Запитване за оферта от МБАЛ „Уни Хоспитал“ – портативен ехографски апарат – 2 броя

Запитване за оферта от МБАЛ „Уни Хоспитал“ – портативен ехографски апарат – 2 броя

ОТНОСНО: Доставка на медицинска апаратура  за нуждите на „ МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, както следва: портативен ехографски апарат – 2 (два) броя,

 1. 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА

За нуждите на „ МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, да се предостави оферта за доставка на медицинска апаратура, както следва:

 1. Преносим ехографски апарат – 1 (един) брой за отделение по анестезиология и интензивно лечение, със следните технически параметри и характеристики:

Техническа спецификация на портативен ехографски апарат

Спецификация
1 Портативен ехограф с LCD монитор с висока резолюция. Минимум диагонал 15“ LCD или повече
2 М-режим и В-режим, Пулсов доплер, непрекъснат доплер, цветен доплер, би-дирекционен доплер
3 Приложения: съдово, кардиологично, торакално, транскраниално, абдоминално, малки части, мускулно-скелетно, урологично, педиатрично, акушеро-гинекологично.
4 Дълбочина на сканиране, не по малка от 33 см
5 Запис на образи в „суров“ цифров формат
6 Функция позволяваща пост-обработка на записаните образи
7 Автоматична тъканна оптимизация в В-режим
8 Измервания и анализ – вградени пакети за измерване и калкулации – пълен набор анатомични програми.
9 Кодирани хармоници с фазова инверсия, активни при всички трансдюсери
10 Автоматични доплерови калкулации в реално време.
11 Пациентска информационна база – данни.
12 Линеен мултичестотен трансдюсетр. Работна честота не по-малко: 4.0 – 13.0 MHz
13 Секторен трансдюсер с поле на изображение 120 градуса. Работна честота не по-малко: 1.7 – 4.0 MHz.
14 Специализирана количка за ехограф
15 Дистанционна сервизна поддръжка
 1. Преносим ехографски апарат – 1 (един) брой за отделение по гастроентерология, със следните технически параметри и характеристики:

Техническа спецификация на портативен ехографски апарат

Спецификация
1 Портативен ехограф с LCD монитор с висока резолюция. Минимум диагонал 15“ LCD или повече
2 М-режим и В-режим, Пулсов доплер, непрекъснат доплер, цветен доплер, би-дирекционен доплер
3 Приложения: съдово, кардиологично, торакално, транскраниално, абдоминално, малки части, мускулно-скелетно, урологично, педиатрично, акушеро-гинекологично.
4 Дълбочина на сканиране, не по малка от 33 см
5 Запис на образи в „суров“ цифров формат
6 Функция позволяваща пост-обработка на записаните образи
7 Автоматична тъканна оптимизация в В-режим
8 Измервания и анализ – вградени пакети за измерване и калкулации – пълен набор анатомични програми.
9 Кодирани хармоници с фазова инверсия, активни при всички трансдюсери
10 Автоматични доплерови калкулации в реално време.
12 Пациентска информационна база – данни.
13 Конвексен мултичестотен трансдюсер. Работна честота не по-малко: 2.0 – 4.0 MHz.
14 Специализирана количка за ехограф
15 Дистанционна сервизна поддръжка

 

3.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА

В офертата следва да се посочи следната информация:

 1. 1. Aдминистративни сведения за участника: Фирма /наименование/ на доставчика; Правно-организационна форма; Седалище и адрес на управление; ЕИК; Идентификационен № по ДДС; Адрес за кореспонденция; Лице за контакти; Длъжност; e-mail адрес; телефон; факс.
 2. Копие на удостоверение за актуално състояние и/или справка от търговския регистър.
 3. 3. Офертата трябва да включва пълно описание на оферираната медицинска апаратура– производител, модел, описание, както и срок на доставка, гаранционен срок (в месеци от дата на въвеждане в експлоатация), предлагана единична цена с включен ДДС.

3.1. Цената да е оферирана в лева с включен ДДС и с включени всички разходи за доставка до “МБАЛ- Уни Хоспитал“ ООД гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100.

 1. В офертата да се представи списък с консумативи и резервни части за медицинската апаратура, с катaложни номера и цени, валидни за 2023 година, както и потвърждение, че годишното нарастване на същите, считано от 2024 година, няма да надвишава 1,5% спрямо цените за всяка предходна година.

4.1. Избраният доставчик се задължава, по силата на сключения договор за доставка на медицинска апаратура, за период от 10 (десет) години при заявка от Възложителя (лечебното заведение) да доставя резервни части и консумативи за доставената апаратура. Избрания доставчик се задължава,

по силата на сключения договор за доставка на апаратура, да осигури следгаранционна подръжка на доставената апаратура за срок от  10 (десет) години.

 1. Изисквания за качество: Доставчикът (Изпълнителят) е длъжен да удостовери качеството на оферираната медицинска апаратура чрез предоставяне при доставката на копие от съответния сертификат за произход, качество и/или декларация за съответствие от производителя.
 2. Срок и начин на доставка:

6.1. Доставката се извършва при условия: “МБАЛ- Уни Хоспитал“ ООД гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100 (в съответствие с Incoterms 2010).

6.2. Доставчикът (Изпълнителят) следва да посочи срок за доставка в календарни дни от възлагане на поръчка за доставка.

 1. Условия на плащане: В български лева, в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след доставка, удостоверена със съответните документи (оригинална данъчна фактура, двустранно подписан приемо-предавателен протокол и гаранционна карта). Възложителят ще заплати стойността по издадената фактура по банков път по сметката на Изпълнителя, посочена във фактурата.
 2. Срок на валидност на офертата – 31.12.2023г., удостоверено с декларация на кандидата в свободен текст.
 3. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА:

Офертата да се изпрати на вниманието на Управителя на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД на e-mail: uni@unihospitalbg.bg

 1. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА – 16:30 часа на 03.07.23 г.