Запитване за оферта от МБАЛ „Уни Хоспитал“ – доставка на лекарствени продукти

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ОТ „МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛООД

ОТНОСНО: Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания за „МБАЛ-Уни Хоспитал” ООД

 1. 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА

За нуждите на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, да се предостави оферта за доставка на лекарствени продукти, както следва:

ATC код INN – Международно непатентно наименование Търговско наименование, лекарствена форма, разфасовка
1. L01FX13 ENFORTUMAB VEDOTIN Padcev 20 mg powder for sol. for infusion fl
2. L01FX13 ENFORTUMAB VEDOTIN Padcev 30 mg powder for sol. for infusion fl
3. L01FX17 SACITUZUMAB GOVITECAN Trodelvy 200 mg powder for sol. for infusion fl
4. L01EN02 PEMIGATINIB Pemazyre 4,5 mg tablet
5. L01EX08 LENVATINIB Lenvima  4 mg x 30 caps.  LH682
6. L01EX08 LENVATINIB Lenvima  10 mg x 30 caps.  LH681
 1. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА

В офертата следва да се посочи следната информация:

 1. 1. Aдминистративни сведения за участника: Фирма /наименование/ на доставчика; Правно-организационна форма; Седалище и адрес на управление; ЕИК; Идентификационен № по ДДС; Адрес за кореспонденция; Лице за контакти; Длъжност; e-mail адрес; телефон; факс.
 2. Копие на удостоверение за актуално състояние и/или извлечение от търговския регистър.
 3. Копие от валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ.
 4. Офертата трябва да включва пълно описание на оферираните лекарствени продукти – група/подгрупа, генерично наименование, описание, производител, търговско наименование, разфасовка и опаковка.
 5. Срок и начин на доставка:

5.1. Доставката да се извършва в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка (поръчка) от Възложителя, или в уговорен срок между страните при сключване на договор за доставка.

5.2. Доставката се извършва при условия: DDP „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100 (в съответствие с Incoterms 2010).

Доставчикът (Изпълнителят) следва да потвърди изискванията.

 1. Условия на плащане: В български лева, в срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни след всяка доставка, удостоверена със съответните документи (оригинална данъчна фактура, двустранно подписан приемо-предавателен протокол). Възложителят ще заплаща стойността по издадената фактура по банков път по сметката на Изпълнителя, посочена във фактурата.
 2. Предлагана цена:

Всички цени (независимо от заявеното количество) да са оферирани в лева с включен ДДС, с включени всички разходи за доставка до „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100.

 1. Срок на валидност на офертата – 31.12.2024 г.
 2. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА:

Офертата да се изпрати на вниманието на Управителя на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, на e-mail: uni@unihospitalbg.bg

 1. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА – 16:30 часа на 18.03.2024 г.

Обявлението е публикувано на 6 март 2024 година.