Благодарение на авангардния подход в управлението на „Уни Хоспитал“ и прилагането на съвременни и високотехнологични решения, Микробиологичната лаборатория е една от най-добре оборудваните лаборатории в страната.

Лабораторията по Клинична Микробиология е с отговорната мисия да развива модерна, с високо качество микробиологична диагностика на клинично значими причинители на бактериални, микотични и вирусни инфекции у човека, чрез което да подобри грижата за болния човек като осигури своевременно и най-подходящо лечение.

Приоритетни задачи на лабораторията са:

 • поддържането на постоянно високо качество на микробиологичната диагностика – база за оптимизиране на грижата за болния човек;
 • въвеждане на нови диагностични методи;
 • внедряване на съвременни управленски модели;
 • постигане на оптимална икономическа ефективност от дейността.

Основна цел на Клинична микробиология е, посредством прилагане и развитие на съвременни и високо технологични решения в областта на лабораторната диагностика, да бъдем предпочитаната лаборатория за нашите пациенти и лекари – потребители на лабораторни услуги.

Лабораторната база е модерна, разполага със съвременна диагностична апаратура. Извършват се микробиологични, серологични и вирусологични изследвания на различни видове клинични материали. Прилагат се класически и бързи методи за доказване на причинителите на сепсис и инфекции в сърдечно-съдовата система, уро-генитални инфекции, инфекции на кожата и меките тъкани, раневи инфекции, инфекции в горните и долни дихателни пътища, инфекции в УНГ, очни инфекции, инфекции в ЦНС, диариен синдром и др. В Микробиологичната лаборатория се диагностицират и инфекции, причинени от някои трудни за култивиране микроорганизми: анаеробни бактерии, хемофилни бактерии, клостридии, микоплазми, хламидии и  гъбички. С автоматизираната  Muliplex PCR система се извършва идентификация на бактерии и вируси директно от клиничен материал.

Микробиологичната лаборатория осигурява диагностика на лежащо болни в отделенията и на пациенти с направления от НЗОК и изследвания срещу заплащане.

В ежедневната практика на лабораторията се прилагат скринингови и потвърдителни методи за откриване на ензимни механизми на устойчивост към антимикробни агени в клинично значими бактерии, като продукция на ESBL, плазмидни AmpC, ензими с карбапенемазна активност и други.
В Микробиологичната лаборатория се проследява, анализира и обобщава периодично етиологичната структура и антибиотичната чувствителност на причинителите на инфектни процеси при лежащо болни и амбулаторни пациенти. Мониторира се също така антибиотичната консумация в отделенията и се извеждат препоръки за рационална антибиотична терапия и профилактика.

Във връзка със санитарно-микробиологичния контрол на вътреболнични инфекции се изследват и материали от болнична среда, медицински персонал, апаратура, инструментариум и средства за дезинфекция.

Чрез високата степен на автоматизация на процеса на регистриране на постъпващите материали за работа, съхранение, лабораторните дейности и предоставянето на резултатите се постига пълен контрол на целия процес от постъпване на заявката за работа до получаване на крайния резултат.

В съответствие с медицинските стандарти по различните диагностични направления са разработени процедури за осъществяване на качествен контрол на резултатите чрез:

 • системен вътрешно-лабораторен качествен контрол, съобразен с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностични реактиви;
 • участие в Национална система за външен контрол на качеството по Микробиология и Националната система за контрол и мониториране на антибиотичната резистентност, с което се гарантира постоянен, независим и обективен одит на всички дейности, развивани в лабораторията.

Визията за бъдещото развитие на Микробиологичната лаборатория се свързва с разширяване на дейността й чрез внедряване на най-нови методични подходи, базирани на съвременните научни достижения на микробиологията и молекулярната биология.

 

Микробиологичната лаборатория разполага с уникална апаратура от най-ново поколение, гарантиращо бързина и качество на извършваните изследвания, а чрез тях и адекватно лечение на пациентите.

Част от оборудването на лабораторията включва:

 • Previ Isola – автоматизирана система, предназначена за извършване на микробиологични посявки;
 • Previ Color – автоматизирана система за оцветяване на микроскопски препарати по Gram;
 • VITEK 2 – Compact – автоматизирана система за идентификация и антимикробна чувствителност;
 • VITEK MS – автоматизирана система за микробна идентификация, базирана на масспектрометрична иновативна технология MALDI – TOF;
 • Film Array – автоматизирана Muliplex PCR система за идентификация на бактерии и вируси директно от клиничен материал;
 • Rotor – Gene Q за PCR- диагностика
 • BacT/ ALERT – автоматизирана система за хемокултури;
 • Микроскоп за светлинна и имунофлуоресцентна микроскопия;
 • VIDAS – автоматичен имуноанализатор.

 

Работно време:

PCR диагностика срещу COVID-19:

08:00 – 15:00 часа – всеки делничен ден

08:00 – 10:00 часа – събота.

Бързи антигенни тестове срещу COVID-19:

08:00 – 18:00 часа – от понеделник до събота, включително

Клинична микробиология

тел-0357/88571

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: