Декларация за обработка на лични данни

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. С изпращане на настоящото запитване и/или абониране за бюлетинът, предлаган от “Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал” ООД („Уни Хоспитал“)   предоставям личните си данни доброволно и давам изричното си разрешение за събирането, обработването и съхранението на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство за целите на настоящата електронно запитване.

2. Запознат съм, че Уни Хоспитал съхранява предоставените от мен лични данни за срок от 5 години, освен ако законодателството не поставя по-дълъг срок за съхранение.

3. Запознат съм с правото си да поискам изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“), унищожаване, коригиране, предаване, достъп до/на предоставените от мен лични данни или на част от тях, в случай че законовите предпоставки за това са налице.

Правата по тази точка могат да бъдат упражнени чрез изпращане на писмено искане до Уни Хоспитал на следния адрес за контакт: uni@unihospitalbg.bg. Правото на достъп може да бъде упражнено чрез изпращане на писмено искане под формата на електронен документ, достъпен за сваляне от уеб-сайта на адрес: http://www.unihospitalbg.bg, до Уни Хоспитал на горепосочения адрес за контакт: 0357/ 88 516.

4. Предоставям точни, верни и актуални данни относно самоличността си и потвърждавам верността на другите предоставени на Уни Хоспитал лични и други данни за мен.

5. В случай че до 30 (тридесет) работни дни от запитването чрез онлайн платформата на Уни Хоспитал, е настъпила промяна в предоставените от мен лични данни, ще информирам същия своевременно, ако това е необходимо, за изпълнение на задълженията на Уни Хоспитал, свързани със заявената от мен услуга.

6. Известна ми е отговорността, която нося за предоставяне на неверни, неточни или чужди лични данни.

7. Запознат съм, че е възможно Уни Хоспитал да предоставя моите лични данни на трети лица в рамките на Република България с цел медицинско лечение или диагностика, финансово-счетоводна цел, както и за подобряване услугите на дружествата от групата.

8. С попълването на тази декларация декларирам, че даденото от мен съгласие не е в резултат от принуда и/или друга зависимост, изразено е свободно и изрично се съгласявам Уни Хоспитал да събира, обработва, съхранява и трансферира предоставените от мен лични данни, в това число (електронен) адрес и/или телефон за връзка, за целите на:

- изпращане на уведомления и съобщения;

- информация за предлаганите от нас услуги,

за срок от 5 години, освен ако законодателството не поставя по-дълъг срок за съхранение и съгласно правомощията на “Многопрофилна болница за активно лечение – Уни Хоспитал” ООД в качеството му на администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и относимите подзаконови нормативни актове.

9.Запознат съм с правото си да оттегля и/или огранича даденото от мен по т. 8 от тази Декларация изрично съгласие по всяко едно време, като отправя искане до Уни Хоспитал на следния адрес за контакт: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100 или до електронния адрес: uni@unihospitalbg.bg