Запитване за оферта от МБАЛ „Уни Хоспитал“ – доставка на лъчезащитни очила

Запитване за оферта от МБАЛ „Уни Хоспитал“ – доставка на лъчезащитни очила

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ОТ „МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛООД

ОТНОСНО: Доставка на лъчезащитни очила за нуждите на  „МБАЛ – Уни Хоспитал” ООД

 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА

За нуждите на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, да се предостави оферта за доставка на следното:

No Описание Количество
1 Лъчезащитни Очила, М размер – без диоптър 2
2 Лъчезащитни Очила, L размер – с диоптър 1
 1. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА

В офертата следва да се посочи следната информация:

 1. 1. Aдминистративни сведения за участника: Фирма /наименование/ на доставчика; Правно-организационна форма; Седалище и адрес на управление; ЕИК; Идентификационен № по ДДС; Адрес за кореспонденция; Лице за контакти; Длъжност; e-mail адрес; телефон; факс.
 2. Копие на удостоверение за актуално състояние и/или извлечение от търговския регистър.
 3. Офертата трябва да включва пълно описание на оферираните продукти – производител, модел, описание, срок на доставка, гаранционен срок (в месеци от дата на доставка), предлагана единична цена с включен ДДС.
 4. Срок и начин на доставка:

4.1. Доставчикът (Изпълнителят) следва да посочи срок за доставка в календарни дни от възлагане на поръчка за доставка.

4.2. Доставката се извършва при условия: DDP „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100 (в съответствие с Incoterms 2010).

Доставчикът (Изпълнителят) следва да потвърди изискванията.

 1. Изисквания за качество: Доставчикът (Изпълнителят) е длъжен да удостовери качеството на оферираните продукти чрез предоставяне при доставката на копие от съответния сертификат за произход, качество и/или декларация за съответствие от производителя.
 2. Условия на плащане: В български лева, в срок от 60 (шестдесет) календарни дни след доставка, удостоверена със съответните документи (оригинална данъчна фактура, двустранно подписан приемо-предавателен протокол). Възложителят заплаща стойността по издадената фактура по банков път по сметката на Изпълнителя, посочена във фактурата.
 3. Предлагана цена:

Цената да бъде оферирана в лева с включен ДДС, с включени всички разходи за доставка до „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100.

 1. Срок на валидност на офертата – 31.12.2024 г.
 2. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА:

Офертата да се изпрати на вниманието на Управителя на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД на e-mail: uni@unihospitalbg.bg

 1. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА – 16:30 часа на 05.03.2024 г.

Обявлението е публикувано на 23 февруари 2024 г.