Всичко за здравето под един покрив

Многопрофилна болница за активно лечение „Уни Хоспитал“ с адрес на управление гр. Панагюрище ул. Георги Бенковски №100 се утвърди като лечебно заведение – символ на универсалната медицинска грижа и иновативна медицинска техника. Лечебното заведение обединява 30 специализирани клиники, отделения и лаборатории, в които всяка година успешно се лекуват между 17 000 и 18 000 пациенти от страната и чужбина. Нашата мисия – „Всичко за здравето под един покрив“, е в пълно съответствие с пълноценната медицинска грижа за здравето на пациентите. Лечебното заведение осигурява 24-часова медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия. Екипът на болницата полага всички необходими мерки на защитата на личните данни и конфиденциалната информация като обработва лични данни на физически лица в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните – GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на лечебното заведение за защита на личните данни.

Лични данни – са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние.

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Обработването на лични данни от страна на МБАЛ „Уни-Хоспитал“ е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субектите на лични данни, а понякога и на други физически лица. Обработването е необходимо за изпълнение на нашите задачи, които са изцяло в обществен интереси, за които сме призовани да изпълняваме официални правомощия.

Данните, с които „МБАЛ Уни-Хоспитал“ разполага, се обработват и за обезпечаване на здравноосигурителните права на пациентите. Данните, с които МБАЛ „Уни Хоспитал“ разполага за пациентите си, могат да включват:

 1. Основна информация за пациентите – имена, ЕГН, адрес, дата на раждане, телефони за връзка и т.н.
 2. Данни, свързани с отношенията пациент-болница – за техните заболявания и за осъщественото лечение на субекта.
 3. Резултати от различни изследвания – лабораторни, образни и др.

Информацията може да включва и други чувствителни лични данни, разкриващи расов или етнически произход, генетични данни, биометрични данни, данни за сексуалния живот. Тези данни са от съществена важност за образуване на цялостен образ на здравословното състояние на субекта, за по-ефективно и за навременно осъществяване на адекватно лечение, отговарящо на индивидуалните нужди на пациентите. Информацията се събира по няколко линии – директно от пациента, от неговия личен лекар или от медицински експерти, работещи в рамките на всеки конкретен за пациента случай

На територията на болницата се извършва видеонаблюдение в общодостъпните зони. Системата за видеонаблюдение е създадена с цел опазване на обществения ред, на имуществото на болницата и сигурността на пациентите, извършва се контрол на достъп до обособените зони за сигурност. Видеонаблюдението е изградено на входно-изходните точки на болницата и вътрешното дворно пространство. В тези пространства са поставени и обозначителни табели. Записите от видео наблюдението се съхраняват на DVR-видеорекордери, намиращи се в защитени и охранявани пространства. Данните автоматично се изтриват при запълване на определен обем с новопостъпващата информация, за срок не повече от 30 дни.

Събраната  информация използваме за:

 • да бъдат извършвани информирани решения по отношение на здравните услуги спрямо пациентите;
 • да бъде подсигурено ефективното и безопасното лечение на пациентите;
 • осъществяването на успешна кооперация с други организации, имащи отношение към здравето на пациентите;
 • осъществяване на същинската дейност по здравеопазване на обществото;
 • целите на вътрешни и външни одити и проверки от публични органи;
 • целите на ефективното финансово управление на публични средства;
 • подобряването на знанията за заболяванията и теоретичното и практическото усъвършенстване на медицински специалисти;
 • целите на публичната превенция и разработката на нови лечебни средства, за което се предоставя допълнителна информация за всеки субект.

Приложимото законодателство ни позволява, а естеството на дейността на болницата понякога изисква, лични данни да се предоставят на трети лица. Съобразно чл. 28 от Закона за здравето, понякога се налага да предоставим здравна информация относно пациенти на болницата, а именно в следните случаи, когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • информацията е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • информацията е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • данните са необходими за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • информацията е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт и други сходни институции.
 • Информацията е необходима за нуждите на застрахователи, лицензирани съгласно изискванията на Кодекса за застраховането.

Личните данни на пациентите се съхраняват на материален и електронен носител, като достъпът до тях е ограничен само до служители на болницата, имащи пряка или косвена връзка със съответния случай на субекта на лични данни. Личните данни на пациентите се съхраняват за срок от 25 години, с цел ефективното проследяване на историята за здравословното състояние на всеки относим случай, както и с цел опазване живота и здравето на пациентите.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към МБАЛ „Уни-Хоспитал“ ООД на телефон: 0357/88 581, по е-mail: uni@unihospitalbg.bg или на място: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ N:100, МБАЛ „Уни Хоспитал ООД“.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни, електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg