Доц. д-р Ирена Велчева: КЛИНИКАТА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ НА „УНИ ХОСПИТАЛ“ РАБОТИ ПО НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОТОКОЛИ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ

Доц. Велчева, началник на Клиниката по нервни болести, с интервю за инициативата „Лекарите, на които вярваме“ на в. „24 часа“

-Доц. Велчева, като дългогодишен национален консултант, пациенти с какви заболявания идват в Клиниката по нервни болести на болницата в Панагюрище?

-Клиниката по нервни болести в МБАЛ „Уни Хоспитал“ е създадена през 2016 година на базата на предишно неврологично отделение. В нея се лекуват от целия спектър на неврологични заболявания, като преобладават тези с мозъчно-съдова болест, заболявания на периферната нервна система, демиелинизиращи и дегенеративни заболявания на нервната система, главоболие, двигателни нарушения.

-Мозъчният инсулт е сред водещите причини за смърт и инвалидност в страната ни. Като дългогодишен национален консултант с какво се отличава Клиниката по нервни болести?

-В Клиниката е разработен алгоритъм на център за лечение на мозъчни инсулти на функционален принцип, обединяващ дейността на Клиниката с тази на клиниките по съдова хирургия и кардиология, отделенията по анестезиология и интензивно лечение, по физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, отделение по образна диагностика и спешно отделение. Въведени са съвременни методи на диагностика на мозъчносъдовите заболявания: стандартна, дифузионна и перфузионна КТ и МРТ, КТ и МРТ ангиография, МРТ трактография. Провежда се Дуплекс скениране на каротидни, вертебрални и интракраниални мозъчни артерии при различни форми на мозъчносъдова болест. Освен рутинно, невросонографското изследване на каротидни и вертебрални артерии включва автоматично измерване на дебелината на съдовата стена и нейната еластичност посредством сонди със специализиран софтуер. Това изследване се прилага и за ранна диагностика на съдова патология и избор на профилактично лечение. При болните с остър мозъчен инфаркт и отсъствие на противопоказания се прилага успешно тромболитична терапия, като клиниката е сред първите в страната, въвели това лечение. Провеждането на тромболизата се предшества от специализирано изследване на мозъка с компютърна аксиална томография или магнитнорезонансна томография с цел да се изключи мозъчен кръвоизлив и да се прецени локализацията и големината на мозъчната исхемия. В последните години сме сред водещите лечебни заведения, които прилагат метода тромболиза.

Какви изследвания се извършват в Клиниката по нервни болести?

-Клиниката разполага със съвременна апаратура за рутинни и високоспециализирани изследвания на нервната система: 32-канален електроенцефалограф, окомплектован с  видео-ЕЕГ и полиграфия, електромиограф, дуплекс-сонограф с възможност за ултразвукова ангиография и функционална образна диагностика.

Електрофизиологичните изследвания в клиниката включват електроенцефалография при пристъпни състояния, електроневрография, електромиография, репетитивна стимулация, треморография при перифернонервни невромускулни и невродегенеративни заболявания.

При болни с автоимунни неврологични заболявания (множествена склероза, оптикомиелит, демиелинизираща полиневропатия) се провежда имуносупресивна и имуномоделираща терапия.

При резистентни на рутинна терапия пациенти с мигрена е въведено профилактивно лечение с ботулинов токсин.