Заповед за образуването на избирателна секция на територията на МБАЛ „Уни Хоспитал

Заповед за образуването на избирателна секция на територията на МБАЛ „Уни Хоспитал

З А П О В Е Д

№ РД –  242/20.06.2024г.

            На основание Указ № 53/06.03.2024 на президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище на 23.06.2024г. и във връзка с  чл. 15, ал. 2, т.15 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД

 

 

О Б Р А З У В А М:

 

  1. Избирателна секция на територията на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 100 за провеждане на нов избор за кмет на община Панагюрище, който ще се проведе на 23 юни 2024г. /неделя/.
  2. Определям помещение за гласуване, позиционирано в блок А, етаж 1, кабинет №20 в лечебното заведение.
  • Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на електронната страница на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД.

Контролът по заповедта възлагам на д-р Румяна Вълкова, Директор „Административна дейност и ЧР“ в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица.

 

УПРАВИТЕЛ: ……………………

                       /Д-р Явор Дренски/