ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Уни Хоспитал - Болница на персонализираната медицина

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Персоналът на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД осъществява диагностичната, лечебна и рехабилитационна дейност в лечебното заведение със стремеж за пълно зачитане правата на пациентите и тяхното човешко достойнство.

              Всеки пациент, потърсил помощ в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, има :

Право на профилактика

 Всеки има право на подходящо обслужване с цел  предотвратяване на заболяване.

Право на достъп

Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация, основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

Право на информация

Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините за предоставянето им, както и на информация за достъпните научни проучвания и технологични иновации.

Право на съгласие

Всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни проучвания.

Право на свободен избор

Всеки има право свободно да избира между различните процедури за лечение и доставчици на медицински услуги на базата на адекватна информация за тях.

Право на тайна и поверителност

Всеки има право на поверителност на информацията за личността му, включително информация относно здравословното му състояние, приложени или предстоящи диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на тайната на поверителни данни, станали известни по време на провеждането на прегледи, консултации със специалист или хирургично лечение.

Право на уважение към времето на пациентите

Всеки има право да получи необходимото лечение в кратък и предварително определен срок от време. Това право се прилага на всеки етап от лечението.

Право на спазване на стандартите за качество

Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на предварително определени и съблюдавани прецизно стандарти на лечение.

Право на безопасност

Всеки има право на достъп до здравни услуги и лечение, които отговарят на високи стандарти за безопасност, както и право да не бъде увреждан от лошо функциониращи здравни услуги, лоша медицинска практика и грешки.

Право на достъп до иновации

Всеки има право на достъп до иновативни, включително и диагностични процедури, в съответствие с международните стандарти и независимо от икономически или финансови съображения.

Право да се избегнат ненужно страдание и болка

Всеки има право да му бъдат спестени страдания и болка толкова, колкото е възможно, във всяка фаза на неговото заболяване.

Право на персонализирано лечение

Всеки има право на диагностични или терапевтични програми, съобразени в максимална степен с неговото заболяване.

Право на жалби

Всеки има право да подаде оплакване всеки път, когато е претърпял вреди при лечението, както и правото да получи отговор на своето оплакване.

Право на обезщетение

Всеки има право да получи достатъчно обезщетение в рамките на разумно кратък срок от време, когато е претърпяла физическо или морално и психологическо увреждане, причинено от проведено лечение.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

 1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.
 2. Да носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.
 3. Да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване, без да спестява информация, която е важна за диагностициране на заболяването.
 4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес.
 5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.
 6. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.
 7. Длъжен е да спазва установените правила в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД, докато се провежда лечението му.

  От името на целия екип на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД Ви желаем престоят Ви в болницата да бъде кратък и ефективен!

 

 

Болнична социална среда:

 • Във всяка болнична стая има папка с Европейска харта за правата на пациентите, както и анонимна анкета за пациентите относно качеството на предлаганата медицинска услуга и степените на удовлетвореност от болничния престой;
 • Храненето на пациентите се извършва от външен доставчик – кетърингова фирма, като менюто е разработено от диетолога на лечебното заведение;
 • На територията на  цялата болница, включително и в Онкологичен център „Уни Хоспитал“ е осигурен безплатен интернет (Wi-Fi);
 • Всички болнични стаи имат самостоятелен санитарен възел (тоалетна и баня), телевизор и климатик.

Борба с болката:

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ функционира Център за борба с болката, в който има стандартизирани протоколи за оказване на качествена и безопасна медицинска грижа. В екип заедно с пациентите работят анестезиолози, реаниматори, ортопеди и хирурзи. Един от апаратите, които лекарите специалисти активно използват в борбата с болката е за криоаналгезия от последно поколение.

Процедура за жалби и оплаквания:

В лечебното заведение има утвърдени Правила при постъпили сигнали, оплаквания и похвали от пациенти на МБАЛ „Уни Хоспитал“ и от работещите в болницата. Всички запитвания и сигнали, постъпили по електронен път или на хартиен носител се разглеждат, съгласно вътрешните разпоредби на здравното заведение, включително при необходимост се обсъждат от Етичната комисия – в състава ѝ са пет хабилитирани лекари. В Болницата се извършва събиране на информация за удовлетвореността на пациентите по два начина: чрез хартиен носител – анкети и по електронен път – включително с таблети, до леглото на пациента.

Годишни статистически показатели:

През 2018 година в МБАЛ „Уни Хоспитал“ вътреболничните инфекции за цялото лечебно заведение са 0.2%, при средни показатели за страната от 0.7%-1.5%. През 2018 година в болницата са се лекували 17 786 пациенти. Смъртност през 2018 година – 1.01%. Непланираните повторни операции за периода са 0.89%.

Образци на информирано съгласие

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

 

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ