2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

ОБЯВА за зачисляване за специализация

ОБЯВА за зачисляване за специализация
болница

На основание чл.17(2) от Наредба №1/22.01.2015 г. (изм.и допл. ДВ бр.83/27.10.2015г.) за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на Министерство на здравеопазването- „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ” ООД, Панагюрище обявява места за:

О Б Я В А

           

 На основание чл.17(2) от Наредба №1/22.01.2015 г. (изм.и допл. ДВ бр.83/27.10.2015г.) за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на Министерство на здравеопазването- „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ” ООД, Панагюрище обявява места за:

 1. Лекар, специализант по хирургия – 1 щат;
 2. Лекар, специализант по вътрешни болести – 2 щата;
 3. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение - 2 щата;
 4. Лекар, специализант по съдова хирургия – 1 щат;
 5. Лекар, специализант по ортопедия и травматология – 1 щат;
 6. Лекар, специализант по кардиология – 4 щата;
 7. Лекар, специализант по медицинска онкология – 3 щата;
 8. Лекар, специализант по лъчелечение – 2 щата;
 9. Лекар, специализант по хирургия – 1 щат;
 10. Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина – 1 щат;
 11. Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната – 1 щат;
 12. Лекар, специализант по гастроентерология – 1 щат;
 13. Лекар, специализант по спешна медицина – 1 щат;
 14. Лекар, специализант по неврохирургия – 1 щат;
 15. Лекар, специализант по пластично-възстановителна и естетична хирургия – 2 щата;
 16. Лекар, специализант по образна диагностика– 1 щат;

 

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 22.01.2018 г. до 05.02.2018 г., включително, като подадат в отдел „Управление на човешките ресурси” на лечебното заведение следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване по „образец”/от сайта на болницата/;
 2. Копие от документ за самоличност;
 3. Копие от диплома за придобита от кандидата професионална квалификация /нотариално заверено/ ;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация;
 5. Копие от документ за платена такса за участие – 30.00 лв.

 

 

 

 

 

             ДОЦ. Д-Р СИЛВИ КИРИЛОВ Д.М. 

            УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД