Научната и изследователска дейност в МБАЛ „Уни Хоспитал“ се осъществява чрез „Център за клинични изпитвания и учебни дейности“.

Направленията, по които работят ръководството и екипите в болницата са:

  • Утвърждаване на лечебното заведение като база за обучение на студенти и специализанти.
  • Осигуряване на непрекъснат процес на поддържане и повишаване на квалификацията на специалистите, с оглед осъществяване на качество на медицинските дейности.
  • Създаване на екипен подход  при осъществяване на медицинските дейности.
  • Участие в научни конференции, конгреси у нас и в чужбина.
  • Участие в научни проекти, клинични изпитвания и неинтервенционални клинични проучвания.
  • Участие в медицински съвети и интердисциплинарни консилиуми.
  • Организиране на презентации с водещи специалисти по актуални медицински теми.

В лечебното заведение е създадена Етична комисия за медицински и научни изследвания. Основната цел на екипа й е извършването на етична експертна оценка на медико-биологични, медико-клинични и медико-социални научни изследвания.