Онколошки центар

Онкологичен център

Онколошкиот центар на клиничка болница „Уни Хоспитал“ обединува оддели за медицинска онкологија, радиотерапија, нуклеарна медицина и одделение за психо-онкологија. Со ваквата организација, успева да обезбеди целосна медицинска нега на своите пациенти, а на здравствените работници им овозможува да ги применуваат највисоките современи стандарди во лекувањето на малигните заболувања. Комисијата за онкологија со своето стручното мислење овозможува примена на строго индивидуален пристап кон потребите на секој пациент. На овој начин се нуди не само комплексна медицинска нега, туку се следат и воспоставените светски практики на персонализираната медицина.

Одделот за медицинска онкологија располага со 30 болнички кревети, 13 столови за хемотерапија (дневна болница), диспанзерски центар за опсервација и центар за клинички студии. Сите болнички соби имаат 2 кревети, независен санитарен јазол со бања, клима уред, телефон, wi-fi интернет конекција и високотехнолошки систем за меѓусебно контактирање на пациентите со медицинскиот персонал. Болничките соби се опремени и со систем за кислород.

 

Активностите што се спроведуваат во одделението се:

 • дијагностика, определување на стадиум и третман со лекови на сите видови цврсти малигни тумори кај возрасни;
 • консултација, дијагностика, стадирање и третман на ретки тумори - невроендокрини, GIST и др.;
 • последователно (диспанзерско) следење на онколошки пациенти;
 • психолошка и социјална помош на пациенти со онколошки заболувања;
 • клинички студии во областа на медицинската онкологија.

Одделот за медицинска онкологија е еден од ретките во земјава каде што се прави:

 • консултација и дискусија од страна на мултидисциплинарен тим за сите пациенти со малигни заболувања – Oдбор за онкологија;
 • интервентна онкологија;
 • современо молекуларно-патолошки испитување на тумори во патолошка лабораторија;
 • евалуација на терапевтскиот одговор на системската терапија со лекови според системот RECIST 1.1. (во рамките на клиниката за радиологија и одделот за нуклеарна медицина);
 • комбинирана терапија (хемотерапија и зрачење);
 • заедничка работа со водечки странски специјалисти од областа на медицинската онкологија. Консултации на пациенти (вклучително и онлајн).

На одделот се спроведуваат сите современи методи на системска антитуморна терапија - хемотерапија (неадјувантна, адјувантна, кај метастатско заболување и палијативна), таргетна терапија (неоадјувантна, адјувантна, кај метастатско заболување и палијативна), ендокрина терапија (хормонска терапија), биолошка терапија. (цитокини, аналози на соматостатин).

Одделот обезбедува психосоцијално советување, испитување за вознемиреност и психометриска проценка на пациентите. Обезбедени се широк спектар психолошки услуги за подобрување на квалитетот на животот, а овие услуги се достапни и за пациентите и за нивните роднини.

 

Одделот за радиотерапија е опремен со најнова генерација на опрема - два мултимодални линеарни акцелератори од најновата генерација TrueBeam STX, од кои едниот со надградба за радиохирургија (Edge додаток) и уред за брахитерапија со висока стапка на Flexitron дозата.

На одделот постои можност за терапија на малигни и бенингни заболувања преку: независна радиотерапија, последователна радиотерапија и/или комбинирана хемотеарпија со радиотерапија. Се лекуваат пациенти со малигни заболувања на млечна жлезда, грло на и тело (ендометриум) на матка, фаринкс, ларинкс и усна шуплина, право црево и анус, бели дробови, простата и урогенитален систем, тумори на мозокот, како и палијативна радиотерапија кај метастази на коски или крварење со цел аналгезија и хемостаза.

Кај тумори на ректумот и анусот се врши предоперативно зрачење и зрачење со хемотерапија, исто и кај тумор на грло на матка, каде што се врши и комбинирана терапија со зрачење (перкутана радиотерапија + интракавитарна брахитерапија). Тоа во некои клинички стадиуми дава подобри резултати од директниот хируршки зафат. Дефинитивна радиотерапија се изведува за рак на бели дробови и тумори на мозокот со опции за радиохирургија кога има индикации.

Одделот за нуклеарна медицина располага со најнова генерација на хибриден апарат - Позитрон емисионен томограф (ПЕТ) со компјутерски томограф (КТ) или ПЕТ скенер (ПЕТ/КТ) - Siemens Biograph mCT64. Уредот е опремен со најчувствителнииот кристален детектор за ПЕТ, како и со ултра брз мултирезов детектор за КТ. Ова овозможува да се постигне исклучително висок квалитет и прецизност во дијагностичкиот процес. Технологијата овозможува да се намали времето на испитување, што резултира со помала изложеност на зрачење и поголема удобност за пациентот.

Одделот е опремен со мобилен диспензер-инјектор за целосно автоматско пресметување и подготовка на индивидуална доза на радиофармацевтски препарат за пациентот. Подвижноста на инјекторот овозможува примената на радиоактивниот производ, да се изврши доколку е потребно, покрај креветот на пациентот, што дополнително ја подобрува неговата удобност.

Одделот располага со единствен во земјата ласерски систем за прецизно позиционирање на пациентите (идентичен со оној што се користи при планирање и спроведување на радиотерапија). Ова овозможува дијагностичкиот резултат од ПЕТ/КТ да се вклучи директно во терапевтскиот процес, што доведува до зголемување на ефективноста на третманот.