Покана за участие в тръжна процедура

Покана за участие в тръжна процедура

Покана за участие в тръжна процедура с предмет:

„Специализиран превоз на персонал“ за нуждите на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД

На основание Заповед № – РД-178/18.04.2024 г.,

 

„МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ” ООД със седалище и адрес на управление в гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100,

тел.: 0357 88 581, e-mail: uni@unihospitalbg.bg, обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет:

 «СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛ» за нуждите на „МБАЛ – УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД

Условия за получаване на документацията за участие:

            Тръжна документация за провежданата процедура може да се получи безплатно всеки работен ден от 8,30 ч. до 15,00 ч. в срок до 30 април 2024 г. по електронна поща, след изпращане на заявление за участие от съответния кандидат на e-mail: uni@unihospitalbg.bg 

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:30 часа на 30 април 2024 г.

 

 

                                                                         УПРАВИТЕЛ:     

                                                                         „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ” ООД:        

                                                                                                /д-р Явор Дренски/