Прием

Прием

  • Пациентите што сакаат да се вклучат во програмата за медицински туризам (МTP) треба да пополнат анкета (види подолу).

Анкетата содржи барање за испраќање на медицинска документација по електронска пошта (епикризи, резултати от тестови, прегледи и др.). Истата служи за евалуација на можноста пациентите да бидат вклучени во програмата. Во случај на некомплетна документрација или ако не се добиени документите што се бараат, наш претставник (задолжен за програмата) ќе исконтактира со пациентот за доуточнување на дополнителната информација што треба да се представи.

  • Ако се земе решение дека пациентот може да биде вклучен во програмата, се подготвува ПРЕЛИМИНАРЕН ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ЛЕКУВАЊЕ, што ги содржи сите процедури и интервенции што ќе бидат направени, како и проценетата врдност на третманот. Прелиминарниот индивидуален план за лекување се изготвува врз основа на медицински алгоритми одобрени за примена во зависност од утврдената дијагноза или состојбата на пациентот. Лицето задолжено за програмата го информира пациентот за потребата од дополнителни/повторни прегледи или испитувања пред пристигнувањето и го испраќа прелиминарниот план за лекување на англиски јазик заедно со проценетата вредност на третманот. Пациентот ќе биде информиран во случај на потреба да се контактира со установата што моментално го лекува. Информациите што се испраќаат исто така вклучуваат известување за моменталната епидемиолошка состојба во земјата/регионот на сместување и лекување, доколку тоа претставува ризик за пациентот или се наметнуваат ограничувања, како и упатство за мерките што треба да ги почитуваат пациентот и неговите придружници при транспортот, неговото сместување и престој.

Top of Form

Име и презиме

Дата на раѓање

Пол

Националност

Земја на престој

Говорни јазици

Телефонски број

Вашата Е-пошта

Избрана процедура за лекување/закрепнување

Опис на моменталната здравствена состојба

Ве молиме испратете копија од вашата целосна медицинска документација и медицинска историја: ќе се прикаже текст со означување на соодветните формати. (формати на фајлови: zip, gzip и rar)

Додај фајл (.zip, .rar, .gzip)

Наведете информација за контакт со вашиот лекар/здравствена установа што ве лекува:

Наведете начин на плаќање:

Наведете име, презиме и дата на раѓање  на придружниците (ако има такиви – до 2 лица)

Ве молиме наведете ги сите информации што ги сметате за применливи: потреба од хотел, превоз, преведувач, диетални оброци, придружник/негувател

 

Се согласувам да се користат моите лични податоци.

Добави Файл (.zip, .rar, .gzip)
Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани.