В Болничната аптека на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ се извършват следните дейности от екип отлично подготвени магистър-фармацевти и помощник-фармацевти:

  1. Заявяване, съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета, както и хранителни добавки и санитарно-хигиенни средства;
  2. Приготвяне и отпускане на лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура;
  3. Приготвяне на лекарствени средства за системно лечение на злокачествени заболявания във вид за директно приложение на пациента с помощта на специализиран софтуер в съвременно оборудвано и отговарящо на европейските стандарти помещение;
  4. Получаване, заприхождаване, съхраняване и отпускане на лекарствени средства, получени по реда на Наредба 10/17.11.2011 г= на МЗ за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и като дарения;
  5. Получаване, съхраняване и отпускане на лекарствени средства обект на клинични изпитвания при спазване правилата на Добра Клинична Практика;
  6. Даване на консултации на  пациенти с назначено системно лечение на злокачествени заболявания  от клиничен фармацевт;
  7. Контролиране на сроковете на годност и спазването на условията на съхранение на лекарствените продукти в отделенията.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: