Услуги и цени

Преди да ни посетите, моля запознайте се със следващата информация


departments
departments
departments
departments
Ц Е Н О Р А З П И С
На медицински дейности и услуги, извършвани в "МБАЛ-Уни Хоспитал" ООД, утвърден със Заповед № РД-501/30.11.2020 г. в сила от 01.12.2020 г.
в сила от 01.12.2020 г.
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица Цена (лв.)
КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
Консултативен преглед при началник на клиника/отделение или лаборатория
44554 доц. д-р Андриан Орлинов Тонев бр. 100
44555 доц. д-р Ирена Василева Велчева бр. 60
62706 д-р Стоян Костадинов Гребенаров бр. 60
44663 д-р Юрий Златев Стоянов бр. 45
62711 доц. д-р Ангел Николов Шопов бр. 60
44621 д-р Полина Георгиева Георгиева бр. 45
44624 д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева бр. 45
62713 д-р Мерал Хикметова Ефендиева бр. 45
62714 д-р Мартин Тошев Тошев бр. 45
44638 д-р Борис Атанасов Джурджев бр. 45
44642 д-р Николай Мирчев Николов бр. 45
62715 д-р Регина Хасан Хатър бр. 50
44653 д-р Тодор Дончев Бургуджиев бр. 45
44655 д-р Захари Иванов Захариев бр. 60
44658 д-р Цветолюб Митев Маринов бр. 45
44667 д-р Росица Кръстева Русева бр. 60
62716 д-р Васил Лазаров Станчев бр. 45
62717 д-р Христо Петров Чалъков бр. 45
44671 д-р Милена Димитрова Арнаудова – Атанасова бр. 45
62718 д-р Румяна Тодорова Вълкова бр. 45
62719 д-р Иван Василев Попов бр. 45
62720 д-р Недялка Георгиева Ушева бр. 45
44679 д-р Гергана Иванова Мизгова-Георгиева бр. 45
44687 д-р Анелия Лазарова Гоцева – Христова бр. 45
44689 д-р Лориета Кръстева Георгиева бр. 45
62721 д-р Антоанета Бориславова Лазарова - Пачалова бр. 45
63624 д-р Албена Дочева Факирова бр. 50
63736 д-р Цочо Иванов Кметски бр. 50
67129 д-р Ангел Петров Проданов бр. 45
63723 доц. Цветин Трифонов Генадиев бр. 80
Консултативен преглед при лекар, различен от началник на клиника/отделение или лаборатория
44556 От хабилитирано лице – професор бр. 80
44557 От хабилитирано лице – доцент бр. 60
44558 Преглед от лекар – лъчетерапевт бр. 60
62722 Преглед УНГ бр. 40
44559 Преглед от лекар специалист бр. 40
44560 Гинекологичен преглед бр. 40
44561 Контролен преглед в рамките на 30 дни след първия преглед бр. 20
44562 Преглед от специалист в друго ЛЗ по договор бр. 100
44563 Консултация "Второ мнение" с проф. Кр. Манеголд бр. 300
МАНИПУЛАЦИИ
44564 Вземане на венозна кръв бр. 2
44565 Вземане на периферна кръв бр. 2
44566 Мускулна инжекция бр. 5
44567 Венозна инжекция бр. 10
44568 Поставяне на подкожна инжекция /без консуматив/ бр. 5
44569 Поставяне на абокат бр. 5
44570 Поставяне на абокат за инфузии бр. 10
44571 Венозна инфузия /10-30 мин./ бр. 15
44572 Инхалация бр. 6
44573 Скарификационна проба за чувствителност бр. 2
44574 Включване на система (без медикамента) бр. 10
44575 Малка превръзка бр. 10
44576 Средна превръзка бр. 20
44577 Голяма превръзка бр. 40
44578 Сваляне на конци с малка превръзка бр. 20
44579 Изпълнение и отчитане на проба Манту бр. 15
44580 Клизма бр. 30
44581 Премахване на кожно образувание с местна анестезия бр. 60
44583 Вземане на проба за изследване на алкохолно съдържание в кръвта бр. 25
44584 Обработка и шев на рана с местна анестезия бр. 60
44585 Обработка и шев на рана с обща анестезия бр. 150
50032 Локална анестезия за манипулация бр. 30
62737 Доплащане за използване на електрохихургичен апарат за коагулация (извън алгоритъма на КП) бр. 150
53771 Клинико-лабораторни изследвания за външни лаборатории бр. по договор
96794 Вземане на проба за бърз антигенен тест за COVID-19 бр. 10
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
44587 Прегледи за медицинско свидетелство – за всеки специалист бр. 8
44588 Медицинско свидетелство за работа в чужбина бр. 60
44589 Медицинско свидетелство за професионална шофьорска книжка бр. 60
44590 Служебна бележка бр. 6
44591 Заверка на медицинско удостоверение за брак бр. 12
44592 Издаване на удостоверение за осиновяване бр. 12
44593 Издаване на дубликат от епикриза бр. 6
44594 Издаване на дубликат от болничен лист бр. 12
44595 Копие от ЕМГ бр. 12
69604 Издаване на сертификат - PCR изследване Covid-19 бр. 10
АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
44596 ЕКГ – стандартно бр. 10
44597 Велоергометричен тест бр. 100
45051 Холтер бр. 60
44599 24 часа амбулаторно мониторване на артериално налягане бр. 60
44600 Ехокардиография бр. 60
44601 Ехокардиография - трансезофагиална бр. 150
44602 Абдоминална ехография при деца бр. 30
44603 Доплер ехография бр. 50
44604 Ставна ехография бр. 30
44605 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 50
44606 Електромиография бр. 50
44607 Остеодензитометрия бр. 40
44608 Диагностична горна ендоскопия (без анестезия) бр. 150
44609 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия (без анестезия) бр. 180
44610 Фибробронхоскопия + стойността на щипката бр. 180
44611 Аудиометрия бр. 20
44612 Отоневрологично изследване бр. 50
44613 Разчитане на миелограма бр. 30
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Хематологични и цитологични изследвания
1.01 Пълна кръвна картина (ПКК) бр. 5.6
1.4 Диференциална кръвна картина (ДКК) /визуално микроскопско бр. 5
91.62 Диференциална кръвна картина (ДКК) /апаратно бр. 4
90.01 PET, Ретикулоцити бр. 4
1.03 Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ бр. 2.2
1.41 Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне бр. 5
90.79 Морфология на тромбоцити бр. 5
Изследване на урина
1.08 Урина - качествено и полуколичествено химично изследване бр. 3.3
1.09 Урина/Седимент - ориентировъчно иследване бр. 2.1
1.09 Химично изследване + седимент бр. 4.5
9.09 Изследване на наркотици в урина –десет показателя бр. 25
9.08 Тест за бременост в урина бр. 5
10.2 Микроалбуминурия бр. 12.5
90.36 Урина/Белтък – количествено бр. 3.4
90.7 Урина/Глюкоза – количествено бр. 3
90.37 Урина/Амилаза – количествено бр. 4.3
90.38 Урина/Пикочна киселина – количествено бр. 4.3
90.39 Урина/Калций – количествено бр. 3.6
90.4 Урина/Фосфор – количествено бр. 3
90.48 Урина/ Калий – количествено бр. 3
90.49 Урина/ Натрий - количество бр. 3
90.71 Урина /Урея – количествено бр. 3
90.5 Урина /Креатинин – количествено бр. 3
90.54 Креатининов клирънс бр. 7
Изследване на изпражнения
1.1 Окултни кръвоизливи бр. 10
Други изследвания
2.1 Ревматоиден фактор (RF) бр. 7
2.09 Анти-стрептолизинов титър (ASO) бр. 7
9.1 Тест за бременност в кръв бр. 10
94.54 Количествено изследване за SARS-CoV-2 IgG бр. 30
Функционални изследвания
1.12 Кръвозахарен профил – трикратно изследване бр. 7
90.04 Обременяване с глюкоза – трикратно изследване бр. 7
90.54 Клирънс (креатининов) бр. 7
Кръвосъсирване и фибринолиза
1.04 Време на кървене бр. 2
90.02 Време на съсирване бр. 2
1.05 INR /Протромбиново време/ бр. 4
1.06 Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) бр. 4
91.14 Тромбиново време (ТТ) бр. 4
1.07 Фибриноген (Fbg) бр. 4
90.03 Д- Димери (D-Dimer) бр. 16
90.45 Антитромбин III (AT III) бр. 24.2
Хормони, метаболити на хормони
10.09 Тиреостимулиращ хормон (TSH) бр. 13
90.15 Anti-TG (TAT) бр. 17
10.27 Anti- TPO(MAT) бр. 17
91.31 Прокалцитомин (Рrocalcitonin) бр. 35
10.08 Свободен T4(FT4) бр. 13
90.13 Свободен ТЗ (FT3) бр. 13
90.19 Паратхормон (РТН) бр. 22.5
10.23 Фоликулостимулиращ хормон (FSH) бр. 15
10.22 Лутеинизиращ хормон (LH) бр. 15
10.25 Естрадиол бр. 15
10.26 Тестостерон бр. 15
10.21 Прогестерон бр. 15
10.24 Пролактин бр. 15
90.2 DHEA-s бр. 18
10.15 Бета-hCG (ЧХГ) бр. 17
90.16 Имунореактивен инсулин (IRI)/Инсулин бр. 17
90.17 С-пептид бр. 15.7
91.51 Кортизол 8- 10 часа бр. 22.2
91.52 Кортизол 18 -20 часа бр. 22.2
Туморни маркери
10.61 Карциноембрионален антиген (СЕА) бр. 17
10.14 Алфа - Фетопротеин (AFP) бр. 17
10.1 Тотален простатно - специфичен антиген (tPSA) бр. 15
90.21 Free PSA бр. 15
10.12 Карбохидратен антиген 19-9 (СА 19-9) бр. 15
10.11 Карциномен антиген (СА 15-3) бр. 17
10.13 Карциномен антиген 125 (СА 125) бр. 17
91.44 Бета - 2 микроглобулин бр. 24
91.45 Cifra 21-1 бр. 24
91.46 HE 4 бр. 45
91.43 SCC бр. 20
Витамини и други вещества
90.24 Витамин В12 (Vit В12) бр. 20
91.34 Фолиева киселина (Фолат, Folate) бр. 18
90.43 25-ОН Vitamin D бр. 24.7
91.35 Хомоцистеин бр. 29.7
Лекарства и токсични вещества
10.19 Дигоксин (Digoxin) бр. 19.3
90.65 Vancomycin бр. 23
10.17 Валпроева киселина (Valproate) бр. 19.3
90.55 Опиати (Opiates) - урина бр. 21
90.59 Канабиноиди (Canabinoides) - урина бр. 21
90.62 Амфетамини (Amphetamines) - урина бр. 21
9.11 Барбитурати (Barbiturates)-урина бр. 21
9.12 Бензодиазепини (Benzodiazepines) - урина бр. 21
90.61 Кокаин и метаболити - урина бр. 21
90.8 Ангелски прах (PCP) - урина бр. 21
90.72 Екстази (MDMA) - урина бр. 21
90.8 Метафетамини (MET) - урина бр. 21
91.41 Нортриптилин (TCA) - урина бр. 21
Клинична химия – субстрати
1.11 Глюкоза (GLUC) - серум бр. 2.7
1.15 Общ билирубин (Т BIL) - серум бр. 3
1.16 Директен билирубин (D BIL) - серум бр. 3
1.13 Креатинин (CREA) - серум бр. 2.7
1.23 Пикочна киселина (UR АС) - серум бр. 3
1.14 Урея (UREA) - серум бр. 3
91.09 Лактат плазма бр. 8
91.13 Амоняк плазма бр. 14
Клинична химия - общ белтък, индивидуални белтъци
1.17 Общ белтък (TP ROT) бр. 3
1.18 Албумин (ALB) бр. 3
9.04 Имуноглобулин A (IgA) бр. 14
9.02 Имуноглобулин М (IgM) бр. 14
9.03 Имуноглобулин G (IgG) бр. 14
90.47 Имуноглобулин Е (IgE) бр. 18.8
9.05 Комплемент СЗ (СЗ) бр. 15
9.06 Комплемент С4 (С4) бр. 15
1.38 С-реактивен протеин (CRP) бр. 7
9.13 Аполипопротеин Al (ApoAl) бр. 10.7
9.14 Аполипопротеин В (АроВ) бр. 10.7
91.38 Хаптоглобин (НАРТО) бр. 18
94 Преалбумин (PREALB) бр. 10
91.28 Трансферни (TRANSF) бр. 15
90.25 Феритин (Ferritin) бр. 16.7
91.29 Церулоплазмин (CERULO) бр. 17
1.22 Гликиран хемоглобин (HbAlc) бр. 13.5
90.23 Тропонин 1 (Tnl) бр. 20
91.37 Цистатин C(CysC) бр. 31.2
90.58 BNP бр. 47
91.4 Миоглобин бр. 23
90.41 Кръвногазов анализ бр. 15
Клинична химия – липиди
1.19 Холестерол бр. 3
1.2 HDL-холестерол бр. 3
1.21 Триглицериди (TRIG) бр. 3
1.39 LDL- холестерол бр. 3
Клинична химия – ензими
1.24 АсАТ (AST) бр. 3
1.25 АлАТ (ALT) бр. 3
1.26 Креатинкиназа(СК) бр. 3
90.05 Креатинкиназа-МВ (СК-МВ) бр. 6.5
90.07 ЛДХ (LDH) бр. 3.8
91.19 Кисела фосфатаза - обща (АСР) бр. 4.8
1.27 Гамаглутамилтрансфераза (GGT) бр. 2.7
1.28 Алкална фосфатаза (ALP) бр. 2.7
91.21 Холинестераза (СНЕ) бр. 6.05
1.29 Амилаза (AMYL) - серум бр. 4.4
1.3 Липаза бр. 6.2
Клинична химия - електролити, олигоелементи и тежки метали
9.15 Калий (К) - серум бр. 3
9.16 Натрий (Na) - серум бр. 3
90.11 Хлор (CI) - серум бр. 3
1.36 Желязо (IRON) - серум бр. 5
1.34 Калций-общ (Са) - серум бр. 3
90.12 Йонизиран Са (ISE.Ca) - серум бр. 4
1.35 Фосфор - серум (PHOS) – серум бр. 3
90.08 Магнезий (Mg) - серум бр. 4.3
91.27 Мед - серум бр. 12.3
1.37 Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) - серум бр. 5.65
Лабораторни програми за изследвания
01.50_31_29 Лабораторна програма за изследване на желязодефицитна анемия – пълна кръвна картина, морфология на еритроцитите, серумно желязо, желязосвързващ капацитет, трансферин пакет 30
01.51_31_30 Лабораторна програма за кръвозахарна обмяна – кр.захар – урина, глюкозен профил – трикратно, гликиран хемоглобин А 1 с, микроалбумин пакет 30
01.52_31_30 Лабораторна програма за метаболитен синдром – кр.захар, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, АПО – липопротеин А, АПО – липопротеин В пакет 30
01.53_31_30 Лабораторна програма за чернодробна патология – кр. захар, общ белтък, албумин, урея, амоняк, общ билирубин, директен билирубин, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, амилаза, АФ пакет 30
01.54_31_30 Лабораторна програма бъбречна патология – урея, креатинин, креатининов клирънс, пикочна киселина, урина – ОХИ и седимент, белтък в 24 часова урина пакет 30
01.55_31_30 Лабораторна програма щитовидна жлеза – ТСХ, ФТЗ, ФТ4, ТАТ, МАТ пакет 50
01.56_31_30 Лабораторна програма женско здраве – ТСХ, Пролактин, Прогестерон, Тестостерон, ЛХ, ФСХ, Естрадиол пакет 70
01.57_31_30 Лабораторна програма мъжко здраве – Тестостерон, Общ ПСА, свободен ПСА пакет 30
01.58_31_30 Кратък биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, СРК, АСАТ, АЛАТ, амилаза, калий, калций пакет 30
01.59_31_30 Разширен биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, HDL – холестерол, LDL- холестерол, CPK, ACAT, АЛАТ, ГГТ, АФ, амилаза, калий, калций,желязо пакет 50
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
80.01 Вземане на материал за микробиологично изследване в лабораторията бр. 3
80.03 Директна микроскопия – оцветяване по Льофлер бр. 7
80.04 Директна микроскопия – оцветяване по Грам бр. 14
80.05 Директна микроскопия – оцветяване по Найсер бр. 14
93.07 Урокултура бр. 17
94.01 Урокултура - трикратно бр. 25
93.08 Носен секрет бр. 25
93.19 Гърлен секрет /Назофарингиален секрет бр. 25
93.11 Ушен секрет бр. 25
93.12 Очен /Конюнктивален секрет бр. 25
93.1 Храчка бр. 25
93.13 Трахеален секрет бр. 25
93.14 Бронхоалвеоларен лаваж бр. 25
93.03 Уретрален секрет бр. 25
93.04 Простатен секрет бр. 25
93.05 Еякулат бр. 25
93.01 Влагалищен секрет бр. 25
93.02 Цервикален секрет бр. 25
93.06 Други материали от генитална система /лохии, бартолинови жлези, glans penis, серклажен конец и др./ бр. 25
93.32 Копрокултура (фецес) – профилактично изследване /за здравни книжки; за постъпване в детско и здравно заведение и др./ бр. 25
93.27 Копрокултура (фецес) – по индикации бр. 25
93.15 Ранев секрет /секрет от дрен бр. 25
93.16 Жлъчка бр. 23
93.17 Кърма бр. 23
93.26 Хемокултура – /1 сет за аеробно и анаеробно култивиране/ бр. 25
93.19 93.20 93.21 93.22 93.23 93.24 93.25 Ексудати /Пунктати/ перикарден, плеврален, перитонеален, ставен, от лимфен възел, пунктат от абцес, пунктат от синуси/ бр. 25
93.3 Секрет от пустула/фурункул бр. 25
93.31 Секрет от пъп бр. 25
94.05 Секрет от устна кухина бр. 25
93.33 Материал от протеза бр. 25
93.34 Материал от сърдечна клапа бр. 25
93.35 Материал от венозен/артериален катетър бр. 25
93.18 Ликвор бр. 30
82.82 Антибиограма бр. 18
93.37 Биохимична идентификация на Сandida при изолиран щам на всеки един от изброените клинични материали бр. 23
94.02 Изследване на лекарствената чувствителност на гъбички бр. 23
93.7 Анти-стрептолизинов титър /АSТ/ бр. 12
93.71 Ревматоиден фактор /RF/ бр. 12
93.63 Инфекциозна мононуклеоза /ЕВ virus/ бр. 10
93.61 RPR /серологично изследване за Сифилис/ бр. 10
93.62 TPHA /серологично изследване за Сифилис/ бр. 15
93.64 Хеликобактер пилори -Ag бр. 23
93.68 Доказване на легионелен антиген в урина бр. 36
93.65 Кампилобактер бр. 23
93.66 Хламидия трахоматис /Ag/ бр. 27
93.67 Комбинирана диагностика на генитална система – Микроплазма, Уреаплазма бр. 30
94.03 Пакет изследвания на генитална система, включващ: микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, Микоплазма, Уреаплазма, Хламидия, Трихомонас и Кандида бр. 70
94.04 Пакет изследвания на фецес, включващ: микробиологично изследване на фецес, гъбички и Хеликобактер пилори бр. 45
93.69 Клостридиум дефисиле – токсин А/В бр. 45
94.06 Клостридиум дефисиле – токсин А/В - PCR диагностика с FilmArray гастро интестинален панел бр. 82
82.11 Гастро интестинален панел PCR диагностика с FilmArray бр. 82
82.12 Респираторен панел PCR диагностика с FilmArray бр. 82
82.13 PCR диагностика при позитивна хемокултура с FilmArray бр. 82
82.14 PCR диагностика при инфекции на ЦНС с FilmArray бр. 82
94.07 PCR полово-предавани инфекции бр. 82
94.08 PCR HPV бр. 73
94.09 Изследване за гонорея (имунохроматографски тест) бр. 15
94.10 Изследване за трихомони (имунохроматографски тест) бр. 15
66710 ДНК паспорт - фармакогенетичен тест бр. 1200
ВИРУСОЛОГИЯ
94.16 ХИВ/СПИН бр. 14
Хепатит А
94.17 Anti HAV IgM – остър вирусен хепатит А бр. 18
94.18 Anti HAV total - имунитет бр. 20
Хепатит B
94.19 HBsAg бр. 19
94.20 AntiHBc total бр. 20
94.21 AntiHBc IgM бр. 24
84.22 HBeAg бр. 24
94.23 antiHBe бр. 22
94.24 antiHBs бр. 22
Хепатит C
94.25 antiHCV бр. 20
Хепатит D
94.14 Anti HDV IgM бр. 30
94.15 Anti HDV total бр. 30
Хепатит Е
94.13 Anti HEV IgM бр. 26
94.26 Anti EBV VCA IgM – инфекциозна мононуклеоза бр. 22
94.27 Anti EBV VCA IgG бр. 22
94.28 Anti CMV IgM бр. 25
94.29 Anti CMV IgG бр. 25
94.3 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgM по ELISA, ELFA или други сходни методи бр. 20
94.47 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgG по ELISA, ELFA или други сходни методи бр. 20
94.36 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgM бр. 25
94.37 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgG бр. 25
94.38 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgM бр. 25
94.39 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgG бр. 25
94.4 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgM бр. 27
94.41 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgG бр. 27
94.42 Морбили - IgM бр. 30
94.43 Морбили - IgG бр. 30
94.45 Рубеола IgM бр. 25
94.44 Рубеола IgG бр. 25
94.31 Бърз хроматографски имунотест за грипни вируси А и В бр. 30
94.34 Бърз хроматографски имунотест за вируси на ОРЗ /RSV и други/ бр. 25
94.32 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ротавируси във фекална проба бр. 18
94.33 Бърз хроматографски имунотест за определяне на норовируси във фекална проба бр. 25
94.35 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ентеровируси във фекална проба бр. 25
94.48 Пакет предоперативни изследвания в т.ч. бр. 25
RPR /серологично изследване за Сифилис/ " 3.75
TPHA /серологично изследване за Сифилис/ " 3.75
ХИВ/СПИН " 2.5
HBsAg " 7.5
antiHCV " 7.5
94.12 Изследване CoV-2 - метод PCR бр. 70
94.11_66987 Тест SARS - CoV IgM + IgG бр. 30
94.49_74497 Аnti SARS-CoV-2-IgM   бр. 30
94.50_74498 Аnti SARS-CoV-2-IgG бр. 30
94.51_74568 Изследване CoV-2 - метод PCR - мобилно вземане на проби 120
94.52 Бърз антигенен тест за COVID-19 40
94.53 Комбиниран бърз антигенен тест за COVID-19 и грип А+В 50
94.55 Изследване CoV-2 - метод PCR -семеен пакет бр. 60
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Хистологично изследване на биопсичен материал, фиксиран 10 % формалин от: пункционни, щипкови, инцизионни и ексцизионни хирургични интервенции, включващо обработка, описание и диагноза
97.05 Цена за 1 парафинов блок с 2 препарата оцветени с хематоксилин-еозин бр. 50
97.02 Цена за 3 парафинови блока с 6 препарата бр. 140
97.03 Цена за 5 парафинови блока с 10 препарата бр. 200
97.04 Серийно изследване от парафинов блок (2 препарата) бр. 30
97.15 Изработка на 2 препарата от готов парафинов блок, включващо описание и диагноза бр. 40
97.06 Консултация на готови хистологични препарати (за 1-2 препарата от един парафинов блок, оцветени с хематоксилин-еозин) бр. 50
97.07 Консултация на готови хистологични препарати от големи хирургични интервенции (до 10 препарата оцветени с хематоксилин-еозин) бр. 150
97.08 Специални хистохимични оцветявания от парафинов блок бр. 20
Имунохистохимично изследване от готов парафинов блок
97.09 - 1 антитяло бр. 45
97.16 - HER 2 бр. 90
97.12 Цитологично изследване от вагинални цитонамазки (за 2 броя) бр. 15
97.13 Цитологично изследване на материал от абдоминални, торакални, ставни и интрацеребрални – ликворни пунктати (за 1 препарат) бр. 25
97.14 Аутопсия бр. 950
66767 Престой в хладилна камера 24 ч. 20
66768 Изнасяне на материал от отделение "Обща и клинична патология" бр. 30
66769 Ползване на санитар бр. 40
66770 Използване на помещение от служители на траурна агенция бр. 40
66771 Издаване на препис от аутопсионен протокол бр. 5
66772 Изработване и диагностика на цитологичен материал от ТАБ бр. 25
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
95.8 Кръвна група ABO / Rh бр. 15
95.83 Скрининг за антиеритроцитни антитела бр. 50
95.79 Определяне на Rh фенотип бр. 45
95.94 Определяне на специфичността на еритроантитела бр. 75
95.77 Определяне титър на антиеритроцитни антитела бр. 25
95.81 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система – за всеки бр. 20
95.76 Определяне на слаб D антиген (DU) бр. 50
95.81 Определяне на антигени извън АВО и Rh системата бр. 20
95.95 Диференциран тест на Кумбс бр. 35
95.78 Директен тест на Кумбс бр. 35
95.82 Съвместимост бр. 50
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Магнитно-резонансна томография - нативна
92.64 МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ бр. 300
92.65 МРТ на селарна област бр. 300
92.66 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография/ бр. 300
92.67 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс венография/ бр. 300
92.68 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография и венография/ бр. 300
92.69 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ бр. 500
92.7 МРТ на органи и структури на шията бр. 350
92.71 МРТ на гръден кош (медиастинум) бр. 350
92.72 МРТ на абдомен бр. 350
99.68 МРТ на абдомен плюс МРПХГ бр. 400
92.73 МРТ на абдомен и таз бр. 500
92.74 МРТ на малък таз бр. 350
92.76 МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 300
92.77 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 300
92.78 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 300
92.79 МРТ на двете бедра или двете подбедрици бр. 600
92.8 МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб бр. 300
92.81 МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб бр. 500
92.82 МРТ на три сегмента бр. 700
92.83 МРТ на двете млечни жлези бр. 350
99.71 МРТ дифузия и перфузия бр. 225
Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване
92.84 МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ бр. 400
92.85 МРТ на селарна област бр. 400
92.86 МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст - вилизиев кръг бр. 700
92.87 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС бр. 650
92.88 МРТ на органи и структури в шията бр. 450
92.89 МРТ на абдомен бр. 450
92.21 МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/ бр. 600
92.9 МРТ на абдомен плюс урография бр. 500
92.91 МРТ на малък таз /с контраст/ бр. 450
92.92 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 400
92.93 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 400
92.94 МРТ на гръден кош бр. 450
92.95 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 400
92.96 МРТ на двете бедра бр. 700
92.97 МРТ на шия и супрааортални съдове бр. 500
92.2 МР – ангиография/с контрасна материя/ бр. 500
92.98 МРТ на гръбначен стълб, на един отдел бр. 400
92.99 МРТ на гръбначен стълб, на два отдела бр. 600
99.01 МРТ на три сегмента бр. 800
99.02 МРТ на двете млечни жлези бр. 450
99.51 МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/ бр. 400
99.72 МРТ ентерография / за оценка на М. Крон/ бр. 280
Компютърна томография
99.03 КТ на главен мозък бр. 180
99.04 КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 180
99.05 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция бр. 180
99.06 КТ на шия бр. 180
99.06 КТ на торакс бр. 180
99.06 КТ на абдомен бр. 180
99.06 КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област) бр. 180
99.07 КТ на две области различен от абдомен и таз бр. 300
99.08 КТ на три области бр. 400
99.09 КТ на четири области бр. 500
99.1 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало бр. 180
99.11 КТ на гръбначен стълб – един сегмент бр. 180
99.12 КТ на гръбначен стълб – два сегмента бр. 300
99.13 КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/ бр. 450
99.13 КТ на целия гръбначен стълб бр. 450
99.14 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол бр. 250
Компютърна томография с контрастно усилване
99.15 КТ с контрастно усилване на главен мозък бр. 210
99.16 КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция бр. 210
99.17 КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 250
99.18 КТ на шия/с контрастна материя/ бр. 250
99.18 КТ на абдомен /с контрастна материя/ бр. 250
99.18 КТ на таз /с контрастна материя/ бр. 250
99.18 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз) бр. 250
99.19 КТ на две области с контрасно вещество бр. 370
99.2 КТ на три области бр. 470
99.21 КТ на четири области бр. 570
99.22 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент бр. 250
99.23 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента бр. 370
99.24 КТ на целия гръбначен стълб бр. 520
99.25 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало) бр. 250
99.73 КТ перфузия с контрастно усилване на главен мозък бр. 187
Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)
99.27 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове бр. 250
99.28 КТ ангиопулмография бр. 250
99.29 КТ коронарография бр. 400
92.18 КТ аортография бр. 300
99.3 КТ торакална аортография бр. 300
99.31 КТ абдоминална аортография и клонове бр. 300
99.32 КТ ангиография и крайници бр. 300
99.4 КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник бр. 300
99.33 КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници бр. 300
99.34 КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна) бр. 300
99.74 КТ урография бр. 220
Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)
99.35 КТ виртуална бронхоскопия бр. 400
99.36 КТ колонография, виртуална колоноскопия бр. 220
99.37 КТ ентероклиза бр. 350
92.27 КТ на мускулоскелетна система бр. 180
Мамографски и рентгенови изследвания
92.35 Мамография /в 4 проекции/ бр. 40
92.34 Мамография на една гърда в две равнини бр. 20
92.36 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ бр. 50
10.6 Венозна урография бр. 60
92.37 Ретроградна пиелография бр. 60
92.38 Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия бр. 45
99.59 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол бр. 35
99.6 Фистулография бр. 60
6.39 Иригография бр. 60
6.37 Хранопровод, стомах и дуоденум бр. 45
99.62 Контрасно изследване на хронопровод с BaSO4 бр. 60
99.47 Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж бр. 60
99.64 Контрасно изследване на стомах с BaSO4 бр. 60
6.3 Рентгенография на бял дроб и сърце бр. 30
99.42 Профилна графия на бял дроб бр. 30
92.13 Лицева и профиална графия на бял дроб бр. 40
6.07 Рентгенография на ребра бр. 30
6.04 Рентгенография на синуси бр. 25
92.02 Рентгенография на носни кости бр. 25
92.04 Рентгенография на шийни прешлени бр. 25
92.05 Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции бр. 30
92.07 Рентгенография на торакални прешлени бр. 25
92.08 Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции бр. 30
92.09 Рентгенография на лумбални прешлени бр. 25
92.1 Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции бр. 30
92.11 Рентгенография на сакроилиачни стави бр. 25
92.41 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум бр. 25
92.42 Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция бр. 30
92.43 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум бр. 25
92.44 Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции бр. 30
6.15 Рентгенография на коленни стави бр. 25
92.45 Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции бр. 30
6.17 Рентгенография на глезенни стави бр. 25
92.46 Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции бр. 30
6.18 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 25
92.47 Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции бр. 30
6.09 Рентгенография на китки бр. 25
99.44 Рентгенография на китки – в повече от една проекции бр. 30
6.1 Рентгенография на пръсти бр. 25
99.45 Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции бр. 30
92.52 Рентгенография на череп в две равнини бр. 30
92.52 Сегментни снимки на черепа бр. 30
6.13 Рентгенография на таз, тазобедрени стави бр. 30
6.14 Рентгенография на бедрена кост бр. 25
92.54 Рентгенография на бедрена кост – в две проекции бр. 30
6.15 Рентгенография на подбедрица бр. 25
92.55 Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции бр. 30
99.46 Обзорна рентгенография на корем БУМ бр. 30
92.57 Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск бр. 5
99.75 Хистеросалпингография бр. 150
Ехографски изследвания
99.48 Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза бр. 40
92.22 Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас) бр. 40
92.61 Ехомамография (на двете гърди) бр. 40
99.49 Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди бр. 70
99.5 Биопсия под ехографски контрол бр. 200
99.76 Ехография на тестиси бр. 40
99.77 3D ехография на млечни жлези бр. 100
Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение
63065 Рентгенова снимка бр. 20
63066 Скенер бр. 50
63067 МРТ бр. 100
63068 Контрастно вещество с апликация (поставяне на абокат) бр. 85
66792 Рентгенова снимка по искане на ТЕЛК със заключение на ренгенолог бр. 30
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ
62779 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 913.77
62772 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 713.57
62771 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст бр. 1418.56
62767 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1141.14
62768 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 4238.52
92912 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 998.14
62798 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст бр. 1144
62799 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години бр. 886.6
62800 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години бр. 2458.17
63069 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст бр. 2259.4
66711 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр. 3148.86
62801 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст бр. 1365.65
62802 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст бр. 1089.66
54013 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт- ЕГ бр. 715
62803 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт бр. 1119.69
66712 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години бр. 2802.8
62804 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво бр. 766.48
66713 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години бр. 1249.82
62805 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума бр. 2945.8
66714 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица подд 18 години бр. 1607.32
66715 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години бр. 2299.44
66716 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания само за лица под 18 години бр. 1332.76
66719 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години бр. 1199.77
66720 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години бр. 1199.77
62807 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит бр. 1029.6
62926 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения бр. 1560
63070 Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 1012.44
62809 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 569.14
62810 Диагностика и лечение на муковисцидоза бр. 2403.83
62916 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години бр. 3546.4
62811 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза бр. 58.5
62906 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 208
62813 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 118.3
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
62880 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 156
62814 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза бр. 117
62815 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза бр. 117
45509 Такса придружител - за деца над 7 год. възраст на ден 20
44616 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за дихателна система на ден 120
44617 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за храносмилателна система на ден 120
44618 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за алергия на ден 120
44619 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за болков синдром на ден 120
45509 Такса придружител без право за ползване на легло - за деца над 7 год. възраст за целия престой 30
66721 Такса придружител с право за ползване на легло - за деца над 7 год. възраст (при наличие на свободни легла) за целия престой 50
45017 Ползване на самостоятелна ВИП стая за целия престой 100
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
62817 Стационарни грижи при бременност с повишен риск бр. 720.72
62818 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск бр. 1172.6
62819 Оперативни процедури за задържане на бременност бр. 328.9
62820 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително бр. 366.08
62821 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода бр. 514.8
62822 Нормално раждане бр. 1430
74804 Раждане чрез цезарово сечение бр. 1248
62823 Грижи за здраво новородено дете бр. 442
62824 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест бр. 1401.4
62826 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест бр. 1713.14
62809 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 569.14
62828 Нерадикално отстраняване на матката бр. 1601.6
62830 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи бр. 1215.5
62831 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи бр. 534.82
62832 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената бр. 1261.26
62833 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход бр. 735.02
62834 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената бр. 1172.6
62835 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок бр. 2728.44
62836 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването бр. 12266.54
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 75.4
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 28.6
44620 Колпоскопия бр. 40
44622 Ултразвукова фоликулометрия бр. 35
44623 Ултразвуков преглед на бременност бр. 35
44625 Доплерово изследване на пъпна артерия и маточен кръвоток бр. 40
44626 Ултразвуков преглед/трансвагинален/ бр. 35
44627 Ехография на млечни жлези бр. 50
44629 Запис на детски сърдечни тонове и маточни контракции бр. 20
44630 ДТК на ерозио на маточната шийка бр. 50
44631 ДТК на остри кондиломи на перинеум и/ или вулва бр. 50
44632 Апликация на вътрематочен песар/спирала/+УЗ преглед бр. 40
44633 Екстракция на вътрематочен песар/спирала/ бр. 25
44635 Апликация или екстракция на вагинален песар,диафрагма бр. 20
44636 Остраняване на чуждо тяло от вагината бр. 35
44637 Туширане на раничка /с медикамет на пациента/ бр. 10
62747 Ултразвуково изследване с гинекологичен преглед бр. 50
44640 Хистеросалпингофрафия бр. 150
44641 Хидротубация бр. 120
44643 Инцизия на Бартолинова жлеза бр. 50
44644 Марсупиализация на Бартолинова жлеза бр. 300
44645 Локална или проводна анестезия бр. 55
44646 Въвеждане на уретрален катетър бр. 15
44647 Инцизия на форункул в областта на гениталите бр. 50
44648 Консултация при преносена бременност бр. 30
44649 Хистероскопия бр. 300
44651 Прекъсване на бременност по желание бр. 225
62748 Профилактичен гинекологичен пакет бр. 100
62749 Профилактичен пакет климактериум бр. 175
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
62838 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето за един леглоден 80.08
62839 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции за един леглоден 80.08
62841 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние за един леглоден 151.58
62842 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система за един леглоден 65.78
62843 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система за един леглоден 65.78
62844 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа за един леглоден 102.96
62845 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия бр. 643.5
62846 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система бр. 776.49
62847 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система бр. 509.08
62849 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции бр. 733.59
62851 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат бр. 509.08
62852 Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр. 130
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
44652 Индивидуални инхалации бр. 8
44654 Групова лечебна гимнастика бр. 8
44656 Общо укрепваща гимнастика бр. 10
44657 Аналитична гимнастика бр. 10
44659 Лечебна гимнастика със специализирани методики бр. 12
44660 Масаж (мануален) на цяло тяло – 40 мин. бр. 40
44661 Частичен масаж (крайници, гръб, яка) – 15 мин. бр. 15
44665 Парафинолечебни или други топлинни процедури на апликация бр. 8
44666 Магнитотерапия с два индуктора бр. 8
44668 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле - радар бр. 9
44673 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле - УВЧ бр. 9
44674 Терапия със средно честотни токове - немектродин бр. 8
44676 Терапия с нискоч. ток - електрофореза бр. 8
44677 Терапия с нискоч. ток - диадинамик и диадфореза бр. 8
44678 Електростимулация/електрогимнастика на паретични и хипотрофични мускули - групова бр. 8
44680 Процедури с токове на Д'Арсонвал бр. 10
44681 Ултразвук на поле бр. 10
44682 Облъчвания със солукс - ИЧЛ бр. 8
44683 Снемане и отчитане на биодоза бр. 3
44684 Облъчвания с кварцова лампа - УВЛ бр. 8
44685 Лазертерапия на кожни повърхности бр. 10
44688 Мануална терапия бр. 30
60408 Пакет 1: Обезболяващи процедури (преглед + три вида електролечение) с продължителност 5 дни бр. 64
60409 Пакет 2: Двигателно възстановяване (преглед + три вида електролечение + кинезитерапия) с продължителност 5 дни бр. 72
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
62853 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години бр. 1032.46
62855 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години бр. 574.86
62857 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години бр. 795.08
62858 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години бр. 1324.18
62859 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години бр. 723.58
62863 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години бр. 929.5
62864 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години бр. 929.5
62865 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека бр. 273
62867 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна бр. 195
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 28.6
44845 Ехография на щитовидна жлеза и шия бр. 30
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
54013 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години бр. 600.6
62869 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 938.08
62872 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години бр. 2159.3
62873 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години бр. 643.5
62874 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години бр. 1049.62
66713 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години бр. 1249.82
62875 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 2459.6
62805 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума бр. 2945.8
62876 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица на 18 години бр. 1344.2
66714 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18 години бр. 1607.32
62877 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години бр. 1999.14
66715 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години бр. 2299.44
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 75.4
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
66751 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции бр. 1274
62880 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 156
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 28.6
44848 Абдоминална ехография с доплер бр. 150
44849 Абдоминална парацентеза бр. 250
44850 Клиничен преглед + абдоминална ехография бр. 60
44852 Доплерова ехография на портална вена бр. 30
44853 Доплерова ехография на ренални органи бр. 100
44855 Терапевтична и диагностина парацентеза бр. 50
44857 Фиброгастроскопия бр. 130
44858 Фиброколоноскопия бр. 180
44860 Полипектомия /без цената на консуматива/ бр. 80
44862 Долна ендолуменна ехография бр. 40
44864 Горна ендолуменна /доплерова/ ехография бр. 180
44865 Контрастно усилена ехография /без цената на контраста/ бр. 100
44869 Диагностика и лечение на хранопровода, стомаха и дуоденума – престой от 2 до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 700
44871 Диагностика и лечение на болести на тънкото и дебелото черво – престой от 2 до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 900
44874 Диагностика и консервативно лечение на болести на билиарната система и панкреса – престой до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 1000
44876 Интервенционални процедури на хепатобилиарната система и панкреаса – престой до 5 дни /не се включва цената на еднократните консумативи/ бр. 1700
44878 Лечение на декомпенсирана чернодробна цироза – престой до 5 дни. бр. 1200
66726 Пакет подготовка за амбулаторна фиброгастроскопия или фиброколоноскопия бр. 52
КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
62789 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 875.16
62881 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години бр. 1146.86
62882 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр. 3640.78
62844 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години бр. 1940.51
62885 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години бр. 2076.36
62886 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години бр. 10210.2
62887 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 13026
62888 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години бр. 816.53
62889 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години бр. 3043.04
62890 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години бр. 1106.82
62891 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС) бр. 965.25
62892 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък бр. 903.76
62893 Диагностика и лечение на мултиплена склероза бр. 1129.7
62894 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години бр. 729.3
62895 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години бр. 1058.2
62896 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години бр. 855.14
62897 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години бр. 1331.33
62898 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 10826.53
62899 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 11284
62900 Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр. 383.24
62901 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) с минимален болничен престой 48 часа бр. 314.6
62902 Диагностика и Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с мин. Болничен престой 4 дни бр. 639.21
62903 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система бр. 622.05
62906 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 208
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 28.6
62907 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза бр. 117
45019 Ултразвукова диагностика на нервната система /включва екстракраниални мозъчни артерии и интракраниални мозъчни артерии/ бр. 80
45021 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии бр. 50
62767 Екстракраниална дуплекс сонография бр. 60
45022 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии с измерване на дебелина и еластичност на съдовата стена бр. 100
45025 Треморограма бр. 50
45027 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 50
45029 Електромиография (ЕМГ) бр. 50
62770 Ползване на легло в самостоятелна стая на ден 90
62774 Диагностичен пакет (полудневен или дневен), включва преглед, изследвания и назначаване на терапия бр. 500
62776 Пакет дневен стационар, включва цена на медикаменти, консумативи и манипулации бр. 50
62777 Предхоспитализационна амбулаторна консултация на пациент бр. 40
104943 Транскраниална електрична стимулация (три поредни процедури) бр. 90
104944 Транскраниална електрична стимулация (цялостна сесия от десет процедури) бр. 270
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
62909 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1141.14
62911 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 4238.52
92912 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 998.14
62914 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст бр. 996.71
62915 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст бр. 895.18
62917 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години бр. 657.8
62919 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години бр. 1364.22
62921 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система бр. 1115.4
62922 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 год. бр. 900.9
62924 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 1444.3
62925 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 686.4
62926 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения бр. 1560
62927 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания (20 дни до 6 месеца) за един леглоден 138.71
62906 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 208
63003 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 118.3
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 75.4
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 28.6
62928 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза бр. 117
45042 Абдоминална ехография (черен дроб, жлъчка, бъбреци, пикочен мехур) бр. 40
45044 Абдоминална ехография на ПОС (пик. отделителна система) бр. 30
45045 ФИД бр. 15
45046 ФИД с бронходилатация бр. 20
45047 Преглед + Ехография бр. 60
45048 Преглед + ФИД бр. 40
45049 Проба Манту с отчитане от пулмолог бр. 15
62783 Изследване на нарушения на дишането при сън - сънна апнея бр. 100
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
62874 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години бр. 1049.62
66713 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години бр. 1249.82
62937 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години бр. 1344.2
66714 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица подд 18 години бр. 1607.32
63059 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ бр. 686.4
62937 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 832.26
62939 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 4633.2
62940 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години бр. 7260.11
62942 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 2977.26
62944 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години бр. 4304.3
62945 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 4227.08
62947 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години бр. 5905.9
62948 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 1743.17
62949 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години бр. 2731.3
62950 Оперативни процедури върху апендикс бр. 1069.64
62951 Хирургични интервенции за затваряне на стома бр. 1043.9
62952 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр. 786.5
62953 Оперативни процедури при хернии бр. 1043.9
62954 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр. 1158.3
62955 Конвенционална холецистектомия бр. 1801.8
62956 Лапароскопска холецистектомия бр. 1472.9
62957 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр. 3575
62958 Оперативни процедури върху черен дроб бр. 5119.4
62959 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр. 2400.97
62960 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност бр. 7107.1
62961 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност бр. 2631.2
62962 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години бр. 1716
62963 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години бр. 2259.4
62964 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 1787.5
62965 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 2316.6
62866 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 509.08
62966 Оперативно лечение при остър перитонит бр. 3457.74
62967 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр. 2456.74
62968 Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр. 1101.1
62969 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани бр. 3174.6
62970 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания бр. 912.34
62971 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания бр. 464.75
62972 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния бр. 1344.2
62973 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност бр. 1285.57
63003 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 118.3
62975 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия бр. 403
62913 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 250.9
62910 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 332.8
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 75.4
62976 Амбулаторни хирургични процедури бр. 117
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
62880 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 156
66845 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 650
62977 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение бр. 5577
62978 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение бр. 2247.96
62981 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми бр. 622.05
62982 Хирургично лечение при травма на главата бр. 1617.33
62854 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 2538.25
62850 Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 936.65
62848 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 1058.2
63019 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца бр. 829.4
63018 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции бр. 4361.5
63017 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 829.4
63060 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 236.6
Херниални платна
Полипропилен
44690 - 7,5/15 см бр. 204
44691 - 15/15 см бр. 240
44692 - 30/30 см бр. 450
Титаниеви
44693 - 8/11 см бр. 360
44694 - 10/15 см бр. 468
44695 - 15/15 см бр. 540
Двукомпонентни
44696 - 15/15 см бр. 720
44697 - 20/30 см бр. 1000
44698 - 30/30 см бр. 1200
44699 Доплащане за лапароскопска холецистектомия с консуматив бр. 800
44700 Доплащане за лапароскопска апендектомия с консуматив бр. 800
62784 - на мъж – без осигуряване на катетър бр. 20
62785 - на мъж – с осигуряване на катетър бр. 25
62786 - на жена – без осигуряване на катетър бр. 20
62787 - на жена – с осигуряване на катетър бр. 25
66739 Доплащане за лапароскопска херниотомия с консуматив бр. 800
66740 Доплащане за лапароскопска операция на дебело черво с консуматив бр. 1000
66741 Доплащане за операция на хемороиди PPH, Longo, THD с консуматив бр. 1100
66742 Доплащане за диагностична лапароскопия с консуматив бр. 500
66743 Доплащане за лапароскопски дебридман (адхезиолиза) с консуматив бр. 500
44701 Престой и лечение при еднодневна хирургия и/или изследване бр. 180
44702 Циркулярен стаплер за еднократна употреба (кръгов ушивател 26, 29, 32 мм.) бр. 900
44703 Механични ушиватели за еднократна употреба с едновременно ушиване и рязане бр. 790
66744 Перкутанна студенплазмена нуклеопластика бр. 2000
66745 Перкутанна радиочестотна деструкция бр. 2000
66746 Микроскопична дискектомия без поставяне на имплант бр. 4000
66747 Микроскопична дискектомия с поставяне на имплант бр. 5000
66748 Стеноза на канала с компресия на гръбначния мозък и коренчетата с поставяне на транспедикулярни системи бр. 6000
66749 Перкутанна вертепластика бр. 3000
66750 Микроскопска операция на тумори на гръбначния мозък бр. 10000
КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
44708 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур бр. 1544.4
62988 Трансуретрална простатектомия бр. 1687.4
62989 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения бр. 1773.2
62991 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища бр. 1161.16
62992 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система бр. 3861
44796 Оперативни процедури върху мъжка полова система бр. 938.08
62994 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност бр. 3918.2
62994 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност бр. 1784.64
62997 Оперативни процедури при инконтиненция на урината бр. 1022.45
62998 Реконструктивни операции в урологията бр. 1681.68
62999 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр. 806.52
63000 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 1587.3
63001 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност бр. 3626.48
63002 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност бр. 1515.8
63003 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 118.3
62975 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия бр. 403
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 75.4
62976 Амбулаторни хирургични процедури бр. 117
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
44704 Абдоминална урологична ехография бр. 30
44705 Трансректална ехография бр. 30
44706 Урофлоуметрия бр. 60
63007 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, M0-1 бр. 900
45052 Трансуретрална резекция при АПХ – малка по обем бр. 1200
44711 Трансуретрална резекция при АПХ – голяма по обем бр. 1600
44712 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – до 2 дни бр. 300
44714 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи за лечение бр. 1000
Катетеризации - уретрални
44717 - на мъж – без осигуряване на катетър бр. 20
44718 - на мъж – с осигуряване на катетър бр. 25
44720 - на жена – без осигуряване на катетър бр. 20
44735 - на жена – с осигуряване на катетър бр. 25
44744 Цистоскопия с локална анестезия бр. 120
Операции при заболявания на пикочния мехур
44746 Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур бр. 1000
44747 Парциална резекция на пикочния мехур бр. 900
44749 Радикална цистопростатектомия с чревна или кутанна деривация на урина бр. 3500
44751 Трансуретрално почистване на пикочния мехур бр. 600
44753 Уретрална меатотомия бр. 100
44754 Дилатация на уретера бр. 100
44756 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 600
44757 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи бр. 550
44759 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 1800
Операции при заболявания на простатната жлеза
44760 Радикална простатектомия бр. 3500
44762 Оперативна аденомектомия бр. 1800
44764 Биопсия на простатната жлеза под ехографски контрол бр. 180
Операции при заболявания на бъбрека и уретера
44766 Нефректомия при тумор на бъбрека бр. 3000
44768 Нефроуретеректомия бр. 3500
44769 Нефректомия при пионефроза бр. 3000
44771 Нефролитотомия бр. 3000
44773 Пиелолитотомия и уретеролитотомия бр. 1500
44774 Пластика на легенчето бр. 2000
44776 Реинплантация на уретера в пикочния мехур бр. 1800
44777 Нефростома – перкутанна или дефинитивна бр. 860
44779 Фиксиране на еретерална протеза или катетър бр. 1000
Операции при заболявания на уретрата
44781 Пластично-реконструктивни при стриктури на уретрата бр. 1000
44783 Пластично-реконструктивни при хипоспадиас бр. 1200
44785 Ендоскопска уретротомия бр. 650
Операции при заболявания на пениса
44786 Ампутация при карцином на пениса бр. 1000
44788 Пластика при корпус алиенум бр. 1600
44790 Циркумцизия, дорзумцизия, френулотомия бр. 300
44792 Операции при заболявания на тестисите и скротума бр. 550
44794 Операции при инконтиненция на урината бр. 1000
44798 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пътища бр. 450
44800 Диагностична цистоскопия бр. 150
63010 ТУТУР бр. 1000
63011 ТУР простата - малък обем бр. 1200
63030 ТУР простата - голям обем бр. 1600
63032 Камъни в уретер/бъбрек бр. 1000
63034 Камъни в пикочен мехур - ТУР почистване бр. 600
63036 Биопсия на простатата бр. 250
63037 Операция на скротум и пенис бр. 300
63038 Лапароскопска радикална простатектомия бр. 4500
63039 Лапароскопска аденомектомия при аденом на простатата бр. 3500
63040 Лапароскопска тазова лимфна дисекция за стадиране бр. 1000
63041 Лапароскопска операция за камъни в пикочен мехур бр. 1500
63042 Лапароскопска операция на бъбречна киста бр. 1500
63043 Лапароскопска операция на камък в уретер/бъбрек бр. 1500
63044 Други лапароскопски урологични операции бр. 1000
63045 Диагностично уточняване с болничен престой на ден 200
КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
62796 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 1101.1
62795 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години бр. 1916.2
62794 Постоянна електростимулация- антибрадикарден пейсмейкър бр. 945.23
62793 Постоянна електростимулация- кардиовертер бр. 1824.68
63052 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 4773.34
62789 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 875.16
63053 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им бр. 5319.6
63054 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент бр. 2868.58
63055 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга бр. 2725.58
63056 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) бр. 1740.31
63057 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност бр. 806.52
63058 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност бр. 622.05
63059 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ бр. 686.4
63060 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 236.6
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
44707 Преглед с доплерова ехография бр. 70
44710 Преглед с доплер от хабилитирано лице бр. 100
44713 Радиофреквентна аблация на разширени вени бр. 1500
44715 Стрипинг на разширени вени бр. 1000
44716 РФА на капилярни разширени вени – цена на един импулс бр. 0.5
44719 Склеротерапия (химична или термична) бр. 100
44721 Емболизация на тумори бр. 2500
44722 Доплерова манометрия бр. 50
44724 Хирургично лечение в Аорто-илиачния сегмент – Абдоминална аневризма или синдром на Лериш бр. 10000
44725 Хирургична интервенция във феморопоплитеалния сегмент бр. 5000
44726 Хирургична интервенция на каротидни артерии бр. 5000
44727 Спешни оперативни интервенции неизискващи реконструкция бр. 3000
44728 Хирургично лечение на верикозна болест бр. 3000
66755 Конструиране на А-В фистула за диализно лечение бр. 300
Специфични превръзки
44729 Превръзка малка бр. 20
44730 Пакет превръзки малки 6 бр. бр. 100
44731 Превръзка голяма бр. 50
44732 Пакет превръзки големи 6 бр. бр. 250
44733 Поставяне на кава филтър бр. 500
44734 Поставяне на пермкат бр. 550
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
44758 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години бр. 2429.57
66711 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр. 3148.86
63064 Токсоалергични реакции при лица над 18 години бр. 849.42
63070 Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 1012.44
63062 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови бр. 1272.7
63061 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне бр. 3988.27
44778 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 553.8
44780 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 201.5
62906 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 208
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
44767 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (Болест на Лайел) бр. 1650
44770 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр. 2134
44772 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр. 2284
44775 Палиативно лечение и грижи на ден 155
Клинични процедури
44782 Интензивен мониторинг и/или лечение (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя) – на ден на ден 300
44784 Тежко протичащи заболявания, нуждаещи се от интензивни грижи (пакет до изчерпване) бр. 4650
Амбулаторни процедури
44787 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви бр. 90
44789 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 35
44791 Инжекция на лекарствени средства в нерв или ганглий бр. 60
44793 Локална /инфилтративна и топликална/ анестезия - аналгезия бр. 20
44795 Плексусна анесетезия/блокада/ - еднократна бр. 90
44797 Инжекция на невролитично вещество в симпатикусов нерв или ганглий бр. 100
44799 Плексално приложение на лекарствени средства бр. 130
Услуги
44801 Леглоден постоперативно в ОАИЛ бр. 150
44803 Издаване на преписи от документи/епикризи/ бр. 6
63051 Краткотрайна венозна анестезия /до 30 мин. / бр. 100
44805 Спинална анестезия бр. 100
44806 Епидурална анестезия бр. 150
44807 Ендотрахеарна анестезия – за първия час /за всеки следващи 30 минути – 30,00 лв./ бр. 80
44809 Поставяне на централен венозен катетър бр. 80
44810 Поставяне на централен венозен катетър по Селдингер за хрониодиализа бр. 80
44811 Поставяне на порт с тунелиране за химиотерапия бр. 80
44812 Обща анестезия до 1 час с интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия бр. 180
44813 Обща анестезия до 30 мин. без интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия бр. 110
44814 Поставяне на катетър за плексусна инфузия на лечебни или палиативни субстанции бр. 150
44815 Приложение и лекарствени средства в спиналния канал бр. 100
44816 Приложение на лекарствени средства, бурси и сухожилия бр. 30
44817 Регионална анестезия бр. 190
44818 Седация до 1 час бр. 90
44819 Наблюдение и мониторинг след анестезия и /или седация бр. 50
44820 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервация с анестезия бр. 40
44821 Приложение на лекарствени средства през катетър за плексусна блокада – поредни апликация бр. 50
44822 Венозна регионална аналгезия РИВА бр. 100
44823 Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ бр. 10
44824 Поставяне на назо-гастрална сонда бр. 10
44825 Определяне на стойността на кръвна захар с глюкомер бр. 5
44826 Осигуряване на временен съдов достап за хемодиализа или химиотерапия бр. 100
44827 Проводна анестезия бр. 50
Анестезия при диагностични процедури:
44828 - фиброгастро и фиброколоноскопии бр. 120
44829 - бронхоскопии бр. 150
44830 - трансезофагеална ехокардиография бр. 120
44831 - седация/анестезия при КАТ и ЯМР бр. 150
44832 Избор на анестезиологчен екип бр. 150
44833 Поставяне на епидурален катетър за постоперативно обезболяване бр. 140
44834 Обезболяване на нормално раждане бр. 200
44835 Лечение на остра и /или хронична болка бр. 1000
44836 Избор на анестезиолог за операция със среден обем на сложност и /или ASA бр. 190
44837 Избор на индивидуален сестрински пост в централна реанимация 12 часа бр. 100
44838 Фиброоптична бронхоскопия/Фибробронхоскопия (базисна) бр. 360
Анестезия при секцио
44805 Спинална анестезия бр. 100
44840 Обща интубационна бр. 180
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
63035 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност бр. 4247.1
63033 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност бр. 2173.6
63031 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност бр. 958.1
63029 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания бр. 912.34
63028 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания бр. 464.75
63027 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния бр. 1344.2
63024 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 735.02
63023 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност бр. 1801.8
63022 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност бр. 1204.06
63021 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност бр. 1262.69
63020 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област бр. 1701.7
63019 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца бр. 829.4
63018 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции бр. 4361.5
63017 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 829.4
63016 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан бр. 2545.4
63015 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване бр. 1387.1
63014 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност бр. 325
62976 Амбулаторни хирургични процедури бр. 117
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
Операции на женската гърда
44844 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Motiva) бр. 7000
60282 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Mentor) бр. 8000
74805 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Polytech) бр. 9000
44846 Увеличаване на бюст с анатомични импланти бр. 8000
44847 Реоперация на гърди за смяна на импланти и промяна в позицията им (Replacement) с цената на имплантите бр. 12000
44851 Намаляване и повдигане на бюста (Редукционна мамопластика) - средна сложност бр. 3500
60266 Намаляване и повдигане на бюста (Редукционна мамопластика) - голяма сложност бр. 5000
74806 Повдигане на бюста (Мастопексия - round block) бр. 2500
44854 Повдигане на бюста (Мастопексия) бр. 4000
44856 Повдигане на бюста (Мастопексия) и аугументационна мамопластика бр. 9000
44851 Намаляване на ареолите бр. 1200
44861 Корекция на инвертирани мамили бр. 1600
74807 Субкутанна мастектомия бр. 2500
Операции при мъже
44863 Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия) бр. 2500
74808 Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия с пластика на кожата) бр. 3500
44921 Циркумцизио (обрязване) при деца бр. 300
74809 Циркумцизио (обрязване) при възрастни бр. 600
Околоочна (периорбитална) хирургия
44866 Блефаропластика на горни клепачи с локална анестезия бр. 1600
60267 Блефаропластика на горни клепачи с обща анестезия бр. 1800
44867 Блефаропластика на долни клепачи бр. 2500
44870 Горна и долна блефаропластика бр. 4000
Операции на носа (ринопластика)
63009 Естетическа ринопластика със средна сложност бр. 3000
63008 Естетическа ринопластика с голяма сложност бр. 3800
44880 Вторична ринопластика бр. 4600
60287 Корекция на върха на носа бр. 1500
Отопластика
44881 Корекция на клепнали уши - едностранно бр. 800
60268 Корекция на клепнали уши - двустранно бр. 1500
44882 Корекция на лубулуси - едностранно бр. 200
44883 Корекция на лубулуси - двустранно бр. 400
Операции на лицето и шията
44885 Фейс-лифтинг (short-scar) бр. 4500
74810 Цервико-фациален фейс-лифтинг бр. 6000
44887 Лифтинг на шията с пластика на платизмата (платизмапластика) бр. 5000
44889 Платизмапластика + корекция на двойна брадичка бр. 3000
44892 Конвенционален брау лифтинг бр. 3000
44899 Модифициран миниинвазивен латерален брау лифтинг (MLBL) бр. 5000
44901 Подчертаване на скулите (без цената на импланта) бр. 3000
44905 Увеличаване на брадичката (без цената на импланта) бр. 2000
44907 Подчертаване на долна челюст (без цената на импланта) бр. 3500
44909 Корекция на параназална област (без цената на импланта) бр. 3000
60285 Премахване мастното тяло на Биша бр. 3000
Операции на гениталиите
44914 Редукция и/или повдигане на венерин хълм бр. 3000
44917 Корекция на срамни устни (лабиопластика) бр. 2000
Операции на коремна стена
44929 Миниабдоминопластика бр. 4000
44932 Дермолипектомия с пластика на коремна стена (респ. белт липектомия – I етап) бр. 6000
44935 Дермолипектомия на корем (паниколектомия) бр. 4000
44936 Дермолипектомия на лумбална област (респ. белт липектомия – II етап) бр. 5000
60275 Бодилифт бр. 12000
Операции на тялото и крайниците
44939 Оперативно повдигане на седалището бр. 4500
74811 Оперативна корекция на гръб бр. 4000
60276 Липофилинг за увеличаване на седалището бр. 3000
63005 Импланти за увеличаване на седалището (без цената на импланта) бр. 5000
60277 Брахиопластика вертикална бр. 4000
60278 Брахиопластика хоризонтална бр. 2500
60280 Лифтинг на бедра вертикален бр. 5000
60281 Лифтинг на бедра хоризонтален бр. 3500
Аспирационна липосукция
44943 Липосукция на бричове бр. 2000
60270 Липосукция на цели крака (бричове, вътрешни бедра, колена) бр. 3500
60271 Липосукция на корем и ханш бр. 3200
60272 Липосукция на една зона бр. 800
62990 Липосукция на лице бр. 1500
Операции при кожни образувания
44950 Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори в областта на главата и шията бр. 150
44972 Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори в областта на тялото бр. 150
44982 Оперативна корекция на малки цикатрикси бр. 100
60269 Оперативна корекция на големи цикатрикси бр. 300
60286 Оперативно премахване на татуировки с несвободна местна пластика (локални ламба) бр. 900-3500
Липофилинг
74812 Липофилинг на лице бр. 1500-3000
74813 Липофилинг на гърди бр. 3500
74814 Липофилинг на седалището бр. 3500
74815 Липофилинг на устни бр. 900
44994 Собствена мастна тъкан (липофилинг, липоскулптуриране) на зона бр. 800
74816 Премахване на перманентни филъри от устни бр. 900
44996 Премахване на перманентни филъри от лицето и тялото (на зона) бр. 2000
Операции при лимфедем
74817 Лимфо-венозни анастомози на долен крайник едностранно бр. 4000
74818 Лимфо-венозни анастомози на долен крайник двустранно бр. 8000
74819 Лимфо-венозни анастомози на горен крайник едностранно бр. 4000
Други процедури и услуги
45013 Хидропроцедура, превръзка бр. 50
45014 Лечение на рани с нанокристално сребро - хидропроцедура и превръзка бр. 400
60274 Наем на апарата на ден 60
45017 Допълнителна нощувка във ВИП стая на ден 60
45018 Допълнителна нощувка в стая с повече от едно легло на ден 45
74701 Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи при операции с голям и много голям обем и сложност бр. 1200
104919 Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи при операции със среден обем и сложност бр. 600
79813 Контурна пластика бр. 4025
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
62946 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 832.26
62943 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 1744.6
62941 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 1787.5
62936 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани бр. 3174.6
62935 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми бр. 622.05
62934 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност бр. 4247.1
66844 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол бр. 4747.6
62934 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност бр. 2817.1
Оперативни процедури
62931 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник бр. 3174.6
62930 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става бр. 1909.05
62929 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност бр. 1407.12
62923 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност бр. 1527.24
66756 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) бр. 1816.1
62920 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност бр. 2084.94
62918 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 735.02
62916 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години бр. 3546.4
63017 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 829.4
62913 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 250.9
62910 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 332.8
62908 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 187.2
62976 Амбулаторни хирургични процедури бр. 117
62905 Напасване на протеза на горен или долен крайник бр. 31.2
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
44890 Ехография на става – коляно, ТБС, рамо бр. 30
44891 Вътреставна инжекция - коляно бр. 30
44893 Вътреставна инжекция - ТБС бр. 40
44895 Вътреставна инжекция - глезен бр. 30
44897 Шев на малка рана – до 3 см, до подкожие бр. 40
44898 Обработка на рана – повърхностна бр. 20
44900 Гипсиране, горен крайник, под лакът бр. 40
44902 Гипсиране, горен крайник, над лакът – олекотен гипс бр. 100
44903 Гипсиране долен крайник, под коляно бр. 70
44904 Гипсиране, долен крайник, над коляно бр. 90
44906 Гипсиране, долен крайник, под коляно – олекотен гипс бр. 90
44908 Гипсиране, долен крайник, над коляно – олекотен гипс бр. 140
44910 Перкутанна стабилизация с 2 К игли, под ТВ рентгенов контрол бр. 60
44911 Поставяне на директна екстензия бр. 40
44913 Премахване на шев от рана бр. 15
44915 Премахване на клипси от рана бр. 15
44916 Наместване на луксация, с анестезия - рамо бр. 300
44918 Наместване на луксация, с анестезия - лакът бр. 300
44920 Наместване на луксация, с анестезия - глезен, ходило бр. 300
44922 Наместване на луксация, с анестезия - пръст бр. 80
44923 Локална анестезия за манипулация бр. 30
44925 Намесване на фрактура под ТВ рентгенов контрол бр. 80
44927 Мека имобилизация – раменен бандаж бр. 40
44928 Мека имобилизация – глезенен бандаж бр. 40
44930 Мека имобилизация – китков бандаж бр. 20
44931 Ударно-вълнова терапия бр. 30
44933 Отстраняване на имплант, перкутанен (за един брой) бр. 30
44934 Дренаж на абсцес бр. 30
44937 Врастнал нокът - ексцизия бр. 80
44938 Отстраняване на гипсова имобилизация, циркулярна бр. 30
44941 Екстракция на чуждо тяло, подкожно бр. 40
44942 Поясно-крачолен гипс бр. 100
44944 Поясно-крачолен гипс - олекотен бр. 140
74499 Двустранна корекция на халукс валгус бр. 3500
74500 Лечение на плоско ходило бр. 2000
74501 Ревизия на халукс валгус бр. 2500
74502 Халукс валгус с плака бр. 3000
74503 Лечение на халукс ригидус бр. 2000
74504 Удължаване/скъсяване на пръст бр. 900
74505 Ахилотенотомия бр. 900
74506 Халукс валгус лечение бр. 2000
74507 Лечение по Понсети криви крачета бр. 100
74508 Брахиметатарзия бр. 2000
74820 Дискова херния бр. 1200
74821 Спинална стеноза бр. 1200
74822 Стабилизация бр. 2500
74823 Вертебропластика бр. 600
96735 Плазмолифтинг за ставни заболявания бр. 380
КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
62871 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията бр. 540.54
62870 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията бр. 1440.01
62939 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 4633.2
62868 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 2316.6
62866 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 509.08
62973 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност бр. 1285.57
62861 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена бр. 3889.6
62856 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация бр. 5005
62854 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 2538.25
62850 Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 936.65
62848 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 1058.2
62879 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 75.4
62976 Амбулаторни хирургични процедури бр. 117
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
66845 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 650
62837 Ехография на млечна жлеза и гръдна стена бр. 50
44948 Щанцова биопсия на гърда + стойността на иглата бр. 50
44949 Инцизия на млечна жлеза бр. 50
44951 Плеврална пункция бр. 90
44952 Тръбна торокостомия /плеврален дренаж/ бр. 730
44953 Медиастинотомия, дренаж бр. 730
44954 Диагностична торакотомия/вътрешен сърдечен масаж бр. 1220
44955 Торакотомия с почистване на хемоторакс бр. 1820
44956 Самостоятелна резекция на ребро бр. 730
44957 Самостоятелно резициране на съседни ребра бр. 970
44958 Резекция на шийно или първо ребро бр. 1220
44959 Торакопластика бр. 3030
44961 Едностранна плевректомия самостоятелно бр. 1820
44993 Плевректомия с резекция на перикард/диафрагма бр. 2060
44995 Декортикация на бял дроб бр. 3640
62829 Трансторакална операция на диафрагма бр. 1820
44965 Атипична резекция на бял дроб/цената е без стойността на консуматива/ бр. 2180
44966 Разширена резекция на бял дроб/гръдна стена/ / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2180
44967 Лобектомия и/или пулмонектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
44968 Сегментарна белодробна резекция / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2670
44967 Лобектомия със сегментарна резекция / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3640
44971 Билобектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
44973 Стернохондропластика при вродени деформации на гръден кош/ цената е без стойността на консуматива/ бр. 3640
44974 Радикална пулмектомия с интерперикардиално лигиране / цената е без стойността на консуматива/ бр. 4245
44976 Трахеобронхиални реконструктивни операции бр. 4245
44977 Трахеобронхиални пластики бр. 4610
44978 Оперативно отваряне или отстраняване на каверни/абсцеси на бял дроб бр. 3640
44980 Стернотомия, тимектомия бр. 1820
44981 Трансплеврално отстраняване на медиастинален тумор / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
44983 Видеоторакоскопска симпатектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1820
44985 Видеоторакопска биопсия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1455
44987 Видеоторакоскопска тимектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3035
44988 Торакоскопия – диагностична / цената е без стойността на консуматива/ бр. 970
44989 Торакоскопия при травма на гръден кош / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1820
44991 Едностранна торакоскопска плевректомия самостоятелно / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
63077 Торакоскопска плевректомия с резекция на перикард/диафрагма бр. 2420
62816 Торакоскопска декортикация на бял дроб / цената е без стойността на консуматива/ бр. 4245
44997 Торакоскопска операция на диафрагма / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
44999 Торакоскопски операции на бял дроб/атипични резекции/енуклеации / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2790
45000 Торакоскопско отстраняване на медиастинален тумор / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3640
45002 Мастектомия с аксиларна лимфна дисекция бр. 1800
45004 Екстирпация на фиброаденом, секторална резекция бр. 500
45006 Ехомамография 3D бр. 85
45008 Превръзка + обработка на рана бр. 50
45009 Леглоден за здравнонеосигурен пациент бр. 400
66413 Биопсия на гърда под ехографски контрол бр. 200
66414 Биопсия на гърда, където са включени всички процедури, неналагащи образна диагностика (ТАБ, Punch-biopsy) бр. 150
66415 Ехография на гърда с инвазивна манипулация, където е включена аспирация на кисти под ехографски контрол с включена цитология бр. 120
66416 Преглед с ехография бр. 100
66417 Мастектомия бр. 1400
66418 Мастектомия със сентинелна лимфна биопсия (SLNB) бр. 1900
66419 Разширена локална ексцизия (WLE) бр. 1200
66420 Разширена локална ексцизия (WLE + SLNB) бр. 1700
66421 Сентинелна лимфна биопсия SLNB бр. 700
66422 Локална ексцизия W-WLE (WIRE GUIDED) бр. 1900
66423 Терапевтична мамопластика бр. 2500
66424 Доброкачествени новообразувания (BENIGN LUMP SURGERI) бр. 800
102187 Доплащане за използване на крио сонда бр. 100
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
62797 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение бр. 674.96
62796 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 година бр. 1101.1
62795 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години бр. 1916.2
62794 Постоянна електростимулация- антибрадикарден пейсмейкър бр. 945.23
62793 Постоянна електростимулация- кардиовертер бр. 1824.68
62792 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 4773.34
62791 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години бр. 4773.34
62790 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация лица над 18 години бр. 5176.6
62789 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 875.16
62788 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване бр. 1347.06
62782 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение бр. 4933.5
62781 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик бр. 3961.1
62780 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение бр. 6520.8
62779 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 913.77
62778 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация лица над 18 години бр. 2124.98
62775 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит лица над 18 години бр. 7493.2
62773 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда лица над 18 години бр. 870.87
62772 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 713.57
62767 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1141.14
62768 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 4238.52
62839 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции за един леглоден 80.08
66765 Амболаторно наблюдение на лица с постоянен кардиостимулатор бр. 65
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 28.6
45036 ЕКГ бр. 10
45037 Велоергометрия, Тредмил бр. 100
45039 ЕКГ- холтер бр. 60
45040 АН-холтер бр. 60
45041 Ехокардиография бр. 60
45043 Ехокардиография - трансезофагиална бр. 150
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕAРНА МЕДИЦИНА
62764 Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) бр. 2000
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
62760 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения бр. 700.7
66789 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване МКБ бр. 614.9
66791 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРТ при лица над 18 год. бр. 902.33
62755 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания (до 20 дни за 6 месеца) за един леглоден 138.71
62753 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания бр. 65
62752 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания бр. 195
62751 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания бр. 169
62750 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия бр. 325
63004 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 15.6
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 28.6
44736 Консултация с лекар специалист или психолог бр. 40
44737 Обсъждане на Туморен борд бр. 50
44738 Вливане (химиотерапия) до 12 часа бр. 150
44739 Вливане (химиотерапия) до 48 часа бр. 500
44740 Такса придружител на ден 20
77398 Промиване на поставен порт на пациенти бр. 25
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
44741 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности бр. 979.55
62745 Брахитерапия с ниски активности бр. 524.81
62744 Конвенционална телегаматерапия бр. 982.41
44743 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници бр. 1498.9
44745 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия бр. 2528.5
44748 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка бр. 4836
44750 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури бр. 3536
44752 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка бр. 7046
44755 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания бр. 5876
62753 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания бр. 65
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
62740 Хрониохемодиализа бр. 221
62739 Перитонеална диализа с апарат бр. 169
62738 Перитонеална диализа без апарат бр. 120.9
63060 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 236.6
62746 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО бр. 28.6
45030 Хемодиализа бр. 200
45032 Доплерово изследване на бъбречни съдове бр. 40
45034 Абдоминална ехография бр. 30
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Комплексна медицинска оценка
74492 В терапевтични и хирургични структури - за всички пациенти, с изключение на пациентите в Онкологичeн център и отделение по педиатрия бр. 100
74493 В терапевтични и хирургични структури - за всички пенсионери, пациенти с решение на ТЕЛК с над 50% намалена работоспособност бр. 50
74494 В хирургични структури при операции с голяма и много голяма сложност бр. 450
74495 В хирургични структури при операции със средна сложност бр. 320
74496 В хирургични структури при операции с малка сложност бр. 200
Избор на лекар (максимална стойност 500 лева)
45502 При операции с голяма и много голяма сложност бр. 500
45503 При операции със средна сложност бр. 300
45504 При операции с малка сложност бр. 150
Избор на екип (максимална стойност 900 лева)
4505 При операции с голяма и много голяма сложност бр. 900
45506 При операции със средна сложност бр. 700
45507 При операции с малка сложност бр. 400
45508 Ползване на самостоятелна ВИП стая за целия престой бр. 100
44615 Нощувка на придружител на ден 20
45510 Платен леглоден без медикаменти на ден 75
62735 Транспортни услуги /за 1 км./ за 1 км. 1.5
45512 Сестрински пост – дневно/на дежурство бр. 30
67158 Нощувка по повод на медицинско изследване във ВИП стая на ден 75
67159 Нощувка по повод на медицинско изследване в стая с повече от едно легло на ден 45
Клинични проучвания
62723 Разглеждане и обработка на договор за клинично проучване (еднократна) бр. 2400
62725 Администриране на подписан договор за провеждане на клинично проучване (годишна) бр. 2000
62727 Разглеждане на анекс към договор за клинично проучване (еднократна) бр. 500
62730 Съхранение на лекарства (ежемесечна) бр. 120
62731 Съхранение на документи (за 1 бр. архивна кутия/кашон) - ежемесечна бр. 240
84768 Скрининг визита за интервенционални проучвания на визита 200
84769 Визита за лечение/проследяване за интервенционални проучвания на визита 150
62732 Архивиране на документи по клинично проучване (за 1 бр. архивна кутия/кашон) - годишна бр. 160
104942 Tакса за създаване на клинични услуги за образна диагностика бр. 1200
Профилактични медицински прегледи и изследвания
Основен пакет
60447 + _60444 - за мъже бр. 64
60447 + _60444 1032_60136 - за жени бр. 71.3
Разширен пакет
60448 + _60446 - за мъже бр. 116
60448 + _60445 - за жени бр. 128.3
VIP пакет
60493 + _63071 - за мъже бр. 311
60494 + _60491 - за жени бр. 359
Профилактични пакети
66800 + _66592 Профилактичен пакет "Деца на възраст от 1 месец до 17 години" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 72
66802 + _66592 Профилактичен пакет "Мъже до 40 годишна възраст" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 177
66803 Профилактичен пакет "Мъже до 40 годишна възраст" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 137
66804 + _66593 Профилактичен пакет "Мъже над 40 годишна възраст" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 212
66805 Профилактичен пакет "Мъже над 40 годишна възраст" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 162
66806 + _66592 Профилактичен пакет "Жени до 40 годишна възраст" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 242
66807 Профилактичен пакет "Жени до 40 годишна възраст" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 170
66808 + _66592 Профилактичен пакет "Жени над 40 годишна възраст" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 267
66809 Профилактичен пакет "Жени над 40 годишна възраст" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 207.5
66810 + _66602 Профилактичен пакет "Артериална хипертония" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 115
66811 + _66607 Профилактичен пакет "Исхемична болест на сърцето" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 100
66812 Профилактичен пакет "Исхемична болест на сърцето" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 85
66813 + _66603 Профилактичен пакет "Белодробни болести" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 78
66814 Профилактичен пакет "Белодробни болести" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 200
66815 Профилактичен пакет "Тютюнопушачи" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 133
66817 + _66606 Профилактичен пакет "Захарен диабет" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 147
66818 Профилактичен пакет "Захарен диабет" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 105
66819 + _66592 Профилактичен пакет "Диетология" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 95
66820 + _66607 Профилактичен пакет "Венозна недостатъчност" - основни медицински прегледи и изследвания (при мъже) бр. 75
66826 Профилактичен пакет "Урологична онкология" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 90
66828 Профилактичен пакет "Болести предавани по полов път" - основни медицински прегледи и изследвания (при мъже и жени) бр. 154
66834 Профилактичен пакет "Рак на гърдата" - основни медицински прегледи и изследвания (при жени до 40 г.) бр. 90
66836 + _66609 Профилактичен пакет "Рак на гърдата" - Генетични и хормонални изследвания за определяне на предразположение към карцином на млечната жлеза бр. 266
66838 + _66604 Профилактичен пакет "Гастроентерологична онкология" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 65
66839 Профилактичен пакет "Гастроентерологична онкология" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 360
84753 Изследване на нарушения на дишането при съня - сънна апнея бр. 70
Код Пост-COVID пакети
84754 Основен пакет бр. 342.6
84755 Разширен пакет бр. 628.5
Пост COVID рехабилитация в стационарни условия
44559 Преглет от лекар специалист физикална и рехабилитационна медицина бр. 40
45510 Платен леглоден без медикаменти на ден 75
84752 Рехабилитационен пакет бр. 44
0 дихателна гимнастика
0 електростимулация на мускулни групи
0 общоукрепващи упражнения
0 общи ултравиолетови облъчвания /УВО/
0 обезболяваща електротерапия с НЧТ или СЧТ
Пост COVID рехабилитация в амбулаторни условия
44559 Преглет от лекар специалист физикална и рехабилитационна медицина бр 40
84752 Рехабилитационен пакет бр 44
0 дихателна гимнастика
0 електростимулация на мускулни групи
0 общоукрепващи упражнения
0 общи ултравиолетови облъчвания /УВО/
0 обезболяваща електротерапия с НЧТ или СЧТ
Специалист "Финанси":
Н.Робов Зам. Управител по финансова дейност
Н.Господинов
Гл. счетоводител:
К.Георгиева Прокурист
д-р А.Проданов