Д-р Светослав Димитров, дм, Съдова хирургия

Д-р Димитров е специалист съдов хирург с над 15 години медицински опит. Извършва диагностика, лечение и профилактика на съдовите заболявания – неинвазивни и инвазивни методи за диагностика и лечение на съдовата система (ултразвукова доплерова сонография, цветно кодирана дуплекс-доплер сонография и ангиография, хирургични и ендоваскуларни интервенции с цел реваскуларизация, консервативно лечение на съдовите заболявания – артериални, венoзни и лимфни). Има интереси в областта на съдовата диагностика, артериалната и венозна хирургия (каротидни артерии, аорта и илиачни съдове, артерии на горни и долни крайници, хронична венозна болест и в частност варикозни вени на долните крайници, повърхностен тромбофлебит, и дълбока венозна тромбоза с различна локализация). Работи активно в областта на нарушенията в кръвосъсирването (тромбофилии), водещи до венозни и артериални тромбози, пациенти с функционални нарушения на кръвообращението – Синдром Рейно, компресионни синдроми в съдовата хирургия. Извършва ендовенозна лазерна аблация и склеротерапия по повод разширени вени на долните крайници.

Д-р Димитров завършва МУ – София през 2008 г., има придобита магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по обществено знание на МУ – София през 2012 год. През 2017 год. придобива медицинска специалност „Съдова хирургия“, а през 2018 год. успешно защитава дисертация на тема: „Оптимизиране на предоперативната диагностика на пациенти с мозъчно-съдова болест“ към МУ – София, придобивайки научна и образователна степен „доктор“. Има над 50 публикации и съобщения в наши и чужди научни издания. Участник е в 2 научни проекта към МУ – София. Взел е участие в множество научни форуми, конгреси, семинари и др.

В края на 2008 год. д-р Димитров е назначен като лекар-ординатор в Клиника по съдова хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“ – София. От 2011 год. е избран за лекар-асистент, а от 2019 год. за главен асистент в Клиниката към Катедра по сърдечно-съдова хирургия на МУ – София. От 2022 год. е началник на Отделение по съдова хирургия в същата болница. От 2023 год. е управител на Медицински център „Уни Хоспитал“ – София.

д-р Моника Калоянова-Джункова, Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Калоянова има придобита специалност по вътрешни болести и ендокринология, извършва ехография на щит. жлеза, има над 36 години трудов стаж.

д-р Цвета Тодорова, Гастроентерология

Д-р Цвета Тодорова е специалист  по гастроентерология и вътрешни болести. Има 27 години медицински опит. Извършва горна и долна гастроинтестинална диагностична и терапевтична ендоскопия, диагностика и лечение на пациенти със заболявания на горен и долен гастроинтестинален тракт, възпалителни чревни заболявания, заболявания на черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища. Завършва МУ- София през 1997г. През 2003г. придобива специалност по Вътрешни болести, след специализация в ТМИ, а през 2007г. придобива специалност по Гастроентерология след специализация в Клиниката по Гастроентерология на УМБАЛ “Свети Иван Рилски“. Притежава сертификати за извършване на конвенционална гастроинтестинална ендоскопия, първо ниво; за интервенционална гастроинтестинална ендоскопия, второ ниво, и за конвенционална ехография, първо ниво.  Член е на БЛС, БАГХ, БГХК, ESGE и ECCO. Посещавала е международни следдипломни курсове за квалификация на следните теми: Качество в ендоскопията; ВЧБ и хранене; Функционална диспепсия; ГИ ендоскопия ; Холестазни заболявания на черния дроб; Интервенционална ендоскопсия- EMR, ESD, аблация Hands-on  обучение върху експериментални прасета; както и множество национални конгреси, семинари и обучения От 1998г и в момента работи в  НМТБ “Цар Борис III” в София, като от 2010 е ръководител направление Гастроентерология към Клиника по Вътрешни болести на НМТБ. Работила е и в Отделение по Вътрешни болести на МБАЛ “Света София” като гастроентеролог, в Здравна служба на Търговски център „Илиянци“ – София и като медицински консултант в ЕТ 3D-Soft и MedicaConsult. От 2024 г. е част от екипа специалисти на МЦ „Уни Хоспитал“ – София.

д-р Димитър Черкезов, Дерматология

Д-р Димитър Черкезов е специалист-дерматолог. Извършва прегледи, консултации и диагностика на пациенти с кожни и венерически заболявания, както и различни манипулации, свързани с клиничната и естетична дерматология на възрастни пациенти и деца. В практиката си се стреми да обърне персонално внимание и да положи максимална грижа към всичките си пациенти. Биография: от 2017 г. до 2021 г. д-р Черкезов е част от екипа на Клиника по дерматология и венерология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. От 2019 г. работи в МБАЛ „Св. София“ и е част от екипите специалисти на ДКЦ „Св. София – Люлин“ и ДКЦ „Св. София – бул. България“, а от 2024 г. работи в МЦ „Уни Хоспитал“.  Образование: Провежда първи цикъл на медицинското си образование между 2009 и 2013г. в Университет „Фридрих Шилер“ – Йена, Германия. Впоследствие завършва Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2017 г. Придобива специалност по кожни и венерически болести в Клиниката по дерматология и венерология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София. От 2020 г. е редовен докторант към Научното звено на УМБАЛ АСК Токуда. Придобива втора магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във ФОЗ на МУ-София през 2020 г. Квалификации:

  • Член на Европейска академия по дерматология и венерология (EADV), Международен съюз по сексуално предавани инфекции (IUSTI) Български лекарски съюз и Българско дерматологично дружество
  • Редовен участник и презентатор в научни форуми по специалността в България
  • Обучения в сферата на естетичната дерматология
  • Сертифициран участник в различни научни форуми в чужбина, сред които ежегодните конгреси и специализирани обучения на Европейската и Американската академия по дерматология и венерология, специализирано обучение на Европейски дерматологичен форум „Euroderm excellence“
  • Автор и съавтор на над 35 научни публикации

д-р Първан Войнов, Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Първан Войнов е специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина през 2008г. в Медицински Университет – Пловдив. Притежава специалност по „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“. Д-р Войнов е пълноправен член на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ). Участва в научно-изследователски проект за създаване на регистър и база данни на пациентите с вродени лицеви аномалии. Автор и съавтор на публикации в български и международни научни списания в т.ч. и с импакт фактор. Участвал е в национални и международни конгреси по пластично-възстановителна и естетична хирургия. През октомври 2022г. читателите на в. „24 часа“ номинират д-р Войнов с приза „Лекар, на когото българите вярват“.

д-р Регина Хатър, дм, Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Регина Хатър, дм е специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия с призната специалност от Европейския борд по пластична, реконструктивна и естетична хирургия EBOPRAS и е в неговия списък с доверени европейски специалисти (виж тук). Тя има призната специалност по пластична хирургия и от Френския колеж по пластична хирургия C.F.C.P.R.E. (College Francais de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthetique), сертифициращ чуждестранни специалисти. Притежава професионална квалификация по здравен мениджмънт. През ноември 2022 година е избрана за председател на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ). Д-р Хатър има научно-образователна степен „доктор” в областта на пластично-възстановителната и естетична медицина,  а темата на дисертационния труд е в областта на регенеративната хирургия, а именно приложението на автоложната трансплантация на мастна тъкан (липофилинг). Тя е автор на множество публикации и има участия в български и международни конференции. През 2023 година д-р Хатър спечели приза на МБАЛ „Уни Хоспитал“ – „Избор на пациентите“.

д-р Николай Николов, Хирургия

Д-р Николов е завършил медицина през 1983 година в София. Работил е като хирург в МБАЛ „Попово“, Пета многопрофилна болница за активно лечение в София, Болница „Европа“ в София, МБАЛ „Събо Николов“ Панагюрище. Д-р Николов има завършени курсове и специализации по: абдоминална ехография, доцимология, актуална гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия, рак на щитовидната жлеза и колоректален рак, обща и ендоскопска хирургия, квалификация по онкологична хирургия, химиотерапия на злокачествените новообразувания, панкреатична хирургия, жлъчно-чернодробна хирургия. Д-р Николов притежава удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ, удостоверение за следдипломна кмалификация по лапароскопска хирургия, удостоверение за квалификация по ендокринна хирургия. Д-р Николов е член на Българското хирургическо дружество и Международната асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози – IASGO.

д-р Оля Ефтимова, Кардиология

 

 

 

 

 

д-р Людмил Джунков, Акушерство и гинекология

Завършва „Медицина“ през 1987 година в МУ- София. През 1992 г. завършва специализация по Акушерство и гинекология в Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“.  От 1988 до 1995 г. работи като лекар в АГ комплекс в общинската болница „Рахила Ангелова“ в град Перник. От 1995 г до 2003 г. е лекар в Отделението по Оперативна гинекология на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. От 2003 г. до момента е началник на отделението по Оперативна гинекология в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“.  Д-р Джунков има специализации по оперативна гинекология , лапароскопия и колпоскопия в „Майчни дом“  и специализация по оперативна гинекология и лапароскопия в Университетска болница „Еразъм “ , Брюксел, 1993г. Интересите му са в областта на гинекологичните операции (коремни и вагинални), лапароскопия, хистероскопия, колпоскопия, лечение на изменения на маточната шийка.

д-р Манол Антонов, Акушерство и гинекология

Завършва „Медицина” през 2010 г. в МУ – София, придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2017 г. в СБАЛАГ „Майчин дом“. Интересите му са в областта на гинекологичните операции (коремни и вагинални), лапароскопия, хистероскопия, колпоскопия, лечение на изменения на маточната шийка.

 

 

 

Д-р Милена Дамянова, Акушерство и гинекология

Д-р Антонов завършва „Медицина” през 2008 година в МУ – София. Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2017 г. в СБАЛАГ „Майчин дом“. Интересите му са в областта на гинекологичните операции (коремни и вагинални), лапароскопия, хистероскопия, колпоскопия, лечение на изменения на маточната шийка.

д-р Захари Захариев, Лъчелъчение

Д-р Захари Захариев е роден на 20.06.1968 г. в град Монтана. Завършва Гимназия с преподаване на немски език в същия град през 1987 г. Дипломира се като лекар в Медицински факултет на Медицински Университет – София през 1995 г. От 1996 г. започва работа като асистент в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, София. Придобива специалност „Лъчелечение” през 2001 г. и специалност „Онкология” през 2005 г. Професионалният опит на д-р Захариев включва: Експерт „Развитие и организация на Лъчелечението към Министерство на здравеопазването в България”. Консултант за тумори на глава и шия към Онкологичния комитет УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София. Консултант за кожни тумори към Онкологичния комитет УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Консултант в онкологичните комитети към „Александровска болница”, Болница „Доверие”, „Хил Клиник” и други болници в България. Главен редактор на националните станадарти по лъчелечение на тумори на глава и шия. Областите на научен интерес на д-р Захариев са в сферата на:Тумори на глава и шия: неконвенционално и хипо-фракциониране, акцелерирана радиотерапия. Съчетано химио-лъчелечение при органо-съхраняващо лечение или авансирали тумори. Рак на млечната жлеза: неконвенционално фракциониране. Лъчелечение след органо-съхраняваща операция, мастектомия след поставен гръден имплант.Ректални карциноми: пред- и след-оперативно химио-лъчелечение.Лъчелечение на доброкачествени и редки тумори. Д-р Захариев е член на: Гилдия на лъчетерапевтите в България; Българска Асоциация по медицинска онкология (БАМО); Европейска общност по медицинска онкология  (ESMO); Европейска общност по лъчелелечение (ESTRO).

д-р Росица Кръстева, Медицинска онкология

Д-р Росица Кръстева е родена във Варна на 05.03.1970 г. Завършва Природо-математическа гимназия в Шумен със златен медал през 1989 г. Дипломира се като лекар в Медицински университет, София през септември 1994 г. и има две придобити специалности – Вътрешни болести (2001 г.) и Онкология (2005 г.). Специализирала е в университетски болници в Торино (Италия), Атина (Гърция), Мюнхен (Германия), Базел (Швейцария). От 1995 до 2012 г. работи в Клиниката по медицинска онкология към Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София. От 2013 г.  до 2014 г. работи в отделението по медицинска онкология в МБАЛ „Сердика“, София. От ноември 2015 г. оглавява отделението по медицинска онкология в Онкологичен център към МБАЛ „Уни Хоспитал“ в Панагюрище. От септември 2019 година д-р Кръстева оглавява Онкологичния център в „Уни Хоспитал“, който включва отделението по медицинска онкология, отделението по лъчелечение и отделението по нуклеарна медицина. Консултант е в онкологичните комитети и в други болнични заведения в България. Професионалните и научните ѝ интереси са основно в областта на медицинската онкология (рак на млечната жлеза при млади жени, рак на белия дроб, колоректален карцином, гастроинтестинални стромални тумори). Д-р Кръстева има редица участия в национални и европейски конгреси. Тя е активен член на Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO), Български лекарски съюз, Българска Асоциация по медицинска онкология (БАМО), Европейска общност по лъчелечение (ESTRO), Балкански съюз по онкология. Избрана е за първия председател на Клуб „Млад онколог“. Д-р Кръстева е лауреат на престижната годишна награда на фондация Свети Иван Рилски за принос към здравеопазването за 2017 година в категория „Онкология“. Носител е на приза „Лекар на годината“ на МБАЛ Уни Хоспитал за 2018 година.

д-р Димитър Пачев, Ортопедия и травматология

Д-р Димитър Пачев завършва медицина в МУ-Пловдив през 1997 година, успешно защитава специализацията си по Ортопедия и травматология през 2004 година, през 2016 година придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Работил е в УМБАЛСМ „Пирогов“, бил е началник на Отделение по ортопедия и травматология в Болница Вита София. Д-р Пачев има допълнителна квалификация и опит в протезирането и ревизионното протезиране на колянна, тазобедрена и раменна става. Притежава дългогодишен опит в артроскопската хирургия на колянна става.

Доц. д-р Адриан Тонев дм, Съдова хирургия

Доц. Тонев завършва Медицински университет, София, през 1994г. През 1995 година започва работа лекар като ординатор в клиниката по Съдова хирургия в НЦССЗ. От 1996 г. До 1999 година провежда специализаци по хирургия в Аугсбург, Германия. През 2000 година придобива специалност обща хирургия, а през 2004 година се дипломира по специалността съдова хирургия. От 1999 година до 2015 година работи в Клиниката по Съдова хирургия и ангиология на УМБАЛ „Св. Екатерина“, като е асистент и ръководител на студенти и специализанти по съдова хирургия и ангиология. През 2011 година завършва 200-часов курс по здравен мениджмънт, а впоследствие през 2013 година се дипломира във Факултета  обществено здраве  със специалност здравен мениджмънт. През 2013 година провежда следдипломна квалификация и получава сертификат по ултразвукова съдова диагностика. Защитава докторантура на тема „Избор на метод при оперативно лечение на пациенти с поражения на сънните артерии“. От 2014 година е хабилитирано лице в катедра по сърдечно-съдова хирургия при Медицински университет – София. От 1999 година взема активно участие в бъбречни трансплантации, съвместно с екип уролози, като отговаря за съдовата част от операцията. От 2013 година до настоящия момент е ръководител на съдовия екип, участващ в бъбречни трансплантации, съвместно с д-р Любослав Шкварла, д-р Стоян Генадиев и д-р Салим Акрам Хамуде, като през същата година е удостоен с грамота от министъра на здравеопазването за своя принос към трансплантационната дейност в България. Притежава сертификат за ендоваскуларна хирургия от 2015 година. Има множество публикации като автор и съавтор в български и чуждестранни медицински издания, засягащи теми в областта на съдовата хирургия. Доц. д-р Тонев ежегодно участва в европейски и световни конгреси по въпросите на съдовата хирургия във Франция, Германия, Словения, както и в международния симпозиум на болница Чаринг крос в Лондон, Великобритания. От 2015 година доц. д-р Тонев е завеждащ клиника по съдова хирургия към МБАЛ „Уни Хоспитал“. От 2018 година е и завеждащ Операционен блок на болницата. Доц. д-р Тонев членува в Български лекарски съюз (БЛС), Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА), етичната комисия към БНДСЕХА, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Българско хирургично дружество, Българско дружество по флебология, член е наредакционната колегия на списание „Хирургия“. Членува в Европейската асоциация по Съдова хирургия.

доц. Д-р Ирена Велчева дмн, Нервни болести

Доц. д-р Ирена Велчева е завършила Медицинска академия, София. Специалист по нервни болести. От 1990 г. е доцент, ръководител на неврологично отделение, а от 2001 г. – на неврологична клиника в Университетската специализирана болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД, София. В периода 1993–2001 г. е медицински директор на същата болница. От 2016 г. е началник на Клиника по нервни болести в „МБАЛ-Уни Хоспитал“.  Медицински експерт към МЗ и МОН. Дългогодишен национален консултант по нервни болести.  Автор и съавтор на над 200 научни публикации, 22 монографии и 15 учебника по нервни болести. Основните ѝ научни и професионални интереси са в областта на мозъчносъдовата болест – хемореологични промени и функционални невросонографски изследвания, заболявания на автономната нервна система, главоболие, епилепсия, заболявания на периферната нервна система. Ръководител на докторанти и специализанти по нервни болести. Доц. Велчева е член на бордовете на национални и международни организации и фондации.

Д-р Кирил  Иванов, Анестезиология и интензивно лечение

Николай Ненов, Експерт по хранене

Николай Ненов е фармацевт и доказан специалист с богат професионален опит в областта на здравословното хранене и хранителните добавки. Завършил е специалност „Фармация“ в МУ-Пловдив през 2009 г. Притежава няколко сертификата за специалист по здравословно хранене и хранителни добавки.

Има над 14 години практически опит в сектор Фармация и над 8 години опит в изготвяне на индивидуални режими за хранене при профилактика и лечение на множество заболявания.
Николай Ненов разработва персонализирани хранителни програми, отговарящи на индивидуални нужди, цели и здравословно състояние на всеки пациент. Предлага професионални съвети за избора и употребата на храни и хранителни добавки, насочени към подобряване на здравето и физическата активност на пациентите, с които работи.
Като опитен фармацевт, той също предоставя ценни насоки и съвети относно лекарствените взаимодействия, правилната употреба на медикаменти и облекчаването на симптомите на остри и хронични заболявания.
Участва в обучения и семинари по здравословно хранене, употреба на хранителни добавки и фармацевтична грижа. Създател е на YouTube канала „ Healthy is Wealthy“, който е фокусиран върху здравословното хранене и правилното използване на хранителни добавки. Чрез своя канал, той предоставя ценни съвети и информация, която помага на зрителите му да направят информирани решения относно подобряване на здравословното си състояние. Активно пише статии и публикации за редица български и международни компании, които са изпълнени с полезна информация, научно босновани факти и практически съвети в областите на здравословното хранене и хранителните добавки. Неговите текстове са достъпни както на български, така и на английски език.

Д-р Мария Николова, Хранене и диететика

За записване на час: 0884648711 всеки делничен ден от 9 до 18 ч.