Права и задължения на пациента

Права и задължения на пациента

  ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА 

Персоналът на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД осъществява диагностичната, лечебна и рехабилитационна дейност в лечебното заведение със стремеж за пълно зачитане правата на пациентите и тяхното човешко достойнство.
Всеки пациент, потърсил помощ в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, има :

 • Право на профилактика

Всеки има право на подходящо обслужване с цел предотвратяване на заболяване.

 • Право на достъп

Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация, основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

 • Право на информация

Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините за предоставянето им, както и на информация за достъпните научни проучвания и технологични иновации.

 • Право на съгласие

Всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни проучвания.

 • Право на свободен избор

Всеки има право свободно да избира между различните процедури за лечение и доставчици на медицински услуги на базата на адекватна информация за тях.

 • Право на тайна и поверителност

Всеки има право на поверителност на информацията за личността му, включително информация относно здравословното му състояние, приложени или предстоящи диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на тайната на поверителни данни, станали известни по време на провеждането на прегледи, консултации със специалист или хирургично лечение.

 • Право на уважение към времето на пациентите

Всеки има право да получи необходимото лечение в кратък и предварително определен срок от време. Това право се прилага на всеки етап от лечението.

 • Право на спазване на стандартите за качество

Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на предварително определени и съблюдавани прецизно стандарти на лечение.

 • Право на безопасност

Всеки има право на достъп до здравни услуги и лечение, които отговарят на високи стандарти за безопасност, както и право да не бъде увреждан от лошо функциониращи здравни услуги, лоша медицинска практика и грешки.

 • Право на достъп до иновации

Всеки има право на достъп до иновативни, включително и диагностични процедури, в съответствие с международните стандарти и независимо от икономически или финансови съображения.

 • Право да се избегнат ненужно страдание и болка

Всеки има право да му бъдат спестени страдания и болка толкова, колкото е възможно, във всяка фаза на неговото заболяване.

 • Право на персонализирано лечение

Всеки има право на диагностични или терапевтични програми, съобразени в максимална степен с неговото заболяване.

 • Право на жалби

Всеки има право да подаде оплакване всеки път, когато е претърпял вреди при лечението, както и правото да получи отговор на своето оплакване.

 • Право на обезщетение

Всеки има право да получи достатъчно обезщетение в рамките на разумно кратък срок от време, когато е претърпяла физическо или морално и психологическо увреждане, причинено от проведено лечение.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

 • Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.
 • Да носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.
 • Да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване, без да спестява информация, която е важна за диагностициране на заболяването.
 • Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес.
 • Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.
 • При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.
 • Длъжен е да спазва установените правила в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД, докато се провежда лечението му.

Харта за правата на пациента е публикувана на официалния сайт на лечебното заведеие.
От името на целия екип на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД Ви желаем престоят Ви в болницата да бъде кратък и ефективен.