Клиничната лаборатория към МБАЛ „Уни Хоспитал“ е продължител на традициите на МБАЛ“Събо Николов“ с над 60 годишна история. Оборудвана е с последно поколение апаратура и е водещото интердисциплинарно звено в структурата на болницата.  В нея се осъществява чрез най-съвременни диагностични методи изследване на химичния и клетъчен състав на човешкия организъм в норма и патология.

Дейността ѝ се конкретизира в три направления:

 1. Патобиохимично
 2. Аналитично
 3. Информационно-диагностично

Целта ѝ е чрез изпълнение на медицинския Стандарт по Клинична лаборатория и Правилата за добра лабораторна практика да се достигне максимален обем от клинико-лабораторни изследвания с висока аналитична и диагностична надежност, специфичност и достоверност и така да се задоволят изискванията на клиницисти и пациенти.

Лабораторията е сертифицирана по Националните системи за външна оценка на качеството и е получила максимална оценка при акредитацията ѝ 2017 г.

В лабораторията работят двама лекари със специалност по Клинична лаборатория, биолози, химици и медицински лаборанти.

Апаратура:

 1. Автоматични хематологични броячи
 2. Интегрирана биохичична и имунологична система
 3. Автоматични хемостазиологични анализатори
 4. Уринен флоуцитометър
 5. Кръвно-газови анализатори
 6. Апарати за автоматично измерване на СУЕ

Основни групи изследвания:

 1. Хематологични
 2. Хемостазиологични
 3. Биохимични
 4. Имунологични
 5. Хормони
 6. Туморни маркери
 7. Метаболити
 8. Електролити
 9. Хомеостазиологични /АКР/
 10. Уринни, ликвор, фецес, пунктати

и други.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: