Образната диагностика е един от приоритетните сектори, които се развиват в „МБАЛ-Уни Хоспитал“. В отделението са съчетани най-модерните апарати и индивидуалното отношение към пациентите.

Всички изследвания, проведени в отделението по образна диагностика, се обработват, разпространяват и съхраняват с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Тази система е свързана и с единната вътреболнична информационна система, даваща пълен достъп до досието на пациента и всички проведени изследвания, минали заболявания, лечение и т.н. Образите могат да бъдат дистанционно пренасяни и консултирани с референтни центрове по пътя на телемедицината.

Прегледите и консултациите в отделението се осъществяват след предварително определен час. В зависимост от сложността на обработката на получените образи и медицинския анализ, резултатите се получават в рамките на 24 часа след осъществяване на изследването.

Прилаганите методи се базират на основния принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум.

Лекарите, работещи в отделението са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различни подспециалности, работят по европейските и световни стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността.

Отделението по Образна диагностика е мултидисциплинарно и е оборудвано с най-съвременна апаратура, включваща богат набор от модалности:

  • Магнитен резонанс (МР) Magnetom Aera - 1.5Т от най-ново поколение;
  • Компютър-томограф (КТ) Somatom Perspective - 128-срезов от последно поколение;
  • Мобилен графичен апарат Mobilet Mira с форма и украса на жираф - уникален и единствен в България;
  • Дигитален скопично-графичен апарат Luminos Fusion;
  • Дигитален мамограф Mamomat Fusion - за прецизна и най-съвременна диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: