Услуги и цени

Преди да ни посетите, моля запознайте се със следващата информация


departments
departments
departments
departments
Ц Е Н О Р А З П И С
На медицински дейности и услуги, извършвани в "МБАЛ-Уни Хоспитал" ООД, утвърден със Заповед № РД-324/19.07.2022 г. в сила от 20.07.2022 г.
в сила от 20.07.2022 г.
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица Цена (лв.)
КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
Консултативен преглед при началник на клиника/отделение или лаборатория
ZUM44554 Преглед при доц. д-р Андриан Орлинов Тонев бр. 100
ZUM44555 Преглед при доц. д-р Ирена Василева Велчева бр. 60
ZUM62706 Преглед при д-р Стоян Костадинов Гребенаров бр. 60
ZUM44663 Преглед при д-р Юрий Златев Стоянов бр. 45
ZUM44621 Преглед при д-р Полина Георгиева Георгиева бр. 45
ZUM44624 Преглед при д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева бр. 45
ZUM62713 Преглед при д-р Мерал Хикметова Ефендиева бр. 45
ZUC40977 Преглед при д-р Самер Ганум бр. 45
ZUM44638 Преглед при д-р Венцислав Петров Найденов бр. 45
ZUM44642 Преглед при д-р Николай Мирчев Николов бр. 45
ZUM62715 Преглед при д-р Регина Хасан Хатър бр. 50
ZUM44653 Преглед при д-р Тодор Дончев Бургуджиев бр. 45
ZUM44655 Преглед при д-р Захари Иванов Захариев бр. 60
ZUC40978 Преглед при д-р Цветолюб Митев Маринов бр. 45
ZUM44667 Преглед при д-р Росица Кръстева Русева бр. 60
ZUM62716 Преглед при д-р Васил Лазаров Станчев бр. 45
ZUM62717 Преглед при д-р Христо Петров Чалъков бр. 45
ZUM44671 Преглед при д-р Милена Димитрова Арнаудова – Атанасова бр. 45
ZUM62718 Преглед при д-р Румяна Тодорова Вълкова бр. 45
ZUM62719 Преглед при д-р Калин Стоянов Кънев бр. 45
ZUM62720 Преглед при д-р Васил Георгиев Василев бр. 45
ZUM44679 Преглед при д-р Гергана Иванова Мизгова-Георгиева бр. 45
ZUM44687 Преглед при д-р Анелия Лазарова Гоцева – Христова бр. 45
ZUM44689 Преглед при д-р Лориета Кръстева Георгиева бр. 45
ZUM96772 Преглед при д-р Спасимир Тодоров Шопов бр. 50
ZUM63624 Преглед при д-р Албена Дочева Факирова бр. 50
ZUM63736 Преглед при д-р Цочо Иванов Кметски бр. 50
ZUM67129 Преглед при д-р Ангел Петров Проданов бр. 45
ZUM63723 Преглед при доц. Цветин Трифонов Генадиев бр. 80
ZUM96766 Преглед при проф. Ненчо Петров Смилов бр. 90
Консултативен преглед при лекар, различен от началник на клиника/отделение или лаборатория
ZUM44556 От хабилитирано лице – професор бр. 80
ZUM44557 От хабилитирано лице – доцент бр. 60
ZUM44558 Преглед от лекар – лъчетерапевт бр. 60
ZUM62722 Преглед УНГ бр. 40
ZUM44559 Преглед от лекар специалист бр. 40
ZUM44560 Гинекологичен преглед бр. 40
ZUM44561 Контролен преглед в рамките на 30 дни след първия преглед бр. 20
ZUM44562 Преглед от специалист в друго ЛЗ по договор бр. 100
ZUM44563 Консултация "Второ мнение" с проф. Кр. Манеголд бр. 300
МАНИПУЛАЦИИ
ZUM44564 Вземане на венозна кръв бр. 2
ZUM44565 Вземане на периферна кръв бр. 2
ZUM44566 Мускулна инжекция бр. 5
ZUM44567 Венозна инжекция бр. 10
ZUM44568 Поставяне на подкожна инжекция /без консуматив/ бр. 5
ZUM44569 Поставяне на абокат бр. 5
ZUM44570 Поставяне на абокат за инфузии бр. 10
ZUM44571 Венозна инфузия /10-30 мин./ бр. 15
ZUM44572 Инхалация бр. 6
ZUM44573 Скарификационна проба за чувствителност бр. 2
ZUM44574 Включване на система (без медикамента) бр. 10
ZUM44575 Малка превръзка бр. 10
ZUM44576 Средна превръзка бр. 20
ZUM44577 Голяма превръзка бр. 40
ZUM44578 Сваляне на конци с малка превръзка бр. 20
ZUM44579 Изпълнение и отчитане на проба Манту бр. 15
ZUM44580 Клизма бр. 30
ZUM44581 Премахване на кожно образувание с местна анестезия бр. 60
ZUM44583 Вземане на проба за изследване на алкохолно съдържание в кръвта бр. 25
ZUM44584 Обработка и шев на рана с местна анестезия бр. 60
ZUM44585 Обработка и шев на рана с обща анестезия бр. 150
ZUM50032 Локална анестезия за манипулация бр. 30
ZUM62737 Доплащане за използване на електрохихургичен апарат за коагулация (извън алгоритъма на КП) бр. 150
по договор Клинико-лабораторни изследвания за външни лаборатории бр. по договор
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ZUM44587 Прегледи за медицинско свидетелство – за всеки специалист бр. 8
ZUM44588 Медицинско свидетелство за работа в чужбина бр. 60
ZUM44589 Медицинско свидетелство за професионална шофьорска книжка бр. 60
ZUM44590 Служебна бележка бр. 6
ZUM44591 Заверка на медицинско удостоверение за брак бр. 12
ZUM44592 Издаване на удостоверение за осиновяване бр. 12
ZUM44593 Издаване на дубликат от епикриза бр. 6
ZUM44594 Издаване на дубликат от болничен лист бр. 12
ZUM44595 Копие от ЕМГ бр. 12
ZUM69604 Издаване на сертификат - PCR изследване Covid-19 бр. 10
АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ZUM44596 ЕКГ – стандартно бр. 10
ZUM44597 Велоергометричен тест бр. 100
ZUM45051 Холтер бр. 60
ZUM44599 24 часа амбулаторно мониторване на артериално налягане бр. 60
ZUM44600 Ехокардиография бр. 60
ZUM44601 Ехокардиография - трансезофагиална бр. 150
ZUM44602 Абдоминална ехография при деца бр. 30
ZUM44603 Доплер ехография бр. 50
ZUM44604 Ставна ехография бр. 30
ZUM44605 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 50
ZUM44606 Електромиография бр. 50
ZUM44607 Остеодензитометрия бр. 40
ZUM44608 Диагностична горна ендоскопия (без анестезия) бр. 150
ZUM44609 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия (без анестезия) бр. 180
ZUM44610 Фибробронхоскопия + стойността на щипката бр. 180
ZUM44611 Аудиометрия бр. 20
ZUM44612 Отоневрологично изследване бр. 50
ZUM44613 Разчитане на миелограма бр. 30
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Хематологични и цитологични изследвания
DH41050 Пълна кръвна картина (ПКК) бр. 5.6
DH8105P Диференциална кръвна картина (ДКК) /визуално микроскопско бр. 5
DH81050 Диференциална кръвна картина (ДКК) /апаратно бр. 4
DH7X050 PET, Ретикулоцити бр. 4
DH49058 Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ бр. 2.2
DH8B050 Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне бр. 5
Изследване на урина
DDFC000 Урина - качествено и полуколичествено химично изследване бр. 3.3
DDGT033 Урина/Седимент - ориентировъчно иследване бр. 2.1
PAK0911 Химично изследване + седимент бр. 4.5
DO09016 Изследване на наркотици в урина –десет показателя бр. 25
DO09019 Тест за бременост в урина бр. 5
DC20060 Микроалбуминурия бр. 12.5
DCQ9030 Урина/Белтък – количествено бр. 3.4
DO09014 Урина/Глюкоза – количествено бр. 3
DC31030 Урина/Амилаза – количествено бр. 4.3
DCV3030 Урина/Пикочна киселина – количествено бр. 4.3
DC6P030 Урина/Калций – количествено бр. 3.6
DO09015 Урина/Фосфор – количествено бр. 3
DCPH030 Урина/ Калий – количествено бр. 3
DCRH030 Урина/ Натрий - количество бр. 3
DCV8030 Урина /Урея – количествено бр. 3
DC97030 Урина /Креатинин – количествено бр. 3
DC97060 Креатининов клирънс бр. 7
Изследване на изпражнения
DCW50K0 Окултни кръвоизливи бр. 10
Други изследвания
DCR00W0 Ревматоиден фактор (RF) бр. 7
DM9D000 Анти-стрептолизинов титър (ASO) бр. 7
DO09018 Тест за бременност в кръв бр. 10
DO09008 Количествено изследване за SARS-CoV-2 IgG бр. 30
Функционални изследвания
DCDT050 Кръвозахарен профил – трикратно изследване бр. 7
Обременяване с глюкоза – трикратно изследване бр. 7
DC97060 Клирънс (креатининов) бр. 7
Кръвосъсирване и фибринолиза
DH02550 Време на кървене бр. 2
DH0B05Q Време на съсирване бр. 2
DH7V020 INR /Протромбиново време/ бр. 4
DH0C050 Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) бр. 4
DO09020 Тромбиново време (ТТ) бр. 4
DH4L020 Фибриноген (Fbg) бр. 4
DH4F020 Д- Димери (D-Dimer) бр. 16
DH00020 Антитромбин III (AT III) бр. 24.2
Хормони, метаболити на хормони
DCSS000 Тиреостимулиращ хормон (TSH) бр. 13
DM9R000 Anti-TG (TAT) бр. 17
DM9Q00N Anti- TPO(MAT) бр. 17
DC3P001 Прокалцитомин (Рrocalcitonin) бр. 35
DCSX000 Свободен T4(FT4) бр. 13
DCTL000 Свободен ТЗ (FT3) бр. 13
DD26000 Паратхормон (РТН) бр. 22.5
DD6S000 Фоликулостимулиращ хормон (FSH) бр. 15
DCKH000 Лутеинизиращ хормон (LH) бр. 15
DCBS000 Естрадиол бр. 15
DCS7000 Тестостерон бр. 15
DCPN000 Прогестерон бр. 15
DCPQ000 Пролактин бр. 15
DC42000 DHEA-s бр. 18
DC89000 Бета-hCG (ЧХГ) бр. 17
DD7G000 Имунореактивен инсулин (IRI)/Инсулин бр. 17
DCN1001 С-пептид бр. 15.7
DH7G021 Кортизол 8- 10 часа бр. 22.2
DH7G022 Кортизол 18 -20 часа бр. 22.2
Туморни маркери
DC77000 Карциноембрионален антиген (СЕА) бр. 17
DC3Q000 Алфа - Фетопротеин (AFP) бр. 17
DCPU000 Тотален простатно - специфичен антиген (tPSA) бр. 15
DCPU001 Free PSA бр. 15
DC6V000 Карбохидратен антиген 19-9 (СА 19-9) бр. 15
DC6S000 Карциномен антиген (СА 15-3) бр. 17
DC6R000 Карциномен антиген 125 (СА 125) бр. 17
DC5T000 Бета - 2 микроглобулин бр. 24
DC4122Y Cifra 21-1 бр. 24
DCPU004 HE 4 бр. 45
DCBI000 SCC бр. 20
Витамини и други вещества
DC8M000 Витамин В12 (Vit В12) бр. 20
DCCH000 Фолиева киселина (Фолат, Folate) бр. 18
DCXP050 25-ОН Vitamin D бр. 24.7
DCG9020 Хомоцистеин бр. 29.7
Лекарства и токсични вещества
DD4E000 Дигоксин (Digoxin) бр. 19.3
DO09009 Vancomycin бр. 23
DDFU000 Валпроева киселина (Valproate) бр. 19.3
DO09007 Опиати (Opiates) - урина бр. 21
DO09013 Канабиноиди (Canabinoides) - урина бр. 21
DC41202 Амфетамини (Amphetamines) - урина бр. 21
DO09011 Барбитурати (Barbiturates)-урина бр. 21
DO09012 Бензодиазепини (Benzodiazepines) - урина бр. 21
DC41207 Кокаин и метаболити - урина бр. 21
DO09010 Ангелски прах (PCP) - урина бр. 21
DO09006 Екстази (MDMA) - урина бр. 21
DC41205 Метафетамини (MET) - урина бр. 21
DO09017 Нортриптилин (TCA) - урина бр. 21
Клинична химия – субстрати
DCDT000 Глюкоза (GLUC) - серум бр. 2.7
DCW4000 Общ билирубин (Т BIL) - серум бр. 3
DCW3000 Директен билирубин (D BIL) - серум бр. 3
DC97000 Креатинин (CREA) - серум бр. 2.7
DCV3000 Пикочна киселина (UR АС) - серум бр. 3
DCV5000 Урея (UREA) - серум бр. 3
DO09004 Лактат плазма бр. 8
DC3Y000 Амоняк плазма бр. 14
Клинична химия - общ белтък, индивидуални белтъци
DCQ9000 Общ белтък (TP ROT) бр. 3
DC22000 Албумин (ALB) бр. 3
DCGX000 Имуноглобулин A (IgA) бр. 14
DCH6000 Имуноглобулин М (IgM) бр. 14
DCH3000 Имуноглобулин G (IgG) бр. 14
DCGE000 Имуноглобулин Е (IgE) бр. 18.8
DH2T000 Комплемент СЗ (СЗ) бр. 15
DH31000 Комплемент С4 (С4) бр. 15
DCW7000 С-реактивен протеин (CRP) бр. 7
DO09001 Аполипопротеин Al (ApoAl) бр. 10.7
DO09002 Аполипопротеин В (АроВ) бр. 10.7
DCFK000 Хаптоглобин (НАРТО) бр. 18
DCST050 Преалбумин (PREALB) бр. 10
DCT3000 Трансферни (TRANSF) бр. 15
DCC9000 Феритин (Ferritin) бр. 16.7
DC7L000 Церулоплазмин (CERULO) бр. 17
DCFS051 Гликиран хемоглобин (HbAlc) бр. 13.5
DCXJ000 Тропонин 1 (Tnl) бр. 20
DC9I020 Цистатин C(CysC) бр. 31.2
DE01050 BNP бр. 47
DCLJ000 Миоглобин бр. 23
DC000P0 Кръвногазов анализ бр. 15
Клинична химия – липиди
DC81000 Холестерол бр. 3
DCWD000 HDL-холестерол бр. 3
DCTG000 Триглицериди (TRIG) бр. 3
DCWG000 LDL- холестерол бр. 3
Клинична химия – ензими
DC58000 АсАТ (AST) бр. 3
DC1A000 АлАТ (ALT) бр. 3
DC94000@ Креатинкиназа(СК) бр. 3
DC8A000 Креатинкиназа-МВ (СК-МВ) бр. 6.5
DCJN000 ЛДХ (LDH) бр. 3.8
DC1D000 Кисела фосфатаза - обща (АСР) бр. 4.8
DCD5000 Гамаглутамилтрансфераза (GGT) бр. 2.7
DC2P050 Алкална фосфатаза (ALP) бр. 2.7
DO09005 Холинестераза (СНЕ) бр. 6.05
DC31000 Амилаза (AMYL) - серум бр. 4.4
DCJE000 Липаза бр. 6.2
Клинична химия - електролити, олигоелементи и тежки метали
DCPH000 Калий (К) - серум бр. 3
DCRH000 Натрий (Na) - серум бр. 3
DC7Q000 Хлор (CI) - серум бр. 3
DCJ6000 Желязо (IRON) - серум бр. 5
DC6P000 Калций-общ (Са) - серум бр. 3
DCW8000 Йонизиран Са (ISE.Ca) - серум бр. 4
DCNP000@ Фосфор - серум (PHOS) – серум бр. 3
DCKQ000 Магнезий (Mg) - серум бр. 4.3
DT0M000 Мед - серум бр. 12.3
DCJ1000 Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) - серум бр. 5.65
Лабораторни програми за изследвания
PAK0901 Лабораторна програма за изследване на желязодефицитна анемия – пълна кръвна картина, морфология на еритроцитите, серумно желязо, желязосвързващ капацитет, трансферин пакет 30
PAK0902 Лабораторна програма за кръвозахарна обмяна – кр.захар – урина, глюкозен профил – трикратно, гликиран хемоглобин А 1 с, микроалбумин пакет 30
PAK0903 Лабораторна програма за метаболитен синдром – кр.захар, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, АПО – липопротеин А, АПО – липопротеин В пакет 30
PAK0904 Лабораторна програма за чернодробна патология – кр. захар, общ белтък, албумин, урея, амоняк, общ билирубин, директен билирубин, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, амилаза, АФ пакет 30
PAK0905 Лабораторна програма бъбречна патология – урея, креатинин, креатининов клирънс, пикочна киселина, урина – ОХИ и седимент, белтък в 24 часова урина пакет 30
PAK0906 Лабораторна програма щитовидна жлеза – ТСХ, ФТЗ, ФТ4, ТАТ, МАТ пакет 50
PAK0907 Лабораторна програма женско здраве – ТСХ, Пролактин, Прогестерон, Тестостерон, ЛХ, ФСХ, Естрадиол пакет 70
PAK0908 Лабораторна програма мъжко здраве – Тестостерон, Общ ПСА, свободен ПСА пакет 30
PAK0909 Кратък биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, СРК, АСАТ, АЛАТ, амилаза, калий, калций пакет 30
PAK0910 Разширен биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, HDL – холестерол, LDL- холестерол, CPK, ACAT, АЛАТ, ГГТ, АФ, амилаза, калий, калций,желязо пакет 50
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
DO41P001 Вземане на материал за микробиологично изследване в лабораторията бр. 3
DO41P002 Директна микроскопия – оцветяване по Льофлер бр. 7
DO41P003 Директна микроскопия – оцветяване по Грам бр. 14
DO41P004 Директна микроскопия – оцветяване по Найсер бр. 14
DO41P005 Урокултура бр. 17
DO41P006 Урокултура - трикратно бр. 25
DO41P007 Носен секрет бр. 25
DO41P008 Гърлен секрет /Назофарингиален секрет бр. 25
DO41P009 Ушен секрет бр. 25
DO41P010 Очен /Конюнктивален секрет бр. 25
DO41P011 Храчка бр. 25
DO41P012 Трахеален секрет бр. 25
DO41P013 Бронхоалвеоларен лаваж бр. 25
DO41P014 Уретрален секрет бр. 25
DO41P015 Простатен секрет бр. 25
DO41P016 Еякулат бр. 25
DO41P017 Влагалищен секрет бр. 25
DO41P018 Цервикален секрет бр. 25
DO41P019 Други материали от генитална система /лохии, бартолинови жлези, glans penis, серклажен конец и др./ бр. 25
DO41P020 Копрокултура (фецес) – профилактично изследване /за здравни книжки; за постъпване в детско и здравно заведение и др./ бр. 25
DO41P021 Копрокултура (фецес) – по индикации бр. 25
DO41P022 Ранев секрет /секрет от дрен бр. 25
DO41P023 Жлъчка бр. 23
DO41P024 Кърма бр. 23
DO41P025 Хемокултура – /1 сет за аеробно и анаеробно култивиране/ бр. 25
DO41P026 Ексудати /Пунктати/ перикарден, плеврален, перитонеален, ставен, от лимфен възел, пунктат от абцес, пунктат от синуси/ бр. 25
DO41P027 Секрет от пустула/фурункул бр. 25
DO41P028 Секрет от пъп бр. 25
DO41P029 Секрет от устна кухина бр. 25
DO41P030 Материал от протеза бр. 25
DO41P031 Материал от сърдечна клапа бр. 25
DO41P032 Материал от венозен/артериален катетър бр. 25
DO41P033 Ликвор бр. 30
DO41P034 Антибиограма бр. 18
DO41P035 Биохимична идентификация на Сandida при изолиран щам на всеки един от изброените клинични материали бр. 23
DO41P036 Изследване на лекарствената чувствителност на гъбички бр. 23
DO41P037 Анти-стрептолизинов титър /АSТ/ бр. 12
DO41P038 Ревматоиден фактор /RF/ бр. 12
DO41P039 Инфекциозна мононуклеоза /ЕВ virus/ бр. 10
DO41P040 RPR /серологично изследване за Сифилис/ бр. 10
DO41P041 TPHA /серологично изследване за Сифилис/ бр. 15
DO41P042 Хеликобактер пилори -Ag бр. 23
DO41P043 Доказване на легионелен антиген в урина бр. 36
DO41P044 Кампилобактер бр. 23
DO41P045 Хламидия трахоматис /Ag/ бр. 27
DO41P046 Комбинирана диагностика на генитална система – Микроплазма, Уреаплазма бр. 30
DO41P047 Пакет изследвания на генитална система, включващ: микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, Микоплазма, Уреаплазма, Хламидия, Трихомонас и Кандида бр. 70
DO41P048 Пакет изследвания на фецес, включващ: микробиологично изследване на фецес, гъбички и Хеликобактер пилори бр. 45
DO41P049 Клостридиум дефисиле – токсин А/В бр. 45
DO41P050 Клостридиум дефисиле – токсин А/В - PCR диагностика с FilmArray гастро интестинален панел бр. 82
DO41P051 Гастро интестинален панел PCR диагностика с FilmArray бр. 82
DO41P052 Респираторен панел PCR диагностика с FilmArray бр. 82
DO41P053 PCR диагностика при позитивна хемокултура с FilmArray бр. 82
DO41P054 PCR диагностика при инфекции на ЦНС с FilmArray бр. 82
DO41P055 PCR полово-предавани инфекции бр. 82
DO41P056 PCR HPV бр. 73
DO41P057 Изследване за гонорея (имунохроматографски тест) бр. 15
DO41P058 Изследване за трихомони (имунохроматографски тест) бр. 15
DO41P059 ДНК паспорт - фармакогенетичен тест бр. 1200
76 ВИРУСОЛОГИЯ
DO44P01 ХИВ/СПИН бр. 14
Хепатит А
DO44P02 Anti HAV IgM – остър вирусен хепатит А бр. 18
DO44P03 Anti HAV total - имунитет бр. 20
Хепатит B
DO44P04 HBsAg бр. 19
DO44P05 AntiHBc total бр. 20
DO44P06 AntiHBc IgM бр. 24
DO44P07 HBeAg бр. 24
DO44P08 antiHBe бр. 22
DO44P09 antiHBs бр. 22
Хепатит C
DO44P10 antiHCV бр. 20
Хепатит D
DO44P11 Anti HDV IgM бр. 30
DO44P12 Anti HDV total бр. 30
Хепатит Е
DO44P13 Anti HEV IgM бр. 26
DO44P14 Anti EBV VCA IgM – инфекциозна мононуклеоза бр. 22
DO44P15 Anti EBV VCA IgG бр. 22
DO44P16 Anti CMV IgM бр. 25
DO44P17 Anti CMV IgG бр. 25
DO44P18 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgM по ELISA, ELFA или други сходни методи бр. 20
DO44P19 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgG по ELISA, ELFA или други сходни методи бр. 20
DO44P20 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgM бр. 25
DO44P21 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgG бр. 25
DO44P22 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgM бр. 25
DO44P23 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgG бр. 25
DO44P24 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgM бр. 27
DO44P25 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgG бр. 27
DO44P26 Морбили - IgM бр. 30
DO44P27 Морбили - IgG бр. 30
DO44P28 Рубеола IgM бр. 25
DO44P29 Рубеола IgG бр. 25
DO44P30 Бърз хроматографски имунотест за грипни вируси А и В бр. 30
DO44P31 Бърз хроматографски имунотест за вируси на ОРЗ /RSV и други/ бр. 25
DO44P32 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ротавируси във фекална проба бр. 18
DO44P33 Бърз хроматографски имунотест за определяне на норовируси във фекална проба бр. 25
DO44P34 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ентеровируси във фекална проба бр. 25
PAK4401 Пакет предоперативни изследвания в т.ч. бр. 25
RPR /серологично изследване за Сифилис/ " 3.75
TPHA /серологично изследване за Сифилис/ " 3.75
ХИВ/СПИН " 2.5
HBsAg " 7.5
antiHCV " 7.5
DO44P35 Изследване CoV-2 - метод PCR бр. 70
DO44P36 Изследване CoV-2 - метод PCR - семеен пакет бр. 60
DO44P37 Тест SARS - CoV IgM + IgG бр. 30
DO44P38 Аnti SARS-CoV-2-IgM   бр. 30
DO44P39 Аnti SARS-CoV-2-IgG бр. 30
DO44P40 Изследване CoV-2 - метод PCR - мобилно вземане на проби бр. 120
DO44P41 Бърз антигенен тест за COVID-19 бр. 40
DO44P42 Комбиниран бърз антигенен тест за COVID-19 и грип А+В бр. 50
DO44P43 Вземане на проба за бърз антигенен тест за COVID-19 бр. 10
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Хистологично изследване на биопсичен материал, фиксиран 10 % формалин от: пункционни, щипкови, инцизионни и ексцизионни хирургични интервенции, включващо обработка, описание и диагноза
DO43P01 Цена за 1 парафинов блок с 2 препарата оцветени с хематоксилин-еозин бр. 50
DO43P02 Цена за 3 парафинови блока с 6 препарата бр. 140
DO43P03 Цена за 5 парафинови блока с 10 препарата бр. 200
DO43P04 Серийно изследване от парафинов блок (2 препарата) бр. 30
DO43P05 Изработка на 2 препарата от готов парафинов блок, включващо описание и диагноза бр. 40
DO43P06 Консултация на готови хистологични препарати (за 1-2 препарата от един парафинов блок, оцветени с хематоксилин-еозин) бр. 50
DO43P07 Консултация на готови хистологични препарати от големи хирургични интервенции (до 10 препарата оцветени с хематоксилин-еозин) бр. 150
DO43P08 Специални хистохимични оцветявания от парафинов блок бр. 20
Имунохистохимично изследване от готов парафинов блок
DO43P09 - 1 антитяло бр. 50
DO43P10 - HER 2, р16, CD117 бр. 90
DO43P12 Цитологично изследване на материал от абдоминални, торакални, ставни и интрацеребрални – ликворни пунктати (за 1 препарат) бр. 30
DO43P13 Аутопсия бр. 2000
DO43P14 Престой в хладилна камера 24 ч. 40
DO43P16 Ползване на санитар бр. 40
DO43P17 Използване на помещение от служители на траурна агенция бр. 40
DO43P18 Копие от аутопсионен протокол бр. 20
DO43P19 Изработване и диагностика на цитологичен материал от ТАБ бр. 35
DO43P11 Цитологично изследване от вагинална цитонамазка (за 1 стъкло) бр. 20
DO43P21 Цитологично изследване от вагинална цитонамазка (за 2 стъкла) бр. 30
Подготовка на хистологични препарати и парафинови блокчета за външна консултация "Второ мнение":
DO43P22 - в деня на искането бр. 40
DO43P23 - на следващия ден след подаденото искане бр. 30
DO43P24 Копие от хистологичен резултат бр. 10
Консултация от лекар патолог на готови хистологични препарати:
DO43P25 - хистологично изследване на малки материали (1-2 блока) бр. 80
DO43P26 - хистологично изследване на средни материали (1-4 блока) бр. 120
DO43P27 - хистологично изследване на големи материали (1-9 блока) бр. 160
DO43P28 - хистологично изследване на големи материали (над 10 блока) бр. 260
DO43P29 Избор на лекар (Обща и клинична патология) бр. 200
Обработка на биопсичен материал до препарат оцветен с хематоксилин и еозин:
DO43P30 - 1-2 блока бр. 20
DO43P31 - 1-4 блока бр. 40
DO43P32 - 1-9 блока бр. 70
DO43P33 - 10 блока бр. 100
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
DB00051 Кръвна група ABO / Rh бр. 15
DB03001 Скрининг за антиеритроцитни антитела бр. 50
DB07053 Определяне на Rh фенотип бр. 45
DB0D000 Определяне на специфичността на еритроантитела бр. 75
DB02002 Определяне титър на антиеритроцитни антитела бр. 25
DB046M0 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система – за всеки бр. 20
DB0A000 Определяне на слаб D антиген (DU) бр. 50
DB046M1 Определяне на антигени извън АВО и Rh системата бр. 20
DB0B002 Диференциран тест на Кумбс бр. 35
DM1Z00L Директен тест на Кумбс бр. 35
DB0F050 Съвместимост бр. 50
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Магнитно-резонансна томография - нативна
BMR0001 МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ бр. 300
BMR0002 МРТ на селарна област бр. 300
BMR0003 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография/ бр. 300
BMR0004 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс венография/ бр. 300
BMR0005 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография и венография/ бр. 300
BMR0006 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ бр. 500
BMR0007 МРТ на органи и структури на шията бр. 350
BMR0008 МРТ на гръден кош (медиастинум) бр. 350
BMR0009 МРТ на абдомен бр. 350
BMR0010 МРТ на абдомен плюс МРПХГ бр. 400
BMR0011 МРТ на абдомен и таз бр. 500
BMR0012 МРТ на малък таз бр. 350
BMR0013 МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 300
BMR0014 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 300
BMR0015 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 300
BMR0016 МРТ на двете бедра или двете подбедрици бр. 600
BMR0017 МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб бр. 300
BMR0018 МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб бр. 500
BMR0019 МРТ на три сегмента бр. 700
BMR0020 МРТ на двете млечни жлези бр. 350
BMR0021 МРТ дифузия и перфузия бр. 225
Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване
BMR0022 МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ бр. 400
BMR0023 МРТ на селарна област бр. 400
BMR0024 МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст - вилизиев кръг бр. 700
BMR0025 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС бр. 650
BMR0026 МРТ на органи и структури в шията бр. 450
BMR0027 МРТ на абдомен бр. 450
BMR0028 МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/ бр. 600
BMR0029 МРТ на абдомен плюс урография бр. 500
BMR0030 МРТ на малък таз /с контраст/ бр. 450
BMR0031 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 400
BMR0032 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 400
BMR0033 МРТ на гръден кош бр. 450
BMR0034 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 400
BMR0035 МРТ на двете бедра бр. 700
BMR0036 МРТ на шия и супрааортални съдове бр. 500
BMR0037 МР – ангиография/с контрасна материя/ бр. 500
BMR0038 МРТ на гръбначен стълб, на един отдел бр. 400
BMR0039 МРТ на гръбначен стълб, на два отдела бр. 600
BMR0040 МРТ на три сегмента бр. 800
BMR0041 МРТ на двете млечни жлези бр. 450
BMR0042 МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/ бр. 400
BMR0043 МРТ ентерография / за оценка на М. Крон/ бр. 280
Компютърна томография
BCT0001 КТ на главен мозък бр. 180
BCT0002 КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 180
BCT0003 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция бр. 180
BCT0004 КТ на шия бр. 180
BCT0005 КТ на торакс бр. 180
BCT0006 КТ на абдомен бр. 180
BCT0007 КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област) бр. 180
BCT0008 КТ на две области различен от абдомен и таз бр. 300
BCT0009 КТ на три области бр. 400
BCT0010 КТ на четири области бр. 500
BCT0011 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало бр. 180
BCT0012 КТ на гръбначен стълб – един сегмент бр. 180
BCT0013 КТ на гръбначен стълб – два сегмента бр. 300
BCT0014 КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/ бр. 450
BCT0015 КТ на целия гръбначен стълб бр. 450
BCT0016 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол бр. 250
Компютърна томография с контрастно усилване
BCT0017 КТ с контрастно усилване на главен мозък бр. 210
BCT0018 КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция бр. 210
BCT0019 КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 250
BCT0020 КТ на шия/с контрастна материя/ бр. 250
BCT0021 КТ на абдомен /с контрастна материя/ бр. 250
BCT0022 КТ на таз /с контрастна материя/ бр. 250
BCT0023 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз) бр. 250
BCT0024 КТ на две области с контрасно вещество бр. 370
BCT0025 КТ на три области бр. 470
BCT0026 КТ на четири области бр. 570
BCT0027 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент бр. 250
BCT0028 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента бр. 370
BCT0029 КТ на целия гръбначен стълб бр. 520
BCT0030 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало) бр. 250
BCT0031 КТ перфузия с контрастно усилване на главен мозък бр. 187
Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)
BCT0032 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове бр. 250
BCT0033 КТ ангиопулмография бр. 250
BCT0034 КТ коронарография бр. 400
BCT0035 КТ аортография бр. 300
BCT0036 КТ торакална аортография бр. 300
BCT0037 КТ абдоминална аортография и клонове бр. 300
BCT0038 КТ ангиография и крайници бр. 300
BCT0039 КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник бр. 300
BCT0040 КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници бр. 300
BCT0041 КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна) бр. 300
BCT0042 КТ урография бр. 220
Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)
BCT0043 КТ виртуална бронхоскопия бр. 400
BCT0044 КТ колонография, виртуална колоноскопия бр. 220
BCT0045 КТ ентероклиза бр. 350
BCT0046 КТ на мускулоскелетна система бр. 180
Мамографски и рентгенови изследвания
BRO0001 Мамография /в 4 проекции/ бр. 40
BRO0002 Мамография на една гърда в две равнини бр. 20
BRO0003 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ бр. 50
BRO0004 Венозна урография бр. 60
BRO0005 Ретроградна пиелография бр. 60
BRO0006 Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия бр. 45
BRO0007 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол бр. 35
BRO0008 Фистулография бр. 60
BRO0009 Иригография бр. 60
BRO0010 Хранопровод, стомах и дуоденум бр. 45
BRO0011 Контрасно изследване на хронопровод с BaSO5 бр. 60
BRO0012 Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж бр. 60
BRO0013 Контрасно изследване на стомах с BaSO5 бр. 60
BRO0014 Рентгенография на бял дроб и сърце бр. 30
BRO0015 Профилна графия на бял дроб бр. 30
BRO0016 Лицева и профиална графия на бял дроб бр. 40
BRO0017 Рентгенография на ребра бр. 30
BRO0018 Рентгенография на синуси бр. 25
BRO0019 Рентгенография на носни кости бр. 25
BRO0020 Рентгенография на шийни прешлени бр. 25
BRO0021 Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции бр. 30
BRO0022 Рентгенография на торакални прешлени бр. 25
BRO0023 Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции бр. 30
BRO0024 Рентгенография на лумбални прешлени бр. 25
BRO0025 Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции бр. 30
BRO0026 Рентгенография на сакроилиачни стави бр. 25
BRO0027 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум бр. 25
BRO0028 Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция бр. 30
BRO0029 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум бр. 25
BRO0030 Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции бр. 30
BRO0031 Рентгенография на коленни стави бр. 25
BRO0032 Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции бр. 30
BRO0033 Рентгенография на глезенни стави бр. 25
BRO0034 Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции бр. 30
BRO0035 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 25
BRO0036 Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции бр. 30
BRO0037 Рентгенография на китки бр. 25
BRO0038 Рентгенография на китки – в повече от една проекции бр. 30
BRO0039 Рентгенография на пръсти бр. 25
BRO0040 Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции бр. 30
BRO0041 Рентгенография на череп в две равнини бр. 30
BRO0042 Сегментни снимки на черепа бр. 30
BRO0043 Рентгенография на таз, тазобедрени стави бр. 30
BRO0044 Рентгенография на бедрена кост бр. 25
BRO0045 Рентгенография на бедрена кост – в две проекции бр. 30
BRO0046 Рентгенография на подбедрица бр. 25
BRO0047 Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции бр. 30
BRO0048 Обзорна рентгенография на корем БУМ бр. 30
BRO0049 Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск бр. 10
BRO0050 Хистеросалпингография бр. 150
Ехографски изследвания
BRO0051 Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза бр. 40
BRO0052 Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас) бр. 40
BRO0053 Ехомамография (на двете гърди) бр. 40
BRO0054 Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди бр. 70
BRO0055 Биопсия под ехографски контрол бр. 200
BRO0056 Ехография на тестиси бр. 40
BRO0057 3D ехография на млечни жлези бр. 100
Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение
BRO0058 Рентгенова снимка бр. 20
BRO0059 Скенер бр. 50
BRO0060 МРТ бр. 100
BRO0061 Контрастно вещество с апликация (поставяне на абокат) бр. 85
BRO0062 Рентгенова снимка по искане на ТЕЛК със заключение на ренгенолог бр. 30
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ
K17029Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 1209
K17033Z Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 845
K17035Z Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст бр. 2994.927
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1385.02
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 4753.684
K17038Z Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 1300
K17040.2Z Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст бр. 1430
K17041.2Z Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години бр. 1066
K17042.2Z Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години бр. 2955.459
K17046Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст бр. 2534.116
K19047.2Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр. 3774.706
K17048Z Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст бр. 1820
K17049Z Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст бр. 1476.137
K19068.2Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години бр. 793
K19069.2Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години бр. 1235
K19070.2Z Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години бр. 3303.469
K19071.2Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години бр. 842.4
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години бр. 1716.468
K19073.2Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години бр. 3402.971
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години бр. 1687.4
K19075.2Z Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години бр. 2795
K19076.2Z Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години бр. 1941.316
K19082.2Z Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години бр. 1315.6
K19083.2Z Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години бр. 1315.6
ZUM62807 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит за лица по 18 години бр. 1300
K17104Z Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения бр. 1820
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 1214.421
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 780
K17112Z Диагностика и лечение на муковисцидоза бр. 3250
K17224Z Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години бр. 3679
GAPR1609Z Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация при муковисцидоза бр. 130
GAPR1610Z Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 260
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 260
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 325
GAPR1740Z Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза бр. 153.4
GAPR1741Z Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза бр. 148.2
ZUM63072 Такса придружител - за деца над 7 год. възраст на ден 20
ZUM44616 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за дихателна система на ден 120
ZUM44617 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за храносмилателна система на ден 120
ZUM44618 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за алергия на ден 120
ZUM44619 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за болков синдром на ден 120
ZUM45509 Такса придружител без право за ползване на легло - за деца над 7 год. възраст за целия престой 30
ZUM66721 Такса придружител с право за ползване на легло - за деца над 7 год. възраст (при наличие на свободни легла) 50
ZUM63610 Ползване на самостоятелна ВИП стая за целия престой 100
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск бр. 957.801
K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск бр. 1495
K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност бр. 455
K17004.1Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително бр. 462.085
K17004.2Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода бр. 699.803
K10005.1Z Нормално раждане бр. 1885
K10005.2Z Раждане чрез цезарово сечение бр. 1300
K16006Z Грижи за здраво новородено дете бр. 780
K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест бр. 1779.778
K17009Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест бр. 2175.693
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 780
K17160Z Нерадикално отстраняване на матката бр. 1950
K17162Z Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи бр. 1625
K17163Z Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи бр. 864.396
K17164Z Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената бр. 1560
K17165Z Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход бр. 975
K17166Z Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената бр. 1560
K17169Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок бр. 3640
K17170Z Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването бр. 15292.771
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 130
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 65
ZUM44620 Колпоскопия бр. 40
ZUM44622 Ултразвукова фоликулометрия бр. 35
ZUM44623 Ултразвуков преглед на бременност бр. 35
ZUM44625 Доплерово изследване на пъпна артерия и маточен кръвоток бр. 40
ZUM44626 Ултразвуков преглед/трансвагинален/ бр. 35
ZUM44627 Ехография на млечни жлези бр. 50
ZUM44629 Запис на детски сърдечни тонове и маточни контракции бр. 20
ZUM44630 ДТК на ерозио на маточната шийка бр. 50
ZUM44631 ДТК на остри кондиломи на перинеум и/ или вулва бр. 50
ZUM44632 Апликация на вътрематочен песар/спирала/+УЗ преглед бр. 40
ZUM44633 Екстракция на вътрематочен песар/спирала/ бр. 25
ZUM44635 Апликация или екстракция на вагинален песар,диафрагма бр. 20
ZUM44636 Остраняване на чуждо тяло от вагината бр. 35
ZUM44637 Туширане на раничка /с медикамет на пациента/ бр. 10
ZUM62747 Ултразвуково изследване с гинекологичен преглед бр. 50
ZUM44640 Хистеросалпингофрафия бр. 150
ZUM44641 Хидротубация бр. 120
ZUM44643 Инцизия на Бартолинова жлеза бр. 50
ZUM44644 Марсупиализация на Бартолинова жлеза бр. 300
ZUM44645 Локална или проводна анестезия бр. 55
ZUM44646 Въвеждане на уретрален катетър бр. 15
ZUM44647 Инцизия на форункул в областта на гениталите бр. 50
ZUM44648 Консултация при преносена бременност бр. 30
ZUM44649 Хистероскопия бр. 300
ZUM44651 Прекъсване на бременност по желание бр. 225
ZUM62748 Профилактичен гинекологичен пакет бр. 100
ZUM62749 Профилактичен пакет климактериум бр. 175
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
K17254Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето за един леглоден 104
K17255Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции за един леглоден 102.336
K17257Z Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние за един леглоден 174.317
K17258Z Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система за един леглоден 75.647
K17259Z Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система за един леглоден 75.647
K17260Z Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа за един леглоден 130
K17261Z Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия бр. 740.025
K17262Z Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система бр. 892.97
K17263Z Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система бр. 585.442
K17264Z Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции бр. 843.635
K17265Z Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат бр. 585.442
GAPR1629Z Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр. 260
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
ZUM44652 Индивидуални инхалации бр. 8
ZUM44654 Групова лечебна гимнастика бр. 8
ZUM44656 Общо укрепваща гимнастика бр. 10
ZUM44657 Аналитична гимнастика бр. 10
ZUM44659 Лечебна гимнастика със специализирани методики бр. 12
ZUM44660 Масаж (мануален) на цяло тяло – 40 мин. бр. 40
ZUM44661 Частичен масаж (крайници, гръб, яка) – 15 мин. бр. 15
ZUM44665 Парафинолечебни или други топлинни процедури на апликация бр. 8
ZUM44666 Магнитотерапия с два индуктора бр. 8
ZUM44668 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле - радар бр. 9
ZUM44673 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле - УВЧ бр. 9
ZUM44674 Терапия със средно честотни токове - немектродин бр. 8
ZUM44676 Терапия с нискоч. ток - електрофореза бр. 8
ZUM44677 Терапия с нискоч. ток - диадинамик и диадфореза бр. 8
ZUM44678 Електростимулация/електрогимнастика на паретични и хипотрофични мускули - групова бр. 8
ZUM44680 Процедури с токове на Д'Арсонвал бр. 10
ZUM44681 Ултразвук на поле бр. 10
ZUM44682 Облъчвания със солукс - ИЧЛ бр. 8
ZUM44683 Снемане и отчитане на биодоза бр. 3
ZUM44684 Облъчвания с кварцова лампа - УВЛ бр. 8
ZUM44685 Лазертерапия на кожни повърхности бр. 10
ZUM44688 Мануална терапия бр. 30
ZUM60408 Пакет 1: Обезболяващи процедури (преглед + три вида електролечение) с продължителност 5 дни бр. 64
ZUM60409 Пакет 2: Двигателно възстановяване (преглед + три вида електролечение + кинезитерапия) с продължителност 5 дни бр. 72
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
K17078.1Z Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години бр. 1342.393
K19079.1Z Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години бр. 672.828
K17080.1Z Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години бр. 1040
K17080.2Z Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години бр. 1690.247
K17081.1Z Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години бр. 975
K17081.2Z Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години бр. 1275.105
K19083.1Z Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години бр. 929.5
GAPR1614Z Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека бр. 390
GAPR1615Z Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна бр. 325
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 65
ZUM44845 Ехография на щитовидна жлеза и шия бр. 30
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
K19068.1Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години бр. 689
K19069.1Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 1066
K19070.1Z Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години бр. 2659.969
K19071.1Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години бр. 676
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 1300
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години бр. 1716.468
K19073.1Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 2916.771
K19073.2Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години бр. 3402.971
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 1625
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години бр. 1687.4
K19075.1Z Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години бр. 2394.834
K19075.2Z Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години бр. 2795
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 130
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR19332 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции бр. 1560
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 325
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 65
ZUM44848 Абдоминална ехография с доплер бр. 150
ZUM44849 Абдоминална парацентеза бр. 250
ZUM44850 Клиничен преглед + абдоминална ехография бр. 60
ZUM44852 Доплерова ехография на портална вена бр. 30
ZUM44853 Доплерова ехография на ренални органи бр. 100
ZUM44855 Терапевтична и диагностина парацентеза бр. 50
ZUM44857 Фиброгастроскопия бр. 130
ZUM44858 Фиброколоноскопия бр. 180
ZUM44860 Полипектомия /без цената на консуматива/ бр. 80
ZUM44862 Долна ендолуменна ехография бр. 40
ZUM44864 Горна ендолуменна /доплерова/ ехография бр. 180
ZUM44865 Контрастно усилена ехография /без цената на контраста/ бр. 100
ZUM44869 Диагностика и лечение на хранопровода, стомаха и дуоденума – престой от 2 до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 700
ZUM44871 Диагностика и лечение на болести на тънкото и дебелото черво – престой от 2 до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 900
ZUM44874 Диагностика и консервативно лечение на болести на билиарната система и панкреса – престой до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 1000
ZUM44876 Интервенционални процедури на хепатобилиарната система и панкреаса – престой до 5 дни /не се включва цената на еднократните консумативи/ бр. 1700
ZUM44878 Лечение на декомпенсирана чернодробна цироза – престой до 5 дни. бр. 1200
ZUM66726 Пакет подготовка за амбулаторна фиброгастроскопия или фиброколоноскопия бр. 52
КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
K17024Z Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 1950
K19050.1Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години бр. 1690
K17051Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр. 4536.571
K19052.1Z Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години бр. 2730
K19053.1Z Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години бр. 2730
K19054.1Z Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години бр. 10400
K19055.1Z Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 13260
K19056.1Z Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години бр. 1040
K19057.1Z Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години бр. 3900
K19058.1Z Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години бр. 1562.405
K17059Z Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) бр. 1235
K17060Z Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък бр. 1235.182
K17061Z Диагностика и лечение на мултипленна склероза бр. 1324.947
K19062.1Z Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години бр. 1035.866
K19063.1Z Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години бр. 1690
K17064.1Z Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години бр. 1077.661
K17064.2Z Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години бр. 1623.713
K19065.1Z Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 12610
K19066.1Z Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 13000
K17067Z Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр. 715
K17113.1Z Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) бр. 403.611
K17113.2Z Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни бр. 817.219
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 800.059
GAPR1610Z Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 260
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 65
GAPR1741Z Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза бр. 148.2
ZUM45019 Ултразвукова диагностика на нервната система /включва екстракраниални мозъчни артерии и интракраниални мозъчни артерии/ бр. 80
ZUM45021 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии бр. 50
ZUM62767 Екстракраниална дуплекс сонография бр. 60
ZUM45022 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии с измерване на дебелина и еластичност на съдовата стена бр. 100
ZUM45025 Треморограма бр. 50
ZUM45027 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 50
ZUM45029 Електромиография (ЕМГ) бр. 50
ZUM62770 Ползване на легло в самостоятелна стая на ден 90
ZUM62774 Диагностичен пакет (полудневен или дневен), включва преглед, изследвания и назначаване на терапия бр. 500
ZUM62776 Пакет дневен стационар, включва цена на медикаменти, консумативи и манипулации бр. 50
ZUM62777 Предхоспитализационна амбулаторна консултация на пациент бр. 40
ZUM104943 Транскраниална електрична стимулация (три поредни процедури) пакет 90
ZUM104944 Транскраниална електрична стимулация (цялостна сесия от десет процедури) пакет 270
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1385.02
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 4753.684
K17038Z Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 1300
K16039Z Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст бр. 1690
K17040.1Z Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст бр. 1170
K17041.1Z Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. бр. 806
K17042.1Z Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години бр. 1861.509
K17045Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система бр. 1390.116
ZUM62922 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 год. бр. 1300
K17087.1Z Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 1998.555
K17088.1Z Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 1082.224
K17104Z Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения бр. 1820
K17253Z Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания за един леглоден 195
GAPR1610Z Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 260
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 260
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 130
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 65
GAPR1740Z Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза бр. 153.4
ZUM45042 Абдоминална ехография (черен дроб, жлъчка, бъбреци, пикочен мехур) бр. 40
ZUM45044 Абдоминална ехография на ПОС (пик. отделителна система) бр. 30
ZUM45045 ФИД бр. 15
ZUM45046 ФИД с бронходилатация бр. 20
ZUM45047 Преглед + Ехография бр. 60
ZUM45048 Преглед + ФИД бр. 40
ZUM45049 Проба Манту с отчитане от пулмолог бр. 15
ZUM62783 Изследване на нарушения на дишането при сън - сънна апнея бр. 100
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 1300
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години бр. 1716.468
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 1625
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години бр. 1687.4
K17129Z Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ? бр. 910
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 1014
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 5330
K17172Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години бр. 8917.285
K17173Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 3936.049
K17174Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години бр. 5040.763
K17175Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 5675.917
K17176Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години бр. 7379.788
K17177Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 2340
K17178Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години бр. 3491.358
K17179Z Оперативни процедури върху апендикс бр. 1430
K17180Z Хирургични интервенции за затваряне на стома бр. 1333.176
K17181Z Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр. 968.071
K17182Z Оперативни процедури при хернии бр. 1365
K17183Z Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр. 1605.045
K17184Z Конвенционална холецистектомия бр. 2313.649
K17185Z Лапароскопска холецистектомия бр. 1794
K17186Z Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр. 4512.118
K17187Z Оперативни процедури върху черен дроб бр. 6056.518
K17188Z Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр. 3046.264
K17189Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност бр. 8360.95
K17190Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност бр. 3129.256
K17191.1Z Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години бр. 2161.029
K17191.2Z Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години бр. 2926.95
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 2321.54
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 2864.758
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 775.216
K17195Z Оперативно лечение при остър перитонит бр. 4436.809
K17196Z Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр. 3124.29
K17197Z Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр. 1131
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани бр. 3900
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания бр. 1153.802
K17199.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания бр. 558.142
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния бр. 1950
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност бр. 1672.307
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 260
GAPR1612Z Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия бр. 546
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 332.8
GAPR1623Z Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 442
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 130
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 195
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 325
GAPR2044Z Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 845
K17204Z Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение бр. 7090.109
K17205Z Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение бр. 2839.85
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 800.059
K17209Z Хирургично лечение при травма на главата бр. 2085.499
K17215Z Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 3272.555
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 1181.414
K17223Z Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 1271.621
K17232Z Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца бр. 1051.921
K17233Z Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции бр. 5709.951
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 1018.732
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 494
Херниални платна
Полипропилен
ZUM44690 Полипропилен - 7,5/15 см бр. 204
ZUM44691 Полипропилен - 15/15 см бр. 240
ZUM44692 Полипропилен - 30/30 см бр. 450
Титаниеви
ZUM44693 Титаниеви - 8/11 см бр. 360
ZUM44694 Титаниеви - 10/15 см бр. 468
ZUM44695 Титаниеви - 15/15 см бр. 540
Двукомпонентни
ZUM44696 Двукомпонентни - 15/15 см бр. 720
ZUM44697 Двукомпонентни - 20/30 см бр. 1000
ZUM44698 Двукомпонентни - 30/30 см бр. 1200
ZUM44699 Доплащане за лапароскопска холецистектомия с консуматив бр. 800
ZUM44700 Доплащане за лапароскопска апендектомия с консуматив бр. 800
ZUM62784 - на мъж – без осигуряване на катетър бр. 20
ZUM62785 - на мъж – с осигуряване на катетър бр. 25
ZUM62786 - на жена – без осигуряване на катетър бр. 20
ZUM62787 - на жена – с осигуряване на катетър бр. 25
ZUM66739 Доплащане за лапароскопска херниотомия с консуматив бр. 800
ZUM66740 Доплащане за лапароскопска операция на дебело черво с консуматив бр. 1000
ZUM66741 Доплащане за операция на хемороиди PPH, Longo, THD с консуматив бр. 1100
ZUM66742 Доплащане за диагностична лапароскопия с консуматив бр. 500
ZUM66743 Доплащане за лапароскопски дебридман (адхезиолиза) с консуматив бр. 500
ZUM44701 Престой и лечение при еднодневна хирургия и/или изследване бр. 180
ZUM44702 Циркулярен стаплер за еднократна употреба (кръгов ушивател 26, 29, 32 мм.) бр. 900
ZUM44703 Механични ушиватели за еднократна употреба с едновременно ушиване и рязане бр. 790
ZUM66744 Перкутанна студенплазмена нуклеопластика бр. 2000
ZUM66745 Перкутанна радиочестотна деструкция бр. 2000
ZUM66746 Микроскопична дискектомия без поставяне на имплант бр. 4000
ZUM66747 Микроскопична дискектомия с поставяне на имплант бр. 5000
ZUM66748 Стеноза на канала с компресия на гръбначния мозък и коренчетата с поставяне на транспедикулярни системи бр. 6000
ZUM66749 Перкутанна вертепластика бр. 3000
ZUM66750 Микроскопска операция на тумори на гръбначния мозък бр. 10000
Метаболитна и бариатрична хирургия
ZUM66751 Стомашен байпас по РУ (2 дни престой) бр. 6500
ZUM66752 Мини стомашен байпас (2 дни престой) бр. 7000
ZUM66753 Ръкавна резекция на стомаха (2 дни престой) бр. 6000
ZUM66754 Ръкавна резекция на стомаха с бипартиция SASI операция (2 дни престой) бр. 6000
ZUM66756 Модификация на SASI операция при пациенти с Диабет тип 2 и Индекс на телесна маса от 30 до 34.0 (2 дни престой) бр. 3800
ZUM66757 Ревизионна хирургия /от ръкавна резекция на РУ байпас или на мини байпас или на SADI-S операция/ бр. 7000
ZUM66758 Латерална анастомоза между йеюнум и илеум при пациенти със Захарен Диабет тип 2 и Индекс на Телесна маса от 29.0 до 31.0 бр. 2100
ZUM66759 Поставяне на Интрагастрален Балон (престой от 24 часа) бр. 1500
ZUM66760 Сваляне на балон в стомаха бр. 350
КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
K17141Z Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур бр. 1848.236
K17143Z Трансуретрална простатектомия бр. 1995.682
K17144Z Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения бр. 2292.745
K17145Z Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища бр. 1452.659
K17146Z Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система бр. 4973.579
K17147Z Оперативни процедури върху мъжка полова система бр. 1235
K17148Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност бр. 4434.443
K17149Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност бр. 2075.06
K17150Z Оперативни процедури при инконтиненция на урината бр. 1310.894
K17151Z Реконструктивни операции в урологията бр. 2165.371
K17152Z Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр. 1098.019
K17153Z Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 1989.234
K17154Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност бр. 5128.786
K17155Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност бр. 1950
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 260
GAPR1612Z Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия бр. 546
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 130
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 195
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
ZUM44704 Абдоминална урологична ехография бр. 30
ZUM44705 Трансректална ехография бр. 30
ZUM44706 Урофлоуметрия бр. 60
ZUM63007 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, M0-1 бр. 900
ZUM45052 Трансуретрална резекция при АПХ – малка по обем бр. 1200
ZUM44711 Трансуретрална резекция при АПХ – голяма по обем бр. 1600
ZUM44712 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – до 2 дни бр. 300
ZUM44714 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи за лечение бр. 1000
Катетеризации - уретрални
ZUM44717 Катетеризации - уретрални - на мъж – без осигуряване на катетър бр. 20
ZUM44718 Катетеризации - уретрални - на мъж – с осигуряване на катетър бр. 25
ZUM44720 Катетеризации - уретрални - на жена – без осигуряване на катетър бр. 20
ZUM44735 Катетеризации - уретрални - на жена – с осигуряване на катетър бр. 25
ZUM44744 Катетеризации - уретрални Цистоскопия с локална анестезия бр. 120
Операции при заболявания на пикочния мехур
ZUM44746 Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур бр. 1000
ZUM44747 Парциална резекция на пикочния мехур бр. 900
ZUM44749 Радикална цистопростатектомия с чревна или кутанна деривация на урина бр. 3500
ZUM44751 Трансуретрално почистване на пикочния мехур бр. 600
ZUM44753 Уретрална меатотомия бр. 100
ZUM44754 Дилатация на уретера бр. 100
ZUM44756 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 600
ZUM44757 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи бр. 550
ZUM44759 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 1800
Операции при заболявания на простатната жлеза
ZUM44760 Радикална простатектомия бр. 3500
ZUM44762 Оперативна аденомектомия бр. 1800
ZUM44764 Биопсия на простатната жлеза под ехографски контрол бр. 180
Операции при заболявания на бъбрека и уретера
ZUM44766 Нефректомия при тумор на бъбрека бр. 3000
ZUM44768 Нефроуретеректомия бр. 3500
ZUM44769 Нефректомия при пионефроза бр. 3000
ZUM44771 Нефролитотомия бр. 3000
ZUM44773 Пиелолитотомия и уретеролитотомия бр. 1500
ZUM44774 Пластика на легенчето бр. 2000
ZUM44776 Реинплантация на уретера в пикочния мехур бр. 1800
ZUM44777 Нефростома – перкутанна или дефинитивна бр. 860
ZUM44779 Фиксиране на еретерална протеза или катетър бр. 1000
Операции при заболявания на уретрата
ZUM44781 Пластично-реконструктивни при стриктури на уретрата бр. 1000
ZUM44783 Пластично-реконструктивни при хипоспадиас бр. 1200
ZUM44785 Ендоскопска уретротомия бр. 650
Операции при заболявания на пениса
ZUM44786 Ампутация при карцином на пениса бр. 1000
ZUM44788 Пластика при корпус алиенум бр. 1600
ZUM44790 Циркумцизия, дорзумцизия, френулотомия бр. 300
ZUM44792 Операции при заболявания на тестисите и скротума бр. 550
ZUM44794 Операции при инконтиненция на урината бр. 1000
ZUM44798 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пътища бр. 450
ZUM44800 Диагностична цистоскопия бр. 150
ZUM63010 ТУТУР бр. 1000
ZUM63011 ТУР простата - малък обем бр. 1200
ZUM63030 ТУР простата - голям обем бр. 1600
ZUM63032 Камъни в уретер/бъбрек бр. 1000
ZUM63034 Камъни в пикочен мехур - ТУР почистване бр. 600
ZUM63036 Биопсия на простатата бр. 250
ZUM63037 Операция на скротум и пенис бр. 300
ZUM63038 Лапароскопска радикална простатектомия бр. 4500
ZUM63039 Лапароскопска аденомектомия при аденом на простатата бр. 3500
ZUM63040 Лапароскопска тазова лимфна дисекция за стадиране бр. 1000
ZUM63041 Лапароскопска операция за камъни в пикочен мехур бр. 1500
ZUM63042 Лапароскопска операция на бъбречна киста бр. 1500
ZUM63043 Лапароскопска операция на камък в уретер/бъбрек бр. 1500
ZUM63044 Други лапароскопски урологични операции бр. 1000
ZUM63045 Диагностично уточняване с болничен престой на ден 200
КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 1365
K19018.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години бр. 2340
K17019.1Z Постоянна електрокардиостимулация - антибрадикарден пейсмейкър бр. 1300
K17019.2Z Постоянна електрокардиостимулация - кардиовертер бр. 2210
K19020.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 5460
K17024Z Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 1950
K17123Z Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им бр. 6370
K17124Z Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент бр. 3510
K17125Z Оперативно лечение на клонове на аортната дъга бр. 3380
K17126Z Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) бр. 2600
K17127Z Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност бр. 1242.592
K17128Z Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност бр. 768.911
K17129Z Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ? бр. 910
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 494
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
ZUM44707 Преглед с доплерова ехография бр. 70
ZUM44710 Преглед с доплер от хабилитирано лице бр. 100
ZUM44713 Радиофреквентна аблация на разширени вени бр. 1500
ZUM44715 Стрипинг на разширени вени бр. 1000
ZUM44716 РФА на капилярни разширени вени – цена на един импулс бр. 0.5
ZUM44719 Склеротерапия (химична или термична) бр. 100
ZUM44721 Емболизация на тумори бр. 2500
ZUM44722 Доплерова манометрия бр. 50
ZUM44724 Хирургично лечение в Аорто-илиачния сегмент – Абдоминална аневризма или синдром на Лериш бр. 10000
ZUM44725 Хирургична интервенция във феморопоплитеалния сегмент бр. 5000
ZUM44726 Хирургична интервенция на каротидни артерии бр. 5000
ZUM44727 Спешни оперативни интервенции неизискващи реконструкция бр. 3000
ZUM44728 Хирургично лечение на верикозна болест бр. 3000
ZUM66755 Конструиране на А-В фистула за диализно лечение бр. 300
Специфични превръзки
ZUM44729 Превръзка малка бр. 20
ZUM44730 Пакет превръзки малки 6 бр. бр. 100
ZUM44731 Превръзка голяма бр. 50
ZUM44732 Пакет превръзки големи 6 бр. бр. 250
ZUM44733 Поставяне на кава филтър бр. 500
ZUM44734 Поставяне на пермкат бр. 550
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
K19047.1Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години бр. 3250
K19047.2Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр. 3774.706
K17106.1Z Токсоалергични реакции при лица над 18 години бр. 1051.401
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 1214.421
K17107Z Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови бр. 1432.47
K17108Z Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне бр. 4967.339
K17114Z Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр. 4095
K17115Z Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр. 5590
GKPR1603Z Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 715
GKPR1604Z Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 325
GAPR1610Z Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 260
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
ZUM44767 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (Болест на Лайел) бр. 1650
ZUM44775 Палиативно лечение и грижи на ден 155
Клинични процедури
ZUM44782 Интензивен мониторинг и/или лечение (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя) – на ден на ден 300
ZUM44784 Тежко протичащи заболявания, нуждаещи се от интензивни грижи (пакет до изчерпване) бр. 4650
Амбулаторни процедури
GAPR1628Z Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви бр. 130
ZUM44789 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 35
ZUM44791 Инжекция на лекарствени средства в нерв или ганглий бр. 60
ZUM44793 Локална /инфилтративна и топликална/ анестезия - аналгезия бр. 20
ZUM44795 Плексусна анесетезия/блокада/ - еднократна бр. 90
ZUM44797 Инжекция на невролитично вещество в симпатикусов нерв или ганглий бр. 100
ZUM44799 Плексално приложение на лекарствени средства бр. 130
Услуги
ZUM44801 Леглоден постоперативно в ОАИЛ бр. 150
ZUM44803 Издаване на преписи от документи/епикризи/ бр. 6
ZUM63051 Краткотрайна венозна анестезия /до 30 мин. / бр. 100
ZUM44805 Спинална анестезия бр. 100
ZUM44806 Епидурална анестезия бр. 150
ZUM44807 Ендотрахеарна анестезия – за първия час /за всеки следващи 30 минути – 30,00 лв./ бр. 80
ZUM44809 Поставяне на централен венозен катетър бр. 80
ZUM44810 Поставяне на централен венозен катетър по Селдингер за хрониодиализа бр. 80
ZUM44811 Поставяне на порт с тунелиране за химиотерапия бр. 80
ZUM44812 Обща анестезия до 1 час с интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия бр. 180
ZUM44813 Обща анестезия до 30 мин. без интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия бр. 110
ZUM44814 Поставяне на катетър за плексусна инфузия на лечебни или палиативни субстанции бр. 150
ZUM44815 Приложение и лекарствени средства в спиналния канал бр. 100
ZUM44816 Приложение на лекарствени средства, бурси и сухожилия бр. 30
ZUM44817 Регионална анестезия бр. 190
ZUM44818 Седация до 1 час бр. 90
ZUM44819 Наблюдение и мониторинг след анестезия и /или седация бр. 50
ZUM44820 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервация с анестезия бр. 40
ZUM44821 Приложение на лекарствени средства през катетър за плексусна блокада – поредни апликация бр. 50
ZUM44822 Венозна регионална аналгезия РИВА бр. 100
ZUM44823 Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ бр. 10
ZUM44824 Поставяне на назо-гастрална сонда бр. 10
ZUM44825 Определяне на стойността на кръвна захар с глюкомер бр. 5
ZUM44826 Осигуряване на временен съдов достап за хемодиализа или химиотерапия бр. 100
ZUM44827 Проводна анестезия бр. 50
MI00005 Анестезиологични грижи при реконструктивни пациенти бр. 300
Анестезия при диагностични процедури:
ZUM44828 Анестезия при диагностични процедури - фиброгастро и фиброколоноскопии бр. 120
ZUM44829 Анестезия при диагностични процедури - бронхоскопии бр. 150
ZUM44830 Анестезия при диагностични процедури - трансезофагеална ехокардиография бр. 120
ZUM44831 Анестезия при диагностични процедури - седация/анестезия при КАТ и ЯМР бр. 150
ZUM44832 Избор на анестезиологчен екип бр. 150
ZUM44833 Поставяне на епидурален катетър за постоперативно обезболяване бр. 140
ZUM44834 Обезболяване на нормално раждане бр. 200
ZUM44835 Лечение на остра и /или хронична болка бр. 1000
ZUM44836 Избор на анестезиолог за операция със среден обем на сложност и /или ASA бр. 190
ZUM44837 Избор на индивидуален сестрински пост в централна реанимация 12 часа бр. 100
ZUM44838 Фиброоптична бронхоскопия/Фибробронхоскопия (базисна) бр. 360
Анестезия при секцио
ZUM44805 Спинална анестезия бр. 100
ZUM44840 Анестезия при секцио - Обща интубационна бр. 180
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
K17136Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност бр. 4745
K17137Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност бр. 2470
K17138Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност бр. 1112.657
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания бр. 1153.802
K17199.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания бр. 558.142
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния бр. 1950
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 910
K17225Z Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност бр. 2470
K17226Z Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност бр. 1421.433
K17227Z Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност бр. 1430
K17230Z Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област бр. 2102.23
K17232Z Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца бр. 1051.921
K17233Z Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции бр. 5709.951
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 1018.732
K17236Z Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан бр. 3120
K17237Z Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване бр. 1690
GAPR1618Z Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност бр. 364
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 195
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
Операции на женската гърда
ZUM44844 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Motiva) бр. 7000
ZUM60282 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Mentor) бр. 8000
ZUM74805 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Polytech) бр. 9000
ZUM44846 Увеличаване на бюст с анатомични импланти бр. 8000
ZUM44847 Реоперация на гърди за смяна на импланти и промяна в позицията им (Replacement) с цената на имплантите бр. 12000
ZUM44851 Намаляване и повдигане на бюста (Редукционна мамопластика) - средна сложност бр. 3500
ZUM60266 Намаляване и повдигане на бюста (Редукционна мамопластика) - голяма сложност бр. 5000
ZUM74806 Повдигане на бюста (Мастопексия - round block) бр. 2500
ZUM44854 Повдигане на бюста (Мастопексия) бр. 4000
ZUM44856 Повдигане на бюста (Мастопексия) и аугументационна мамопластика бр. 9000
ZUM44859 Намаляване на ареолите бр. 1200
ZUM44861 Корекция на инвертирани мамили бр. 1600
ZUM74807 Субкутанна мастектомия бр. 2500
Операции при мъже
ZUM44863 Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия) бр. 2500
ZUM74808 Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия с пластика на кожата) бр. 3500
ZUM44921 Циркумцизио (обрязване) при деца бр. 300
ZUM74809 Циркумцизио (обрязване) при възрастни бр. 600
Околоочна (периорбитална) хирургия
ZUM44866 Блефаропластика на горни клепачи с локална анестезия бр. 1600
ZUM60267 Блефаропластика на горни клепачи с обща анестезия бр. 1800
ZUM44867 Блефаропластика на долни клепачи бр. 2500
ZUM44870 Горна и долна блефаропластика бр. 4000
Операции на носа (ринопластика)
ZUM63009 Естетическа ринопластика със средна сложност бр. 3000
ZUM63008 Естетическа ринопластика с голяма сложност бр. 3800
ZUM44880 Вторична ринопластика бр. 4600
ZUM60287 Корекция на върха на носа бр. 1500
Отопластика
ZUM44881 Корекция на клепнали уши - едностранно бр. 800
ZUM60268 Корекция на клепнали уши - двустранно бр. 1500
ZUM44882 Корекция на лубулуси - едностранно бр. 200
ZUM44883 Корекция на лубулуси - двустранно бр. 400
Операции на лицето и шията
ZUM44885 Фейс-лифтинг (short-scar) бр. 4500
ZUM74810 Цервико-фациален фейс-лифтинг бр. 6000
ZUM44887 Лифтинг на шията с пластика на платизмата (платизмапластика) бр. 5000
ZUM44889 Платизмапластика + корекция на двойна брадичка бр. 3000
ZUM44892 Конвенционален брау лифтинг бр. 3000
ZUM44899 Модифициран миниинвазивен латерален брау лифтинг (MLBL) бр. 5000
ZUM44901 Подчертаване на скулите (без цената на импланта) бр. 3000
ZUM44905 Увеличаване на брадичката (без цената на импланта) бр. 2000
ZUM44907 Подчертаване на долна челюст (без цената на импланта) бр. 3500
ZUM44909 Корекция на параназална област (без цената на импланта) бр. 3000
ZUM60285 Премахване мастното тяло на Биша бр. 3000
Операции на гениталиите
ZUM44914 Редукция и/или повдигане на венерин хълм бр. 3000
ZUM44917 Корекция на срамни устни (лабиопластика) бр. 2000
Операции на коремна стена
ZUM44929 Миниабдоминопластика бр. 4000
ZUM44932 Дермолипектомия с пластика на коремна стена (респ. белт липектомия – I етап) бр. 6000
ZUM44935 Дермолипектомия на корем (паниколектомия) бр. 4000
ZUM44936 Дермолипектомия на лумбална област (респ. белт липектомия – II етап) бр. 5000
ZUM60275 Бодилифт бр. 12000
Операции на тялото и крайниците
ZUM44939 Оперативно повдигане на седалището бр. 4500
ZUM74811 Оперативна корекция на гръб бр. 4000
ZUM60276 Липофилинг за увеличаване на седалището бр. 3000
ZUM63005 Импланти за увеличаване на седалището (без цената на импланта) бр. 5000
ZUM60277 Брахиопластика вертикална бр. 4000
ZUM60278 Брахиопластика хоризонтална бр. 2500
ZUM60280 Лифтинг на бедра вертикален бр. 5000
ZUM60281 Лифтинг на бедра хоризонтален бр. 3500
Аспирационна липосукция
ZUM44943 Липосукция на бричове бр. 2000
ZUM60270 Липосукция на цели крака (бричове, вътрешни бедра, колена) бр. 3500
ZUM60271 Липосукция на корем и ханш бр. 3200
ZUM60272 Липосукция на една зона бр. 800
ZUM62990 Липосукция на лице бр. 1500
Операции при кожни образувания
ZUM44950 Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори в областта на главата и шията бр. 150
ZUM44972 Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори в областта на тялото бр. 150
ZUM44982 Оперативна корекция на малки цикатрикси бр. 100
ZUM60269 Оперативна корекция на големи цикатрикси бр. 300
ZUM60286 Оперативно премахване на татуировки с несвободна местна пластика (локални ламба) бр. 900-3500
Липофилинг
ZUM74812 Липофилинг на лице бр. 1500-3000
ZUM74813 Липофилинг на гърди бр. 3500
ZUM74814 Липофилинг на седалището бр. 3500
ZUM74815 Липофилинг на устни бр. 900
ZUM44994 Собствена мастна тъкан (липофилинг, липоскулптуриране) на зона бр. 800
ZUM74816 Премахване на перманентни филъри от устни бр. 900
ZUM44996 Премахване на перманентни филъри от лицето и тялото (на зона) бр. 2000
Операции при лимфедем
ZUM74817 Лимфо-венозни анастомози на долен крайник едностранно бр. 4000
ZUM74818 Лимфо-венозни анастомози на долен крайник двустранно бр. 8000
ZUM74819 Лимфо-венозни анастомози на горен крайник едностранно бр. 4000
Други процедури и услуги
ZUM45013 Хидропроцедура, превръзка бр. 50
ZUM45014 Лечение на рани с нанокристално сребро - хидропроцедура и превръзка бр. 400
ZUM60274 Наем на апарата на ден 60
ZUM45017 Допълнителна нощувка във ВИП стая на ден 60
ZUM45018 Допълнителна нощувка в стая с повече от едно легло на ден 45
Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции:
ZUM74701 Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции:При операции с голям и много голям обем и сложност бр. 1200
ZUM104919 Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции: При операции със среден обем и сложност бр. 600
ZUM79813 Контурна пластика бр. 4025
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 1014
K17159Z Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 2056.119
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 2321.54
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани бр. 3900
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 800.059
K17211Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност бр. 4810
K19211.2Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - с невронавигация и интраоперативен 3D контрол бр. 5330
K17212Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност бр. 3250
Оперативни процедури
K17217.1Z Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник бр. 3900
K17218Z Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става бр. 2275
K17219Z Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност бр. 1690
K17220Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност бр. 1820
K19220.2Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) бр. 2080
K17221Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност бр. 2600
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 910
K17224Z Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години бр. 3679
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 1018.732
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 332.8
GAPR1623Z Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 442
GAPR1624Z Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 253.5
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 195
GAPR1630Z Напасване на протеза на горен или долен крайник бр. 130
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
ZUM44890 Ехография на става – коляно, ТБС, рамо бр. 30
ZUM44891 Вътреставна инжекция - коляно бр. 30
ZUM44893 Вътреставна инжекция - ТБС бр. 40
ZUM44895 Вътреставна инжекция - глезен бр. 30
ZUM44897 Шев на малка рана – до 3 см, до подкожие бр. 40
ZUM44898 Обработка на рана – повърхностна бр. 20
ZUM44900 Гипсиране, горен крайник, под лакът бр. 40
ZUM44902 Гипсиране, горен крайник, над лакът – олекотен гипс бр. 100
ZUM44903 Гипсиране долен крайник, под коляно бр. 70
ZUM44904 Гипсиране, долен крайник, над коляно бр. 90
ZUM44906 Гипсиране, долен крайник, под коляно – олекотен гипс бр. 90
ZUM44908 Гипсиране, долен крайник, над коляно – олекотен гипс бр. 140
ZUM44910 Перкутанна стабилизация с 2 К игли, под ТВ рентгенов контрол бр. 60
ZUM44911 Поставяне на директна екстензия бр. 40
ZUM44913 Премахване на шев от рана бр. 15
ZUM44915 Премахване на клипси от рана бр. 15
ZUM44916 Наместване на луксация, с анестезия - рамо бр. 300
ZUM44918 Наместване на луксация, с анестезия - лакът бр. 300
ZUM44920 Наместване на луксация, с анестезия - глезен, ходило бр. 300
ZUM44922 Наместване на луксация, с анестезия - пръст бр. 80
ZUM44923 Локална анестезия за манипулация бр. 30
ZUM44925 Намесване на фрактура под ТВ рентгенов контрол бр. 80
ZUM44927 Мека имобилизация – раменен бандаж бр. 40
ZUM44928 Мека имобилизация – глезенен бандаж бр. 40
ZUM44930 Мека имобилизация – китков бандаж бр. 20
ZUM44931 Ударно-вълнова терапия бр. 30
ZUM44933 Отстраняване на имплант, перкутанен (за един брой) бр. 30
ZUM44934 Дренаж на абсцес бр. 30
ZUM44937 Врастнал нокът - ексцизия бр. 80
ZUM44938 Отстраняване на гипсова имобилизация, циркулярна бр. 30
ZUM44941 Екстракция на чуждо тяло, подкожно бр. 40
ZUM44942 Поясно-крачолен гипс бр. 100
ZUM44944 Поясно-крачолен гипс - олекотен бр. 140
ZUM74499 Двустранна корекция на халукс валгус бр. 3500
ZUM74500 Лечение на плоско ходило бр. 2000
ZUM74501 Ревизия на халукс валгус бр. 2500
ZUM74502 Халукс валгус с плака бр. 3000
ZUM74503 Лечение на халукс ригидус бр. 2000
ZUM74504 Удължаване/скъсяване на пръст бр. 900
ZUM74505 Ахилотенотомия бр. 900
ZUM74506 Халукс валгус лечение бр. 2000
ZUM74507 Лечение по Понсети криви крачета бр. 100
ZUM74508 Брахиметатарзия бр. 2000
ZUM74820 Дискова херния бр. 1200
ZUM74821 Спинална стеноза бр. 1200
ZUM74822 Стабилизация бр. 2500
ZUM74823 Вертебропластика бр. 600
ZUM96735 Плазмолифтинг за ставни заболявания бр. 380
КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
K17043Z Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията бр. 631.969
K17044Z Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията бр. 1690
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 5330
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 2864.758
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 775.216
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност бр. 1672.307
K17213Z Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена бр. 4680
K17214Z Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодроб бр. 6045
K17215Z Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 3272.555
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 1181.414
K17223Z Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 1271.621
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 130
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 195
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR2044Z Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 845
ZUM62837 Ехография на млечна жлеза и гръдна стена бр. 50
ZUM44948 Щанцова биопсия на гърда + стойността на иглата бр. 50
ZUM44949 Инцизия на млечна жлеза бр. 50
ZUM44951 Плеврална пункция бр. 90
ZUM44952 Тръбна торокостомия /плеврален дренаж/ бр. 730
ZUM44953 Медиастинотомия, дренаж бр. 730
ZUM44954 Диагностична торакотомия/вътрешен сърдечен масаж бр. 1220
ZUM44955 Торакотомия с почистване на хемоторакс бр. 1820
ZUM44956 Самостоятелна резекция на ребро бр. 730
ZUM44957 Самостоятелно резициране на съседни ребра бр. 970
ZUM44958 Резекция на шийно или първо ребро бр. 1220
ZUM44959 Торакопластика бр. 3030
ZUM44961 Едностранна плевректомия самостоятелно бр. 1820
ZUM44993 Плевректомия с резекция на перикард/диафрагма бр. 2060
ZUM44995 Декортикация на бял дроб бр. 3640
ZUM62829 Трансторакална операция на диафрагма бр. 1820
ZUM44965 Атипична резекция на бял дроб/цената е без стойността на консуматива/ бр. 2180
ZUM44966 Разширена резекция на бял дроб/гръдна стена/ / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2180
ZUM44967 Лобектомия и/или пулмонектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
ZUM44968 Сегментарна белодробна резекция / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2670
ZUM44970 Лобектомия със сегментарна резекция / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3640
ZUM44971 Билобектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
ZUM44973 Стернохондропластика при вродени деформации на гръден кош/ цената е без стойността на консуматива/ бр. 3640
ZUM44974 Радикална пулмектомия с интерперикардиално лигиране / цената е без стойността на консуматива/ бр. 4245
ZUM44976 Трахеобронхиални реконструктивни операции бр. 4245
ZUM44977 Трахеобронхиални пластики бр. 4610
ZUM44978 Оперативно отваряне или отстраняване на каверни/абсцеси на бял дроб бр. 3640
ZUM44980 Стернотомия, тимектомия бр. 1820
ZUM44981 Трансплеврално отстраняване на медиастинален тумор / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
ZUM44983 Видеоторакоскопска симпатектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1820
ZUM44985 Видеоторакопска биопсия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1455
ZUM44987 Видеоторакоскопска тимектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3035
ZUM44988 Торакоскопия – диагностична / цената е без стойността на консуматива/ бр. 970
ZUM44989 Торакоскопия при травма на гръден кош / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1820
ZUM44991 Едностранна торакоскопска плевректомия самостоятелно / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
ZUM63077 Торакоскопска плевректомия с резекция на перикард/диафрагма бр. 2420
ZUM62816 Торакоскопска декортикация на бял дроб / цената е без стойността на консуматива/ бр. 4245
ZUM44997 Торакоскопска операция на диафрагма / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2430
ZUM44999 Торакоскопски операции на бял дроб/атипични резекции/енуклеации / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2790
ZUM45000 Торакоскопско отстраняване на медиастинален тумор / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3640
ZUM45002 Мастектомия с аксиларна лимфна дисекция бр. 1800
ZUM45004 Екстирпация на фиброаденом, секторална резекция бр. 500
ZUM45006 Ехомамография 3D бр. 85
ZUM45008 Превръзка + обработка на рана бр. 50
ZUM45009 Леглоден за здравнонеосигурен пациент бр. 400
ZUM66413 Биопсия на гърда под ехографски контрол бр. 200
ZUM66414 Биопсия на гърда, където са включени всички процедури, неналагащи образна диагностика (ТАБ, Punch-biopsy) бр. 150
ZUM66415 Ехография на гърда с инвазивна манипулация, където е включена аспирация на кисти под ехографски контрол с включена цитология бр. 120
ZUM66416 Преглед с ехография бр. 100
ZUM66417 Мастектомия бр. 1400
ZUM66418 Мастектомия със сентинелна лимфна биопсия (SLNB) бр. 1900
ZUM66419 Разширена локална ексцизия (WLE) бр. 1200
ZUM66420 Разширена локална ексцизия (WLE + SLNB) бр. 1700
ZUM66421 Сентинелна лимфна биопсия SLNB бр. 700
ZUM66422 Локална ексцизия W-WLE (WIRE GUIDED) бр. 1900
ZUM66423 Терапевтична мамопластика бр. 2500
ZUM66424 Доброкачествени новообразувания (BENIGN LUMP SURGERI) бр. 800
ZUM102187 Доплащане за използване на крио сонда бр. 100
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
K17016Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение бр. 845
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 1365
K19018.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години бр. 2340
K17019.1Z Постоянна електрокардиостимулация - антибрадикарден пейсмейкър бр. 1300
K17019.2Z Постоянна електрокардиостимулация - кардиовертер бр. 2210
K19020.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 5460
K19022.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години бр. 5342.155
K19023.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години бр. 5176.6
K17024Z Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 1950
K17025Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване бр. 1690
K17026Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение бр. 5200
K17027Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик бр. 3978
K17028Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение бр. 6890
K17029Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 1209
K19030.1Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години бр. 2761.499
K19031.1Z Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години бр. 7800
K19032.1Z Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години бр. 1117.168
K17033Z Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 845
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1385.02
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 4753.684
K17255Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции за един леглоден 102.336
GAPR1632Z Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор бр. 84.5
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 65
ZUM45036 ЕКГ бр. 10
ZUM45037 Велоергометрия, Тредмил бр. 100
ZUM45039 ЕКГ- холтер бр. 60
ZUM45040 АН-холтер бр. 60
ZUM45041 Ехокардиография бр. 60
ZUM45043 Ехокардиография - трансезофагиална бр. 150
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕAРНА МЕДИЦИНА
GAPR1636Z Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ) бр. 2210
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
K17240Z Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения бр. 819
K17241.1Z Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ бр. 780
K19241.5Z Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години бр. 1134.003
K17253Z Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания за един леглоден 195
GAPR1605Z Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания бр. 65
GAPR1606Z Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания бр. 260
GAPR1607Z Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания бр. 195
GAPR1608Z Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия бр. 390
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 39
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 65
ZUM44736 Консултация с лекар специалист или психолог бр. 40
ZUM44737 Обсъждане на Туморен борд бр. 50
ZUM44738 Вливане (химиотерапия) до 12 часа бр. 150
ZUM44739 Вливане (химиотерапия) до 48 часа бр. 500
ZUM77398 Промиване на поставен порт на пациенти бр. 25
ZUM44740 Такса придружител на ден 20
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
K17246Z Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности бр. 1235
K17247Z Брахитерапия с ниски активности бр. 670.332
K17248Z Конвенционална телегаматерапия бр. 1267.227
K17249Z Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници бр. 1885
K17250.1Z Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия бр. 3120
K17250.2Z Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка бр. 5330
K17251.1Z Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури бр. 3900
K17251.2Z Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка бр. 8060
K17252.1Z Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания бр. 6500
GAPR1605Z Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания бр. 65
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
GAPR19011 Хрониохемодиализа бр. 286
GAPR1602Z Перитонеална диализа с апарат бр. 247
GAPR1603Z Перитонеална диализа без апарат бр. 195
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 236.6
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 65
ZUM45030 Хемодиализа бр. 200
ZUM45032 Доплерово изследване на бъбречни съдове бр. 40
ZUM45034 Абдоминална ехография бр. 30
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Комплексна медицинска оценка
ZUM74492 В терапевтични и хирургични структури - за всички пациенти, с изключение на пациентите в Онкологичeн център и отделение по педиатрия бр. 100
ZUM74493 В терапевтични и хирургични структури - за всички пенсионери, пациенти с решение на ТЕЛК с над 50% намалена работоспособност бр. 50
ZUM74494 В хирургични структури при операции с голяма и много голяма сложност бр. 450
ZUM74495 В хирургични структури при операции със средна сложност бр. 320
ZUM74496 В хирургични структури при операции с малка сложност бр. 200
Избор на лекар (максимална стойност 500 лева)
ZUM45502 Избор на лекар, участващ в голям екип бр. 500
ZUM45503 Избор на лекар, участващ в среден екип бр. 300
ZUM45504 Избор на лекар, участващ в малък екип бр. 150
Избор на екип (максимална стойност 900 лева)
ZUM4505 Избор на голям екип бр. 900
ZUM45506 Избор на среден екип бр. 700
ZUM45507 Избор на малък екип бр. 400
ZUM45508 Ползване на самостоятелна ВИП стая за целия престой бр. 100
ZUM44615 Нощувка на придружител на ден 20
ZUM45510 Платен леглоден без медикаменти на ден 75
ZUM62735 Транспортни услуги /за 1 км./ за 1 км. 1.5
ZUM45512 Сестрински пост – дневно/на дежурство бр. 30
ZFB0015 Индивидуален пост от санитар (на ден) на ден 15
ZUM67158 Нощувка по повод на медицинско изследване във ВИП стая на ден 75
ZUM67159 Нощувка по повод на медицинско изследване в стая с повече от едно легло на ден 45
Клинични проучвания
ZUM62723 Разглеждане и обработка на договор за клинично проучване (еднократна) бр. 2400
ZUM62725 Администриране на подписан договор за провеждане на клинично проучване (годишна) бр. 2000
ZUM62727 Разглеждане на анекс към договор за клинично проучване (еднократна) бр. 500
ZUM62730 Съхранение на лекарства (ежемесечна) бр. 120
ZUM62731 Съхранение на документи - ежемесечна бр. 240
ZUM62732 Архивиране на документи по клинично проучване (за 1 бр. архивна кутия/кашон) - годишна бр. 160
ZUM84768 Скрининг визита за неинтервенционални проучвания на визита 200
ZUM84769 Визита за лечение/проследяване за неинтервенционални проучвания на визита 150
ZUM104942 Tакса за създаване на клинични услуги за образна диагностика бр. 1200
Профилактични медицински прегледи и изследвания
Основен пакет
PMBAL01 - за мъже бр. 64
PMBAL02 - за жени бр. 71.3
Разширен пакет
PMBAL03 - за мъже бр. 116
PMBAL04 - за жени бр. 128.3
VIP пакет
PMBAL05 - за мъже бр. 311
PMBAL06 - за жени бр. 359
Профилактични пакети
PMBAL07 Профилактичен пакет "Деца на възраст от 1 месец до 17 години" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 72
PMBAL08 Профилактичен пакет "Мъже до 40 годишна възраст" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 177
PMBAL09 Профилактичен пакет "Мъже до 40 годишна възраст" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 137
PMBAL10 Профилактичен пакет "Мъже над 40 годишна възраст" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 212
PMBAL11 Профилактичен пакет "Мъже над 40 годишна възраст" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 162
PMBAL12 Профилактичен пакет "Жени до 40 годишна възраст" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 242
PMBAL13 Профилактичен пакет "Жени до 40 годишна възраст" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 170
PMBAL14 Профилактичен пакет "Жени над 40 годишна възраст" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 267
PMBAL15 Профилактичен пакет "Жени над 40 годишна възраст" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 207.5
PMBAL16 Профилактичен пакет "Артериална хипертония" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 115
PMBAL17 Профилактичен пакет "Исхемична болест на сърцето" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 100
PMBAL18 Профилактичен пакет "Исхемична болест на сърцето" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 85
PMBAL19 Профилактичен пакет "Белодробни болести" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 78
PMBAL20 Профилактичен пакет "Белодробни болести" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 200
PMBAL21 Изследване на нарушения на дишането при сън - сънна апнея бр. 70
PMBAL22 Профилактичен пакет "Тютюнопушачи" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 133
PMBAL23 Профилактичен пакет "Диабетно болни" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 147
PMBAL24 Профилактичен пакет "Диабетно болни" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 105
PMBAL25 Профилактичен пакет "Венозна недостатъчност" - основни медицински прегледи и изследвания (при мъже) бр. 75
PMBAL26 Профилактичен пакет "Урологична онкология" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 90
PMBAL27 Профилактичен пакет "Болести предавани по полов път" - основни медицински прегледи и изследвания (при мъже) бр. 154
PMBAL28 Профилактичен пакет "Рак на гърдата" - основни медицински прегледи и изследвания (при жени до 40 г.) бр. 90
PMBAL29 Профилактичен пакет "Рак на гърдата" - Генетични и хормонални изследвания за определяне на предразположение към карцином на млечната жлеза бр. 266
PMBAL30 Профилактичен пакет "Гастроентерологична онкология" - основни медицински прегледи и изследвания бр. 65
PMBAL31 Профилактичен пакет "Гастроентерологична онкология" - допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 360
Код Пост-COVID пакети
PMBAL32 Основен пакет 342.6
Консултация с лекар /пулмолог, интернист или инфекционист/ бр. 40
КТ (скенер) нагръден кош и бял дроб бр. 180
Функционално изследване на дишане (ФИД) бр. 15
Пълна кръвна картина (ПКК) бр. 5.6
Количествено изследване за SARS-CoV-2 - IgG бр. 40
Инфламаторни маркери - CRP бр. 7
Урина бр. 3.3
Йонограма - К, Na, Cl бр. 9
АсАТ (AST) бр. 3
АлАТ (ALT) бр. 3
D-димер бр. 16
Глюкоза (GLUC) - серум бр. 2.7
Кръвногазов анализ бр. 15
Урея, Креатинин бр. 3
PMBAL33 Разширен пакет 628.5
Консултация с лекар /пулмолог, интернист или инфекционист/ бр. 40
КТ (скенер) на бял дроб бр. 180
Функционално изследване на дишането /ФИД/ бр. 15
Консултация с кардиолог бр. 40
Ехокардиография бр. 60
Консултация със съдов хирург и доплерова ехография бр. 70
Пълна кръвна картина (ПКК) бр. 5.6
Количествено изследване за SARS-CoV-2 - IgG бр. 40
Маркер на възпалението - CRP бр. 7
Урина бр. 3.3
Йонограма - К, Na, Cl бр. 9
АсАТ (AST) бр. 3
АлАТ (ALT) бр. 3
D-димер бр. 16
Глюкоза (GLUC) - серум бр. 2.7
Кръвногазов анализ бр. 15
25-ОН Vitamin D бр. 24.7
ЛДХ (LDH) бр. 3.8
Феритин бр. 16.7
Тропонин бр. 20
Фибриноген бр. 4
Коагулограма (РТ/INR/APTT) бр. 4
Гамаглутамилтрансфераза (GGT) бр. 2.7
Общ белтък, Албумин бр. 3
Консултация с психолог бр. 40
Пост-COVID рехабилитация в стационарни условия:
ZUM44559 Преглед от лекар специалист бр. 40
ZUM45510 Платен леглоден без медикаменти на ден 75
PMBAL34 Рехабилитационен пакет (на процедура): бр. 44
- дихателна гимнастика бр. 10
- общоукрепващи упражнения бр. 10
- електростимулации на мускулни групи бр. 8
- общи утравиолетови облъчвания (УВО) бр. 8
- обезболяваща електротерапия с НЧТ или СЧТ бр. 8
Пост-COVID рехабилитация в амбулаторни условия
ZUM44559 Преглед от лекар специалист бр. 40
PMBAL35 Рехабилитационен пакет (на процедура): бр. 44
- дихателна гимнастика бр. 10
- общоукрепващи упражнения бр. 10
- електростимулации на мускулни групи бр. 8
- общи утравиолетови облъчвания (УВО) бр. 8
- обезболяваща електротерапия с НЧТ или СЧТ бр. 8
Специалист "Финанси":
Н.Робов Зам. Управител по финансова дейност
Н.Господинов
Гл. счетоводител:
К.Георгиева Прокурист
д-р А.Проданов