ПОКАНА ОТ „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

ПОКАНА ОТ „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ПОКАНА ОТ „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
ПОКАНА ОТ „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Информираме Ви, че „МБАЛ-Уни Хоспитал” ООД гр.Панагюрище, набира оферти за  застраховка професионална отговорност на медицински персонал .

  1. Предмет на поръчката:

„Задължителна застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия  в „МБАЛ-Уни Хоспитал” ООД гр. Панагюрище“

  1. Място за представяне на офертите:

Офертите да се представи до 16:00 часа на 31.08.2023 г., адресирана до Управителя на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД , по e-mail на адрес: uni@unihospitalbg.bg

  1. Лица за контакт:

Кунка Георгиева – Гл.счетоводител, тел: 0357/88 532,

e-mail: kunka.georgieva@unihospitalbg.bg

 

Приложения:

  1. Техническа спецификация – Приложение № 1;
  2. Разпределение на лицата, упражняващи медицинска професия, в рискови групи в зависимост от изпълняваните дейности н обхвата на съответната специалност -Приложение № 2.
Назад към всички