2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

"Медицински център - Панагюрище“ ЕООД търси да назначи счетоводител

"Медицински център - Панагюрище“ ЕООД търси да назначи счетоводител "Медицински център - Панагюрище“ ЕООД търси да назначи счетоводител
"Медицински център - Панагюрище“ ЕООД търси да назначи счетоводител

Краен срок за подаване на документи: 10.04.2018 г. на имейл: uni@unihospitalbg.com

Основни задължения и отговорности, съгласно изискванията на длъжностната характеристика:

 • Води синтетичната и аналитичната счетоводна отчетност при спазване на счетоводните принципи и изискванията на действащите счетоводни стандарти;
  • Изготвя и развива индивидуален сметкоплан на дружеството;
 • Изпълнява ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот – приема, проверява и обработва първичните счетоводни документи (фактури, авансови отчети, каса, банка, дълготрайни активи, заплати и т.н.);
  • Участва в провеждането и отчитането на периодичните и годишни инвентаризации;
  • Подрежда, използва и съхранява счетоводната документация;
  • Осигурява спазване на законността при осъществяване на финансови и имуществени операции;
  • Осъществява ефективен, предварителен, текущ и последващ вътрешно - финансов контрол за спазване на финансовата, бюджетна и платежна дисциплина;
 • Съставя междинни и годишни финансови отчети на дружеството;
 • Изготвя и отговаря за своевременно подаване на данъчни декларации, статистически форми и други документи в съответствие с българското законодателство;
  • Следи и правилно прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно, осигурително, трудово и данъчно законодателство;
 • Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица;
 • Обработка на документи, свързани с работната заплата (форма 76);
 • Обработка на болнични листове и изпращане към НОИ;
 • Изготвяне на заповеди за отпуски и обработването им;
 • Отразяване във ведомостта на заявления за отпуски и болнични листове;
 • Изготвяне на ведомост за работни заплати;
 • Изготвяне на декларации към НАП (№1 и №6);
 • Изготвяне не трудови договори, допълнителни споразумения и регистрирането им в НАП;
 • Водене на трудови досиета на служителите;
 • Спазва изискванията за лоялност и конфиденциалност към своя работодател.

 

Образователни и квалификационни изисквания:

 • Висше икономическо образование - за предпочитане „Счетоводство и контрол“;
 • За изпълнение на професионалните задължения е необходим най-малко 3 години трудов стаж в областта на счетоводната отчетност;
 • Добро познаване на счетоводното, осигурителното, трудовото, данъчното и търговското законодателство;
 • Опит като счетоводител;
 • Компютърна грамотност;
 • Отговорност, почтеност, способност за работа в екип, добра комуникативност, организираност, експедитивност и дисциплина;

 

Ние предлагаме:

 • Много добри условия на работа;
 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Атрактивно заплащане – трудов договор;
 • Работа в млад и динамичен екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Молба, подробна автобиография, диплома за завършено висше образование и документи за допълнителна квалификация.

 

Краен срок за подаване на документи: 10.04.2018 г. на имейл: uni@unihospitalbg.com

 

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. "Медицински център - Панагюрище“ ЕООД и „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма.