Ние предлагаме следните видове медицински специалности

 1. Акушерство и гинекология
 2. Анестезиология и интензивно лечение
 3. Вътрешни болести
 4. Вирусология
 5. Гастроентерология
 6. Гръдна хирургия
 7. Детска хирургия
 8. Ендокринология и болести на обмяната
 9. Кардиология
 10. Клинична алергология
 11. Клинична имунология
 12. Клинична лаборатория
 13. Клинична токсикология
 14. Кожни и венерически болести
 15. Лъчелечение
 16. Медицинска онкология
 17. Микробиология
 18. Неврохирургия
 19. Неонатология
 20. Нервни болести
 21. Нефрология
 22. Нуклеарна медицина
 23. Образна диагностика
 24. Обща и клинична патология
 25. Ортопедия и травматология
 26. Педиатрия
 27. Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 28. Пневмология и фтизиатрия
 29. Спешна медицина
 30. Съдова хирургия
 31. Трансфузионна хематология
 32. Урология
 33. Ушно-носно-гърлени болести
 34. Физикална и рехабилитационна медицина
 35. Хемодиализа
 36. Хирургия