Лабораторията по трансфузионна хематология е част от „Уни Хоспитал“, изпълняваща дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика.

1.Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:

  • определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;
  • определяне на други еритроцитни антигени;
  • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
  • определяне титър на антиеритроцитни антитела;
  • подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.

Лабораторията извършва медико-диагностична дейност и в сферата на извънболничната помощ в следния обем имунохематологични изследвания:

  • определяне на кръвна група от системата АВО и Rhesus – на пациенти и здрави индивиди; на бременни жени и техните съпрузи за установяване на АВО и Rhesus несъвместимост;
  • определяне на други еритроцитни антигенти – по желание или по лекарска преценка;
  • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела – на пациенти, бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото;
  • определяне титър на антиеритроцитни антитела.

2.Осигураване на кръв и кръвни съставки за нуждите на пациентите от лечебното заведение в спешен и планов порядък.

3.Организира правилното съхраняване и осигурява качеството на експедираните за клинично приложение кръвни продукти.

4.Оказва консултативна и методична помощ при лечението на пациентите с кръв и кръвни продукти.

5.Упражнява трансфузионен надзор като част от здравната система за профилактика на слъдкръвопреливните реакции и усложнения.

Лабораторията по трансфузионна хематология разполага със съвременна и високочувствителна апаратура, а медицинският персонал е квалифициран и професионално мотивиран, с подходящи познания по трансфузионна хематология, хигиена, микробиология.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: