Техническа спецификация, неразделна част към покана за офертно проучване за задължителна  застраховка “Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия в „ МБА-Уни Хоспитал “ ООД гр. Панагюрище

  1. Застраховани лица – медицинския персонал на „МБАЛ- Уни  Хоспитал“ ООД , в това число лицата, сключили с „МБАЛ- Уни  Хоспитал“ ООД  договор за обучение по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването – съгласно Приложение № 2 от настоящето задание.
  2. Застраховащ – застраховката ще се сключи от името и за сметка на „МБАЛ- Уни  Хоспитал“ ООД, в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с Постановление № 208 от 25.09.2018 г.
  3. Обект на застраховане : Професионалната отговорност на застрахованите лица, в съответствие с чл.2, ал.1 от Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с Постановление № 208 от 25.09.2018г.

 В допълнение, всеки участник следва да поеме ангажимент, че ако бъде избран за застраховател, че ще покрие включително искове, които са предявени към лечебното заведение, т.е. към Застраховащия, в случай, че исковете са по повод на действия или бездействия на застрахованите по условията на застрахователния договор лица.

4. Срок на застраховката : 12 месеца

5. Обхват на застрахователното покритие: Застрахователят следва да осигури застрахователно покритие и обезщети искове към застрахованите лица, в. т.ч. лечебното заведение „МБАЛ- Уни  Хоспитал“ ООД за всички суми, до размера на договорените лимити на отговорност (застрахователни суми), които застрахованото лице или застраховащият, въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъдат задължени да платят като обезщетение по предявени искове за причинените виновно имуществени и неимуществени вреди на трети лица /пациенти/, при или по повод упражняване на медицинска професия от застрахования, вкл. от грешка, пропуск или небрежност. Отговорността на застрахователя следва да включва и съответните разходи, лихви и разноски, свързани с извънсъдебното и съдебно уреждане на претенцията, без за тези разноски да се залага подлимит на отговорност /лимит на отговорност, по-нисък от лимита (застрахователната сума) за съответната рискова група, в която попада застрахованото лице по повод на дейността на което е предявена претенцията.

Списъкът по чл. 8, ал.1 от Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, съдържащ трите имена, вида на упражняваната дейност и рисковата група, ЕГН и УИН/ЛПК на застрахованите лица, ще бъде предоставен при подписване на договора и ще стане неразделна част от договора.

6. Териториален обхват на застрахователния договор – територията на Р България.

7.  Лимити на отговорност (застрахователни суми) – съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с Постановление № 208 от 25.09.2018г. – описани в Приложение № 2 към настоящето задание.

8. Участникът не следва да залага никакви други лимити –  като например подлимити за едно увредено лице или за определен тип вреди, които лимити да са по-ниски от лимита за едно събитие, описани в Приложение № 2 към настоящето задание.

9. В ценовото предложение на всеки участник следва да се посочи:

9.1. Обща дължима сума, за едно застраховано лице, за всяка от трите рискови групи;

9.2. Обща дължима сума за всички подлежащи на застраховане лица, съобразно посочените в Приложение № 2 към настоящето задание брой лица и лимити на отговорност, както и в изпълнение на условията, заложени в заданието.

9.3. Общо дължима сума за застраховането на „МБАЛ- Уни  Хоспитал“ ООД при агрегатен лимит за всички събития/искове към болничното заведение за срока на застраховката – 2 000 000 лв.

Под „обща дължима сума“ се разбира крайна дължима от Застраховащия сума – сбор от застрахователната премия и всички дължими вноски, такси и данък, в това число данък върху застрахователната премия (обн. Държавен вестник, бр.86 от 02.11.2010 г., в сила от 01.01.2011г.) и др.

11. В случай, че към датата на сключване на застрахователната полица, има промяна в броя на лицата и /или разпределението им в рискови групи, спрямо описаното в Приложение № 2 към настоящето задание, застрахователният договор ще може да се сключи спрямо актуалните към датата на сключване на договора брой служители в съответните рискови групи. Застрахователната премия ще бъде изчислена, на база на посочените в ценовото предложение на застрахователя премия за едно лице, според рисовата група. Ще се процедира по същия начин и при последващи изменения в броя и вида на застрахованите лица.

12. Начин на плащане: еднократно или на до 4 равни вноски, без оскъпяване, по избор на Застраховащия

13. В офертата за застраховане да са подробно описани покритите рискове и изключенията, както и да се приложат общи условия по застраховката.

14. Застрахователят следва да декларира, че счита за застраховани и лицата, сключили „МБАЛ- Уни  Хоспитал“ ООД договор за обучение за придобиване на специалност по  Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, за упражняваната от тях дейност в рамките на специалността, по която специализират.

15. Застраховката ще бъде сключена с приложен списък, съгласно изискванията на чл.8, ал.1 от Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с Постановление № 208 от 25.09.2018 г.

16. Изрично да се потвърди възможността всяко лице да се счита за застраховано, от датата на назначаването му по трудов договор/ договор за възлагане на работа или договор за обучение, а за всеки освободен служител да се счита, че отпада от застрахованата съвкупност от датата на прекратяване на съответното му правоотношението със Застраховащия.

17. В случай, че през срока на действие на застрахователният договор, се промени /увеличи или съкрати/ броят на застрахованите лица, застрахователят се задължава да счита всички новоназначени лица за застраховани по условията на застрахователният договор, считано от датата на назначаването им. Съответно, всички освободени от длъжност лица, да се считат за изключени от застрахователното покритие,  считано от датата на прекратяване на съответното му правоотношение с болничното заведение. Независимо от промените в застрахованите лица, да не се налага уведомяване на застрахователя към датата на промяната. В едномесечен срок, преди изтичане на срока на застраховката, страните по застраховката предвиждат, че застраховащият следва да предостави на Застрахователя актуална информация за броят на лицата, които подлежат на застраховане, разпределени в съответните рискови групи. Писмената декларация от страна на застраховащият се предоставя след писмена покана за изготвянето й, подадена към застраховащия от страна на застрахователя. На база на декларацията на застраховащият, се прави изравняване на застрахователна премия в съответствие с настъпилите промени в броя на застрахованите лица, през времето на действие на застрахователният договор. В случай, че броят на лицата към датата на подаване на декларацията е по-голям от броя на лицата, вписани в застрахователният договор, за всяка рискова група, Застраховащият се задължава да доплати застрахователна премия, а при намаляване на броя на застрахованите – Застрахователят е длъжен в срок до 14 дни от получаването на декларацията да върне разликата между премията, платена при сключване на застрахователният договор и дължимата след изравняването.

В случай, че застрахователят не изпрати покана или не извърши други необходими действия за своевременното и точно изравняване на премията, лечебното заведение има право да калкулира само премията и да извърши прихващане срещу дължими плащания и/или да покани застрахователя да предприеме съответните действия. След срока на поканата лечебното заведение има право на неустойка в размер на 300 лв. за всеки просрочен ден до изпълнението на задължението, но не повече от размера на сумата, която застрахователят е длъжен да възстанови, а ако няма такава – не повече от 20% от стойността на всички премии, определени за период от 12 месеца

18. Да не се предвиждат отстъпки/ бонуси, които да бъдат изискуеми и дължими към застрахователя при настъпване на застрахователно събитие.

19. Застрахователят следва да декларира, че осигурява застрахователно покритие за всички претенции, произтичащи от събития, настъпили през срока на действие на застрахователната полица, независимо от това кога е предявена такава претенция в рамките на предвидената в закона погасителна давност, както и независимо от това дали към момента на предявяване на иска се поддържа застраховка „Професионална отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ при същия застраховател.

20. В случай на изплатено от застрахователя обезщетение за покрит по полицата риск и повод на предявен към лечебното заведение/Застраховащия иск, Застрахователят да декларира, че няма да предявява регрес към застрахованото лице – служителя на лечебното заведение /или лицата, сключили с „МБАЛ- Уни  Хоспитал“ ООД договор за обучение за придобиване на специалност по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, за упражняваната от тях дейност в рамките на специалността, по която специализират/.

21. При сключване на застрахователният договор, застрахователят следва да предостави на Застраховащия документ/удостоверение, което да послужи на застраховащия за трансформиране на застрахованите лица, съгласно изискването в чл.8, ал. 3 от Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с Постановление № 208 от 25.09.2018 г.

22.Всеки участник, следва да декларира готовността си, и да поеме задължение при поискване от страна на Застраховащия, да предостави в срок до 5 дни на всеки застрахован индивидуален застрахователен сертификат, съгласно изискванията, описани в чл. 9 от Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с Постановление № 208 от 25.09.2018 г.

23.Застрахователят да не ангажира Застраховащия и застрахованите лица, със срокове за уведомяване за настъпило застрахователно събитие, по-кратки от сроковете, предвидени в  чл.11 от Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с Постановление № 208 от 25.09.2018 г.

24. В офертата  да бъде предоставена опция за участие на „МБАЛ Уни Хоспитал“ ООД в положителния финансов резултат от застраховката в зависимост от развитие на риска.