Преди да ни посетите, моля запознайте се със следващата информация

                                                                                         Ц Е Н О Р А З  П И С
На медицински дейности и услуги, извършвани в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, утвърден със Заповед № РД-118/11.03.2024 г.
КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
Консултативен преглед при началник на клиника/отделение или лаборатория
ZUM44554 Преглед при доц. д-р Андриан Орлинов Тонев бр. 145.00
ZUM44555 Преглед при доц. д-р Ирена Василева Велчева бр. 105.00
ZUM62706 Преглед при д-р Стоян Костадинов Гребенаров бр. 85.00
ZUM44663 Преглед при д-р Юрий Златев Стоянов бр. 65.00
ZUM44621 Преглед при д-р Александър Новоместски бр. 65.00
ZUM97027 Преглед при д-р Мариана Вълкова Вълкова бр. 65.00
ZUM62713 Преглед при д-р Мерал Хикметова Ефендиева бр. 65.00
ZUM90003 Преглед при д-р Видко Атанасов Желев бр. 65.00
ZUM44638 Преглед при д-р Венцислав Петров Найденов бр. 65.00
ZUM44642 Преглед при д-р Николай Мирчев Николов бр. 65.00
ZUM62715 Преглед при д-р Регина Хасан Хатър бр. 75.00
ZUM44653 Преглед при д-р Тодор Дончев Бургуджиев бр. 65.00
ZUM44655 Преглед при д-р Захари Иванов Захариев бр. 120.00
ZUC40978 Преглед при д-р Цветолюб Митев Маринов бр. 65.00
ZUM44667 Преглед при д-р Росица Кръстева Русева бр. 120.00
ZUM62716 Преглед при д-р Васил Лазаров Станчев бр. 120.00
ZUM62717 Преглед при д-р Христо Петров Чалъков бр. 65.00
ZUM44671 Преглед при д-р Милена Димитрова Арнаудова – Атанасова бр. 65.00
ZUM62718 Преглед при д-р Румяна Тодорова Вълкова бр. 65.00
ZUM62719 Преглед при д-р Калин Стоянов Кънев бр. 65.00
ZUM62720 Преглед при д-р Васил Георгиев Василев бр. 65.00
ZUM44679 Преглед при д-р Гергана Иванова Мизгова-Георгиева бр. 65.00
ZUM44687 Преглед при д-р Анелия Лазарова Гоцева – Христова бр. 65.00
ZUM44689 Преглед при д-р Лориета Кръстева Георгиева бр. 65.00
ZUM63624 Преглед при д-р Албена Дочева Факирова бр. 75.00
ZUM63736 Преглед при д-р Цочо Иванов Кметски бр. 85.00
ZUM67129 Преглед при д-р Ангел Петров Проданов бр. 65.00
ZUM96766 Преглед при д-р Керим Фахри Апти бр. 120.00
ZUM62724 Преглед при д-р Снежина Златкова Недева бр. 100.00
ZUM90000 Преглед при д-р Цветан Татаров бр. 100.00
ZUM90001 Преглед при д-р Божидар Илиев бр. 100.00
ZUM90002 Преглед при д-р Айнура Чангалова бр. 100.00
Консултативен преглед при лекар, различен от началник на клиника/отделение или лаборатория
ZUM44556 От хабилитирано лице – професор бр. 120.00
ZUM44557 От хабилитирано лице – доцент бр. 90.00
ZUM44558 Преглед от лекар – лъчетерапевт бр. 90.00
ZUM62722 Преглед УНГ бр. 60.00
ZUM44559 Преглед от лекар специалист бр. 60.00
ZUM44560 Гинекологичен преглед бр. 60.00
ZUM44561 Контролен преглед в рамките на 30 дни след първия преглед бр. 30.00
ZUM44562 Преглед от специалист в друго ЛЗ по договор бр. 145.00
МАНИПУЛАЦИИ
ZUM44564 Вземане на венозна кръв бр. 3.00
ZUM44565 Вземане на периферна кръв бр. 3.00
ZUM44566 Мускулна инжекция бр. 7.50
ZUM44567 Венозна инжекция бр. 14.50
ZUM44568 Поставяне на подкожна инжекция /без консуматив/ бр. 7.50
ZUM44569 Поставяне на абокат бр. 7.50
ZUM44570 Поставяне на абокат за инфузии бр. 14.40
ZUM44571 Венозна инфузия /10-30 мин./ бр. 21.60
ZUM44572 Инхалация бр. 8.70
ZUM44573 Скарификационна проба за чувствителност бр. 3.00
ZUM44574 Включване на система (без медикамента) бр. 14.50
ZUM44575 Малка превръзка бр. 14.50
ZUM44576 Средна превръзка бр. 29.00
ZUM44577 Голяма превръзка бр. 57.50
ZUM44578 Сваляне на конци с малка превръзка бр. 29.00
ZUM44579 Изпълнение и отчитане на проба Манту бр. 22.00
ZUM44580 Клизма бр. 44.00
ZUM44581 Премахване на кожно образувание с местна анестезия бр. 87.00
ZUM44583 Вземане на проба за изследване на алкохолно съдържание в кръвта бр. 36.00
ZUM44584 Обработка и шев на рана с местна анестезия бр. 87.00
ZUM44585 Обработка и шев на рана с обща анестезия бр. 216.00
ZUM50032 Локална анестезия за манипулация бр. 45.00
ZUM62737 Доплащане за използване на електрохихургичен апарат за коагулация (извън алгоритъма на КП) бр. 216.00
по договор Клинико-лабораторни изследвания за външни лаборатории бр. по договор
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ZUM44587 Прегледи за медицинско свидетелство – за всеки специалист бр. 12.00
ZUM44588 Медицинско свидетелство за работа в чужбина бр. 90.00
ZUM44589 Медицинско свидетелство за професионална шофьорска книжка бр. 90.00
ZUM44590 Служебна бележка бр. 10.00
ZUM44591 Заверка на медицинско удостоверение за брак бр. 18.00
ZUM44592 Издаване на удостоверение за осиновяване бр. 18.00
ZUM44593 Издаване на дубликат от епикриза бр. 10.00
ZUM44594 Издаване на дубликат от болничен лист бр. 18.00
ZUM44595 Копие от ЕМГ бр. 18.00
ZUM69604 Издаване на сертификат – PCR изследване Covid-19 бр. 18.00
АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ZUM44596 ЕКГ – стандартно бр. 18.00
ZUM44597 Велоергометричен тест бр. 145.00
ZUM45051 Холтер бр. 87.00
ZUM44599 24 часа амбулаторно мониторване на артериално налягане бр. 87.00
ZUM44600 Ехокардиография бр. 87.00
ZUM44601 Ехокардиография – трансезофагиална бр. 215.00
ZUM44602 Абдоминална ехография при деца бр. 40.00
ZUM44603 Доплер ехография бр. 72.00
ZUM44604 Ставна ехография бр. 43.00
ZUM44605 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 84.00
ZUM44606 Електромиография бр. 72.00
ZUM44607 Остеодензитометрия бр. 60.00
ZUM44608 Диагностична горна ендоскопия (без анестезия) бр. 215.00
ZUM44610 Фибробронхоскопия + стойността на щипката бр. 265.00
ZUM44611 Аудиометрия бр. 30.00
ZUM44612 Отоневрологично изследване бр. 72.00
ZUM44613 Разчитане на миелограма бр. 45.00
24 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Хематологични и цитологични изследвания
DH41050 Пълна кръвна картина (ПКК) бр. 5.60
DH8105P Диференциална кръвна картина (ДКК) /визуално микроскопско бр. 5.00
DH81050 Диференциална кръвна картина (ДКК) /апаратно бр. 4.00
DH7X050 PET, Ретикулоцити бр. 4.00
DH49058 Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ бр. 2.20
DH8B050 Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне бр. 5.00
Изследване на урина
DDFC000 Урина – качествено и полуколичествено химично изследване бр. 3.30
DDGT033 Урина/Седимент – ориентировъчно иследване бр. 2.10
PAK0911 Химично изследване + седимент бр. 4.50
DO09016 Изследване на наркотици в урина –десет показателя бр. 25.00
DO09019 Тест за бременост в урина бр. 5.00
DC20060 Микроалбуминурия бр. 15.50
DCQ9030 Урина/Белтък – количествено бр. 3.40
DO09014 Урина/Глюкоза – количествено бр. 3.00
DC31030 Урина/Амилаза – количествено бр. 4.30
DCV3030 Урина/Пикочна киселина – количествено бр. 4.30
DC6P030 Урина/Калций – количествено бр. 3.60
DO09015 Урина/Фосфор – количествено бр. 3.00
DCPH030 Урина/ Калий – количествено бр. 3.00
DCRH030 Урина/ Натрий – количество бр. 3.00
DCV8030 Урина /Урея – количествено бр. 3.00
DC97030 Урина /Креатинин – количествено бр. 3.00
DC97060 Креатининов клирънс бр. 7.00
Изследване на изпражнения
DCW50K0 Окултни кръвоизливи бр. 10.00
Други изследвания
DCR00W0 Ревматоиден фактор (RF) бр. 7.50
DM9D000 Анти-стрептолизинов титър (ASO) бр. 7.50
DO09018 Тест за бременност в кръв бр. 10.00
DO09008 Количествено изследване за SARS-CoV-2 IgG бр. 30.00
Функционални изследвания
DCDT050 Кръвозахарен профил – трикратно изследване бр. 7.50
Обременяване с глюкоза – трикратно изследване бр. 7.00
DC97060 Клирънс (креатининов) бр. 7.00
Кръвосъсирване и фибринолиза
DH02550 Време на кървене бр. 3.00
DH0B05Q Време на съсирване бр. 2.00
DH7V020 INR /Протромбиново време/ бр. 4.00
DH0C050 Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) бр. 4.00
DO09020 Тромбиново време (ТТ) бр. 4.00
DH4L020 Фибриноген (Fbg) бр. 4.00
DH4F020 Д- Димери (D-Dimer) бр. 16.00
DH00020 Антитромбин III (AT III) бр. 24.20
Хормони, метаболити на хормони
DCSS000 Тиреостимулиращ хормон (TSH) бр. 20.00
DM9R000 Anti-TG (TAT) бр. 17.00
DM9Q00N Anti- TPO(MAT) бр. 20.00
DC3P001 Прокалцитомин (Рrocalcitonin) бр. 55.00
DCSX000 Свободен T4(FT4) бр. 20.00
DCTL000 Свободен ТЗ (FT3) бр. 13.00
DD26000 Паратхормон (РТН) бр. 22.50
DD6S000 Фоликулостимулиращ хормон (FSH) бр. 19.50
DCKH000 Лутеинизиращ хормон (LH) бр. 19.50
DCBS000 Естрадиол бр. 19.50
DCS7000 Тестостерон бр. 19.50
DCPN000 Прогестерон бр. 19.50
DCPQ000 Пролактин бр. 19.50
DC42000 DHEA-s бр. 18.00
DC89000 Бета-hCG (ЧХГ) бр. 23.00
DD7G000 Имунореактивен инсулин (IRI)/Инсулин бр. 17.00
DCN1001 С-пептид бр. 15.70
DH7G021 Кортизол 8- 10 часа бр. 22.20
DH7G022 Кортизол 18 -20 часа бр. 22.20
DCPQ003 Макропролактин (Macroprolactin)- серум бр. 35.00
Туморни маркери
DC77000 Карциноембрионален антиген (СЕА) бр. 23.00
DC3Q000 Алфа – Фетопротеин (AFP) бр. 21.50
DCPU000 Тотален простатно – специфичен антиген (tPSA) бр. 21.00
DCPU001 Free PSA бр. 15.00
DC6V000 Карбохидратен антиген 19-9 (СА 19-9) бр. 21.50
DC6S000 Карциномен антиген (СА 15-3) бр. 21.50
DC6R000 Карциномен антиген 125 (СА 125) бр. 21.50
DC5T000 Бета – 2 микроглобулин бр. 24.00
DC4122Y Cifra 21-1 бр. 24.00
DCPU004 HE 4 бр. 45.00
DCBI000 SCC бр. 20.00
Витамини и други вещества
DC8M000 Витамин В12 (Vit В12) бр. 20.00
DCCH000 Фолиева киселина (Фолат, Folate) бр. 18.00
DCXP050 25-ОН Vitamin D бр. 24.70
DCG9020 Хомоцистеин бр. 29.70
DCХР053 1.25 (ОН)2 Витамин D3 – серум 49.00
Лекарства и токсични вещества
DD4E000 Дигоксин (Digoxin) бр. 23.00
DO09009 Vancomycin бр. 23.00
DDFU000 Валпроева киселина (Valproate) бр. 23.00
DO09007 Опиати (Opiates) – урина бр. 23.00
DO09013 Канабиноиди (Canabinoides) – урина бр. 23.00
DC41202 Амфетамини (Amphetamines) – урина бр. 23.00
DO09011 Барбитурати (Barbiturates)-урина бр. 23.00
DO09012 Бензодиазепини (Benzodiazepines) – урина бр. 23.00
DC41207 Кокаин и метаболити – урина бр. 23.00
DO09010 Ангелски прах (PCP) – урина бр. 23.00
DO09006 Екстази (MDMA) – урина бр. 23.00
DC41205 Метафетамини (MET) – урина бр. 23.00
DO09017 Нортриптилин (TCA) – урина бр. 23.00
DD4E007 Mitotan (Lysodren) – плазма бр. 59.00
Клинична химия – субстрати
DCDT000 Глюкоза (GLUC) – серум бр. 2.70
DCW4000 Общ билирубин (Т BIL) – серум бр. 3.00
DCW3000 Директен билирубин (D BIL) – серум бр. 3.00
DC97000 Креатинин (CREA) – серум бр. 3.00
DCV3000 Пикочна киселина (UR АС) – серум бр. 3.00
DCV5000 Урея (UREA) – серум бр. 3.00
DO09004 Лактат плазма бр. 8.00
DC3Y000 Амоняк плазма бр. 14.00
Клинична химия – общ белтък, индивидуални белтъци
DCQ9000 Общ белтък (TP ROT) бр. 3.00
DC22000 Албумин (ALB) бр. 3.00
DCGX000 Имуноглобулин A (IgA) бр. 20.00
DCH6000 Имуноглобулин М (IgM) бр. 20.00
DCH3000 Имуноглобулин G (IgG) бр. 20.00
DCGE000 Имуноглобулин Е (IgE) бр. 18.80
DH2T000 Комплемент СЗ (СЗ) бр. 20.00
DH31000 Комплемент С4 (С4) бр. 20.00
DCW7000 С-реактивен протеин (CRP) бр. 8.00
DO09001 Аполипопротеин Al (ApoAl) бр. 10.70
DO09002 Аполипопротеин В (АроВ) бр. 10.70
DCFK000 Хаптоглобин (НАРТО) бр. 18.00
DCST050 Преалбумин (PREALB) бр. 10.00
DCT3000 Трансферни (TRANSF) бр. 15.00
DCC9000 Феритин (Ferritin) бр. 16.70
DC7L000 Церулоплазмин (CERULO) бр. 17.00
DCFS051 Гликиран хемоглобин (HbAlc) бр. 18.00
DCXJ000 Тропонин 1 (Tnl) бр. 20.00
DC9I020 Цистатин C(CysC) бр. 31.20
DE01050 NT-Pro BNP бр. 47.00
DCLJ000 Миоглобин бр. 23.00
DC000P0 Кръвногазов анализ бр. 15.00
IMOF0012 Анти-Мюлеров хормон (AMH) бр. 42.00
DCSM000 Тиреоглобулин (TG) бр. 24.00
DCMB000 Остеокалцин бр. 24.00
DC6L000 Калцитонин бр. 30.00
DD4E002 Ацетаминофен (Aceta) бр. 22.00
Клинична химия – липиди
DC81000 Холестерол бр. 3.00
DCWD000 HDL-холестерол бр. 3.00
DCTG000 Триглицериди (TRIG) бр. 3.00
DCWG000 LDL- холестерол бр. 3.80
Клинична химия – ензими
DC58000 АсАТ (AST) бр. 3.00
DC1A000 АлАТ (ALT) бр. 3.00
DC94000@ Креатинкиназа(СК) бр. 3.00
DC8A000 Креатинкиназа-МВ (СК-МВ) бр. 6.50
DCJN000 ЛДХ (LDH) бр. 3.80
DC1D000 Кисела фосфатаза – обща (АСР) бр. 4.80
DCD5000 Гамаглутамилтрансфераза (GGT) бр. 3.00
DC2P050 Алкална фосфатаза (ALP) бр. 3.00
DO09005 Холинестераза (СНЕ) бр. 6.05
DC31000 Амилаза (AMYL) – серум бр. 4.40
DCJE000 Липаза бр. 6.20
DD4E004 Фенотипизиране на DPD / ДПД чрез определяна на Урацил бр. 110.00
Клинична химия – електролити, олигоелементи и тежки метали
DCPH000 Калий (К) – серум бр. 3.00
DCRH000 Натрий (Na) – серум бр. 3.00
DC7Q000 Хлор (CI) – серум бр. 3.00
DCJ6000 Желязо (IRON) – серум бр. 5.00
DC6P000 Калций-общ (Са) – серум бр. 3.00
DCW8000 Йонизиран Са (ISE.Ca) – серум бр. 4.00
DCNP000@ Фосфор – серум (PHOS) – серум бр. 3.00
DCKQ000 Магнезий (Mg) – серум бр. 4.30
DT0M000 Мед – серум бр. 12.30
DCJ1000 Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) – серум бр. 5.65
Лабораторни програми за изследвания
PAK0901 Лабораторна програма за изследване на желязодефицитна анемия – пълна кръвна картина, морфология на еритроцитите, серумно желязо, желязосвързващ капацитет, трансферин пакет 30.00
PAK0902 Лабораторна програма за кръвозахарна обмяна – кр.захар – урина, глюкозен профил – трикратно, гликиран хемоглобин А 1 с, микроалбумин пакет 30.00
PAK0903 Лабораторна програма за метаболитен синдром – кр.захар, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, АПО – липопротеин А, АПО – липопротеин В пакет 30.00
PAK0904 Лабораторна програма за чернодробна патология – кр. захар, общ белтък, албумин, урея, амоняк, общ билирубин, директен билирубин, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, амилаза, АФ пакет 30.00
PAK0905 Лабораторна програма бъбречна патология – урея, креатинин, креатининов клирънс, пикочна киселина, урина – ОХИ и седимент, белтък в 24 часова урина пакет 30.00
PAK0906 Лабораторна програма щитовидна жлеза – ТСХ, ФТЗ, ФТ4, ТАТ, МАТ пакет 50.00
PAK0907 Лабораторна програма женско здраве – ТСХ, Пролактин, Прогестерон, Тестостерон, ЛХ, ФСХ, Естрадиол пакет 70.00
PAK0908 Лабораторна програма мъжко здраве – Тестостерон, Общ ПСА, свободен ПСА пакет 30.00
PAK0909 Кратък биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, СРК, АСАТ, АЛАТ, амилаза, калий, калций пакет 30.00
PAK0910 Разширен биохимичен профил – кр.захар, общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, HDL – холестерол, LDL- холестерол, CPK, ACAT, АЛАТ, ГГТ, АФ, амилаза, калий, калций,желязо пакет 50.00
27 МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
DO41P001 Вземане на материал за микробиологично изследване в лабораторията бр. 3.00
DO41P002 Директна микроскопия – оцветяване по Льофлер бр. 7.00
DO41P003 Директна микроскопия – оцветяване по Грам бр. 14.00
DO41P004 Директна микроскопия – оцветяване по Найсер бр. 14.00
DO41P005 Урокултура бр. 17.00
DO41P006 Урокултура – трикратно бр. 25.00
DO41P007 Носен секрет бр. 25.00
DO41P008 Гърлен секрет /Назофарингиален секрет бр. 25.00
DO41P009 Ушен секрет бр. 25.00
DO41P010 Очен /Конюнктивален секрет бр. 25.00
DO41P011 Храчка бр. 25.00
DO41P012 Трахеален секрет бр. 25.00
DO41P013 Бронхоалвеоларен лаваж бр. 25.00
DO41P014 Уретрален секрет бр. 25.00
DO41P015 Простатен секрет бр. 25.00
DO41P016 Еякулат бр. 25.00
DO41P017 Влагалищен секрет бр. 25.00
DO41P018 Цервикален секрет бр. 25.00
DO41P019 Други материали от генитална система /лохии, бартолинови жлези, glans penis, серклажен конец и др./ бр. 25.00
DO41P020 Копрокултура (фецес) – профилактично изследване /за здравни книжки; за постъпване в детско и здравно заведение и др./ бр. 25.00
DO41P021 Копрокултура (фецес) – по индикации бр. 25.00
DO41P022 Ранев секрет /секрет от дрен бр. 25.00
DO41P023 Жлъчка бр. 23.00
DO41P024 Кърма бр. 23.00
DO41P025 Хемокултура – /1 сет за аеробно и анаеробно култивиране/ бр. 25.00
DO41P026 Ексудати /Пунктати/  перикарден, плеврален, перитонеален, ставен, от лимфен възел, пунктат от абцес, пунктат от синуси/ бр. 25.00
DO41P027 Секрет от пустула/фурункул бр. 25.00
DO41P028 Секрет от пъп бр. 25.00
DO41P029 Секрет от устна кухина бр. 25.00
DO41P030 Материал от протеза бр. 25.00
DO41P031 Материал от сърдечна клапа бр. 25.00
DO41P032 Материал от венозен/артериален катетър бр. 25.00
DO41P033 Ликвор бр. 30.00
DO41P034 Антибиограма бр. 18.00
DO41P035 Биохимична идентификация на Сandida при изолиран щам на всеки един от изброените клинични материали бр. 23.00
DO41P036 Изследване на лекарствената чувствителност на гъбички бр. 23.00
DO41P037 Анти-стрептолизинов титър /АSТ/ бр. 12.00
DO41P038 Ревматоиден фактор /RF/ бр. 12.00
DO41P039 Инфекциозна мононуклеоза /ЕВ virus/ бр. 10.00
DO41P040 RPR /серологично изследване за Сифилис/ бр. 10.00
DO41P041 TPHA /серологично изследване за Сифилис/ бр. 15.00
DO41P042 Хеликобактер пилори -Ag бр. 23.00
DO41P043 Доказване на легионелен антиген в урина бр. 36.00
DO41P044 Кампилобактер бр. 23.00
DO41P045 Хламидия трахоматис /Ag/ бр. 27.00
DO41P046 Комбинирана диагностика на генитална система – Микроплазма, Уреаплазма бр. 30.00
DO41P047 Пакет изследвания на генитална система, включващ: микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, Микоплазма, Уреаплазма, Хламидия, Трихомонас и Кандида бр. 70.00
DO41P048 Пакет изследвания на фецес, включващ: микробиологично изследване на фецес, гъбички и Хеликобактер пилори бр. 45.00
DO41P049 Клостридиум дефисиле – токсин А/В бр. 25.00
DO41P050 Клостридиум дефисиле – токсин А/В – PCR диагностика с FilmArray гастро интестинален панел бр. 82.00
DO41P051 Гастро интестинален панел PCR диагностика с FilmArray бр. 82.00
DO41P052 Респираторен панел PCR диагностика с FilmArray бр. 82.00
DO41P053 PCR диагностика при позитивна хемокултура с FilmArray бр. 82.00
DO41P054 PCR диагностика при инфекции на ЦНС с FilmArray бр. 82.00
DO41P055 PCR полово-предавани инфекции бр. 82.00
DO41P056 PCR HPV бр. 73.00
DO41P057 Изследване за гонорея (имунохроматографски тест) бр. 15.00
DO41P058 Изследване за трихомони (имунохроматографски тест) бр. 15.00
DO41P059 ДНК паспорт – фармакогенетичен тест бр. 1 200.00
76 ВИРУСОЛОГИЯ
DO44P01 Серологично изследване за HIV/СПИН бр. 16.00
Хепатит А
DO44P02 Anti HAV IgM – остър вирусен хепатит А бр. 18.00
DO44P03 Anti HAV total – имунитет бр. 20.00
Хепатит B
DO44P04 HBsAg бр. 19.00
DO44P05 AntiHBc total бр. 20.00
DO44P06 AntiHBc IgM бр. 24.00
DO44P07 HBeAg бр. 24.00
DO44P08 antiHBe бр. 22.00
DO44P09 antiHBs бр. 22.00
Хепатит C
DO44P10 antiHCV бр. 20.00
Хепатит D
DO44P11 Anti HDV IgM бр. 30.00
DO44P12 Anti HDV total бр. 30.00
Хепатит Е
DO44P13 Anti HEV IgM бр. 26.00
DO44P14 Anti EBV VCA IgM – инфекциозна мононуклеоза бр. 22.00
DO44P15 Anti EBV VCA IgG бр. 22.00
DO44P16 Anti CMV IgM бр. 25.00
DO44P17 Anti CMV IgG бр. 25.00
DO44P18 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgM по ELISA, ELFA или други сходни методи бр. 20.00
DO44P19 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgG по ELISA, ELFA или други сходни методи бр. 20.00
DO44P20 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgM бр. 25.00
DO44P21 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgG бр. 25.00
DO44P22 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgM бр. 25.00
DO44P23 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgG бр. 25.00
DO44P24 Антитела срещу херпес зотер/Варицела –  VZV IgM бр. 27.00
DO44P25 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgG бр. 27.00
DO44P26 Серологично изследване на IgM антитела за морбили бр. 30.00
DO44P27 Серологично изследване на IgG антитела за морбили бр. 30.00
DO44P28 Серологично изследване на антитела за рубеола IgM бр. 25.00
DO44P29 Серологично изследване на антитела за рубеола IgG бр. 25.00
DO44P30 Бърз хроматографски имунотест за грипни вируси А и В бр. 20.00
DO44P31 Бърз хроматографски имунотест за вируси на ОРЗ /RSV и други/ бр. 25.00
DO44P32 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ротавируси във фекална проба бр. 18.00
DO44P33 Бърз хроматографски имунотест за определяне на норовируси във фекална проба бр. 25.00
DO44P34 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ентеровируси във фекална проба бр. 25.00
PAK4401 Пакет предоперативни изследвания в т.ч. бр. 25.00
RPR /серологично изследване за Сифилис/ 3.75
TPHA /серологично изследване за Сифилис/ 3.75
ХИВ/СПИН 2.50
HBsAg 7.50
antiHCV 7.50
DO44P35 Изследване CoV-2 – метод PCR бр. 70.00
DO44P36 Изследване CoV-2 – метод PCR – семеен пакет бр. 60.00
DO44P37 Тест SARS – CoV IgM + IgG бр. 30.00
DO44P38 Аnti SARS-CoV-2-IgM бр. 30.00
DO44P39 Аnti SARS-CoV-2-IgG бр. 30.00
DO44P40 Изследване CoV-2 – метод PCR – мобилно вземане на проби бр. 120.00
DO44P41 Бърз антигенен тест за COVID-19 бр. 40.00
DO44P42 Комбиниран бърз антигенен тест за COVID-19 и грип А+В бр. 30.00
DO44P43 Вземане на проба за бърз антигенен тест за COVID-19 бр. 10.00
44 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
DO43P08 Специални хистохимични оцветявания от парафинов блок бр. 20.00
Имунохистохимично изследване от готов парафинов блок
DO43P09      – 1 антитяло бр. 70.00
DO43P10      – HER 2, р16, CD117, PAX8, SOX10 бр. 110.00
DO43P12 Цитологично изследване на материал от абдоминални, торакални, ставни и интрацеребрални – ликворни пунктати (за 1 препарат) бр. 30.00
DO43P13 Аутопсия бр. 2 000.00
DO43P14 Престой в хладилна камера 24 ч. 40.00
DO43P16 Ползване на санитар бр. 40.00
DO43P17 Използване на помещение от служители на траурна агенция бр. 40.00
DO43P18 Копие от аутопсионен протокол бр. 20.00
DO43P19 Изработване и диагностика на цитологичен материал от ТАБ бр. 35.00
DO43P21 Цитологично изследване от вагинална цитонамазка (за 2 стъкла) бр. 30.00
Подготовка на хистологични препарати и парафинови блокчета за външна консултация „Второ мнение“:
DO43P22      – в деня на искането бр. 50.00
DO43P24 Копие от хистологичен резултат бр. 10.00
Консултация от лекар патолог на готови хистологични препарати:
DO43P25      – хистологично изследване на малки материали (1-2 блока) бр. 80.00
DO43P26      – хистологично изследване на средни материали (1-4 блока) бр. 120.00
DO43P27      – хистологично изследване на големи материали (1-9 блока) бр. 160.00
DO43P28      – хистологично изследване на големи материали (над 10 блока) бр. 260.00
DO43P29 Избор на лекар (Обща и клинична патология) бр. 200.00
DO43P34 Повикване на санитар от външни възложители: – в извънработно време (на час) бр. 20.00
DO43P35 Повикване на санитар от външни възложители: – в нощно време и почивни дни (на час) бр. 40.00
DO43P36 Повикване на лаборант от външни възложители: – в извънработно време (на час) бр. 40.00
DO43P37 Повикване на лаборант от външни възложители: – в нощно време и почивни дни (на час) бр. 60.00
DO43P38 Повикване на лекар от външни възложители: – в извънработно време (на час) бр. 60.00
DO43P39 Повикване на лекар от външни възложители: – в нощно време и почивни дни (на час) бр. 80.00
Обработка на биопсичен материал до препарат оцветен с хематоксилин и еозин:
DO43P30      – 1-2 блока бр. 20.00
DO43P31      – 1-4 блока бр. 40.00
DO43P32      – 1-9 блока бр. 70.00
DO43P33      – 10 блока бр. 100.00
ZUM63626 Преглед при д-р Боряна Николаева Илчева бр. 60.00
26 ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
DB00051 Кръвна група ABO / Rh бр. 15.00
DB03001 Скрининг за антиеритроцитни антитела бр. 62.50
DB07053 Определяне на Rh фенотип бр. 57.50
DB0D000 Определяне на специфичността на еритроантитела бр. 75.00
DB02002 Определяне титър на антиеритроцитни антитела бр. 32.50
DB046M0 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система – за всеки бр. 20.00
DB0A000 Определяне на слаб D антиген (DU) бр. 62.50
DB046M1 Определяне на антигени извън АВО и Rh системата бр. 20.00
DB0B002 Диференциран тест на Кумбс бр. 42.00
DM1Z00L Директен тест на Кумбс бр. 53.00
DB0F050 Съвместимост бр. 62.50
43 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Магнитно-резонансна томография – нативна
BMR0001 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/ бр. 300.00
BMR0002 МРТ на селарна област бр. 300.00
BMR0003 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография/ бр. 300.00
BMR0004 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс венография/ бр. 300.00
BMR0005 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография и венография/ бр. 300.00
BMR0006 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ бр. 500.00
BMR0007 МРТ на органи и структури на шията бр. 350.00
BMR0008 МРТ на гръден кош (медиастинум) бр. 350.00
BMR0009 МРТ на абдомен бр. 350.00
BMR0010 МРТ на абдомен плюс МРПХГ бр. 400.00
BMR0011 МРТ на абдомен и таз бр. 500.00
BMR0012 МРТ на малък таз бр. 350.00
BMR0013 МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 300.00
BMR0014 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 300.00
BMR0015 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 300.00
BMR0016 МРТ на двете бедра или двете подбедрици бр. 600.00
BMR0017 МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб бр. 300.00
BMR0018 МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб бр. 500.00
BMR0019 МРТ на три сегмента бр. 700.00
BMR0020 МРТ на двете млечни жлези бр. 350.00
BMR0021 МРТ дифузия и перфузия бр. 225.00
Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване
BMR0022 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/ бр. 400.00
BMR0023 МРТ на селарна област бр. 400.00
BMR0024 МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст – вилизиев кръг бр. 700.00
BMR0025 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС бр. 650.00
BMR0026 МРТ на органи и структури в шията бр. 450.00
BMR0027 МРТ на абдомен бр. 450.00
BMR0028 МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/ бр. 600.00
BMR0029 МРТ на абдомен плюс урография бр. 500.00
BMR0030 МРТ на малък таз /с контраст/ бр. 450.00
BMR0031 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 400.00
BMR0032 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 400.00
BMR0033 МРТ на гръден кош бр. 450.00
BMR0034 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 400.00
BMR0035 МРТ на двете бедра бр. 700.00
BMR0036 МРТ на шия и супрааортални съдове бр. 500.00
BMR0037 МР – ангиография/с контрасна материя/ бр. 500.00
BMR0038 МРТ на гръбначен стълб, на един отдел бр. 400.00
BMR0039 МРТ на гръбначен стълб, на два отдела бр. 600.00
BMR0040 МРТ на три сегмента бр. 800.00
BMR0041 МРТ на двете млечни жлези бр. 450.00
BMR0042 МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/ бр. 400.00
BMR0043 МРТ ентерография / за оценка на М. Крон/ бр. 280.00
Компютърна томография
BCT0001 КТ на главен мозък бр. 180.00
BCT0002 КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 180.00
BCT0003 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция бр. 180.00
BCT0004 КТ на шия бр. 180.00
BCT0005 КТ на торакс бр. 180.00
BCT0006 КТ на абдомен бр. 180.00
BCT0007 КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област) бр. 180.00
BCT0008 КТ на две области бр. 300.00
BCT0009 КТ на три области бр. 400.00
BCT0010 КТ на четири области бр. 500.00
BCT0011 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало бр. 180.00
BCT0012 КТ на гръбначен стълб – един сегмент бр. 180.00
BCT0013 КТ на гръбначен стълб – два сегмента бр. 300.00
BCT0014 КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/ бр. 450.00
BCT0015 КТ на целия гръбначен стълб бр. 450.00
BCT0016 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол бр. 250.00
Компютърна томография с контрастно усилване
BCT0017 КТ с контрастно усилване на главен мозък бр. 210.00
BCT0018 КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция бр. 210.00
BCT0019 КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 250.00
BCT0020 КТ на шия/с контрастна материя/ бр. 250.00
BCT0021 КТ на абдомен /с контрастна материя/ бр. 250.00
BCT0022 КТ на таз /с контрастна материя/ бр. 250.00
BCT0023 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз) бр. 250.00
BCT0024 КТ на две области с контрасно вещество бр. 370.00
BCT0025 КТ на три области бр. 470.00
BCT0026 КТ на четири области бр. 570.00
BCT0027 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент бр. 250.00
BCT0028 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента бр. 370.00
BCT0029 КТ на целия гръбначен стълб бр. 520.00
BCT0030 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало) бр. 250.00
BCT0031 КТ перфузия с контрастно усилване на главен мозък бр. 187.00
Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)
BCT0032 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове бр. 250.00
BCT0033 КТ ангиопулмография бр. 250.00
BCT0034 КТ коронарография бр. 400.00
BCT0035 КТ аортография бр. 300.00
BCT0036 КТ торакална аортография бр. 300.00
BCT0037 КТ абдоминална аортография и клонове бр. 300.00
BCT0038 КТ ангиография и крайници бр. 300.00
BCT0039 КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник бр. 300.00
BCT0040 КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници бр. 300.00
BCT0041 КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна) бр. 300.00
BCT0042 КТ урография бр. 220.00
Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)
BCT0043 КТ виртуална бронхоскопия бр. 400.00
BCT0044 КТ колонография, виртуална колоноскопия бр. 220.00
BCT0045 КТ ентероклиза бр. 350.00
BCT0046 КТ на мускулоскелетна система бр. 180.00
Мамографски и рентгенови изследвания
BRO0001 Мамография /в 4 проекции/ бр. 40.00
BRO0002 Мамография на една гърда в две равнини бр. 20.00
BRO0003 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ бр. 50.00
BRO0004 Венозна урография бр. 60.00
BRO0005 Ретроградна пиелография бр. 60.00
BRO0006 Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия бр. 45.00
BRO0007 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол бр. 35.00
BRO0008 Фистулография бр. 60.00
BRO0009 Иригография бр. 60.00
BRO0010 Хранопровод, стомах и дуоденум бр. 45.00
BRO0011 Контрасно изследване на хронопровод с BaSO5 бр. 60.00
BRO0012 Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж бр. 60.00
BRO0013 Контрасно изследване на стомах с BaSO5 бр. 60.00
BRO0014 Рентгенография на бял дроб и сърце бр. 30.00
BRO0015 Профилна графия на бял дроб бр. 30.00
BRO0016 Лицева и профиална графия на бял дроб бр. 40.00
BRO0017 Рентгенография на ребра бр. 30.00
BRO0018 Рентгенография на синуси бр. 25.00
BRO0019 Рентгенография на носни кости бр. 25.00
BRO0020 Рентгенография на шийни прешлени бр. 25.00
BRO0021 Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции бр. 30.00
BRO0022 Рентгенография на торакални прешлени бр. 25.00
BRO0023 Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции бр. 30.00
BRO0024 Рентгенография на лумбални прешлени бр. 25.00
BRO0025 Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции бр. 30.00
BRO0026 Рентгенография на сакроилиачни стави бр. 25.00
BRO0027 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум бр. 25.00
BRO0028 Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция бр. 30.00
BRO0029 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум бр. 25.00
BRO0030 Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0031 Рентгенография на коленни стави бр. 25.00
BRO0032 Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0033 Рентгенография на глезенни стави бр. 25.00
BRO0034 Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0035 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 25.00
BRO0036 Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0037 Рентгенография на китки бр. 25.00
BRO0038 Рентгенография на китки – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0039 Рентгенография на пръсти бр. 25.00
BRO0040 Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0041 Рентгенография на череп в две равнини бр. 30.00
BRO0042 Сегментни снимки на черепа бр. 30.00
BRO0043 Рентгенография на таз, тазобедрени стави бр. 30.00
BRO0044 Рентгенография на бедрена кост бр. 25.00
BRO0045 Рентгенография на бедрена кост – в две проекции бр. 30.00
BRO0046 Рентгенография на подбедрица бр. 25.00
BRO0047 Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции бр. 30.00
ZU87440 Рентгенография на гръден кош и бял дроб бр. 30.00
BRO0048 Обзорна рентгенография на корем БУМ бр. 30.00
BRO0049 Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск бр. 20.00
BRO0050 Хистеросалпингография бр. 150.00
Ехографски изследвания
BRO0051 Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза бр. 40.00
BRO0052 Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас) бр. 40.00
BRO0053 Ехомамография (на двете гърди) бр. 40.00
BRO0054 Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди бр. 70.00
BRO0055 Биопсия под ехографски контрол бр. 200.00
BRO0056 Ехография на тестиси бр. 40.00
BRO0057 3D ехография на млечни жлези бр. 100.00
BRO0064 Ехография на повърхностни структури/меки тъкани бр. 40.00
Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение
BRO0058 Рентгенова снимка бр. 25.00
BRO0059 Скенер бр. 60.00
BRO0060 МРТ бр. 120.00
BRO0061 Контрастно вещество с апликация (поставяне на абокат) бр. 100.00
BRO0062 Рентгенова снимка по искане на ТЕЛК със заключение на ренгенолог бр. 35.00
45 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ
K17029Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 1 344.89
K17033Z Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 939.98
K17035Z Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст бр. 3 557.97
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1 720.19
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 6 674.16
K17038Z Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 1 544.40
K17040.2Z Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст бр. 1 698.84
K17041.2Z Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години бр. 1 266.41
K17042.2Z Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години бр. 4 149.46
K17046Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст бр. 3 557.91
K19047.2Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр. 5 299.68
K17048Z Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст бр. 2 162.16
K17049Z Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст бр. 1 753.65
K19068.2Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години бр. 942.08
K19069.2Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години бр. 1 600.56
K19070.2Z Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години бр. 4 459.69
K19071.2Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години бр. 1 046.27
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години бр. 2 317.24
K19073.2Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години бр. 3 969.23
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години бр. 2 004.63
K19075.2Z Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години бр. 3 380.00
K19076.2Z Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години бр. 2 306.29
K19082.2Z Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години бр. 1 563.90
K19083.2Z Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години бр. 1 847.30
ZUM62807 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит за лица по 18 години бр. 1 508.00
K17104Z Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения бр. 2 162.16
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 1 508.31
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 968.76
K17112Z Диагностика и лечение на муковисцидоза бр. 4 212.00
K17224Z Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години бр. 5 165.32
GAPR1609Z Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация  при муковисцидоза бр. 195.00
GAPR1610Z Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 365.04
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 546.00
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 650.00
GAPR1740Z Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза бр. 198.90
GAPR1741Z Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза бр. 195.00
ZUM63072 Такса придружител – за деца над 7 год. възраст на ден 30.00
ZUM44616 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за дихателна система на ден 175.00
ZUM44617 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за храносмилателна система на ден 175.00
ZUM44618 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за алергия на ден 175.00
ZUM44619 Платен еднодневен пакет при отказ от хоспитализация за болков синдром на ден 175.00
ZUM45509 Такса придружител без право за ползване на легло  – за деца над 7 год. възраст за целия престой 45.00
ZUM66721 Такса придружител с право за ползване на легло  – за деца над 7 год. възраст (при наличие на свободни легла) 72.00
ZUM63610 Ползване на самостоятелна ВИП стая за целия престой 144.00
28 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск бр. 1 086.80
K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск бр. 1 703.00
K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност бр. 533.00
K17004.1Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително бр. 523.90
K17004.2Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода бр. 794.30
K10005.1Z Нормално раждане бр. 2 402.24
K10005.2Z Раждане чрез цезарово сечение бр. 1 684.80
K16006Z Грижи за здраво новородено дете бр. 1 095.12
K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест бр. 2 018.90
K17009Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест бр. 2 470.00
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 968.76
K17160Z Нерадикално отстраняване на матката бр. 2 327.00
K17162Z Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи бр. 1 930.50
K17163Z Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи бр. 981.50
K17164Z Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената бр. 2 262.00
K17165Z Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход бр. 1 158.30
K17166Z Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената бр. 2 262.00
ZUM97034 Системна радикална аксцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация. бр. 6 633.90
K17169Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок бр. 4 717.44
K17170Z Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването бр. 19 819.80
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 260.00
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 78.00
ZUM44620 Колпоскопия бр. 57.00
ZUM44622 Ултразвукова фоликулометрия бр. 50.00
ZUM44623 Ултразвуков преглед на бременност бр. 50.00
ZUM44625 Доплерово изследване на пъпна артерия и маточен кръвоток бр. 57.00
ZUM44626 Ултразвуков преглед/трансвагинален/ бр. 50.00
ZUM44627 Ехография на млечни жлези бр. 72.00
ZUM44629 Запис на детски сърдечни тонове и маточни контракции бр. 29.00
ZUM44630 ДТК на ерозио на маточната шийка бр. 72.00
ZUM44631 ДТК на остри кондиломи на перинеум и/ или вулва бр. 72.00
ZUM44632 Апликация на вътрематочен песар/спирала/+УЗ преглед бр. 58.00
ZUM44633 Екстракция на вътрематочен песар/спирала/ бр. 36.00
ZUM44635 Апликация или екстракция на вагинален песар,диафрагма бр. 29.00
ZUM44636 Остраняване на чуждо тяло от вагината бр. 50.00
ZUM44637 Туширане на раничка /с медикамет на пациента/ бр. 14.00
ZUM62747 Ултразвуково изследване с гинекологичен преглед бр. 72.00
ZUM44640 Хистеросалпингофрафия бр. 216.00
ZUM44641 Хидротубация бр. 173.00
ZUM44643 Инцизия на Бартолинова жлеза бр. 72.00
ZUM44644 Марсупиализация на Бартолинова жлеза бр. 432.00
ZUM44645 Локална или проводна анестезия бр. 79.00
ZUM44646 Въвеждане на уретрален катетър бр. 22.00
ZUM44647 Инцизия на форункул в областта на гениталите бр. 72.00
ZUM44648 Консултация при преносена бременност бр. 43.00
ZUM44649 Хистероскопия бр. 432.00
ZUM44651 Прекъсване на бременност по желание бр. 325.00
ZUM62748 Профилактичен гинекологичен пакет бр. 144.00
ZUM62749 Профилактичен пакет климактериум бр. 252.00
46 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
K17254Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето за един леглоден 129.17
K17255Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции за един леглоден 127.10
K17257Z Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние за един леглоден 225.91
K17258Z Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система за един леглоден 85.80
K17259Z Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система за един леглоден 85.80
K17260Z Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа за един леглоден 156.00
K17261Z Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия бр. 1 078.96
K17262Z Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система бр. 1 014.00
K17263Z Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система бр. 651.25
K17264Z Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции бр. 962.00
K17265Z Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат бр. 651.25
GAPR1629Z Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр. 390.00
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
ZUM44652 Индивидуални инхалации бр. 12.00
ZUM44654 Групова лечебна гимнастика бр. 12.00
ZUM44656 Общо укрепваща гимнастика бр. 15.00
ZUM44657 Аналитична гимнастика бр. 15.00
ZUM44659 Лечебна гимнастика със специализирани методики бр. 18.00
ZUM44660 Масаж (мануален) на цяло тяло – 40 мин. бр. 58.00
ZUM44661 Частичен масаж (крайници, гръб, яка) – 15 мин. бр. 22.00
ZUM44665 Парафинолечебни или други топлинни процедури на апликация бр. 12.00
ZUM44666 Магнитотерапия с два индуктора бр. 12.00
ZUM44668 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле – радар бр. 15.00
ZUM44673 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле – УВЧ бр. 15.00
ZUM44674 Терапия със средно честотни токове – немектродин бр. 12.00
ZUM44676 Терапия с нискоч. ток – електрофореза бр. 12.00
ZUM44677 Терапия с нискоч. ток – диадинамик и диадфореза бр. 12.00
ZUM44678 Електростимулация/електрогимнастика на паретични и хипотрофични мускули – групова бр. 12.00
ZUM44680 Процедури с токове на Д’Арсонвал бр. 15.00
ZUM44681 Ултразвук на поле бр. 15.00
ZUM44682 Облъчвания със солукс – ИЧЛ бр. 12.00
ZUM44683 Снемане и отчитане на биодоза бр. 5.00
ZUM44684 Облъчвания с кварцова лампа – УВЛ бр. 12.00
ZUM44685 Лазертерапия на кожни повърхности бр. 15.00
ZUM44688 Мануална терапия бр. 43.00
ZUM60408 Пакет 1: Обезболяващи процедури (преглед + три вида електролечение) с продължителност 5 дни бр. 92.00
ZUM60409 Пакет 2: Двигателно възстановяване (преглед + три вида електролечение + кинезитерапия) с продължителност 5 дни бр. 105.00
33 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
K17078.1Z Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години бр. 1 623.77
K19079.1Z Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години бр. 908.31
K17080.1Z Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години бр. 1 572.48
K17080.2Z Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години бр. 2 008.02
K17081.1Z Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години бр. 1 316.25
K17081.2Z Диагностика на лица с метаболитни нарушения при леца над 18 години бр. 1 105.00
K19083.1Z Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години бр. 1 305.02
GAPR1614Z Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека бр. 505.44
GAPR1615Z Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна бр. 421.20
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 78.00
ZUM44845 Ехография на щитовидна жлеза и шия бр. 36.00
31 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
K19068.1Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години бр. 818.53
K19069.1Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 1 266.41
K19070.1Z Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години бр. 3 590.96
K19071.1Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години бр. 839.59
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 1 755.00
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години бр. 2 317.24
K19073.1Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 3 402.11
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 1 843.40
K19075.1Z Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години бр. 2 715.70
ZUM97035 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст бр. 1 698.84
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 260.00
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR19332 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции бр. 1 769.30
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 650.00
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 78.00
ZUM44848 Абдоминална ехография с доплер бр. 216.00
ZUM44849 Абдоминална парацентеза бр. 360.00
ZUM44850 Клиничен преглед + абдоминална ехография бр. 87.00
ZUM44852 Доплерова ехография на портална вена бр. 45.00
ZUM44853 Доплерова ехография на ренални органи бр. 144.00
ZUM44855 Терапевтична и диагностина парацентеза бр. 72.00
ZUM44857 Фиброгастроскопия бр. 190.00
ZUM44858 Фиброколоноскопия бр. 260.00
ZUM44860 Полипектомия /без цената на консуматива/ бр. 115.00
ZUM44862 Долна ендолуменна ехография бр. 58.00
ZUM44864 Горна ендолуменна /доплерова/ ехография бр. 260.00
ZUM44865 Контрастно усилена ехография /без цената на контраста/ бр. 144.00
ZUM44869 Диагностика и лечение на хранопровода, стомаха и дуоденума – престой от 2 до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 1 008.00
ZUM44871 Диагностика и лечение на болести на тънкото и дебелото черво – престой от 2 до 4 дни (Всеки ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 1 296.00
ZUM44874 Диагностика и консервативно лечение на болести на билиарната система и панкреса – престой до 4 дни (секи ден допълнителен престой се заплаща 200,00 лв.) бр. 1 440.00
ZUM44876 Интервенционални процедури на хепатобилиарната система и панкреаса – престой до 5 дни /не се включва цената на еднократните консумативи/ бр. 2 448.00
ZUM44878 Лечение на декомпенсирана чернодробна цироза – престой до 5 дни бр. 1 728.00
ZUM66726 Пакет подготовка за амбулаторна фиброгастроскопия или фиброколоноскопия бр. 76.00
MI50470 Еднократна система за ендоскопско клипсиране, VDK-CD-16-230 бр. 69.60
23 КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
K19050.1Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години бр. 1 825.20
K17051Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр. 6 124.37
K19052.1Z Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години бр. 3 538.08
K19053.1Z Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години бр. 3 685.50
K19054.1Z Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години бр. 16 848.00
K19055.1Z Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 21 481.20
K19056.1Z Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години бр. 1 179.36
K19057.1Z Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години бр. 5 054.40
K19058.1Z Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години бр. 2 109.25
K17059Z Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) бр. 1 456.00
K17060Z Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък бр. 1 467.40
K17061Z Диагностика и лечение на мултипленна склероза бр. 1 574.04
K19062.1Z Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години бр. 1 228.50
K19063.1Z Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години бр. 2 098.98
K17064.1Z Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години бр. 1 629.43
K17064.2Z Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години бр. 2 455.05
K19065.1Z Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 17 023.50
K19066.1Z Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години бр. 17 550.00
K17067Z Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр. 1 300.00
K17113.1Z Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) бр. 520.00
K17113.2Z Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни бр. 970.85
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 910.00
GAPR1610Z Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 365.04
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 78.00
GAPR1741Z Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза бр. 195.00
ZUM45019 Ултразвукова диагностика на нервната система /включва екстракраниални мозъчни артерии и интракраниални мозъчни артерии/ бр. 115.00
ZUM45021 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии бр. 72.00
ZUM62767 Екстракраниална дуплекс сонография бр. 87.00
ZUM45022 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии с измерване на дебелина и еластичност на съдовата стена бр. 144.00
ZUM45025 Треморограма бр. 72.00
ZUM45027 Електроенцефалография (ЕЕГ) бр. 84.00
ZUM45029 Електромиография (ЕМГ) – на горни или долни крайници бр. 84.00
ZUM45028 Електромиография (ЕМГ) – на горни и долни крайници бр. 144.00
ZUM45031 Еходоплер на екстракраниални съдове бр. 84.00
ZUM45033 Еходоплер на ексра и транскраниални съдове бр. 120.00
ZUM62770 Ползване на легло в самостоятелна стая на ден 130.00
ZUM62774 Диагностичен пакет (полудневен или дневен), включва преглед, изследвания и назначаване на терапия бр. 720.00
ZUM62776 Пакет дневен стационар, включва цена на медикаменти, консумативи и манипулации бр. 75.00
ZUM62777 Предхоспитализационна амбулаторна консултация на пациент бр. 60.00
ZUM104943 Транскраниална електрична стимулация (три поредни процедури) пакет 144.00
ZUM104944 Транскраниална електрична стимулация (цялостна сесия от десет процедури) пакет 420.00
30 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1 720.19
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 6 674.16
K17038Z Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 1 544.40
K16039Z Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст бр. 1 971.22
K17040.1Z Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст бр. 1 364.69
K17041.1Z Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. бр. 957.53
K17042.1Z Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години бр. 2 211.47
K17045Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система бр. 1 651.47
ZUM62922 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 год. бр. 1 508.00
K17087.1Z Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 2 698.06
K17088.1Z Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 1 461.01
K17104Z Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения бр. 2 162.16
GAPR1610Z Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 365.04
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 546.00
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 260.00
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 78.00
GAPR1740Z Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза бр. 198.90
ZUM45042 Абдоминална ехография (черен дроб, жлъчка, бъбреци, пикочен мехур) бр. 48.00
ZUM45044 Абдоминална ехография на ПОС (пик. отделителна система) бр. 36.00
ZUM45045 ФИД бр. 22.00
ZUM45046 ФИД с бронходилатация бр. 29.00
ZUM45047 Преглед + Ехография бр. 84.00
ZUM45048 Преглед + ФИД бр. 72.00
ZUM45049 Проба Манту с отчитане от пулмолог бр. 22.00
ZUM62783 Изследване на нарушения на дишането при сън – сънна апнея бр. 144.00
39 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ
K17024Z Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 2 632.50
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години бр. 1 755.00
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години бр. 2 317.24
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години бр. 1 843.40
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години бр. 2 004.63
K17129Z Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й бр. 1 144.00
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 1 151.80
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 6 620.90
K17172Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години бр. 12 519.87
K17173Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 5 313.67
K17174Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години бр. 6 805.03
K17175Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 7 049.50
K17176Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години бр. 10 361.22
K17177Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 2 906.28
K17178Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години бр. 4 713.33
K17179Z Оперативни процедури върху апендикс бр. 1 742.00
K17180Z Хирургични интервенции за затваряне на стома бр. 1 799.79
K17181Z Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр. 1 150.06
K17182Z Оперативни процедури при хернии бр. 1 612.00
K17183Z Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр. 1 904.50
K17184Z Конвенционална холецистектомия бр. 2 749.50
K17185Z Лапароскопска холецистектомия бр. 2 223.00
K17186Z Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр. 5 604.30
K17187Z Оперативни процедури върху черен дроб с много голям обем и сложност бр. 10 400.00
K17188Z Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр. 4 113.20
K17189Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност бр. 10 835.79
K17190Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност бр. 4 224.49
K17191.1Z Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години бр. 2 684.50
K17191.2Z Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години бр. 3 951.39
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 2 757.99
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 3 867.50
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 920.96
K17195Z Оперативно лечение при остър перитонит бр. 5 750.10
K17196Z Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр. 3 711.66
K17197Z Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр. 1 343.63
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани бр. 5 265.00
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания бр. 1 313.00
K17199.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания бр. 624.00
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния бр. 2 528.50
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност бр. 1 989.00
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 910.00
K17215Z Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 4 064.52
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 1 430.00
K17223Z Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 1 648.01
K17232Z Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца бр. 1 420.09
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 1 375.28
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 800.28
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 546.00
GAPR1612Z Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия бр. 650.00
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 539.14
GAPR1623Z Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 716.04
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 260.00
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 315.90
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 650.00
GAPR2044Z Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 1 095.12
Херниални платна
Полипропилен
ZUM44690 Полипропилен – 7,5/15 см бр. 224.00
ZUM44691 Полипропилен – 15/15 см бр. 260.00
ZUM44692 Полипропилен – 30/30 см бр. 470.00
Титаниеви
MI50212 Титаниево платно Tio2MeshTM – 8/11 бр. 380.00
MI50214 Титаниево платно Tio2MeshTM – 10/15 бр. 475.00
MI50216 Титаниево платно Tio2MeshTM – 15/15 бр. 565.00
Двукомпонентни
ZUM44696 Двукомпонентни – 15/15 см бр. 720.00
ZUM44697 Двукомпонентни – 20/30 см бр. 1 000.00
ZUM44698 Двукомпонентни – 30/30 см бр. 1 200.00
ZUM44699 Доплащане за лапароскопска холецистектомия с консуматив бр. 800.00
ZUM44700 Доплащане за лапароскопска апендектомия с консуматив бр. 800.00
ZUM62784 – на мъж – без осигуряване на катетър бр. 20.00
ZUM62785 – на мъж – с осигуряване на катетър бр. 25.00
ZUM62786 – на жена – без осигуряване на катетър бр. 20.00
ZUM62787 – на жена – с осигуряване на катетър бр. 25.00
ZUM66739 Доплащане за лапароскопска херниотомия с консуматив бр. 800.00
ZUM66740 Доплащане за лапароскопска операция на дебело черво с консуматив бр. 1 000.00
ZUM66741 Доплащане за операция на хемороиди PPH, Longo, THD с консуматив бр. 1 100.00
ZUM66742 Доплащане за диагностична лапароскопия с консуматив бр. 500.00
ZUM66743 Доплащане за лапароскопски дебридман (адхезиолиза) с консуматив бр. 500.00
ZUM44701 Престой и лечение при еднодневна хирургия и/или изследване бр. 180.00
ZUM44702 Циркулярен стаплер за еднократна употреба (кръгов ушивател 26, 29, 32 мм.) бр. 900.00
ZUM44703 Механични ушиватели за еднократна употреба с едновременно ушиване и рязане бр. 790.00
ZUM66744 Перкутанна студенплазмена нуклеопластика бр. 2 000.00
ZUM66745 Перкутанна радиочестотна деструкция бр. 2 000.00
ZUM66746 Микроскопична дискектомия без поставяне на имплант бр. 4 000.00
ZUM66747 Микроскопична дискектомия с поставяне на имплант бр. 5 000.00
ZUM66748 Стеноза на канала с компресия на гръбначния мозък и коренчетата с поставяне на транспедикулярни системи бр. 6 000.00
ZUM66749 Перкутанна вертепластика бр. 3 000.00
ZUM66750 Микроскопска операция на тумори на гръбначния мозък бр. 10 000.00
Метаболитна и бариатрична хирургия
ZUM66751 Стомашен байпас по РУ (2 дни престой) бр. 6 500.00
ZUM66752 Мини стомашен байпас (2 дни престой) бр. 7 000.00
ZUM66753 Ръкавна резекция на стомаха (2 дни престой) бр. 6 000.00
ZUM66754 Ръкавна резекция на стомаха с бипартиция SASI операция (2 дни престой) бр. 6 000.00
ZUM66756 Модификация на SASI операция при пациенти с Диабет тип 2 и Индекс на телесна маса от 30 до 34.0 (2 дни престой) бр. 3 800.00
ZUM66757 Ревизионна хирургия /от ръкавна резекция на РУ байпас или на мини байпас или на SADI-S операция/ бр. 7 000.00
ZUM66758 Латерална анастомоза между йеюнум и илеум при пациенти със Захарен Диабет тип 2 и Индекс на Телесна маса от 29.0 до 31.0 бр. 2 100.00
ZUM66759 Поставяне на Интрагастрален Балон (престой от 24 часа) бр. 1 500.00
ZUM66760 Сваляне на балон в стомаха бр. 350.00
35 ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
K17204Z Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение бр. 8 423.04
K17205Z Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение бр. 3 312.40
ZUM97032 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин бр. 4 667.00
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 910.00
K17209Z Хирургично лечение при травма на главата бр. 2 702.80
ZUM97033 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение бр. 1 807.00
22 КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
K17141Z Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур бр. 2 125.50
ZUM97030 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур бр. 9 176.09
K17143Z Трансуретрална простатектомия бр. 2 268.50
K17144Z Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения бр. 2 847.59
K17145Z Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища бр. 1 648.40
K17146Z Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система бр. 6 177.20
K17147Z Оперативни процедури върху мъжка полова система бр. 1 467.18
K17148Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност бр. 5 507.58
K17149Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност бр. 2 465.18
K17150Z Оперативни процедури при инконтиненция на урината бр. 1 769.70
K17151Z Реконструктивни операции в урологията бр. 2 923.25
K17152Z Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр. 1 245.40
K17153Z Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 2 470.62
K17154Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност бр. 6 646.91
K17155Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност бр. 2 421.90
ZUM97031 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия бр. 8 617.51
ZUM44760 Радикална простатектомия бр. 6 637.02
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 546.00
GAPR1612Z Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия бр. 650.00
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 260.00
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 315.90
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
ZUM44704 Абдоминална урологична ехография бр. 36.00
ZUM44705 Трансректална ехография бр. 36.00
ZUM44706 Урофлоуметрия бр. 72.00
ZUM63007 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, M0-1 бр. 900.00
ZUM45052 Трансуретрална резекция при АПХ – малка по обем бр. 1 200.00
ZUM44711 Трансуретрална резекция при АПХ – голяма по обем бр. 1 600.00
ZUM44712 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – до 2 дни бр. 300.00
ZUM44714 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи за лечение бр. 1 000.00
Катетеризации – уретрални бр.
ZUM44717 Катетеризации – уретрални – на мъж – без осигуряване на катетър бр. 24.00
ZUM44718 Катетеризации – уретрални – на мъж – с осигуряване на катетър бр. 30.00
ZUM44720 Катетеризации – уретрални – на жена – без осигуряване на катетър бр. 24.00
ZUM44735 Катетеризации – уретрални – на жена – с осигуряване на катетър бр. 30.00
ZUM44744 Катетеризации – уретрални Цистоскопия с локална анестезия бр. 144.00
Операции при заболявания на пикочния мехур бр.
ZUM44746 Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур бр. 1 000.00
ZUM44747 Парциална резекция на пикочния мехур бр. 900.00
ZUM44749 Радикална цистопростатектомия с чревна или кутанна деривация на урина бр. 3 500.00
ZUM44751 Трансуретрално почистване на пикочния мехур бр. 600.00
ZUM44753 Уретрална меатотомия бр. 100.00
ZUM44754 Дилатация на уретера бр. 100.00
ZUM44756 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 600.00
ZUM44757 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи бр. 550.00
ZUM44759 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 1 800.00
Операции при заболявания на простатната жлеза бр.
ZUM44760 Радикална простатектомия бр. 3 500.00
ZUM44762 Оперативна аденомектомия бр. 1 800.00
ZUM44764 Биопсия на простатната жлеза под ехографски контрол бр. 216.00
Операции при заболявания на бъбрека и уретера бр.
ZUM44766 Нефректомия при тумор на бъбрека бр. 3 000.00
ZUM44768 Нефроуретеректомия бр. 3 500.00
ZUM44769 Нефректомия при пионефроза бр. 3 000.00
ZUM44771 Нефролитотомия бр. 3 000.00
ZUM44773 Пиелолитотомия и уретеролитотомия бр. 1 500.00
ZUM44774 Пластика на легенчето бр. 2 000.00
ZUM44776 Реинплантация на уретера в пикочния мехур бр. 1 800.00
ZUM44777 Нефростома – перкутанна или дефинитивна бр. 860.00
ZUM44779 Фиксиране на еретерална протеза или катетър бр. 1 000.00
Операции при заболявания на уретрата бр.
ZUM44781 Пластично-реконструктивни при стриктури на уретрата бр. 1 000.00
ZUM44783 Пластично-реконструктивни при хипоспадиас бр. 1 200.00
ZUM44785 Ендоскопска уретротомия бр. 650.00
Операции при заболявания на пениса
ZUM44786 Ампутация при карцином на пениса бр. 1 000.00
ZUM44788 Пластика при корпус алиенум бр. 1 600.00
ZUM44790 Циркумцизия, дорзумцизия, френулотомия бр. 300.00
ZUM44792 Операции при заболявания на тестисите и скротума бр. 550.00
ZUM44794 Операции при инконтиненция на урината бр. 1 000.00
ZUM44798 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пътища бр. 450.00
ZUM44800 Диагностична цистоскопия бр. 150.00
ZUM63010 ТУТУР бр. 1 000.00
ZUM63011 ТУР простата – малък обем бр. 1 200.00
ZUM63030 ТУР простата – голям обем бр. 1 600.00
ZUM63032 Камъни в уретер/бъбрек бр. 1 000.00
ZUM63034 Камъни в пикочен мехур – ТУР почистване бр. 600.00
ZUM63036 Биопсия на простатата бр. 250.00
ZUM63037 Операция на скротум и пенис бр. 300.00
ZUM63038 Лапароскопска радикална простатектомия бр. 4 500.00
ZUM63039 Лапароскопска аденомектомия при аденом на простатата бр. 3 500.00
ZUM63040 Лапароскопска тазова лимфна дисекция за стадиране бр. 1 000.00
ZUM63041 Лапароскопска операция за камъни в пикочен мехур бр. 1 500.00
ZUM63042 Лапароскопска операция на бъбречна киста бр. 1 500.00
ZUM63043 Лапароскопска операция на камък в уретер/бъбрек бр. 1 500.00
ZUM63044 Други лапароскопски урологични операции бр. 1 000.00
ZUM63045 Диагностично уточняване с болничен престой на ден 240.00
21 КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 1 621.62
K19018.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години бр. 2 906.28
K19020.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания  при лица над 18 години бр. 6 014.74
K17024Z Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 2 632.50
K17123Z Oперативно лечение на аневризми на абдоминална аорта бр. 10 319.40
K17124Z Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент бр. 4 169.88
K17125Z Оперативно лечение на клонове на аортната дъга бр. 4 563.00
K17126Z Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) бр. 3 088.80
K17127Z Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност бр. 1 476.20
K17128Z Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност бр. 913.47
K17129Z Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията бр. 1 144.00
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 800.28
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
ZUM44707 Преглед с доплерова ехография бр. 100.00
ZUM44710 Преглед с доплер от хабилитирано лице бр. 145.00
ZUM44713 Радиофреквентна аблация на разширени вени бр. 1 500.00
ZUM44715 Стрипинг на разширени вени бр. 1 000.00
ZUM44716 РФА на капилярни разширени вени – цена на един импулс бр. 0.60
ZUM44719 Склеротерапия (химична или термична) бр. 120.00
ZUM44721 Емболизация на тумори бр. 2 500.00
ZUM44722 Доплерова манометрия бр. 60.00
ZUM44724 Хирургично лечение в Аорто-илиачния сегмент – Абдоминална аневризма или синдром на Лериш бр. 10 000.00
ZUM44725 Хирургична интервенция във феморопоплитеалния сегмент бр. 5 000.00
ZUM44726 Хирургична интервенция на каротидни артерии бр. 5 000.00
ZUM44727 Спешни оперативни интервенции неизискващи реконструкция бр. 3 000.00
ZUM44728 Хирургично лечение на верикозна болест бр. 3 000.00
ZUM66755 Конструиране на А-В фистула за диализно лечение бр. 300.00
Специфични превръзки
ZUM44729 Превръзка малка бр. 24.00
ZUM44730 Пакет превръзки малки 6 бр. бр. 120.00
ZUM44731 Превръзка голяма бр. 60.00
ZUM44732 Пакет превръзки големи 6 бр. бр. 300.00
ZUM44733 Поставяне на кава филтър бр. 600.00
ZUM44734 Поставяне на пермкат бр. 660.00
29 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
K19047.1Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години бр. 4 563.00
K19047.2Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години бр. 5 299.68
K17106.1Z Токсоалергични реакции при лица над 18 години бр. 1 305.84
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 1 508.31
K17107Z Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови бр. 1 701.78
K17108Z Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне бр. 6 974.14
K17114Z Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр. 5 085.99
K17115Z Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр. 6 942.78
GKPR1603Z Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 1 040.00
GKPR1604Z Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене бр. 468.00
GAPR1610Z Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация бр. 365.04
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
ZUM44767 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (Болест на Лайел) бр. 1 650.00
ZUM44775 Палиативно лечение и грижи на ден 190.00
Клинични процедури
ZUM44782 Интензивен мониторинг и/или лечение (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя) – на ден на ден 430.00
ZUM44784 Тежко протичащи заболявания, нуждаещи се от интензивни грижи (пакет до изчерпване) бр. 5 580.00
Амбулаторни процедури
GAPR1628Z Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви бр. 260.00
ZUM44789 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 51.00
ZUM44791 Инжекция на лекарствени средства в нерв или ганглий бр. 86.00
ZUM44793 Локална /инфилтративна и топликална/ анестезия – аналгезия бр. 29.00
ZUM44795 Плексусна анесетезия/блокада/ – еднократна бр. 130.00
ZUM44797 Инжекция на невролитично вещество в симпатикусов нерв или ганглий бр. 145.00
ZUM44799 Плексално приложение на лекарствени средства бр. 187.00
Услуги
ZUM44801 Леглоден постоперативно в ОАИЛ бр. 216.00
ZUM44803 Издаване на преписи от документи/епикризи/ бр. 10.00
ZUM63051 Краткотрайна венозна анестезия /до 30 мин. / бр. 144.00
ZUM44805 Спинална анестезия бр. 192.00
ZUM44806 Епидурална анестезия бр. 216.00
ZUM44807 Ендотрахеарна анестезия – за първия час
/за всеки следващи 30 минути – 30,00 лв./
бр. 120.00
ZUM44809 Поставяне на централен венозен катетър бр. 120.00
ZUM44810 Поставяне на централен венозен катетър по Селдингер за хрониодиализа бр. 120.00
ZUM44811 Поставяне на порт с тунелиране за химиотерапия бр. 120.00
ZUM44812 Обща анестезия до 1 час с интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия бр. 260.00
ZUM44813 Обща анестезия до 30 мин. без интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия бр. 160.00
ZUM44814 Поставяне на катетър за плексусна инфузия на лечебни или палиативни субстанции бр. 216.00
ZUM44815 Приложение и лекарствени средства в спиналния канал бр. 144.00
ZUM44816 Приложение на лекарствени средства, бурси и сухожилия бр. 45.00
ZUM44817 Регионална анестезия бр. 275.00
ZUM44818 Седация до 1 час бр. 132.00
ZUM44819 Наблюдение и мониторинг след анестезия и /или седация бр. 72.00
ZUM44820 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервация с анестезия бр. 58.00
ZUM44821 Приложение на лекарствени средства през катетър за плексусна блокада – поредни апликация бр. 72.00
ZUM44822 Венозна регионална аналгезия РИВА бр. 144.00
ZUM44823 Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ бр. 15.00
ZUM44824 Поставяне на назо-гастрална сонда бр. 15.00
ZUM44825 Определяне на стойността на кръвна захар с глюкомер бр. 7.20
ZUM44826 Осигуряване на временен съдов достап за хемодиализа или химиотерапия бр. 144.00
ZUM44827 Проводна анестезия бр. 72.00
MI00005 Анестезиологични грижи при реконструктивни пациенти бр. 430.00
Анестезия при диагностични процедури:
ZUM44828 Анестезия при диагностични процедури – фиброгастро и фиброколоноскопии бр. 175.00
ZUM44829 Анестезия при диагностични процедури – бронхоскопии бр. 216.00
ZUM44830 Анестезия при диагностични процедури – трансезофагеална ехокардиография бр. 175.00
ZUM44831 Анестезия при диагностични процедури – седация/анестезия при КАТ и ЯМР бр. 216.00
ZUM44832 Избор на анестезиологчен екип бр. 216.00
ZUM44833 Поставяне на епидурален катетър за постоперативно обезболяване бр. 205.00
ZUM44834 Обезболяване на нормално раждане бр. 288.00
ZUM44835 Лечение на остра и /или хронична болка бр. 1 440.00
ZUM44836 Избор на анестезиолог за операция със среден обем на сложност и /или ASA бр. 275.00
ZUM44837 Избор на индивидуален сестрински пост в централна реанимация 12 часа бр. 144.00
ZUM44838 Фиброоптична бронхоскопия/Фибробронхоскопия (базисна) бр. 520.00
Анестезия при секцио
ZUM44805 Спинална анестезия бр. 192.00
ZUM44840 Анестезия при секцио – Обща интубационна бр. 264.00
38 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
K17136Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност бр. 6 405.75
K17137Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност бр. 2 934.36
K17138Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност бр. 1 262.30
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания бр. 1 313.00
K17199.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания бр. 624.00
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния бр. 2 528.50
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 1 032.20
K17225Z Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност бр. 3 640.00
K17226Z Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност бр. 1 842.18
K17227Z Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност бр. 1 625.00
K17230Z Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област бр. 3 065.05
K17232Z Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца бр. 1 420.09
K17233Z Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции бр. 6 536.75
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 1 375.28
K17236Z Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан бр. 3 605.47
K17237Z Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване бр. 2 098.98
GAPR1618Z Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност бр. 491.40
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 315.90
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
Операции на женската гърда
ZUM44844 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Motiva) бр. 8 000.00
ZUM60282 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Mentor) бр. 8 500.00
ZUM74805 Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Polytech) бр. 10 000.00
ZUM44846 Увеличаване на бюст с анатомични импланти бр. 9 000.00
ZUM44847 Реоперация на гърди за смяна на импланти и промяна в позицията им бр. 13 000.00
ZUM44851 Намаляване и повдигане на бюста (Редукционна мамопластика) – средна сложност бр. 5 000.00
ZUM60266 Намаляване и повдигане на бюста (Редукционна мамопластика) – голяма сложност бр. 8 000.00
ZUM44854 Повдигане на бюста (Мастопексия ) бр. 7 000.00
ZUM44856 Повдигане на бюста (Мастопексия) и аугументационна мамопластика със средна сложност бр. 10 000.00
ZUM44868 Повдигане на бюста (Мастопексия) и аугументационна мамопластика с голяма сложност бр. 12 500.00
ZUM44859 Намаляване на ареолите бр. 2 500.00
ZUM44861 Корекция на инвертирани мамили бр. 2 000.00
ZUM74807 Субкутанна мастектомия /топ сърджъри/ бр. 7 000.00
ZUM74800 Реконструктивна операция на женска гърда при  неосигурени пациенти бр. 13 000.00
Операции при мъже
ZUM44863 Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия) малка сложност бр. 4 000.00
ZUM44872 Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия) голяма сложност бр. 5 000.00
ZUM74808 Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия с пластика на кожата) тип round block бр. 6 000.00
ZUM74804 Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия с  разширена пластика на кожа) бр. 7 000.00
ZUM44921 Циркумцизио (обрязване) при деца 900.00
ZUM74809 Циркумцизио (обрязване) при възрастни 2 000.00
Околоочна (периорбитална) хирургия
ZUM44866 Блефаропластика на горни клепачи с локална анестезия бр. 2 700.00
ZUM60267 Блефаропластика на горни клепачи с обща анестезия бр. 3 000.00
ZUM44867 Блефаропластика на долни клепачи бр. 3 500.00
ZUM44870 Горна и долна блефаропластика бр. 5 800.00
Операции на носа (ринопластика)
ZUM63009 Естетическа ринопластика със средна сложност бр. 4 000.00
ZUM63008 Естетическа ринопластика с голяма сложност бр. 5 000.00
ZUM44880 Вторична ринопластика бр. 6 000.00
ZUM60287 Корекция на върха на носа бр. 3 500.00
Отопластика
ZUM44881 Корекция на клепнали уши – едностранно бр. 1 500.00
ZUM60268 Корекция на клепнали уши – двустранно бр. 2 800.00
ZUM44882 Корекция на лубулуси – едностранно бр. 400.00
ZUM44883 Корекция на лубулуси – двустранно бр. 800.00
ZUM44884 Намаляване на лубулуси – двустранно бр. 1 500.00
Операции на лицето и шията
ZUM44885 Фейс-лифтинг (short-scar) бр. 6 000.00
ZUM74810 Цервико-фациален фейс-лифтинг бр. 9 000.00
ZUM44887 Лифтинг на шията с пластика на платизмата (платизмапластика) бр. 7 000.00
ZUM44886 Директен браулифт бр. 2 500.00
ZUM44888 Липлифт бр. 3 000.00
ZUM44889 Платизмапластика + корекция на двойна брадичка бр. 5 000.00
ZUM44892 Конвенционален брау лифтинг бр. 4 500.00
ZUM44899 Модифициран миниинвазивен латерален брау лифтинг (MLBL) бр. 6 500.00
ZUM60283 Темпорален лифтинг бр. 7 500.00
ZUM44901 Подчертаване на скулите (без цената на импланта) бр. 6 000.00
ZUM44905 Увеличаване на брадичката (без цената на импланта) бр. 5 000.00
ZUM44907 Подчертаване на долна челюст (без цената на импланта) бр. 6 000.00
ZUM44909 Корекция на параназална област (без цената на импланта) бр. 5 000.00
ZUM44912 Лицеви импланти за устни (без цената на импланта) бр. 2 000.00
ZUM60285 Премахване мастното тяло на Биша бр. 4 500.00
Операции на гениталиите
ZUM44914 Редукция и/или повдигане на венерин хълм бр. 6 000.00
ZUM44917 Корекция на срамни устни (лабиопластика) бр. 3 500.00
ZUM44919 Липофилинг на срамни устни бр. 2 500.00
ZUM44946 Липофилинг влагалище бр. 4 000.00
Операции на коремна стена
ZUM44929 Миниабдоминопластика бр. 6 000.00
ZUM44947 Абдоминопластика с преместване на пъпа и пластика на диастаза бр. 8 000.00
ZUM74801 Абдоминопластика с преместване на пъпа и без пластика на преднакоремна стена ( диастаза ) бр. 7 000.00
ZUM74802 Абдоминопластика с вертикално и хоризонтално обиране на кожа бр. 10 000.00
ZUM74803 Ревърсд абдоминопластика бр. 7 000.00
ZUM44932 Дермолипектомия с пластика на коремна стена (респ. белт липектомия – I етап) бр. 8 000.00
ZUM44935 Дермолипектомия на корем (паниколектомия) бр. 7 000.00
ZUM44936 Дермолипектомия на лумбална област (респ. белт липектомия – II етап) бр. 7 000.00
ZUM44940 Повдигане на седалище с дермолипектомия лумбално бр. 9 000.00
ZUM60275 Бодилифт бр. 14 000.00
Операции на тялото и крайниците
ZUM44939 Оперативно повдигане на седалището бр. 7 500.00
ZUM44926 Оперативно повдигане на седалището и външни бедра бр. 9 000.00
ZUM74811 Оперативна корекция на гръб бр. 6 000.00
ZUM60276 Липофилинг за увеличаване на седалището бр. 5 500.00
ZUM63005 Импланти за увеличаване на седалището (без цената на импланта) бр. 6 000.00
ZUM60277 Брахиопластика вертикална бр. 6 500.00
ZUM60278 Брахиопластика хоризонтална бр. 4 000.00
ZUM60280 Лифтинг на бедра вертикален бр. 7 000.00
ZUM60281 Лифтинг на бедра хоризонтален бр. 5 000.00
ZUM60284 Циркулярен лифтинг на бедра бр. 9 000.00
Аспирационна липосукция
ZUM44943 Липосукция на бричове бр. 3 000.00
ZUM60270 Липосукция на цели крака (бричове, вътрешни бедра, колена) бр. 5 800.00
ZUM60271 Липосукция на корем и ханш бр. 5 000.00
ZUM60273 Липосукция на гръб бр. 3 000.00
ZUM60272 Липосукция на една допълнителна зона бр. 900.00
ZUM62990 Липосукция на лице бр. 2 000.00
Операции при кожни образувания
ZUM44950 Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори в областта на главата и шията бр. 200.00
ZUM44972 Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори в областта на тялото бр. 200.00
ZUM44982 Оперативна корекция на малки цикатрикси бр. 250.00
ZUM60269 Оперативна корекция на големи цикатрикси бр. 450.00
ZUM60286 Оперативно премахване на татуировки с несвободна местна пластика (локални ламба) – операция с малък обем и сложност бр. 900.00
ZUM60288 Оперативно премахване на татуировки с несвободна местна пластика (локални ламба) – операция с голям обем и сложност бр. 3 500.00
Липофилинг
ZUM74812 Липофилинг на лице (операция с малък обем и сложност) бр. 1 500.00
ZUM60289 Липофилинг на лице (операция с голям обем и сложност) бр. 3 000.00
ZUM74813 Липофилинг на гърди бр. 4 000.00
ZUM74814 Липофилинг на седалището бр. 5 500.00
ZUM74815 Липофилинг на устни бр. 1 500.00
ZUM44994 Собствена мастна тъкан (липофилинг, липоскулптуриране) на зона бр. 800.00
ZUM74816 Премахване на перманентни филъри от устни бр. 1 500.00
ZUM44996 Премахване на перманентни филъри от лицето и тялото (на зона) бр. 2 000.00
ZUM60290 Премахване на перманентни филъри от лицето и тялото (операция с голям и много голям обем и сложност) бр. 5 000.00
Операции при лимфедем
ZUM74817 Лимфо-венозни анастомози на долен крайник едностранно бр. 6 000.00
ZUM74818 Лимфо-венозни анастомози на долен крайник двустранно бр. 8 000.00
ZUM74819 Лимфо-венозни анастомози на горен крайник едностранно бр. 5 000.00
Други процедури и услуги
ZUM45013 Хидропроцедура, превръзка бр. 150.00
ZUM45014 Лечение на рани с нанокристално сребро – хидропроцедура и превръзка бр. 400.00
ZUM60274 Наем на апарата на ден 60.00
ZUM45017 Допълнителна нощувка във ВИП стая на ден 150.00
ZUM45018 Допълнителна нощувка в стая с повече от едно легло на ден 100.00
Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции:
ZUM104919 Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции: При операции с малък обем и сложност бр. 1 000.00
ZUM104918 Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции: При операции със среден обем и сложност бр. 2 000.00
ZUM74701 Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции: При операции с голям и много голям обем и сложност бр. 3 600.00
ZUM79813 Контурна пластика бр. 5 000.00
MI50225 Платно TiLOOP Bra – Small бр. 672.00
MI50221 Платно TiLOOP Bra – Medium бр. 720.00
MI50222 Платно TiLOOP Bra – Large бр. 756.00
MI50223 Платно TiLOOP Bra Pocket – Small бр. 1 440.00
MI50224 Платно TiLOOP Bra Pocket – Medium бр. 1 440.00
MI50226 Хирургичен имплант Mentor Smooth Round бр. 960.00
37 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 1 151.80
K17159Z Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система бр. 2 332.20
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 2 757.99
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани бр. 5 265.00
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 910.00
K17211Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност бр. 5 974.80
K19211.2Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол бр. 7 484.10
K17212Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност бр. 3 770.00
K17217.1Z Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник бр. 4 296.24
ZUM97028 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става бр. 9 687.60
ZUM97029 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници бр. 11 583.00
K17218Z Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става бр. 2 702.70
K17219Z Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност бр. 1 916.20
K17220Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност бр. 2 063.88
K19220.2Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) бр. 2 808.00
K17221Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност бр. 3 510.00
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 1 032.20
K17224Z Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години бр. 5 165.32
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 1 375.28
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 539.14
GAPR1623Z Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 716.04
GAPR1624Z Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система бр. 410.67
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 315.90
GAPR1630Z Напасване на протеза на горен или долен крайник бр. 156.00
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
ZUM44890 Ехография на става – коляно, ТБС, рамо бр. 45.00
ZUM44891 Вътреставна инжекция – коляно бр. 45.00
ZUM44893 Вътреставна инжекция – ТБС бр. 58.00
ZUM44895 Вътреставна инжекция – глезен бр. 45.00
ZUM44897 Шев на малка рана – до 3 см, до подкожие бр. 58.00
ZUM44898 Обработка на рана – повърхностна бр. 29.00
ZUM44900 Гипсиране, горен крайник, под лакът бр. 58.00
ZUM44902 Гипсиране, горен крайник, над лакът – олекотен гипс бр. 144.00
ZUM44903 Гипсиране долен крайник, под коляно бр. 100.00
ZUM44904 Гипсиране, долен крайник, над коляно бр. 130.00
ZUM44906 Гипсиране, долен крайник, под коляно – олекотен гипс бр. 130.00
ZUM44908 Гипсиране, долен крайник, над коляно – олекотен гипс бр. 200.00
ZUM44910 Перкутанна стабилизация с 2 К игли, под ТВ рентгенов контрол бр. 87.00
ZUM44911 Поставяне на директна екстензия бр. 58.00
ZUM44913 Премахване на шев от рана бр. 22.00
ZUM44915 Премахване на клипси от рана бр. 22.00
ZUM44916 Наместване на луксация, с анестезия – рамо бр. 432.00
ZUM44918 Наместване на луксация, с анестезия – лакът бр. 432.00
ZUM44920 Наместване на луксация, с анестезия – глезен, ходило бр. 432.00
ZUM44922 Наместване на луксация, с анестезия – пръст бр. 115.00
ZUM44923 Локална анестезия за манипулация бр. 43.00
ZUM44925 Намесване на фрактура под ТВ рентгенов контрол бр. 115.00
ZUM44927 Мека имобилизация – раменен бандаж бр. 58.00
ZUM44928 Мека имобилизация – глезенен бандаж бр. 58.00
ZUM44930 Мека имобилизация – китков бандаж бр. 29.00
ZUM44931 Ударно-вълнова терапия бр. 45.00
ZUM44933 Отстраняване на имплант, перкутанен (за един брой) бр. 45.00
ZUM44934 Дренаж на абсцес бр. 45.00
ZUM44937 Врастнал нокът – ексцизия бр. 115.00
ZUM44938 Отстраняване на гипсова имобилизация, циркулярна бр. 45.00
ZUM44941 Екстракция на чуждо тяло, подкожно бр. 58.00
ZUM44942 Поясно-крачолен гипс бр. 144.00
ZUM44944 Поясно-крачолен гипс – олекотен бр. 200.00
ZUM74499 Двустранна корекция на халукс валгус бр. 4 200.00
ZUM74500 Лечение на плоско ходило бр. 2 400.00
ZUM74501 Ревизия на халукс валгус бр. 3 000.00
ZUM74502 Халукс валгус с плака бр. 3 600.00
ZUM74503 Лечение на халукс ригидус бр. 2 400.00
ZUM74504 Удължаване/скъсяване на пръст бр. 1 080.00
ZUM74505 Ахилотенотомия бр. 1 080.00
ZUM74506 Халукс валгус лечение бр. 2 400.00
ZUM74507 Лечение по Понсети криви крачета бр. 120.00
ZUM74508 Брахиметатарзия бр. 2 400.00
ZUM74820 Дискова херния бр. 1 440.00
ZUM74821 Спинална стеноза бр. 1 440.00
ZUM74822 Стабилизация бр. 3 000.00
ZUM74823 Вертебропластика бр. 720.00
ZUM96735 Плазмолифтинг за ставни заболявания бр. 450.00
32 КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
K17043Z Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията бр. 887.29
K17044Z Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията бр. 1 971.22
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 6 620.90
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 3 867.50
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 920.96
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност бр. 1 989.00
K17213Z Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена бр. 6 065.28
K17214Z Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодроб бр. 7 834.32
K17215Z Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания бр. 4 064.52
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 1 430.00
K17223Z Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош бр. 1 648.01
GAPR1625Z Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 260.00
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури бр. 315.90
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR2044Z Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата бр. 1 095.12
ZUM62837 Ехография на млечна жлеза и гръдна стена бр. 60.00
ZUM44948 Щанцова биопсия на гърда + стойността на иглата бр. 72.00
ZUM44949 Инцизия на млечна жлеза бр. 72.00
ZUM44951 Плеврална пункция бр. 132.00
ZUM44952 Тръбна торокостомия /плеврален дренаж/ бр. 730.00
ZUM44953 Медиастинотомия, дренаж бр. 730.00
ZUM44954 Диагностична торакотомия/вътрешен сърдечен масаж бр. 1 220.00
ZUM44955 Торакотомия с почистване на хемоторакс бр. 1 820.00
ZUM44956 Самостоятелна резекция на ребро бр. 730.00
ZUM44957 Самостоятелно резициране на съседни ребра бр. 970.00
ZUM44958 Резекция на шийно или първо ребро бр. 1 220.00
ZUM44959 Торакопластика бр. 3 030.00
ZUM44961 Едностранна плевректомия самостоятелно бр. 1 820.00
ZUM44993 Плевректомия с резекция на перикард/диафрагма бр. 2 060.00
ZUM44995 Декортикация на бял дроб бр. 3 640.00
ZUM62829 Трансторакална операция на диафрагма бр. 1 820.00
ZUM44965 Атипична резекция на бял дроб/цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 180.00
ZUM44966 Разширена резекция на бял дроб/гръдна стена/  / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 180.00
ZUM44967 Лобектомия и/или пулмонектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 430.00
ZUM44968 Сегментарна белодробна резекция / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 670.00
ZUM44970 Лобектомия със сегментарна резекция / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3 640.00
ZUM44971 Билобектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 430.00
ZUM44973 Стернохондропластика при вродени деформации на гръден кош/ цената е без стойността на консуматива/ бр. 3 640.00
ZUM44974 Радикална пулмектомия с интерперикардиално лигиране / цената е без стойността на консуматива/ бр. 4 245.00
ZUM44976 Трахеобронхиални реконструктивни операции бр. 4 245.00
ZUM44977 Трахеобронхиални пластики бр. 4 610.00
ZUM44978 Оперативно отваряне или отстраняване на каверни/абсцеси на бял дроб бр. 3 640.00
ZUM44980 Стернотомия, тимектомия бр. 1 820.00
ZUM44981 Трансплеврално отстраняване на медиастинален тумор / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 430.00
ZUM44983 Видеоторакоскопска симпатектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1 820.00
ZUM44985 Видеоторакопска биопсия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1 455.00
ZUM44987 Видеоторакоскопска тимектомия / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3 035.00
ZUM44988 Торакоскопия – диагностична / цената е без стойността на консуматива/ бр. 970.00
ZUM44989 Торакоскопия при травма на гръден кош / цената е без стойността на консуматива/ бр. 1 820.00
ZUM44991 Едностранна торакоскопска плевректомия самостоятелно  / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 430.00
ZUM63077 Торакоскопска плевректомия с резекция на перикард/диафрагма бр. 2 420.00
ZUM62816 Торакоскопска  декортикация на бял дроб / цената е без стойността на консуматива/ бр. 4 245.00
ZUM44997 Торакоскопска операция на диафрагма / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 430.00
ZUM44999 Торакоскопски операции на бял дроб/атипични резекции/енуклеации / цената е без стойността на консуматива/ бр. 2 790.00
ZUM45000 Торакоскопско отстраняване на медиастинален тумор / цената е без стойността на консуматива/ бр. 3 640.00
ZUM45002 Мастектомия с аксиларна лимфна дисекция бр. 1 800.00
ZUM45004 Екстирпация на фиброаденом, секторална резекция бр. 600.00
ZUM45006 Ехомамография 3D бр. 102.00
ZUM45008 Превръзка + обработка на рана бр. 60.00
ZUM45009 Леглоден за здравнонеосигурен пациент бр. 480.00
ZUM66413 Биопсия на гърда под ехографски контрол бр. 240.00
ZUM66414 Биопсия на гърда, където са включени всички процедури, неналагащи образна диагностика (ТАБ, Punch-biopsy) бр. 180.00
ZUM66415 Ехография на гърда с инвазивна манипулация, където е включена аспирация на кисти под ехографски контрол с включена цитология бр. 144.00
ZUM66416 Преглед с ехография бр. 84.00
ZUM66417 Мастектомия бр. 1 400.00
ZUM66418 Мастектомия със сентинелна лимфна биопсия (SLNB) бр. 1 900.00
ZUM66419 Разширена локална ексцизия (WLE) бр. 1 200.00
ZUM66420 Разширена локална ексцизия (WLE + SLNB) бр. 1 700.00
ZUM66421 Сентинелна лимфна биопсия SLNB бр. 700.00
ZUM66422 Локална ексцизия W-WLE (WIRE GUIDED) бр. 1 900.00
ZUM66423 Терапевтична мамопластика бр. 2 500.00
ZUM66424 Доброкачествени новообразувания (BENIGN LUMP SURGERI) бр. 800.00
ZUM102187 Доплащане за използване на крио сонда бр. 100.00
ZUM44945 Маркер при биопсия на гърда бр. 252.00
20 КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
K17016Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение бр. 1 014.00
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години бр. 1 621.62
K19018.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години бр. 2 906.28
K17019.1Z Постоянна електрокардиостимулация –  антибрадикарден пейсмейкър бр. 1 544.40
K17019.2Z Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер бр. 2 625.48
K19020.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания  при лица над 18 години бр. 6 014.74
K19022.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години бр. 6 923.44
K19023.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години бр. 6 708.87
K17024Z Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове бр. 2 632.50
K17025Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване бр. 1 916.46
K17026Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение бр. 5 896.80
K17027Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик бр. 4 511.00
K17028Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение бр. 7 813.00
K17029Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 1 344.89
K19030.1Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години бр. 3 578.90
K19031.1Z Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години бр. 10 530.00
K19032.1Z Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години бр. 1 274.00
K17033Z Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 939.98
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 1 720.19
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик бр. 6 674.16
K17255Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции за един леглоден 127.10
GAPR1632Z Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор бр. 130.00
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 65.00
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 78.00
ZUM45036 ЕКГ бр. 18.00
ZUM45037 Велоергометрия, Тредмил бр. 144.00
ZUM45039 ЕКГ- холтер бр. 86.00
ZUM45040 АН – холтер бр. 86.00
ZUM45041 Ехокардиография бр. 86.00
ZUM45043 Ехокардиография – трансезофагиална бр. 216.00
42 ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕAРНА МЕДИЦИНА
GAPR1636Z Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ) бр. 2 392.00
34 ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
K17240Z Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения бр. 1 100.00
K17241.1Z Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони бр. 1 000.00
K19241.5Z Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години бр. 1 500.00
GAPR1605Z Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания бр. 100.00
GAPR1606Z Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания бр. 300.00
GAPR1607Z Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания бр. 250.00
GAPR1608Z Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия бр. 500.00
GAPR19331 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема бр. 80.00
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 100.00
ZUM44736 Консултация с психолог бр. 80.00
ZUM44737 Обсъждане на Туморен борд бр. 100.00
ZUM44708 Инфузия химиотерапия /таргетна терапия/ имунотерапия до 6 часа бр. 650.00
ZUM44738 Инфузия химиотерапия /таргетна терапия/ имунотерапия до 12 часа бр. 1 000.00
ZUM44739 Инфузия химиотерапия /таргетна терапия/ имунотерапия до 48 часа бр. 1 600.00
ZUM77398 Промиване и обслужване на порт бр. 80.00
ZUM44740 Такса придружител на ден 40.00
41 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
K17246Z Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности бр. 1 400.49
K17247Z Брахитерапия с ниски активности бр. 767.00
K17249Z Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници бр. 2 137.59
K17250.1Z Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия бр. 3 538.08
K17250.2Z Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка бр. 6 110.00
K17251.1Z Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни бр. 4 422.60
K17251.2Z Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка бр. 9 140.04
K17252.1Z Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания бр. 7 371.00
GAPR1605Z Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания бр. 78.00
40 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
GAPR19011 Хрониохемодиализа бр. 325.00
GAPR1602Z Перитонеална диализа с апарат бр. 280.80
GAPR1603Z Перитонеална диализа без апарат бр. 222.30
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 800.28
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО бр. 78.00
ZUM45030 Хемодиализа бр. 290.00
ZUM45032 Доплерово изследване на бъбречни съдове бр. 60.00
ZUM45034 Абдоминална ехография бр. 45.00
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Комплексна медицинска оценка
ZUM74492 В терапевтични и хирургични структури – за всички пациенти, с изключение на пациентите в Онкологичeн център и отделение по педиатрия бр. 140.00
ZUM74493 В терапевтични и хирургични структури – за всички пенсионери, пациенти с решение на ТЕЛК с над 50% намалена работоспособност бр. 70.00
ZUM74494 В хирургични структури при операции с голям и много голям обем и сложност бр. 645.00
ZUM74495 В хирургични структури при операции със среден обем и сложност бр. 460.00
ZUM74496 В хирургични структури при операции с малък обем и сложност бр. 285.00
Избор на лекар (максимална стойност 500 лева)
ZUM45502 Избор на лекар, участващ в голям екип бр. 500.00
ZUM45503 Избор на лекар, участващ в среден екип бр. 300.00
ZUM45504 Избор на лекар, участващ в малък екип бр. 150.00
Избор на екип (максимална стойност 900 лева)
ZUM4505 Избор на голям екип бр. 900.00
ZUM45506 Избор на среден екип бр. 700.00
ZUM45507 Избор на малък екип бр. 400.00
ZUM45508 Ползване на самостоятелна ВИП стая за целия престой бр. 144.00
ZUM44615 Нощувка на придружител на ден 30.00
ZUM45510 Платен леглоден без медикаменти на ден 105.00
ZUM62735 Транспортни услуги /за 1 км./ за 1 км. 2.70
ZUM45512 Сестрински пост – дневно/на дежурство бр. 48.00
ZFB0015 Индивидуален пост от санитар (на ден) на ден 24.00
ZUM67158 Нощувка по повод на медицинско изследване във ВИП стая на ден 105.00
ZUM67159 Нощувка по повод на медицинско изследване в стая с повече от едно легло на ден 65.00
Писмена онлайн консултация с лекуващия екип в група за пациентска подкрепа:
ZUM44540  – Абонамент за 1 месец бр. 80.00
ZUM44541  – Абонамент за 3 месеца бр. 216.00
ZUM44542  – Абонамент за 6 месеца бр. 408.00
ZUM44543 Пакет онлайн видеоконсултации (1 с медицински онколог и 1 с клиничен психолог) бр. 150.00
ZUM44544 Пакет онлайн видеоконсултации + писмена консултация с лекуващия екип в група за пациентска подкрепа (за един месец) бр. 200.00
Клинични проучвания
ZUM62723 Разглеждане и обработка на договор за клинично проучване (еднократна) бр. 2 400.00
ZUM62725 Администриране на подписан договор за провеждане на клинично проучване (годишна) бр. 2 000.00
ZUM62727 Разглеждане на анекс към договор за клинично проучване (еднократна) бр. 600.00
ZUM62730 Съхранение на лекарства (ежемесечна) бр. 120.00
ZUM62731 Съхранение на документи – ежемесечна бр. 240.00
ZUM62732 Архивиране на документи по клинично проучване (за 1 бр. архивна кутия/кашон) – годишна бр. 200.00
ZUM84768 Скрининг визита за неинтервенционални проучвания на визита 200.00
ZUM84769 Визита за лечение/проследяване за неинтервенционални проучвания на визита 150.00
ZUM104942 Tакса за създаване на клинични услуги за образна диагностика бр. 1 200.00
Медицински научни изследвания
ZUM104945 Разглеждане и обсъждане на медицинско научно изследване на редовно заседание бр. 2 400.00
ZUM104946 Разглеждане и обсъждане на изменения към вече одобрено медицинско научно изследване бр. 600.00
Профилактични пакети в областта на трудовата медицина
Основен пакет
PMBAL01      – за мъже бр. 64.00
PMBAL02      – за жени бр. 71.30
Разширен пакет
PMBAL03      – за мъже бр. 116.00
PMBAL04      – за жени бр. 128.30
VIP пакет
PMBAL05      – за мъже бр. 311.00
PMBAL06      – за жени бр. 359.00
Профилактични пакети
PMBAL08 Профилактичен пакет „Мъже до 40 годишна възраст“ – основни медицински прегледи и изследвания бр. 358.00
PMBAL09 Профилактичен пакет „Мъже до 40 годишна възраст“ – допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 472.00
PMBAL36 Профилактичен пакет „Мъже над 40 годишна възраст“ бр. 815.00
PMBAL12 Профилактичен пакет „Жени до 40 годишна възраст“ – основни медицински прегледи и изследвания бр. 381.00
PMBAL13 Профилактичен пакет „Жени до 40 годишна възраст“ – допълнителни медицински прегледи и изследвания бр. 607.00
PMBAL37 Профилактичен пакет „Жени над 40 годишна възраст“ бр. 910.00
PMBAL16 Профилактичен пакет „Артериална хипертония“ – основни медицински прегледи и изследвания бр. 160.00
PMBAL17 Профилактичен пакет „Исхемична болест на сърцето“ – основни медицински прегледи и изследвания бр. 200.00
PMBAL19 Профилактичен пакет „Белодробни болести“ – основни медицински прегледи и изследвания бр. 104.00
PMBAL23 Профилактичен пакет „Захарен диабет“ – основни медицински прегледи и изследвания бр. 144.00
PMBAL25 Профилактичен пакет „Венозна недостатъчност“ – основни медицински прегледи и изследвания (при мъже) бр. 85.00
PMBAL27 Профилактичен пакет „Болести предавани по полов път“ – основни медицински прегледи и изследвания (при мъже) бр. 159.00
PMBAL38 Профилактичен пакет „Болести предавани по полов път“ – основни медицински прегледи и изследвания (при жени) бр. 159.00
PMBAL28 Профилактичен пакет „Рак на гърдата“ – основни медицински прегледи и изследвания (при жени до 40 г.) бр. 96.00
PMBAL39 Профилактичен пакет „Диетология“ – основни медицински прегледи и изследвания бр. 90.00
Пост-COVID пакети
PMBAL32 Основен пакет бр. 245.00
PMBAL33 Разширен пакет бр. 471.00
PMBAL34 Пост-COVID рехабилитация в стационарни условия: бр. 159.00
PMBAL35 Пост-COVID рехабилитация в амбулаторни условия бр. 84.00