Обяви

ОБЯВА

ОБЯВА ОБЯВА
ОБЯВА

На основание чл.17 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в сферата на здравеопазването „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, обявява конкурси за заемане на длъжностите:

  1. „Лекар-специализант по анестезиология и интензивно лечение“ – 2 бр.
  2. „Лекар-специализант по нуклеарна медицина“ – 1 бр.
  3. „Лекар-специализант по лъчелечение“ – 1 бр.
  4. „Лекар-специализант по медицинска онкология“ – 2 бр.
  5. „Лекар-специализант по съдова хирургия“ – 1 бр.
  6. „Лекар-специализант по спешна медицина“ – 2 бр.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 20.02.2021г. до 20.03.2021г. като подадат в Отдел „Човешки ресурси“ следните документи:

  1. Формуляр за кандидатстване по образец.
  2. Копие на документ за самоличност.
  3. Копие на дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация по специалност „медицина“.
  4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва след провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. Въпросите за изпита се получават при подаване на документите.

 

Назад към всички