УНИ ХОСПИТАЛ – БОЛНИЦА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Персоналът на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД осъществява диагностичната, лечебна и рехабилитационна дейност в лечебното заведение със стремеж за пълно зачитане правата на пациентите и тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил помощ в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, има:

Европейска харта за правата на пациентите

1. Право на превантивни мерки
Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

2. Право на достъп
Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

3. Право на информация
Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

4. Право на съгласие
Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.

5. Право на свободен избор
Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

6. Право на тайна и конфиденциалност
Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

7. Право на уважение към времето на пациента
Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

8. Право на спазване на стандартите за качество
Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

9. Право на безопасност
Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

10. Право на иновации
Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

11. Право на избягване на ненужно страдание и болка
Всяко лице, индивид има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.

12. Право на индивидуално лечение
Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

13. Право на жалване
В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

14. Право на обезщетение
Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

 1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.
 2. Да носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.
 3. Да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване, без да спестява информация, която е важна за диагностициране на заболяването.
 4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес.
 5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.
 6. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.
 7. Длъжен е да спазва установените правила в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД, докато се провежда лечението му.

  От името на целия екип на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ООД Ви желаем престоят Ви в болницата да бъде кратък и ефективен!

 

Болнична социална среда:

 • Във всяка болнична стая има папка с Европейска харта за правата на пациентите, както и анонимна анкета за пациентите относно качеството на предлаганата медицинска услуга и степените на удовлетвореност от болничния престой;
 • Храненето на пациентите се извършва от външен доставчик – кетърингова фирма, като менюто е разработено от диетолога на лечебното заведение;
 • На територията на  цялата болница, включително и в Онкологичен център „Уни Хоспитал“ е осигурен безплатен интернет (Wi-Fi);
 • Всички болнични стаи имат самостоятелен санитарен възел (тоалетна и баня), телевизор и климатик.

Борба с болката:

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ функционира Център за борба с болката, в който има стандартизирани протоколи за оказване на качествена и безопасна медицинска грижа. В екип заедно с пациентите работят анестезиолози, реаниматори, ортопеди и хирурзи. Един от апаратите, които лекарите специалисти активно използват в борбата с болката е за криоаналгезия от последно поколение.

Процедура за жалби и оплаквания:

В лечебното заведение има утвърдени Правила при постъпили сигнали, оплаквания и похвали от пациенти на МБАЛ „Уни Хоспитал“ и от работещите в болницата. Всички запитвания и сигнали, постъпили по електронен път или на хартиен носител се разглеждат, съгласно вътрешните разпоредби на здравното заведение, включително при необходимост се обсъждат от Етичната комисия – в състава ѝ са пет хабилитирани лекари. В Болницата се извършва събиране на информация за удовлетвореността на пациентите по два начина: чрез хартиен носител – анкети и по електронен път – включително с таблети, до леглото на пациента.

Годишни статистически показатели:

През 2018 година в МБАЛ „Уни Хоспитал“ вътреболничните инфекции за цялото лечебно заведение са 0.2%, при средни показатели за страната от 0.7%-1.5%. През 2018 година в болницата са се лекували 17 786 пациенти. Смъртност през 2018 година – 1.01%. Непланираните повторни операции за периода са 0.89%.

Образци на информирано съгласие