Васкуларна хирургия

Съдова хирургия

Клиниката по васкуларна хирургия одговара на третото ниво на компетентност и обезбедува најсовремена дијагностика и третман на артериски и венски заболувања:

  • Периферни стеснувања и блокирања на садовите за хранење;
  • Аневризми и експанзии на аорта и периферни крвни садови;
  • Третман и превенција на цереброваскуларни заболувања;
  • Васкуларни итни заболувања: емболија, тромбоза, траума, руптури и други лезии;
  • Нарушувања во снабдувањето со крв на бубрезите и другите абдоминални органи;
  • Проширени вени и венска тромбоза;
  • Тумори и малформации /хемангиоми, вродени фистули, анатомска компресија на садови/;
  • Вградување на портови (port-a-cath) за изведување на хемотерапија, но исто така и за иновативен ендоваскуларен третман кај туморите;
  • Обезбедување постојан васкуларен пристап за хемодијализа.

Високиот професионализам на тимот и иновативните технологии со кои располага болницата овозможуваат третман преку хируршки, ендоваскуларни и хибридни процедури. Третманот, кој што е во согласност со светските стандарди обезбедува исклучителна грижа за пациентите во услови на висока удобност.