Онкологичен център

Онкологичен център

Онкологичният център на МБАЛ „Уни Хоспитал“ обединява в себе си отделения по Медицинска онкология, Лъчелечение, Нуклеарна медицина и разполага със звено по Психоонкология. Организиран по този начин, той успява да предостави пълноценна медицинска грижа на своите пациенти и позволява на здравните специалисти да прилагат най-високите съвременни стандарти в лечението на злокачествените заболявания. Експертното мнение на Онкологичната комисия създава необходимите условия за прилагане на строго индивидуален подход към нуждите на всеки пациент. По този начин се предлага не само комплексна медицинска грижа, но и се следват утвърдените световни практики на персонализираната медицина.

Отделението по Медицинска онкология разполага с 30 болнични легла, 13 стола за химиотерапия (дневен стационар), център за диспансерно наблюдение и център за клинични изпитвания. Всички болнични стаи са с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел с баня, климатизация, телефон, wi-fi интернет връзка и високотехнологична система за контакт между пациентите и медицинския персонал. Болничните стаи са оборудвани и със система за кислород.


Дейностите, които се извършват в отделението, са:

 • диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни;
 • консултация, диагностика, стадиране и лечение на редки тумори – невроендокринни, ГИСТ и др;
 • последващо (диспансерно) проследяване на онкологични пациенти;
 • психологична и социална помощ на пациенти с онкологични заболявания;
 • клинични проучвания в областта на медицинската онкология.

Отделението по Медицинска онкология е едно от малкото в страната, в което се извършват:

 • консултация и обсъждане от мултидисциплинарен екип на всички пациенти със злокачествени заболявания – Туморен борд;
 • интервенционална онкология;
 • съвременно молекулярно-патологично изследване на туморите в рамките на патоанатомичната лаборатория;
 • оценка на терапевтичния отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на клиника по Образна дагностика и отделение по Нуклеарна медицина);
 • съчетана лъче-химиотерапия;
 • съвместна работа с водещи чуждестранни специалисти в областта на медицинската онкология. Консултации на пациенти (включително и online).

В отделението се осъществяват всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози).
В отделението се предоставят психосоциални консултации, изследвания на дистрес и психометрична оценка на пациентите. Осъществява се широк спектър от психологични услуги с цел подобряване на качеството на живот, като тези услуги са достъпни както за пациентите, така и за техните близки.

Отделението по Лъчелечение е оборудвано с последно поколение апаратура - два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron.

В отделението има възможности за терапия на злокачествени и нетуморни заболявания чрез: самостоятелно лъчелечение, следоперативно лъчелечение и/или съчетано xимио-лъчелечение. Лекуват се пациенти с туморни заболявания на млечната жлеза, шийката и тялото (ендометриума) на матката, на фаринкса, ларинкса и устната кухина, правото черво и ануса, белия дроб, простатата и урогениталната система, мозъчни тумори, както и палиативно лъчелечение при костни метастази или кървене с цел обезболяване и кръвоспиране.

Извършва се предоперативно лъче и химио-лъчелечение при тумори на ректума, ануса и съчетано лъчелечение на шийката на матката (перкутанно лъчелечение + интракавитарна брахитерапия), което при някои клинични стадии осигурява по-добри резултати от директното оперативно лечение. Извършва се дефинитивно лъчелечение при рак на белия дроб и мозъчни тумори с възможности за радиохирургия при налични показания.


Отделението по Нуклеарна медицина разполага с последно поколение хибриден апарат – Позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф - ПЕТ скенер (ПET-КТ) – Siemens Biograph mCT64. Апаратът е обурудван с най-чувствителния кристален детектор за ПЕТ, както и с ултра бърз многосрезов детектор за КТ. Това позволява да се постигне изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес. Технологията дава възможност да се намали времето за изследване, което води до по-ниско лъчево натоварване и по-голям комфорт на пациента.

Отделението е оборудвано с мобилен диспенсър-инжектор за напълно автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза радиофармацевтик. Мобилността на инжектора позволява аплицирането на радиоактивния продукт да се осъществи при необходимост до леглото на пациента, подобрявайки допълнително неговия комфорт.

Отделението разполага с уникална за страната лазерна система за прецизно позициониране на пациентите (идентична с тази, която се използва при планиране и провеждане на лъчелечението). Това дава възможност диагностичният резултат от ПЕТ-КТ да се включи директно в терапевтичния процес, водейки до повишаване ефективността на лечението.