ПРЕДИ ДА НИ ПОСЕТИТЕ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Пристъпвайки прага на „Уни Хоспитал“, вие ще имате възможността да се регистрирате на регистратурата на лечебното заведение, където е необходимо:

  • Да предоставите медицинско направление за преглед, диагностика и/или хоспитализация, след което ще получите необходимата информация за местоположението на структурата и лекаря, който осъществява съответната медицинска дейност;
  • Да информирате, че сте посетили болницата по собствен избор или сте с преустановени здравноосигурителни права, поради което ще ви се изготви предварителна сметка за разходи по предстоящото лечение, по която да заплатите на касата по утвърден ценоразпис. При необходимост от заплащане на медицински дейности, те се заплащат преди осъществяването на дейностите. След приключването на медицинската дейност се изготвя първичен счетоводен документ, въз основа на който се връщат надвнесени суми или се доплаща разликата между оферираното и стойността на реално проведените медицински дейности.
  • Всички пациенти на болницата, които са здравноосигурени, ще получат предварителна информация за евентуалното им финансово участие за престой в болницата, за медицинските изделия или други дейности, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса или от други доброволни застрахователни дружества.
  • Всички пациенти на болницата, които са задължително здравноосигурени в Националната здравноосигурителна каса, не заплащат за посещение в болницата или за болнично лечение сумите, определени с постановление на Министерския съвет, в случаите, описани в чл. 37 от Закона за здравното осигуряване.

Работещите медицински специалисти на регистратурата подпомагат пациентите и координират осъществяването на медицинските дейности до тяхното хоспитализиране или насочване към диагностични структури или лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ.

При координиране на дейността си, медицинските специалисти, работещи на регистратурата, се подпомагат от технически организатори, които съпровождат пациентите до конкретни структури или до входа на болницата при изписването им, задължително с колесни столове.

За всички предвидени дейности, както и за целия терапевтично-диагностичен алгоритъм, включително и очаквания резултат, ще получите пълна информация, а при желание такава ще Ви бъде осигурена при разговор с лекуващия лекар.