Клиничната патология е морфологична дисциплина, изучаваща болестните процеси в човешкия организъм и се явява свързващо звено между фундаменталните медицински науки и клиничната практика. Отделението по по обща и клинична патология е важно диагностично звено във всяка болница.

Благодарение на подхода в управлението на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ и прилагането на съвременни и високотехнологични решения, отдлението е едно от най-добре оборудваните в страната. То осигурява широк пакет от морфологични изследвания за всички отделения в болницата. В отделението работят висококвалифицирани специалисти, извършващи диагностична дейност на професионално равнище.

Отделението разполага с най-съвременна апаратура, която осигурява автоматизиране на голяма част от работния процес и позволява по-бърза и качествена дианостика в следните направления:

 • Биопсични (хистологични) изследвания – морфологична диагностика на тъканни материали – пункционни, хирургични, урологични, гинекологични, дерматологични и др.;
 • Цитологични изследвания – морфологична диагностика клетъчни материали – пунктати и цитонамазки;
 • Спешна интраоперативна диагностика (гефрирно изследване) – изготвяне на замразени срези по време на операция с цел определяне характера на болестния процес и последващия обем на оперативната интервенция.
 • Имунохистохимично изследване – високоспециализирано изследване на парафинови блокове от биопсични материали. Методът прави възможно разграничането на злокачествени от доброкачествени процеси, помага при диагностициране на тумори с неясно първично огнище и позволява допълнително типипизиране на злокачествени тумори с различна локализация, с цел определяне на оптимална последваща терапия на пациента.
 • Консултация на готови хистологични препарати и парафинови блокове с възможност за допълнителни изследвания и представяне на пациента на болничния мултидисциплинарен туморен борд.

–     Аутопсионна дейност

Основната цел на отделението по обща и клинична патология е, съчетавайки опита на екипа със съвременни високотехнологични решения в областта на морфологичната диагностика, да бъде предпочитаната лаборатория за нашите пациенти и лекари.

Отделението по обща и клинична патология разполага с апаратура от ново поколение, гарантираща бързина и качество на извършваните изследвания, както и адекватно лечение на пациентите.

 • Leica Еmbedding centerHistocore Arcadia H
 • Leica Biosystem Tissue Processor TP 1020
 • Leica Cryostat CM 1950
 • Leica BOND‑MAX
 • Leica Autostainer XL
 • Leica флуоресцентен микроскоп DM 3000

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: