатъчно количество сън, ограничаване на алкохола и тютюнопушенето, ограничаване на стреса.

Източник: 24chasa.bg

r-krysteva-rumynija

Д-р Росица Кръстева участва в Десетия Балкански конгрес по нуклеарна медицина в Румъния

Д-р Росица Кръстева бе сред специално поканените лектори

Десетият Балкански конгрес по нуклеарна медицина и Петият румънски конгрес по нуклеарна медицина се проведоха на 15-18 март 2023 г. в Букурещ, Румъния, при голям интерес и с участието на над 300 специалисти.

Д-р Росица Кръстева, началник на Онкологичния център и Отделението по медицинска онкология в МБАЛ „Уни Хоспитал“, бе сред специално поканените лектори и представи презентация на тема „Псевдопрогресия и хиперпрогресия при терапия с имунни чекпойнт инхибитори при солидни тумори“.

В научния форум с две презентации участва и проф. Соня Сергиева, лекар консултант в Отделението по нуклеарна медицина в „Уни Хоспитал“.

Конгресът цели засилване на международното сътрудничество на специалистите, като им предоставя възможност да споделят своите постижения пред голяма аудитория.

Пет медицински сестри от „Уни Хоспитал“ получиха подаръчни ваучери

Пет медицински сестри от „Уни Хоспитал“ получиха подаръчни ваучери

През следващите месеци ще продължи изборът на случаен принцип професионалистите по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, лаборанти, да получават специалните ваучери

Ръководството на МБАЛ „Уни Хоспитал“ подари 5 ваучера на медицински сестри от лечебното заведение за СПА уикенд в хотел Каменград.

Д-р Явор Дренски, управител на болницата подчерта, че позицията на медицинската сестра е особено е важна за изграждането на успешен болничен екип, осигуряващ високопрофесионална и качествена медицинска помощ на пациентите. През следващите месеци ще продължи изборът на случаен принцип професионалистите по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, лаборанти, да получават специалните ваучери.

Инициативата е част от цялостния процес в лечебното заведение за  устойчиво развитие, подобряване ефективността на трудовите отношения и  повишаване качеството на живот.

В „Уни Хоспитал“ се извършва бърз тест за S. pyogenes – за диагностика на скарлатина

В „Уни Хоспитал“ се извършва бърз тест за S. pyogenes – за диагностика на скарлатина

Микробиолгичното изследване на гърлен секрет остава задължителна част от диагностичния процес и дава завършен резултат от изследванията

В Лабораторията по микробиология на МБАЛ „Уни Хоспитал“ се извършва изследване с бърз антигенен тест за Streptococcus pyogenes от гърлен секрет за незабавна диагностика на носителство или потвърждение при съмнение за скарлатина. Микробиолгичното изследване на гърлен секрет остава задължителна част от диагностичния процес и дава завършен резултат от изследванията.

Скарлатината е остро инфекциозно заболяване, засягащо най-често децата в предучилищна и ранна училищна възраст, между 4 до 15 години. Бебетата до 6-месечна възраст много рядко боледуват, тъй като са предпазени от антителата, преминали от майката.

Причинители на скарлатината са бета-хемолитични стрептококи от група А, които често предизвикват инфекции на гърлото и/или кожата, обяснява д-р Гергана Мизгова, началник на Лабораторията по микробиология в лечебното заведение

Основният начин за предаване на заразата е по въздушно-капков път, но също и по контактен път чрез досег с контаминирани предмети и повърхности. Източници на инфекцията обикновено са болни от скарлатина или скрити носители.

При всяко съмнение за скарлатина е необходима консултация със специалист, назначаване на съответните микробиологични и други изследвания за потвърждаване или отхвърляне на диагнозата и стартиране на подходящо лечение, акцентира д-р Мизгова.

Телефон за предварително записване на час: 0357 88 581; 0878 286 553.